Download  Print this page

Electrolux FLOW A3 Instruction Book page 17

Hide thumbs

Advertisement

SIKKERHETSINFORMASJON
Denne BRUKSANVISNINGEN gir deg spesifikke instruksjoner
for modellen din. Bruk kun apparatet som beskrevet i
BRUKSANVISNINGEN. Disse instruksjonene er ikke ment å dekke
alle mulige forhold og situasjoner som kan oppstå. Sunn fornuft og
forsiktighet må utvises når du installerer, bruker og vedlikeholder alle
apparater.
ADVARSEL! Unngå brannfare eller elektriske støt. Ikke bruk
skjøteledning eller adapterplugg Ikke fjern noe fra strømledningen.
Dette apparatet kan brukes med 50 Hz eller 60 Hz strømforsyning
uten endring av innstillingene.
Ikke klipp, fjern eller forbigå jordingspinnen under noen
omstendigheter.
Ikke oppbevar eller bruk bensin eller andre brennbare damper
og væsker i nærheten av dette eller andre apparater. Les
produktetiketter for brennbarhet og andre advarsler.
Ikke la vann eller annet flytende eller brennbart vaskemiddel komme
inn i apparatet for å unngå elektriske støt og/eller brannfare.
Ikke rør viftebladet når du fjerner filteret.
Barn og utsatte menneskers sikkerhet
ADVARSEL! Fare for kvelning, skade eller varig uførhet.
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap under tilsyn, eller hvis de har mottatt
instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår
farene involvert.
Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
Barn under 3 år skal holdes borte fra apparatet, med mindre
de kontinuerlig overvåkes.
Hold all emballasje borte fra barn.
Hvis apparatet har barnesikringsutstyr, anbefaler vi at du aktiverer det.
www.electrolux.com
GB
DA
FI
NO
SV
IT
IT
PL
PL
17

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux FLOW A3

  Related Manuals for Electrolux FLOW A3