Download  Print this page

AEG POWERBASE Instructions For Use Manual

40 mb
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

POWERBASE 40 MB
Instructions for use
Gebrauchsanleitung
Instruction d'utilisation
Istruzioni d'uso
Instrucciones de uso
Instruções de serviço
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Kullanım kılavuzu
Návod k používání
Instrukcja obsługi
Kezelési útmutató
Èíñòðóêöèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ

Advertisement

loading

  Summary of Contents for AEG POWERBASE

 • Page 1 POWERBASE 40 MB Instructions for use Gebrauchsanleitung Instruction d’utilisation Istruzioni d’uso Instrucciones de uso Instruções de serviço Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò Kullanım kılavuzu Návod k používání Instrukcja obsługi Kezelési útmutató Èíñòðóêöèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ...
 • Page 2 100 %...
 • Page 3 Technical Data,Safety Instructions, Specified Conditions Please read and of Use, EC-Declaration of Conformity, Mains connection, save these ENGLISH Maintenance, Symbols instructions! Technische Daten, Sicherheitshinweise, Bestimmungs- Bitte lesen und gemäße Verwendung, CE-Konformitätserklärung, aufbewahren! DEUTSCH ENGLISH Netzanschluss, Wartung, Symbole Caractéristiques techniques, Instructions de sécurité, Prière de lire et Utilisation conforme aux prescriptions, Declaration CE de de conserver!
 • Page 4: Maintenance

  GmbH, Postfach 320, D-71361 Winnenden. SPECIFIED CONDITIONS OF USE SYMBOLS The quick charger can charge AEG batteries from 9.6 V to 24 Do not use this product in any other way as stated for normal The battery clamps of the charger are fed by use.
 • Page 5: Wartung

  Gerät nicht dem Regen aussetzen. weil dazu Sonderwerkzeug erforderlich ist. An den Batterieklemmen des Ladegerätes liegt Netzspannung Nur AEG Zubehör und Ersatzteile verwenden. Bauteile, deren an. Nicht mit stromleitenden Gegenständen in das Gerät Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer AEG fassen.
 • Page 6: Entretien

  Lorsque le câble d’alimentation du secteur est endommagé, il doit être échangé par une station de service après-vente Soyez attentif au symbole suivant sur l’étiquette signalétique d’AEG étant donné qu’un outillage est nécessaire à cet effet. du chargeur. N‘utiliser que des pièces et accessoires AEG. Pour des pièces appareil à...
 • Page 7: Manutenzione

  Non gettare le batterie esaurite sul fuoco o nella spazzatura di circa 38 min. (1,4 Ah). Questa durata varia a seconda della casa. La AEG offre infatti un servizio di recupero batterie temperatura della batteria, della quantità di carica necessaria usate.
 • Page 8: Conexión Eléctrica

  D-71361 Winnenden. APLICACIÓN DE ACUERDO A LA FINALIDAD SÍMBOLOS El cargador rápido puede cargar baterías AEG de 9,6 V a 24 No utilice este producto para ninguna otra aplicación que no En las clemas de contacto del acumulador hay sea su uso normal.
 • Page 9 Neste caso, ou ao sentir diminuir o efeito de percussão, leve a UTILIZAÇÃO AUTORIZADA máquina aos nossos Serviços de Assistência Técnica. O carregador rápido carrega acumuladores AEG de 9,6 V ... A máquina nunca deve ser lavada com água ou limpa com 24 V.
 • Page 10 AEG servicedienst verwisseld worden (zie VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM Serviceadressen). Het snellaadapparaat is geschikt voor het opladen van AEG Onder vermelding van het tiencijferige nummer op het wisselakku’s van 9,6 tot 24 Volt machineplaatje is desgewenst een doorsnedetekening van de...
 • Page 11 Nettilslutningen tilføres ved ladeapparatets batterikontakter. værktoj dertil. Metaldele o.lign. må ikke komme i berøring med disse Brug kun AEG tilbehør og reservedele. Lad de komponenter, (kortslutningsfare). hvis udskiftning ikke er blevet beskrevet, udskifte hos AEG Beskadiget batterier må ikke oplades, men skal omgående service (se kundeserviceadresser).
 • Page 12: Ce-Samsvarserklæring

