Download  Print this page
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467

Advertisement

VARNING
Den här produkten är endast avsedd att användas
inomhus.
Installera inte anläggningen i ett slutet utrymme som
t.ex. i en bokhylla eller inuti ett skåp.
Märkplattan sitter på undersidan.
VARNING
Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand
samma batterityp eller en likvardig typ som
rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvant
batteri enligt gallande foreskrifter.
Kasta aldrig batterier bland vanliga
sopor, utan ta hand om dem enligt
gällande bestämmelser för
miljöfarligt avfall.
Batterier eller batterier inuti apparater ska inte utsättas
för överdriven värme som till exempel solsken, brand
eller liknande.
Att observera för kunder i Europa
Härmed intygar Sony Corporation att denna
TDM-NC1 Wireless Network Audio Adapter står i
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG. För ytterligare information gå in
på följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Denna produkt är avsedd att användas i följande
länder:
Förenade kungadömet Storbritannien och Nordirland,
Irland, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken
Polen, Republiken Ungern, Republiken Tjeckien,
Republiken Slovakien, Republiken Italien,
Konungariket Sverige, Konungariket Danmark,
Republiken Finland, Konungariket Norge, Republiken
Litauen, Republiken Lettland, Republiken Estland,
Konungariket Nederländerna, Konungariket Spanien,
Republiken Grekland, Rumänien, Republiken
Slovenien, Republiken Frankrike, Konungariket
Belgien, Republiken Portugal, Schweiziska
edsförbundet, Republiken Österrike, Republiken
Turkiet
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom
att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar
du till att förebygga eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras
som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till
att bibehålla naturens resurser. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där
du köpte varan.
Tillverkare av denna product är Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC och produkt
säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och
garanti ärenden, var vänlig att titta I separat service och
garanti dokument.
Om upphovsrätter
• M-crew Server och M-crew Server-logotypen är
varumärken eller registrerade varumärken som ägs
av Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista och Windows
Media är varumärken eller registrerade varumärken
som ägs Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
• Alla andra varumärken och registrerade varumärken
tillhör sina respektive innehavare. I denna
bruksanvisning anges inte tecknen TM och ®.
• Adobe, Adobe-logotypen och Reader är varumärken
eller registrerade varumärken som ägs Adobe
Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.
2
SE

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony TDM-NC1

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: