Electrolux WELL A5 Series Instruction Book

Electrolux WELL A5 Series Instruction Book

Hide thumbs Also See for WELL A5 Series:
Table of Contents
 • Před SpuštěníM
 • Všeobecné Bezpečnostní Informace
 • ČIštění a Péče
 • Før Start
 • Rengøring Og Pleje
 • Ennen Käyttöönottoa
 • Puhdistaminen Ja Hoito
 • Manuel D'utilisation
 • Mise au Rebut
 • Avant de Commencer
 • Mise Sous Tension
 • Nettoyage et Entretien
 • Elektrische Sicherheitshinweise
 • Vor dem Start
 • Reinigung und Pflege
 • Prije Početka
 • ČIšćenje I Održavanje
 • Használati Útmutató
 • Általános Biztonsági Tudnivalók
 • Első Használat Előtt
 • Tisztítás És Ápolás
 • Manuale DI Funzionamento
 • Informazioni Sulla Sicurezza Elettrica
 • Prima DI Iniziare
 • Sicurezza Generale
 • Pulizia E Cura
 • Rengjøring Og Stell
 • Przed Rozpoczęciem
 • Zasady Bezpieczeństwa
 • Czyszczenie I Pielęgnacja
 • Błędy I Rozwiązywanie Problemów
 • Curățarea ȘI Îngrijirea
 • Návod Na Použitie
 • Všeobecné Bezpečnostné Informácie
 • Všeobecná Bezpečnosť
 • Čistenie a Starostlivosť
 • Pred Zagonom
 • Odpravljanje Težav
 • ČIščenje in Nega
 • Allmän Säkerhetsinformation
 • Före Användning
 • Rengöring Och Skötsel
 • Kullanim Kilavuzu
 • Başlamadan Önce
 • Temi̇zli̇k Ve Bakim

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Instruction book
Mode d'emploi
Models:
WA51-303 & WA51-304 series
WA71-304 & WA71-305 series

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux WELL A5 Series

 • Page 1 Instruction book Mode d’emploi Models: WA51-303 & WA51-304 series WA71-304 & WA71-305 series...
 • Page 2: General Safety Information

  OPERATING MANUAL Thank you for choosing the Electrolux WELL A7 / A5 series air purifier. Always use original Electrolux consumables, accessories and spare parts to get the best results out of your unit. This appliance is designed with the environment in mind and hence all plastic parts are marked for recycling purposes.
 • Page 3: Electrical Safety Information

  Do not cut or damage the power cord. If the supplied power cord is damaged, it should only be replaced by Electrolux, its service agent or similarly qualified persons. This unit contains no user serviceable parts. Always call an authorized Electrolux servicer for repairs.
 • Page 4: Before Starting

  In the event of a malfunction (sparks, burning smell, etc.), immediately stop the operation, disconnect the power cord, and call an authorized Electrolux servicer. Do not operate the unit with wet hands. Do not pull on the power cord.
 • Page 5 KEY COMPONETNS OF WELL A7 / A5 SERIES AIR PURIFIERS Removable & customizable front panel Power cord cavity Front panel magnets Fan motor cavity, grill Mesh pre-filter RFID tag(s) Ultrafine particle filter Front panel hooks www.electrolux.com...
 • Page 6 NOTE: Your specific model may not have all the components and features listed within this USER MANUAL. Please check the product packaging OR the product specification page on our website for exact details of your model. Electrolux reserves the right to change information contained herein without notice. Min. 20 cm...
 • Page 7 www.electrolux.com...
 • Page 8 (sensor window) of the unit and other nearby surface. c. Gently place the provided hook flat against the surface of the wall and with a pencil mark the two spots where screws are to be drilled. The hook www.electrolux.com...
 • Page 9 RFID tag on the filter is located at the top-right – it should be near the senor box hatch. 7. Attach the mesh pre-filter and the front panel back to the unit. 8. Plug the unit’s power cord to the nearest power socket so that the POWER button www.electrolux.com...
 • Page 10 OFF (unless user permission to override). When unit is powered ON, if it has no WiFi connectivity OR is not onboarded, the WiFi radio signal will automatically turn OFF after 30 minutes to conserve power – to bring the WiFi www.electrolux.com...
 • Page 11 If the icon is blinking, it indicates a temporary loss of WiFi connectivity – please refer to the Wellbeing App for more details. NOTE: Download our Wellbeing App and follow the step-step onboarding instructions to bring the air purifier online. www.electrolux.com...
 • Page 12 The WiFi barcode can be found on the rating label sticker on the unit (typically after the mesh pre-filter, reference image 7). You can also manually enter the digits under the barcode into the App if scanning it does not work. 23. Connect the App to the unit’s hotspot. www.electrolux.com...
 • Page 13: Cleaning & Caring

  30. When storing away, besides unplugging the unit and winding the power cord loosely around the bottom feet, ensure that unit including the high efficiency filters and the fabric front panel are covered up to avoid accumulation of dust. www.electrolux.com...
 • Page 14 36. Discard the used filter as well as any plastic packaging according to local recycling guidelines. The RFID tags contain circuitry and hence are to be disposed separately from the rest of the filter. www.electrolux.com...
 • Page 15 NOTE: Some models in the WELL A7 series come with a fabric permanently attached to the front panel, this fabric is not removable from the panel, but you can still customize the panel with another fabric cover on top of the existing fabric. www.electrolux.com...
 • Page 16 47. Test out the stability of the feet by placing the unit back upright and lifting it about 5-6 cm above the ground and giving it a gentle shake. www.electrolux.com...
 • Page 17: Errors & Troubleshooting