  Bruk kun AEG tilbehør og reservedeler. Komponenter der Ikke lad opp skadete vekselbatterier, men skift dem ut straks. utskiftning ikke er beskrevet skal skiftes ut hos AEG kundeservice (se brosjyre garanti/kundeserviceadresser). Kontroller apparat, tilkoplingsledning, akkupack skjøteledning og støpsel for skader og aldring før bruk.
 • Page 13 (som finns på typskylten) erhållas från: Atlas Copco Electric Tools GmbH, Postfach 320, D-71361 ANVÄND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA Winnenden. Laddaren laddar AEG-batterier från 7,2 V - 24 V, och har SYMBOLER följande fördelar. Maskinen får endast användas för angiven tillämpning.
 • Page 14 Työkalu käytettävä sisätiloissa. Suojeltava sateelta. AEG huoltoliikkeessä, sillä työn suorittaminen vaatii erikoistyökaluja. Latauslaitteen kontaktipinnat ovat jännitteisiä. Älä koske niihin Käytä vain AEG:n lisälaitteita ja varaosia. Käytä sähköä johtavilla esineillä. ammattitaitoisten AEG-huoltosopimusliikkeiden palveluja Älä milloinkaan lataa vaurioitunutta akkua. Vaihda uuteen. muiden kuin käyttöohjeessa kuvattujen osien vaihdossa. (esite takuu/huoltoliikeluettelo).
 • Page 15 ÅÜí ôï êáëþäéï óýíäåóçò óôï çëåêôñéêü äßêôõï åßíáé êáôåóôñáììÝíï, Óôïõò áêñïäÝêôåò ôçò ìðáôáñßáò ôïõ öïñôéóôÞ õðÜñ÷åé ç ôÜóç ôïõ ðñÝðåé íá áíôéêáôáóôáèåß ó‘ Ýíá êÝíôñï óÝñâéò ôçò AEG, åðåéäÞ ãé‘ äéêôýïõ. Ìçí ðéÜíåôå ôç óõóêåõÞ ìå áíôéêåßìåíá, ðïõ åßíáé êáëïß...
 • Page 16 KULLANIM Gerektiği takdirde aletin dağınık görünüş şeması, alet tipinin ve tip etiketi üzerindeki on hanelik sayının bildirilmesi Hızlı şarj cihazı AEG’nun 9,6 V ... 24 V kartuş akülerini şarj koşuluyla müşteri servisinden veya doğrudan Atlas Copco eder. Electric Tools GmbH, Postfach 32 D-71361 Winnenden Bu alet sadece belirtiği gibi ve usulüne uygun olarak...
 • Page 17 (LED dioda bliká), nabíjení začne automatický Použité nevyhazujte do domovního odpadu nebo do ohně. jakmile dosáhne akumulátor správné teploty. AEG nabízí ekologickou likvidaci starých článků, ptejte se u vašeho obchodníka s nářadím. Normální doba nabíjení je cca 38min. (1,4Ah). Doba nabíjení...
 • Page 18 Urządzenie można stosować tylko w pomieszczeniach Jeżeli uszkodzone zostało podłączenie do sieci to musi ono zamkniętych. zostać wymienione przez serwis AEG ze względu na to, że Nie wystawiać na działanie deszczu. Na klemach ładowarki wymagane są do tego specjalistyczne narzędzia.
 • Page 19 KARBANTARTÁS Az akkumulátort, töltőt nem szabad megbontani és kizárólag száraz helyen szabad tárolni. Nedvességtől óvni kell. A sérült hálózati csatlakozókábelt az illetékes AEG szervízzel kell kicseréltetni, miután a cseréhez speciális szerszám Kövesse a töltő típustábláján látható jelzéseket: szükséges.
 • Page 20 èíñòðóìåíòû. óñòðîéñòâî ïîä äîæäåì. Ïîëüçóéòåñü àêñåññóàðàìè è çàïàñíûìè ÷àñòÿìè òîëüêî Ôèêñàòîðû àêêóìóëÿòîðà çàðÿäíîãî óñòðîéñòâà çàïèòàíû îò ôèðìû AEG. B ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ íåîáõîäèìîñòè â ñåòè. Íå äîòðàãèâàéòåñü äî íèõ òîêîïðîâîäÿùèìè çàìåíå, êîòîðàÿ íå áûëà îïèñàíà, ïîæàëóéñòà, îáðàùàéòåñü ïðåäìåòàìè. íà îäèí èç ñåðâèñíûõ öåíòðîâ (ñì. ñïèñîê íàøèõ...
 • Page 21 B 14.4 1,4 Ah 18 V B 18 1,4 Ah 24 V B 24 1,4 Ah 9,6 V M 9.6 2,2 Ah 12 V M 12 2,2 Ah 14,4 V M 14.4 2,2 Ah AEG 9,6 V ... 24 V...
 • Page 24 A brand within the Atlas Copco Group Copyright 2001 Atlas Copco Electric Tools GmbH P.O. Box 320 D-71361 Winnenden...