Download  Print this page

Electrolux FLOW A3 Instruction Book page 23

Hide thumbs

Advertisement

7
Fläkthastighetskontroll
Ändra fläkthastigheten genom att försiktigt
trycka på fläktikonen på produkten. Om produkten
är i AUTO-läge, växlar den till manuellt läge när
man trycker på fläktikonen. (se bild 7).
8
Auto-läge och viloläge
Ändra mellan AUTO eller VILO-läge genom att
försiktigt trycka på ikonen med etiketten "
I AUTO-läge justerar enheten driften enligt den
senaste luftkvaliteten (PM2,5 nivå). I VILO-läge
fungerar enheten på en låg ljudnivå och alla
indikatorerna utom VILO-ikonen slocknar.
9
Stänga av
Stäng av produkten genom att försiktigt trycka
på PÅ/AV-ikonen i mitten av produkten
(se bild 9)
LUFTKVALITETSINDIKATOR
10
Produkten har en luftkvalitetssensor som
analyserar luftkvaliteten.
Luftkvalitetsljuset visar luftkvaliteten i realtid
genom olika färger på ljuset. Enligt vad som visas
nedan:
LJUSETS FÄRG
PM 2,5 (μg/m
Grön
0-12
Gul
13-35
Orange
36-55
Röd
>56
FILTERBYTESINDIKATOR
11
Filterbytesindikatorn tänds för att påminna
dig om att byta filter (Ref. # EFFBRZ2).
• När filterbytesindikatorn flimrar med rött ljus,
byt ut filtret och återställ filterbytesindikatorn.
• När filterbytesindikatorn slutar flimra och den
röda lampan lyser, byt ut filtret omedelbart och
återställ filterbytesindikatorn.
12
Återställning av filterändringsindikator
Tryck på lägesknappen ikonen med etiketten
"
" i 3 sekunder så återställs
filterändringsindikatorn, därefter slocknar det
röda ljuset.
www.electrolux.com
".
3
)
LUFTKVALITET
Mycket bra
Bra
Låg
Dålig
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
13
Ta loss kontakten före rengöring för att förhindra
stötar eller brandfaror. Använd en fuktig trasa
eller en dammsugare med mjuk borste för att
rengöra luftrenaren.
14
Plastdelen av produkten och toppen kan
rengöras med en oljefri trasa, eller tvättas med
en trasa som fuktats i en lösning med varmt
vatten och milt flytande diskmedel. Se till att
krama ur överflödigt vatten från trasan innan du
torkar rent runt kontrollerna. Överflödigt vatten
i eller runt kontrollerna kan skada apparaten.
15
Använd aldrig hårda rengöringsmedel, vax eller
polermedel när du rengör enheten.
FÖRVARING
16
Om du inte tänker använda apparaten under en
lång tid, täck den med plast eller sätt tillbaka den
i dess kartong.
OBSERVERA: Det går inte att tvätta flerskiktsfiltret,
det kan bara bytas ut.
FÖRSIKTIGHET!
Vidrör inte fläktbladen när flerskiktsfiltret tas bort.
FELKOD
17
Felkod vid fläktfel. När ett fläktfel uppstår, släcks
alla ljus på skärmen och därefter kan enheten inte
användas.
18
Felkod vid luftkvalitetssensor. När ett sensorfel
uppstår, släcks ljuset för Luftkvalitetsindikator
och det går inte att ställa in enheten på auto-läge.
GB
DA
FI
NO
SV
IT
PL
23

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux FLOW A3

  Related Manuals for Electrolux FLOW A3