  – to get Please use a vacuum cleaner to clean the sensor via your indoor air the sensor window – detailed instructions in quality back to CLEANING, CARING & STORAGE section above. safe levels. www.electrolux.com...
 • Page 18 Check to make sure that the filter is filter(s). oriented correctly, so the RFID sensor can detect it. If neither of the above steps OR instructions in the Wellbeing App help, please refer to item 9 in the table. www.electrolux.com...
 • Page 19 If you perceive a burning smell, please disconnect the between uses. unit and contact Electrolux authorized service center for further support. I am unable to If you are unable to onboard the unit and connect it...
 • Page 20 NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme, že jste si zvolili čističku vzduchu řady Electrolux WELL A7/A5. Aby vaše zařízení pracovalo co nejlépe, používejte vždy originální spotřební materiál, příslušenství a náhradní díly Electrolux. Spotřebič je navržen s ohledem na životní prostředí a všechny plastové díly jsou proto recyklovatelné.
 • Page 21 Electrolux, jejím servisním pracovníkem nebo podobně kvalifikovanými osobami. Spotřebič neobsahuje žádné součásti, které by mohl opravit uživatel. Ohledně oprav se vždy obraťte na autorizovaný servis společnosti Electrolux. Za žádných okolností neřezejte, neodstraňujte nebo nepřemosťujte zemnicí kolík (viz...
 • Page 22: Před Spuštěním

  Zařízení nespouštějte ani nezastavujte vypojení m napájecí ho kabelu nebo vypnutí m proudu v rozvodné skříni. V případě poruchy (jiskry, pach spáleniny, apod.) okamžitě zařízení zastavte, odpojte napájecí kabel a zavolejte autorizovaný servis společnosti Electrolux. Zařízení nepoužívejte, máte-li vlhké ruce. Netahejte za napájecí kabel.
 • Page 23 KLÍČOVÉ SOUČÁSTI ČISTIČEK VZDUCHU ŘADY WELL A7/A5 Odnímatelný a přizpůsobitelný přední panel Prostor napájecí ho kabelu Magnety čelního panelu Prostor motoru ventilátoru, mřížka Předřazený síťovinový filtr Štítky RFID Ultrajemný filtr částic Háčky předního panelu www.electrolux.com...
 • Page 24: Všeobecné Bezpečnostní Informace

  POZNÁMKA: Váš konkrétní model nemusí mít všechny součásti a funkce uvedené v tomto NÁVODU K POUŽITÍ. Přesné údaje o modelu naleznete na balení výrobku NEBO na stránce specifikace výrobku na našich webových stránkách. Společnost Electrolux si vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění informace, které jsou zde uvedeny. VYBALENÍ A NASTAVENÍ – obrázky na stranách 6–7 Při vybalování...
 • Page 25 VOC jako první). Při vkládání filtru dbejte na to, aby se štítek RFID na filtru nacházel vpravo nahoře – poblíž krytu skříňky snímače. 54. Připevněte předřazený síťovinový filtr a přední panel zpět na zařízení. 55. Napájecí kabel zařízení zapojte do nejbližšího zásuvky. Na uživatelském rozhraní spotřebiče se rozsvítí tlačítko NAPÁJENÍ. www.electrolux.com...
 • Page 26 Je-li zařízení vypnuté, mělo by proto mít spotřebu energie nižší než 2,0 W (není -li uživatelem povoleno hodnotu překročit). Nezachytí-li zapnuté zařízení signál sítě Wi-Fi NEBO není -li připojeno, rádiový signál Wi-Fi se po 30 minutách z důvodu úspory energie automaticky vypne. Chcete-li rádiový www.electrolux.com...
 • Page 27 času. Je-li zařízení připojeno k domácí sí ti Wi-Fi, rozsví tí se tato ikona . Pokud ikona bliká, značí to dočasnou ztrátu připojení k Wi-Fi – ví ce podrobností naleznete v aplikaci Wellbeing. www.electrolux.com...
 • Page 28 69. Přejděte do aplikace Wellbeing a pomocí fotoaparátu mobilní ho telefonu naskenujte čárový kód Wi-Fi. Čárový kód Wi-Fi naleznete na typovém štítku umístěném na zařízení (obvykle za předřazeným síťovinovým filtrem, viz obrázek 7). Nefunguje-li skenování, můžete do aplikace také ručně zadat číslice pod čárovým kódem. www.electrolux.com...
 • Page 29: Čištění A Péče

  čistit ji častěji. SKLADOVÁNÍ 77. Chcete-li zařízení uskladnit, odpojte ho ze zásuvky, napájecí kabel smotejte volně kolem spodních nožiček a ujistěte se, že zařízení, včetně vysoce účinných filtrů a tkaniny na předním panel, je přikryto, aby se na něm nehromadil prach. www.electrolux.com...
 • Page 30 POZNÁMKA: Projeví -li se změna pouze v uživatelské rozhraní výrobku a nikoli v aplikaci Wellbeing, zkuste před dalším odstraňováním závad restartovat aplikaci i zařízení. 83. Použitý filtr a všechny plastové obaly zlikvidujte podle místních pokynů pro recyklaci. Štítky RFID obsahují obvody a je proto nutné zlikvidovat je odděleně od zbytku filtru. www.electrolux.com...
 • Page 31 86. Odpojte přední panel od zařízení a pokud je již vybaven odní matelným látkovým obalem, jemně jej sejměte z panelu. Dávejte pozor, abyste panel neohnuli. POZNÁMKA: Některé modely řady WELL A7 jsou dodávány s tkaninou, která je trvale uchycena k přednímu panelu. www.electrolux.com...
 • Page 32 93. Jemně zastrčte zabudovaný šroub nové nožičky do dutinu na spodní straně zařízení a zašroubujte ji po směru hodinových ručiček, dokud neucí tí te odpor. 94. Stabilitu nožiček přezkoušíte tak, že zařízení postavíte zpříma, zvednete ho zhruba 5–6 cm nad podlahu a jemně s ním zatřepete. www.electrolux.com...
 • Page 33 PM neustále hodnotu 999–1000, který má za cí l která se nesnižuje, pravděpodobně je zanesený vrátit kvalitu snímač. Použijte vysavač a přes okénko snímače vzduchu vyčistěte snímač. Podrobné pokyny viz část ČIŠTĚNÍ, v mí stnosti na PÉČE A SKLADOVÁNÍ výše. bezpečnou úroveň. www.electrolux.com...
 • Page 34 Zkontrolujte, zda je filtr předchází riziku správně otočený, aby ho snímač RFID mohl zachytit. poranění lopatkou ventilátoru. Pokud nepomůže žádný z výše uvedených kroků ANI pokyny v aplikaci Wellbeing, postupujte podle bodu 9 v tabulce. www.electrolux.com...
 • Page 35 Cí tí te-li zápach spáleniny, odpojte zařízení a obraťte se na autorizované servisní středisko Electrolux s žádostí o pomoc. Nedaří Nepodaří-li se vám připojit zařízení a spojit ho Čip Wi-Fi v zařízení...
 • Page 36 BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du valgte Electrolux WELL A7/A5-luftrenseren. Brug altid originale forbrugsartikler, tilbehør og reservedele fra Electrolux for at få de bedste resultater med din enhed. Dette apparat er designet med tanke på miljøet, og alle plastdele er mæ rket til genbrug.
 • Page 37 Undlad at skæ re eller beskadige netledningen. Hvis netledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af Electrolux, deres servicevæ rksted eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer. Apparatet indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Tilkald altid en autoriseret Electrolux servicetekniker til reparationer.
 • Page 38: Før Start

  I tilfæ lde af funktionsfejl (gnister, bræ ndt lugt osv.) skal du stoppe driften øjeblikkeligt, tage stikket ud og ringe til en autoriseret Electrolux servicetekniker. Betjen ikke apparatet med våde hæ nder. Træ k ikke i strømledningen.
 • Page 39 VIGTIGE DELE VED WELL A7/A5-LUFTRENSERE Aftageligt og brugertilpasset frontpanel Rum til strømledning Frontpanelets magneter Rum til blæ sermotor, gitter Netfilter RFID-mæ rkning(er) Ultrafint partikelfilter Kroge til frontpanelet www.electrolux.com...
 • Page 40 BEMÆ RK: Din specifikke model har muligvis ikke alle komponenterne og funktionerne angivet i denne BRUGERVEJLEDNING. Kontrollér produktemballagen ELLER produktspecifikationssiden på vores hjemmeside for at få præ cise oplysninger om din model. Electrolux forbeholder sig ret til at æ ndre oplysninger i denne vejledning uden varsel.
 • Page 41 102. Sæ t enhedens strømledning i den næ rmeste stikkontakt, så tæ nd-/sluk- knappen på produktets brugerflade lyser. 103. For at få de bedste resultater skal du betjene enheden i et lukket område med døre og vinduer lukket, når det er muligt. www.electrolux.com...
 • Page 42 Wi-Fi-forbindelse, ELLER ikke er i gang, slukkes Wi-Fi-signalet automatisk efter 30 minutter for at spare på strømmen – for at få Wi-Fi-signalet tilbage manuelt, skal du starte INSTALLATION (kun trin 21) eller tage stikket ud og derefter sæ tte det i stikkontakten igen. www.electrolux.com...
 • Page 43 Wi-Fi, vil dette ikon lyse. Hvis ikonet blinker, indikerer det, at Wi-Fi-forbindelse midlertidigt er afbrudt – se venligst Velvæ re-appen for at få flere oplysninger. BEMÆ RK: Download vores Velvæ re-app, og følg anvisningerne under installation for at få luftrenseren online. www.electrolux.com...
 • Page 44 (typisk efter netfilteret, referencebillede 7). Du kan også indtaste cifrene manuelt under stregkoden i appen, hvis scanning ikke virker. 117. Tilslut appen til apparatets hotspot. 118. Væ lg det 2,4 Ghz hjemme-Wi-Fi, som enheden skal oprette forbindelse til, fra www.electrolux.com...
 • Page 45: Rengøring Og Pleje

  124. Når du pakker apparatet væ k, skal du ud over at tage apparatet ud af stikkontakten og vikle ledningen løst omkring de nederste fødder, sørge for, at apparatet, herunder højeffektive filtre, og frontpanel af stof er dæ kket for at undgå, at der samler sig støv. www.electrolux.com...
 • Page 46 130. Bortskaf det brugte filter og al emballage af plastik i henhold til de lokale retningslinjer for genbrug. RFID-mæ rkaterne indeholder kredsløb og skal derfor bortskaffes separat fra resten af filteret. www.electrolux.com...
 • Page 47 BEMÆ RK: Nogle modeller i WELL A7-serien leveres med et stykke stof, der er fastgjort til frontpanelet, og dette stof kan ikke fjernes fra panelet, men du kan stadig tilpasse panelet med et andet stofovertræ k oven på det eksisterende stof. www.electrolux.com...
 • Page 48 5-6 cm over jorden og ryste det forsigtigt. FEJL OG FEJLFINDING Tabellen nedenfor er kun en begræ nset liste. For det sidste og hele afsnit om fejlfinding, FAQ og fejlguide henvises der til det tilsvarende afsnit på vores hjemmeside eller Velvæ re-appen. www.electrolux.com...
 • Page 49 Brug en støvsuger til at n op – for at få din rengøre sensoren via sensorvinduet – se en indendørs detaljeret vejledning afsnittet RENGØ RING, luftkvalitet tilbage VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING ovenfor. til et sikkert niveau. www.electrolux.com...
 • Page 50 Kontroller, at filteret vender at undgå risiko for korrekt, så RFID-sensoren kan registrere det. personskade fra blæ serbladet. Hvis intet af ovenstående ELLER anvisningerne i Velvæ re-appen hjæ lper, skal du se punkt 9 i tabellen. www.electrolux.com...
 • Page 51 ELLER Velvæ re-appen apparatets PNC- og ikke er næ vnt under produktinformation, eller kontakte SERIENUMMER ved her, ELLER ingen servicecenter autoriseret af Electrolux for at få hjæ lp. hånden. af ovenstående Tak! trin har hjulpet med at løse problemet www.electrolux.com...
 • Page 52 KÄYTTÖOPAS Kiitos, kun valitsit Electrolux WELL A7-/A5 -sarjan ilmanpuhdistajan. Käytä aina alkuperäisiä Electrolux-tarvikkeita, lisävarusteita ja varaosia saadaksesi parhaan käyttötuloksen laitteesi käytöstä. Tämä laite on suunniteltu ympäristöä ajatellen, joten kaikki muoviosat on merkitty kierrätystä varten. YLEISET TURVALLISUUSTIEDOT Tämä KÄYTTÖ OPAS sisältää erityiset käyttöohjeet laitteesi mallia TAI sarjaa ajatellen.
 • Page 53 Älä katkaise tai vahingoita virtajohtoa. Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa vain Electrolux-yhtiö, sen huoltoedustaja tai vastaava pätevä henkilö. Tässä laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Ota aina yhteys valtuutettuun Electrolux- huoltoliikkeeseen korjausasioissa. Älä missään tapauksessa leikkaa, poista tai ohita maadoituspiikkiä (katso kuva 26 sivulla 3;...
 • Page 54: Ennen Käyttöönottoa

  Älä käynnistä tai pysäytä laitetta irrottamalla virtajohto tai kytkemällä laite pois päältä (kytkemällä OFF-asentoon) katkaisemalla virransyöttö sähkörasiasta. Jos jokin toimintahäiriö ilmenee (kipinöintiä, palavan hajua jne.), lopeta heti laitteen käyttö, irrota virtajohto ja ota yhteys valtuutettuun Electrolux-huoltoon. Älä käytä laitetta, jos kätesi ovat märät. Älä vedä virtajohdosta.
 • Page 55 WELL A7-/A5 -SARJAN ILMAPUHDISTIMIEN AVAINKOMPONENTIT Irrotettava ja mukautettava etupaneeli Virtajohdon lokero Etupaneelin magneetit Tuulettimen moottorin lokero, säleikkö Verkkomainen esisuodatin RFID-tagi(t) Erityisen hienojen hiukkasten suodatin Etupaneelin koukut www.electrolux.com...
 • Page 56 HUOMAUTUS: Ostamassasi mallissa ei välttämättä ole kaikkia tässä KÄYTTÖ OPPAASSA lueteltuja komponentteja ja ominaisuuksia. Tarkista tarkat tiedot mallistasi tuotteen pakkauksesta TAI verkkosivustomme tuotteen teknisten ominaisuuksien sivulta. Electrolux pidättää oikeuden muuttaa tässä esitettyjä tietoja ilman erillistä ilmoitusta. PAKKAUKSESTA PURKAMINEN JA ASENNUS – kuvalliset sivut 6–7 Ole huolellinen purkaessasi ilmanpuhdistinta pakkauksestaan.
 • Page 57 147. Aseta suodatinkerrokset takaisin laitteeseen samassa järjestyksessä (eli VOC- hiilisuodatin ensin). Pidä suodatinta paikoillaan asettamisen aikana siten, että suodattimen RFID-tunniste on ylhäällä oikealla – lähellä anturirasian luukkua. 148. Kiinnitä verkon esisuodatin ja etupaneeli takaisin laitteeseen. 149. Kytke laitteen virtajohto lähimpään pistorasiaan, jotta tuotteen käyttöliittymän www.electrolux.com...
 • Page 58 HUOMAUTUS: Laite siirtyy ylöspäin tai alaspäin valitulle nopeusasetukselle vähitellen. Liukusäädin toimii myös nykyisen tuuletinnopeuden osoittimena. 154. STANDBY (Valmius) ja WiFi OFF (Wifi pois päältä): Ilmanpuhdistin on suunniteltu ECODESIGN-periaatteita silmällä pitäen, ja sen tarkoituksena on rajoittaa virrankulutus alle 2,0 W tasolle, kun laitteesta katkaistaan virta (ellei käyttäjä www.electrolux.com...
 • Page 59 (OFF), ja se voidaan kytkeä päälle / pois päältä vain Wellbeing App -sovelluksen kautta. Kun ominaisuus käynnistetään, ionisaattori- kuvake syttyy. Lisätietoja siitä, miten ionisaattori auttaa vähentämään ilmassa olevia hiukkasia, on verkkosivuston tuotetietosivulla. 159. WiFi: Laite on varustettu WiFi-moduulilla, joka mahdollistaa kauko-ohjauksen ja www.electrolux.com...
 • Page 60 – tässä jäljempänä esitetyt vaiheet ovat ohjeellisia. 162. Kun olet liittänyt laitteen pistorasiaan, paina POWER-virtapainiketta sekuntia, kunnes WiFi-kuvake alkaa vilkkua nopeaan tahtiin – tämä osoittaa, että laitteen hotspot on aktivoitu ja että se on valmis yhdistettäväksi WiFi- verkkoon. www.electrolux.com...
 • Page 61: Puhdistaminen Ja Hoito

