Download Print this page

Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa - Electrolux FLOW A3 Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Niniejsza INSTRUKCJA OBSŁUGI zawiera wskazówki dla użytkownika dotyczące
określonego modelu urządzenia. Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w niniejszej INSTRUKCJI OBSŁUGI. Wskazówki te mogą nie
obejmować wszystkich możliwych stanów i sytuacji. Podczas instalacji, eksploatacji
i konserwacji urządzenia należy kierować się zasadami zdrowego rozsądku i
zachowywać należytą ostrożność.
OSTRZEŻENIE! Unikać zagrożenia pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
Nie używać przedłużacza ani wtyczki przejściowej. Nie usuwać żadnego ze styków
przewodu zasilającego. Urządzenie można, bez wprowadzania żadnych zmian, używać
w sieci zasilanej prądem o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz.
W żadnym przypadku nie usuwać, odcinać ani stosować obejścia styku uziemiającego.
Nie przechowywać ani nie używać w pobliżu urządzenia (lub innych urządzeń)
benzyny ani innych łatwopalnych substancji. Należy sprawdzać informacje dotyczące
palności i inne ostrzeżenia umieszczone na etykietach produktów.
Nie należy dopuścić do przedostania się wody, żadnej cieczy lub substancji
łatwopalnej do wnętrza urządzenia celem uniknięcia porażenia prądem elektrycznym
i/lub zagrożenia pożarem.
Nie należy dotykać łopat wentylatora podczas wyjmowania filtra.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
OSTRZEŻENIE! Występuje zagrożenie uduszeniem lub odniesieniem obrażeń
mogących skutkować trwałym kalectwem.
To urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, gdy są nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z tego urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez nadzoru dorosłych.
Dzieci poniżej lat 3 nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy nie są pod
stałym nadzorem.
Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę uruchomienia, zalecamy aby ją włączyć.
www.electrolux.com
GB
DA
FI
NO
SV
IT
PL
29

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux FLOW A3