Download Print this page

Innan Du Startar - Electrolux FLOW A3 Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Elektrisk information
VARNING! Undvik brandrisk eller elektrisk stöt.
Om du inte är säker på att uttaget är tillräckligt jordat
eller skyddat av en säkring med tidsfördröjning eller
strömbrytare, låt en behörig elektriker installera rätt
uttag enligt nationella elektriska föreskrifter och
tillämpliga lokala föreskrifter och förordningar.
Använd inte en förlängningssladd eller en
adapterkontakt.
Koppla aldrig ur enheten genom att dra i nätsladden. Ta
alltid tag i stickkontakten och dra den rakt ut ur uttaget.
Nätsladden får inte komma i kläm, bli böjd eller sno sig.
Klipp inte eller skada nätsladden. Om nätsladden är
skadad får bara en auktoriserad serviceperson från
Electrolux byta den. Denna enhet innehåller inga delar
som användaren kan utföra service på. Ring alltid en
auktoriserad Electrolux-serviceperson för reparationer.
Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande
kvalificerade personer för att undvika fara.
Var noga med att koppla från enheten från eluttaget
före rengöring för att förhindra stötar eller brandrisk.
Säkerhetsåtgärder
FÖRSIKTIGHET! Undvik allvarlig skada eller dödsfall.
Sätt inte i eller placera fingrar eller föremål i området
för luftutloppet eller frontgallret på enheten.
Starta eller stoppa inte enheten genom att dra ur
nätkabeln eller stänga av strömmen vid elboxen.
I händelse av ett fel (gnistor, brinnande lukt, etc.)
ska du omedelbart avbryta driften, koppla från
nätsladden och ringa en auktoriserad Electrolux-
serviceperson.
Använd inte enheten med våta händer.
Dra inte i elsladden.
FÖRSIKTIGHET! Undvik personskador eller skador på
enheten eller annan egendom.
Rikta inte luftflödet mot eldstäder eller andra
värmerelaterade källor, eftersom det kan göra att
elden flammar upp.
Klättra inte på eller placera föremål på enheten.
Häng inte föremål på enheten.
Placera inte behållare med vätskor på enheten.
Stäng av enheten vid strömkällan när den inte
kommer att användas under en längre tid.
När enheten används måste luftfiltren vara installerade.
Blockera inte eller täck över insugningsgaller,
utloppsområde och utloppsportar.
Se till att annan elektrisk/elektronisk utrustning
är minst 30 cm från enheten.
KASSERING
Denna symbol indikerar att produkten
innehåller ett batteri som inte får kasseras
med normalt hushållsavfall.
Den här symbolen på produkten eller dess
förpackning anger att den inte ska behandlas
som hushållsavfall.
22
För att återvinna produkten, lämna den på den
kommunala återvinningsstationen eller på ett
Electrolux servicecenter som kan ta bort och
återvinna batteriet och elektriska delar på ett säkert
och professionellt sätt. Följ landets regler för separat
insamling av elektriska produkter och laddningsbara
batterier.
SVENSKA
Tack för att du valt Electrolux luftrenare FLOW A3.
Använd alltid originaltillbehör och reservdelar för
att få bästa resultat. Denna produkt är designad
med miljön i åtanke. Alla plastdelar är märkta för
återvinningsändamål.

INNAN DU STARTAR

• Läs handboken noggrant.
• Kontrollera att alla delar som beskrivits
är inkluderade.
• Var särskilt uppmärksam på säkerhetsåtgärderna!
INSTÄLLNING
Filtren måste installeras innan produkten
används.
Försiktighet: Stäng av enheten innan filtren
installeras.
1
Öppna filtrens botten
Öppna produkten genom att rotera basen moturs
med handtaget som finns i botten tills det lossnar
(se bild 1).
2
Ta ut filtret och ta bort filterpåsen
Ta försiktigt bort filtret inklusive plastförpackningar
från enheten och bryt upp plastpåsen och kassera
på rätt sätt (se bild 2).
3
Installera filtret
Sätt försiktigt tillbaka filtret i produkten utan
plastförpackningen (endera änden av filtret
fungerar). Var noga med att filtret placeras i mitten
av håligheten (se bild 3).
4
Stäng basen
Stäng produkten genom att rotera basen medurs
med handtaget som finns i botten tills det sitter
fast säkert. (se bild 4).
DRIFT
Försiktighet: Se till att filtren är korrekt isatta i
filterutrymmet, utrustningen är installerad på en
jämn yta och nätkontakten är ordentligt ansluten.
5
Anslut nätkontakten.
6
Slå på strömmen
Slå på strömmen för produkten genom att försiktigt
trycka på PÅ/AV-ikonen i mitten av produkten
(se bild 6).
www.electrolux.com

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux FLOW A3