Download Table of Contents Print this page

Før Du Starter - Electrolux FLOW A3 Instruction Book

Hide thumbs Also See for FLOW A3:

Advertisement

Available languages
Table of Contents
El-information
ADVARSEL! Undgå brandfare og elektrisk stød.
Hvis du ikke er sikker på, om stikket er korrekt
jordforbundet eller beskyttet med tidsforsinket
sikring eller kredsløbsafbryder, så bed en autoriseret
elektriker installere korrekt en jordforbindelse ifølge
de gældende lokale bestemmelser.
Forlængerledning eller adapterstik må ikke bruges.
Afbryd ikke udstyret ved at trække i strømledningen.
Tag altid godt fast i stikket, og træk lige ud af
stikkontakten.
Du må ikke klemme, bøje eller omvikle strømledningen.
Du må ikke skære i eller beskadige strømledningen.
Hvis strømledningen er beskadiget, må den kun
udskiftes af en autoriseret Electrolux-servicetekniker.
Udstyret indeholder ikke dele, der kan udskiftes af
brugeren. Kontakt altid en autoriseret Electrolux-
servicetekniker for reparation.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes
af producenten, forhandleren eller tilsvarende for
at undgå fare.
Sørg for at afbryde udstyret, før du gør det rent,
for at undgå elektrisk stød eller brandfare.
Sikkerhedsanvisninger
FORSIGTIG! Undgå alvorlig personskade eller
dødsfald.
Du må ikke sætte dine hænder eller genstande
ind i luftudgangen eller frontgitteret på udstyret.
Du må ikke starte eller stoppe udstyret ved at afbryde
strømledningen eller slukke for strømmen ved
stikkontakten.
I tilfælde af funktionsfejl (gnister, lugt af noget der
brænder, osv.), så stop straks, afbryd strømledningen
og kontakt en autoriseret Electrolux-servicetekniker.
Betjen ikke udstyret med våde hænder.
Træk ikke i strømledningen.
FORSIGTIG! Undgå personskade eller skade
på udstyret eller andre genstande.
Du må ikke rette luftstrømmen mod åben ild eller
varmekilder, idet det kan forårsage gnister.
Du må ikke klatre op på eller sætte noget på udstyret.
Du må ikke hænge genstande fast på udstyret.
Du må ikke sætte beholdere med væske på udstyret.
Sluk for udstyret ved strømkilden, når det ikke bruges
i længere tid.
Betjen udstyret med luftfiltret monteret.
Du må ikke spærre eller tildække indgangsgitteret,
udløbsområdet eller udgangsportene.
BORTSKAFFELSE
Symbolet på udstyret betyder, at det indeholder
et batteri, som ikke må bortskaffes med normalt
husholdningsaffald.
Dette symbol på udstyret eller emballagen
viser, at udstyret ikke må behandles som
husholdningsaffald.
10
Sørg for, at elektrisk/elektronisk udstyr er 30 cm væk
fra enheden.
Genbrug af udstyret kan ske ved aflevering til
kommunens losseplads. Følg de lokale regler for
affaldsbehandling af el-udstyr og genopladelige
batterier.
DANSK
Tak for dit valg af Electrolux-luftrenser FLOW A3.
Brug altid originalt tilbehør og reservedele med
henblik på det bedste resultat. Produktet er
designet til at være miljøvenligt. Alle plastikdele er
mærket til genbrugsformål.
FØR DU STARTER
• Læs manualen grundigt.
• Kontroller, at alle beskrevne dele følger med.
• Vær opmærksom på sikkerhedsanvisningerne
OPSÆTNING
Filteret skal installeres før brug.
Forsigtig: Sluk for luftrenseren før installation
af filteret.
1
Åbn bunden af luftrenseren
Åbn luftrenseren ved at dreje bunden mod urets
retning med det håndtag, der sidder nederst, til
den løsner sig (billede 1).
2
Fjern filteret og filterposen
Fjern filteret og plastikemballagen fra
luftrenseren og åbn plastikposen og bortskaf
ifølge reglerne (billede 2).
3
Installer filteret
Sæt forsigtigt filteret i produktet igen uden
plastikemballage (begge ender af filteret virker).
Sørg for at sætte filteret i midten af hullet.
Sæt bunden på plads
4
Luk luftrenseren ved at dreje bunden i retning
med uret med håndtaget i i bunden til det
sidder fast. (billede 4).
BETJENING
Forsigtig: Sørg for, at filteret er korrekt
monteret i luftrenseren, at luftrenseren er
korrekt placeret på en jævnt overflade, og at
strømstikket er korrekt isat.
5
Tilslut strømstikket.
6
Tænd
Tænd for luftrenseren med et let tryk på TÆND/
SLUK i midten (billede 6).
www.electrolux.com

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents