Download  Print this page

Electrolux FLOW A3 Instruction Book page 24

Hide thumbs

Advertisement

FELSÖKNING
När felindikatorer visar att systemet inte fungerar ordentligt, gör följande kontroll.
Vanliga frågor och ämnen
Gör följande åtgärder nedan för vanliga frågor eller fel.
Frågor eller fel
Går det att tvätta filtren?
Kontrollpanelen verkar
inte fungera.
Utrustningen avger
en massa ljud.
Utrustningen
fungerar normalt men
utloppsluftens volym
är avsevärt mindre.
Om felet som uppstod inte listas ovan, kontakta kundtjänst.
24
Möjlig diagnos
NEJ
• Problem med elsladden
• Problem med filterfacket
• Fel på fläktmotor
Underlaget som produkten står
på är ojämnt eller så har filtret
inte satts i ordentligt.
Uttaget kan vara blockerat
av ett främmande föremål eller
så har filtret inte bytts ut i tid.
Korrigeringssteg/Anledning
Byt ut blandningsfiltret istället för att
tvätta det, förfiltret kan torkas av.
1. Se till att nätsladden är ordentligt
ansluten till enheten samt uttaget på
väggen och försök sedan igen genom
att trycka på PÅ/AV-ikonen.
2. Öppna enhetens botten igen, justera
filtret så att det placeras centralt i
hålrummet och stäng botten. Se till att
botten är ordentligt på plats och låst
och försök sedan att använda enheten
igen.
3. Om ovanstående två steg inte löser
det här problemet har enheten fått ett
fel på fläktmotorn och fungerar inte.
Kontakta en Electrolux auktoriserad
serviceperson för ytterligare felsökning
eller reparationer.
Placera produkten på en jämn yta och
bekräfta filterinstallationens placering
och ordning på nytt.
Justera om utrustningens
installationsposition för att säkerställa
att det finns tillräckligt med utrymme
och bekräfta att filtret har bytts ut
enligt indikatorns status för filterbyte.
www.electrolux.com

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux FLOW A3

  Related Manuals for Electrolux FLOW A3