Przed Rozpoczęciem Użytkowania - Electrolux FLOW A3 Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego
OSTRZEŻENIE! Unikać zagrożenia pożarem lub porażeniem
prądem elektrycznym.
Jeżeli nie ma pewności, że gniazdo jest odpowiednio
uziemione lub zabezpieczone bezpiecznikiem zwłocznym
lub wyłącznikiem automatycznym, należy zwrócić się do
wykwalifikowanego elektryka, aby zainstalował odpowiednie
gniazdo zgodnie z krajowymi przepisami i wymogami
dotyczącymi instalacji elektrycznych.
Nie używać przedłużacza ani wtyczki przejściowej.
Nie odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód
zasilający. Należy zawsze mocno chwytać za wtyczkę
i wyciągać ją prostopadle z gniazda.
Nie ściskać, nie zaginać ani robić węzłów na przewodzie
zasilającym.
Uważać, aby nie przeciąć ani nie uszkodzić przewodu
zasilającego. Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu,
powinien zostać wymieniony w autoryzowanym serwisie
firmy Electrolux. Urządzenie zawiera elementy nie
podlegające serwisowaniu przez użytkownika. W przypadku
konieczności obsługi serwisowej lub naprawy urządzenia
należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu firmy
Electrolux.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy zlecić jego
wymianę przez producenta, serwisanta lub inną kompetentną
osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyczkę,
co pozwoli uniknąć zagrożenia porażeniem prądem lub
wybuchem pożaru.
Środki bezpieczeństwa
OSTROŻNIE! Zagrożenie odniesienia poważnych obrażeń
lub śmierci.
Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do kratki
wylotu powietrza z przodu urządzenia.
Nie włączać ani nie wyłączać urządzenia poprzez wyjęcie
wtyczki przewodu zasilającego z gniazda lub odcięcie
zasilania w skrzynce bezpieczników.
W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia (iskry,
zapach spalenizny itp.), należy natychmiast je wyłączyć, wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda i skontaktować się
z autoryzowanym serwisem firmy Electrolux.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma.
Nie ciągnąć za przewód zasilający.
OSTROŻNIE! Zagrożenie odniesienia obrażeń bądź
uszkodzenia urządzenia lub mienia.
Nie kierować strumienia powietrza na płonący kominek
lub inne źródła ciepła, ponieważ może to spowodować
wystrzelenie płomieni.
Nie stawać na urządzeniu ani nie kłaść na nim żadnych
przedmiotów.
Nie wieszać na urządzeniu żadnych przedmiotów.
Na kłaść na urządzeniu naczyń, w których znajduje się płyn.
Odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli nie jest użytkowane
przez dłuższy czas.
Używać urządzenia wyłącznie z zamontowanym filtrem
powietrza.
Nie blokować ani nie zasłaniać kratki wlotowej, obszaru
wylotu powietrza ani otworów wylotowych.
Urządzenie powinno znajdować się w odległości co najmniej
30 cm od innych urządzeń elektrycznych/elektronicznych.
30
UTYLIZACJA
W urządzeniach oznaczonych takim symbolem
znajduje się akumulator, którego nie wolno wyrzucać
wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.
Ten symbol na urządzeniu lub opakowaniu oznacza,
że urządzenia nie wolno traktować tak, jak innych
odpadów domowych.
W celu poddania urządzenia recyklingowi należy zwrócić je
do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub centrum
serwisowego firmy Electrolux, które zajmie się demontażem
i utylizacją akumulatora i innych elementów elektrycznych
w bezpieczny i profesjonalny sposób. Należy postępować
zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi selektywnej
zbiórki urządzeń elektrycznych i akumulatorów.
POLSKI
Dziękujemy za wybór oczyszczacza powietrza FLOW A3 firmy
Electrolux.
Aby uzyskać najlepsze efekty, należy zawsze używać
oryginalnych akcesoriów i części zamiennych. Ten produkt
został zaprojektowany z myślą o poszanowaniu środowiska
naturalnego. Wszystkie części z tworzywa sztucznego
oznaczono jako nadające się do recyklingu.
PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA
• Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
• Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie
opisane elementy.
• Zwróć szczególną uwagę na zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa!
USTAWIENIE
Filtry należy zamontować przed użyciem.
Przestroga: Przed przystąpieniem do montażu filtrów
urządzenie należy wyłączyć.
1
Zdemontować podstawę urządzenia
Otworzyć produkt obracając podstawę w lewą stronę
w stosunku do korpusu urządzenia za pomocą
uchwytu znajdującego się na spodzie, aż do jej
odłączenia (patrz rys. 1).
2
Wyjąć filtr i usunąć woreczek z tworzywa sztucznego.
Delikatnie wyjąć z urządzenia filtr w woreczku z
tworzywa sztucznego, rozerwać ten woreczek i wyjąć z
niego filtr a sam woreczek z tworzywa sztucznego
odpowiednio zutylizować (patrz rys. 2).
3
Założyć filtr
Ostrożnie włożyć filtr bez opakowania z tworzywa
sztucznego z powrotem do urządzenia (filtr można
włożyć dowolną stroną do urządzenia). Zwrócić
uwagę, aby filtr został umieszczony na środku komory
(patrz rys. 3).
4
Zamknąć podstawę
Zamknąć produkt, obracając podstawę w prawo
za pomocą uchwytu znajdującego się na spodzie,
aż do uzyskania pewnego zamocowania. Patrz rys. 4.
OBSŁUGA
Uwaga: Należy upewnić się, czy filtry są
prawidłowo zamontowane oraz czy urządzenie
ustawione jest na płaskiej powierzchni a
wtyczka przewodu zasilającego jest prawidłowo
włożona do gniazdka.
www.electrolux.com

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux FLOW A3