Download  Print this page
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467

Advertisement

OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest przeznaczony do użycia tylko w
pomieszczeniach.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni,
takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka.
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie
obudowy.
UWAGA
Jeżeli bateria zostanie wymieniona w niewłaściwy
sposób, powstanie niebezpieczeństwo jej
rozsadzenia. Wymień jedynie na ten sam lub
podobny rodzaj, zalecany przez producenta.
Zużyte baterie wyrzucaj zgodnie ze wskazówkami
producenta.
Nie wrzucaj baterii do zwykłych
domowych śmieci, wyrzucając
oznacz je jako śmieci chemiczne.
Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi
bateriami nie należy narażać na działanie zbyt
wysokich temperatur, na przykład bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, ognia itp.
Informacja dla Klientów w Europie
Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że
TDM-NC1 Wireless Network Audio Adapter jest
zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/
WE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Produkt ten jest przeznaczony do użycia w
następujących krajach:
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej, Republika Irlandii, Republika
Federalna Niemiec, Rzeczpospolita Polska,
Republika Węgierska, Republika Czeska,
Republika Słowacka, Republika Włoska,
Królestwo Szwecji, Królestwo Danii, Republika
Finlandii, Królestwo Norwegii, Republika
Litewska, Republika Łotewska, Republika
Estońska, Królestwo Niderlandów, Hiszpania,
Republika Grecka, Rumunia, Republika Słowenii,
Republika Francuska, Królestwo Belgii,
Republika Portugalii, Konfederacja Szwajcarska,
Republika Austrii, Republika Turcji
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich
stosujących własne systemy
zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć
do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomoże w
ochronie środowiska naturalnego. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta, uprawnionym do
dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z
wymaganiami dot. kompatybilności
elektromagnetycznej i bezpieczeństwa, jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. W sprawach serwisowych
i gwarancyjnych należy kontaktować się z
podmiotami, których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych.
Informacje na temat praw autorskich
• M-crew Server i logo M-crew Server są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows
Media są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w Stamach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki
towarowe należą do odpowiednich podmiotów.
W niniejszej instrukcji nie używa się znaków TM
i ®.
• Adobe, logo Adobe i Reader są zastrzeżonymi
znakami towarowymi lub znakami towarowymi
firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
2
PL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony TDM-NC1

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: