Download Print this page

Ennen Käyttöönottoa - Electrolux FLOW A3 Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Sähköteknisiä tietoja
VAROITUS! Varo tulipalo- ja sähköiskuvaaraa.
Jos et ole varma, onko pistorasia maadoitettu
kunnolla tai suojattu sulakkeella tai suojakatkaisijalla,
pyydä pätevää sähköasentajaa asentamaan
soveltuvien sähköasennusmääräysten mukainen
pistorasia.
Älä käytä jatkojohtoa tai sovitinta.
Älä koskaan irrota laitteen pistoketta pistorasiasta
johdosta vetämällä. Pidä kiinni pistokkeesta ja vedä
se suoraan irti pistorasiasta.
Varmista, ettei virtajohto jää puristuksiin, taitu
tai mene solmuun.
Älä leikkaa tai vahingoita virtajohtoa. Jos virtajohto
vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain valtuutettu
Electrolux-huoltohenkilö. Tämä laite ei sisällä
käyttäjän huolettavia osia. Ota aina yhteyttä
valtuutettuun Electrolux-huoltoliikkeeseen,
jos laite täytyy korjata.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain
valmistaja, huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen
henkilö, jotta vältytään vaaratilanteilta.
Irrota laitteen pistoke sähköverkosta ennen
puhdistusta sähköiskujen tai tulipalon välttämiseksi.
Turvallisuusohjeet
HUOMAUTUS! Varo vakavien henkilövahinkojen
tai kuolemanvaaraa.
Älä työnnä sormia tai esineitä ilmanpoistoalueelle
tai laitteen etusäleikköön.
Älä käynnistä tai pysäytä laitetta irrottamalla
virtajohtoa tai kytkemällä virta pois päältä
sähkötaulusta.
Mikäli toimintahäiriöitä (kipinöitä, palaneen hajua
jne.) esiintyy, lopeta käyttö välittömästi, irrota
virtajohto ja ota yhteyttä valtuutettuun Electrolux-
huoltoliikkeeseen.
Älä käytä laitetta märillä käsillä.
Älä vedä virtajohdosta.
HUOMAUTUS! Varo henkilövahinkoja ja laitteen
tai muun omaisuuden vahingoittamista.
Älä kohdista ilmavirtaa tulisijoihin tai muihin
lämpölähteisiin, sillä vaarana on tulipalo.
Älä kiipeä tai aseta esineitä laitteen päälle.
Älä ripusta esineitä laitteeseen.
Älä sijoita nesteellä täytettyjä astioita laitteen päälle.
Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, jos laitetta
ei käytetä pitkään aikaan.
HÄVITTÄMINEN
Tämä laitteessa oleva symboli tarkoittaa,
että laitteessa on akku, jota ei saa hävittää
kotitalousjätteiden mukana.
Laitteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli
tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä tavallisena
kotitalousjätteenä.
14
Käytä laitetta vain ilmansuodattimen ollessa
paikallaan.
Älä tuki tai peitä ilmanottoaukkoja,
ilmanpoistoaluetta ja -aukkoja.
Varmista, että muut sähkö-/elektroniikkalaitteet
ovat 30 cm:n päässä laitteesta.
Laite voidaan kierrättää viemällä se asianmukaiseen
keräyspisteeseen tai Electrolux-huoltoliikkeeseen,
joka voi poistaa ja kierrättää akun ja sähköosat
turvallisesti ja ammattimaisesti. Noudata
sähkölaitteiden ja akkujen erillisestä kierrätyksestä
annettuja maakohtaisia määräyksiä.
SUOMI
Kiitos, että valitsit Electrolux FLOW A3 -
ilmanpuhdistimen.
Käytä aina alkuperäisiä varaosia saadaksesi parhaat
tulokset. Laite on suunniteltu ympäristö huomioiden.
Kaikki muoviosat on merkitty kierrätystä varten.
ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA
• Lue nämä ohjeet huolellisesti.
• Tarkista, että kaikki kuvatut osat on toimitettu.
• Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin!
ASENTAMINEN
Suodattimet on asennettava ennen käyttöä.
Huomio: Kytke laite pois päältä ennen
suodattimien asentamista.
1
Irroita laitteen pohja
Avaa laite kiertämällä alustaa vastapäivään
pohjassa olevalla kahvalla, kunnes se irtoaa
(katso kuva 1).
2
Irrota suodatin ja poista muovipussi
Irrota suodatin, mukaan lukien muovipakkaukset,
varovasti yksiköstä, poista muovipussi ja hävitä
se asianmukaisesti (katso kuva 2).
3
Asenna suodatin
Aseta suodatin varovasti takaisin tuotteeseen
ilman muovipakkausta (suodatin voidaan asentaa
kumpi tahansa pää edellä). Varmista, että suodatin
on sijoitettu aukon keskelle (katso kuva 3).
Aseta laitteen pohja paikoilleen
4
Sulje laite kiertämällä pohjaa myötäpäivään
pohjassa olevalla kahvalla, kunnes se asettuu
tiukasti paikoilleen. (katso kuva 4).
KÄYTTÖ
Huomio: Varmista, että suodattimet on asetettu
oikein suodatinlokeroon, laite on asennettu
tasaiselle alustalle ja että virtapistoke on
kytketty kunnolla.
www.electrolux.com

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux FLOW A3

  Related Content for Electrolux FLOW A3