  170. Etupaneeliin kiinnitetty kangas on pyyhittävä öljyttömällä kuivalla liinalla tai käyttämällä pölynimuria, joka on varustettu pehmeällä harjasuuttimella. Näin vältytään kuitujen rikkoutumiselta. Laitteen edessä olevan ilmanottoaukon ympärillä oleva alue voi kerätä enemmän pölyä kuin jotkin muut osat, ja siksi se www.electrolux.com...
 • Page 62 176. Poista seuraavaksi muovipakkaus uudesta vaihtosuodattimesta ja aseta suodatin sille tarkoitettuun paikkaan. Varmista, että VOC-hiilisuodatin asetetaan laitteen sisälle ensin, ja sen jälkeen erittäin hienojen hiukkasten suodatin. Aseta esisuodatin takaisin paikalleen ja sulje etupaneeli. Tuotteen käyttöliittymän suodattimen vaihtokuvake ei enää pala, ja Wellbeing App -sovellus ilmoittaa www.electrolux.com...
 • Page 63 Laitteen yläosassa, tuotteen käyttöliittymän ja ilmanpoistosäleikön välissä on kaksi pyöreää lokeroa, jotka on kiinnitetty kumitulpalla. Paljasta lokero irrottamalla nämä kumitulpat laitteesta vetämällä niitä tulpan sivuilta varovasti. b. Noudata vaiheita 37b ja 37c (edellä). ETUPANEELIN MUKAUTTAMINEN Etupaneelin ulkonäköä voidaan mukauttaa kankaisella peitteellä paneelin www.electrolux.com...
 • Page 64 185. Aseta laite selälleen etupaneeli osoittaen kattoa kohti. Irrota olemassa olevat jalat kiertämällä niitä vastapäivään. 186. Poista suojamuovi, joka peittää uuden jalkasarjan. 187. Työnnä uusien jalkojen sisäänrakennettu ruuvi varovasti laitteen pohjassa olevaan onteloon ja kiinnitä ne kiertämällä myötäpäivään, kunnes tunnet jonkin www.electrolux.com...
 • Page 65 -sovelluksesta – jos kaikki PM-arvot näyttävät lisäämällä jatkuvasti arvoa 999–1000 ilman mitään tuulettimen pienenemistä, anturi on todennäköisesti tukossa. nopeutta, jotta Käytä pölynimuria puhdistaaksesi anturi ikkunan sisäilman laatu kautta – yksityiskohtaiset ohjeet ovat edellä osiossa palautuu PUHDISTUS, HOITO JA SÄILYTYS. turvalliselle tasolle. www.electrolux.com...
 • Page 66 Tarkista, että laite ei toimi, jos se suodatin on suunnattu oikein, jotta RFID-anturi ei havaitse tunnistaa sen. suodatinta. Jos kumpikaan Wellbeing App -sovelluksen yllä olevista vaiheista TAI ohjeista ei auta, tutustu taulukon kohtaan 9. www.electrolux.com...
 • Page 67 (kuten uuden auton haju), pakkauksissa, kun mutta sen pitäisi loppua nopeasti. niitä säilytetään käyttökertojen välillä. Jos havaitset palavan hajua, irrota laite verkosta ja ota yhteys valtuutettuun Electrolux-huoltoon saadaksesi lisäapua. En saa asennettua Jos et pysty asentamaan laitetta ja yhdistämään sitä Laitteen WiFi-siru ilmanpuhdistinta...
 • Page 68: Manuel D'utilisation

  MANUEL D’UTILISATION Merci d’avoir choisi le purificateur d’air Electrolux WELL A7 / A5. Utilisez toujours des consommables, accessoires et pièces de rechange Electrolux d’origine afin d’obtenir les meilleurs résultats de votre appareil. Cet appareil est conçu dans le souci du respect de l’environnement, tous les éléments en plastique sont donc étiquetés pour...
 • Page 69 Ne coupez pas ou n’endommagez pas le cordon d’alimentation. Si le cordon d’alimentation fourni est endommagé, il ne doit être remplacé que par Electrolux, son agent de service ou des personnes de qualification similaire. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur.
 • Page 70: Mise Au Rebut

  Electrolux agréé pour les réparations. Ne coupez, retirez ou dévissez en aucun cas la broche de mise à la terre (voir figure 26, page 3 ; pour le Royaume-Uni, voir figure 27). Si vous n’êtes pas sûr que la prise est correctement mise à...
 • Page 71 COMPOSANT CLÉS DES PURIFICATEURS D’AIR WELL A7 / A5 Façade avant amovible et personnalisable Cavité du cordon d’alimentation Aimants de la façade avant Cavité du moteur du ventilateur, grille Pré-filtre à mailles Étiquette(s) RFID Filtre à particules ultrafines Crochets de la façade avant www.electrolux.com...
 • Page 72 MANUEL D’UTILISATION. Veuillez vérifier l’emballage du produit OU la page de spécifications du produit sur notre site Internet pour obtenir les détails exacts de votre modèle. Electrolux se réserve le droit de modifier les informations contenues dans les présentes sans préavis.
 • Page 73 Lors de l’insertion, veillez à tenir le filtre enfoncé pour que l’étiquette RFID du filtre se trouve en haut à droite. Elle doit se trouver à proximité du cache du boî tier du capteur. 195. Fixez le pré-filtre à mailles et la façade avant à l’appareil. www.electrolux.com...
 • Page 74: Mise Sous Tension

  REMARQUE : L’appareil va augmenter OU diminuer progressivement jusqu’à atteindre la vitesse sélectionnée. Le curseur agit également comme indicateur de la vitesse actuelle du ventilateur. 201. VEILLE et Wi-Fi désactivés : Le purificateur d’air est conçu selon les principes www.electrolux.com...
 • Page 75 205. IONISEUR : L’unité est équipée d’un module ioniseur qui, lorsqu’il est activé, génère des ions négatifs pour faciliter le processus de purification de l’air. L’ioniseur est désactivé par défaut et ne peut être activé/désactivé que via www.electrolux.com...
 • Page 76 Wi-Fi domestique fonctionne sur une bande 2,4 GHz et pas une bande 5 GHz, car cela ne sera pas reconnu par le purificateur d’air. 208. Vous trouverez l’application AEG Wellbeing sur iOS App ou Google Play store, www.electrolux.com...
 • Page 77: Nettoyage Et Entretien

  être lavés, ils doivent toujours être remplacés en fin de vie. NETTOYAGE ET ENTRETIEN 215. Assurez-vous que la fenêtre du capteur reste intacte pour garantir des performances optimales de l’appareil. Il est naturel que la poussière s’accumule www.electrolux.com...
 • Page 78 être remplacé. Lorsque le filtre est en fin de vie, la vitesse du ventilateur de l’appareil peut être réglée en mode INTELLIGENT. 221. Le filtre usagé peut être fortement recouvert de poussière et de particules, www.electrolux.com...
 • Page 79 Retirez les protections plastiques de protection de la nouvelle poignée et montez-la sur l’appareil en serrant les vis, en les tournant dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que vous rencontriez une résistance. Veillez à ce qu’elle soit parfaitement ajustée, sans espace www.electrolux.com...
 • Page 80 230. Répartissez les plis sur la housse en poussant sur les plis. 231. Fixez la façade avant avec la housse en tissu nouvellement installée sur l’appareil et vérifiez les bords pour garantir qu’il n’y a pas de blocage de la zone d’entrée d’air. www.electrolux.com...
 • Page 81 235. Testez la stabilité des pieds en remettant l’appareil debout en le soulevant d’environ 5 à 6 cm au-dessus du sol et en le secouant doucement. www.electrolux.com...
 • Page 82 Veuillez utiliser vitesse du un aspirateur pour nettoyer le capteur via la fenêtre ventilateur pour du capteur. Instructions détaillées dans la section ramener la qualité NETTOYAGE, ENTRETIEN et RANGEMENT ci-dessus. de l’air intérieur à des niveaux sûrs. www.electrolux.com...
 • Page 83 RFID puisse ne détecte pas la le détecter. présence du ou des filtre(s). Si aucune des étapes OU des instructions ci-dessus n’est fournie dans l’application Wellbeing, reportez- vous à l’article 9 du tableau. www.electrolux.com...
 • Page 84 à Wellbeing et de la foire aux questions, le meilleur 2,4 GHz, assurez- l’application moyen est de contacter un service après-vente vous donc que votre Electrolux agréé pour obtenir de l’aide. Wi-Fi domestique fonctionne à cette bande passante. www.electrolux.com...
 • Page 85 Wellbeing sur les pages d’informations numéro de SÉRIE de OU aucune des produits, ou contacter directement le service après- l’appareil. étapes ci-dessus vente Electrolux agréé pour obtenir de l’aide. Merci ! n’a aidé à résoudre le problème www.electrolux.com...
 • Page 86 GEBRAUCHSANLEITUNG Vielen Dank, dass Sie sich für den Luftreiniger Electrolux WELL A7/A5 entschieden haben. Verwenden Sie stets Original-Verbrauchsgüter, -Zubehör und -Ersatzteile von Electrolux, um mit Ihrem Gerät beste Ergebnisse zu erzielen. Dieses Gerät ist umweltfreundlich, daher sind alle Kunststoffteile für Recyclingzwecke gekennzeichnet.
 • Page 87: Elektrische Sicherheitshinweise

  Das Netzkabel nicht durchschneiden oder beschädigen. Wenn das mitgelieferte Netzkabel beschädigt ist, darf es nur von Electrolux, seinem Kundendienstmitarbeiter oder entsprechend qualifizierten Personen ausgetauscht werden. Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich zur Reparatur immer an einen autorisierten Electrolux-Servicetechniker.
 • Page 88: Vor Dem Start

  Schalten Sie das Gerät nicht ein oder aus, indem Sie das Netzkabel herausziehen oder die Stromversorgung im Schaltkasten ausschalten. Im Falle einer Störung (Funken, Brandgeruch usw.) den Vorgang sofort unterbrechen, das Netzkabel trennen und einen autorisierten Electrolux-Servicetechniker anrufen. Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
 • Page 89 WICHTIGE BAUTEILE DES WELL A7/A5 LUFTREINIGERS Abnehmbare und anpassbare Frontblende Netzkabelgehäuse Magnete für Frontblende Lüftermotor, Grill Maschen-Vorfilter RFID-Kennzeichnung(en) Ultrafeinstaubfilter Haken an der Frontblende www.electrolux.com...
 • Page 90 HINWEIS: Ihr spezielles Modell enthält möglicherweise nicht alle Komponenten und Funktionen, die in dieser BEDIENUNGSANLEITUNG aufgeführt sind. Prüfen Sie bitte die Produktverpackung ODER die Produktspezifikationen auf unserer Website auf die genauen Details Ihres Modells. Electrolux behält sich das Recht vor, die hier enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung zu ändern.
 • Page 91 239. Entfernen Sie die Frontblende, indem Sie sie vorsichtig mit beiden Händen vom Gerät wegziehen. 240. Ziehen Sie den Maschen-Vorfilter, den Ultrafeinstaubfilter und den VOC- Kohlefilter heraus und entfernen Sie die gesamte Kunststoffverpackung. Entsorgen Sie sie gemäss den örtlichen Entsorgungsvorschriften. www.electrolux.com...
 • Page 92 Eingabe, nur um die Luftqualitätsstufe in der Luftqualitätsanzeige anzuzeigen, die Lüftergeschwindigkeit wird jedoch nicht automatisch eingestellt. Dieser Modus wird am besten für einen schnellen Reinigungsvorgang verwendet, besonders dann, wenn der Benutzer eine Erhöhung der Partikeldichte im Raum aufgrund von Arbeiten im Haushalt erwartet (z. B. Staubsaugen). www.electrolux.com...
 • Page 93 Sie in der Wellbeing App. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt FEHLER UND PROBLEMBEHEBUNG weiter unten. 251. KINDERSICHERUNG: Das Gerät ist mit einer Sicherheitsverriegelung ausgestattet, die das Bedienfeld deaktiviert, um unbeabsichtigtes Tippen zu vermeiden. Die Kindersicherung kann über die Wellbeing App ein- und ausgeschaltet werden www.electrolux.com...
 • Page 94 Sensoren genau arbeiten können. HELLE FARBE PM 2,5 (μg/m3) LUFTQUALITÄTSSTAT LÜ FTERGESC HWINDIGKEI Weiss Kalibrierung | Inbetriebnahme Grün 0–12 Sehr gut Gelb 13–35 Orange 36–55 Schlecht 56–150 Sehr schlecht Violett 151–250 Schlecht Kastanienbra > 250 Sehr schlecht www.electrolux.com...
 • Page 95 20, Hotspot aktiviert). Halten Sie in diesem Zustand erneut die Taste EIN/AUS 5 Sekunden lang gedrückt, bis das WiFi-Symbol aufhört zu blinken und nicht mehr leuchtet. Die WiFi-Einstellungen des Geräts werden jetzt zurückgesetzt und es versucht nicht, sich mit Ihrem WiFi-Netzwerk zu verbinden. www.electrolux.com...
 • Page 96: Reinigung Und Pflege

  Luftreinigers zu gewährleisten, überwachen Sie bitte die verbleibende Lebensdauer in der Wellbeing App und bestellen Sie einen Ersatzfilter, bevor die Lebensdauer 0 % erreicht. Wenn Sie Benachrichtigungen zugelassen haben, informiert Sie die Wellbeing App, wenn die Lebensdauer des Filters fast www.electrolux.com...
 • Page 97 Der WELL-Luftreiniger der Serie A7/A5 wurde, anders als andere Geräte, mit einer einzigartigen Form und Ästhetik entwickelt, um sicherzustellen, dass er in Ihr Zuhause und zur Einrichtung passt. Zusätzlich enthält die Serie viele individuelle Anpassungssets für jedes Gerät, die Ästhetik und Funktionalität des Geräts verbessern können. www.electrolux.com...
 • Page 98 HINWEIS: Manche Modelle der Serie WELL A7 sind mit einem an der Frontblende angebrachten Stoff ausgestattet. Dieser Stoff kann nicht von der Blende abgenommen werden. Sie können die Blende jedoch noch mit einer anderen Stoffabdeckung über dem vorhandenen Stoff anpassen. 275. Entfernen Sie die Plastikverpackung von der neuen Stoffabdeckung, die Sie verwenden wollen. www.electrolux.com...
 • Page 99 Hohlraum unten im Gerät ein und ziehen Sie sie fest, indem Sie im Uhrzeigersinn drehen, bis sie etwas Widerstand spüren. 282. Prüfen Sie die Stabilität der Füsse, indem Sie das Gerät wieder aufrecht stellen und es etwa 5–6 cm über den Boden anheben und leicht schütteln. www.electrolux.com...
 • Page 100 Verringerung anzeigen, ist wahrscheinlich der Sensor keit erhöht. blockiert. Verwenden Sie einen Staubsauger, um den Dadurch wird die Sensor durch das Sensorfenster zu reinigen – Raumluftqualität detaillierte Anweisungen finden Sie im Abschnitt wieder auf ein REINIGUNG, PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG oben. sicheres Niveau gebracht. www.electrolux.com...
 • Page 101 Sie ihn und setzen Sie ihn wieder Gerät nicht, wenn es ein. Prüfen Sie, ob der Filter korrekt ausgerichtet ist, keine(n) Filter damit der RFID-Sensor ihn erkennt. erkennt. Wenn keiner der oben genannten Schritte ODER www.electrolux.com...
 • Page 102 (wie der „neue Autogeruch“), sollte nicht verwendet aber schnell verschwinden. und aufbewahrt werden. Wenn einen Geruch nach verbrannten Materialien wahrnehmen, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und wenden Sie sich an den autorisierten Electrolux-Kundendienst für weitere Unterstützung. www.electrolux.com...
 • Page 103 Wellbeing App beschriebenen Schritten und den FAQ bei 2,4 GHz. Stellen verbinden nicht mit der Wellbeing App verbinden können, daher sicher, sollten Sie sich an einen autorisierten Electrolux- dass Ihr Heim-WiFi Kundendienst wenden, um Unterstützung zu dieser erhalten. Bandbreite arbeitet.
 • Page 104 PRIRUČNIK ZA KORIŠTENJE Zahvaljujemo na odabiru pročišćivača zraka Electrolux WELL A7 / A5 serije. Uvijek koristite originalni Electrolux potrošni materijal, dodatnu opremu i rezervne dijelove kako biste postigli najbolje rezultate od svog uređaja. Ovaj je uređaj dizajniran s zaštitom okoliša na umu i stoga su svi plastični dijelovi označeni za recikliranje.
 • Page 105 čvorove s kabelom za napajanje. Nemojte rezati ili oštetiti kabel za napajanje. Ako je isporučeni kabel za napajanje oštećen, trebao bi ga zamijeniti samo Electrolux, njegov servis ili slične kvalificirane osobe. Ova jedinica ne sadrži dijelove koje korisnik može servisirati. Uvijek nazovite ovlaštenog Electrolux servisera radi popravaka.
 • Page 106: Prije Početka

  Nemojte pokretati ili zaustavljati jedinicu isključivanjem kabela za napajanje ili ISKLJUČIVATI napajanje na električnom ormariću. U slučaju kvara (iskre, miris paljenja itd.), odmah zaustavite rad, isključite kabel za napajanje i nazovite ovlaštenog Electrolux servisera. Nemojte upravljati jedinicom mokrim rukama. Nemojte povlačiti kabel za napajanje.
 • Page 107 KLJUČNE KOMPONENTE PROČIŠĆAČA ZRAKA WELL A7 / A5 SERIJE Uklonjivi prilagodljiv prednji panel Šupljina za kabel za napajanje Magneti prednjeg panela Šupljina motora ventilatora, rešetka Mrežasti predfiltar RFID oznaka(e) <4 filtar za ultrasitne čestice Kuke prednjeg panela www.electrolux.com...
 • Page 108 OPASKA: Vaš određeni model možda neće imati sve komponente i značajke navedene u ovom KORISNIČKOM PRIRUČNIKU. Provjerite pakiranje proizvoda ILI stranicu sa specifikacijama proizvoda na našoj web stranici za točne detalje vašeg modela. Electrolux zadržava pravo izmjene ovdje sadržanih podataka bez najave. RASPAKIRAVANJE i POSTAVLJANJE – stranice sa slikama 6-7 Pripazite prilikom raspakiravanja pročišćivača zraka.
 • Page 109 289. Pričvrstite mrežasti predfilter i prednji panel natrag na jedinicu. 290. Priključite kabel za napajanje jedinice u najbližu utičnicu tako da gumb POWER na korisničkom sučelju proizvoda bude osvijetljen. 291. Za najbolje rezultate radite s jedinicom u zatvorenom prostoru sa zatvorenim vratima i prozorima kad je izvedivo. www.electrolux.com...
 • Page 110 UKLJUČENA, ako nema WiFi vezu ILI nije spojena, WiFi radio signal automatski će se ISKLJUČITI nakon 30 minuta radi uštede energije - da biste ručno vratili WiFi radio signal, pokrenite ONBOARDING (samo 21. korak) ili iskopčajte utikač a zatim ga ponovno uključite u utičnicu. www.electrolux.com...
 • Page 111 Kad je jedinica spojena na kućni WiFi, zasvijetlit će ova ikona . Ako ikona treperi, to označava privremeni gubitak WiFi veze - za više pojedinosti pogledajte aplikaciju Wellbeing. www.electrolux.com...
 • Page 112 304. Idite u aplikaciju Wellbeing i pomoću kamere telefona skenirajte WiFi crtični kôd. WiFi crtični kôd može se pronaći na naljepnici s oznakom za ocjenu na jedinici (obično iza mrežnog predfiltra, referentna slika 7). Također možete ručno unijeti znamenke ispod crtičnog koda u aplikaciju ako skeniranje ne uspije. www.electrolux.com...
 • Page 113: Čišćenje I Održavanje

  POHRANA 312. Prilikom pohrane, osim isključivanja jedinice i labavog namotavanja napojnog kabela oko donjih nožica, osigurajte da je jedinica, uključujući filtere visoke učinkovitosti i prednji panel od tkanine, prekrivena kako bi se izbjeglo nakupljanje prašine. www.electrolux.com...
 • Page 114 OPASKA: U slučaju da se zamjena odražava samo na korisničkom sučelju proizvoda, a ne i na aplikaciji Wellbeing, ponovno pokrenite aplikaciju i jedinicu prije daljnjeg rješavanja problema. 318. Odložite upotrijebljeni filtar kao i svu plastičnu ambalažu sukladno s lokalnim smjernicama za recikliranje. RFID oznake sadrže strujne sklopove i stoga se moraju odlagati odvojeno od ostatka filtra. www.electrolux.com...
 • Page 115 OPASKA: Neki modeli iz serije WELL A7 dolaze s tkaninom koja je trajno pričvršćena na prednji panel, i ta se tkanina ne može ukloniti s panela, ali svejedno možete prilagoditi ploču postavljanjem drugog pokrivača od tkanine preko postojeće tkanine. www.electrolux.com...
 • Page 116 328. Lagano gurnite ugrađeni vijak novih nožica u otvor na dnu jedinice i učvrstite ih uvrtanjem u smjeru kazaljke na satu dok ne osjetite mali otpor. 329. Testirajte stabilnost nožica postavljanjem jedinice natrag uspravno i podižući je oko 5-6 cm od tla i lagano je tresući. www.electrolux.com...
 • Page 117 999-1000 ikakvog - kako bi se smanjenja, najvjerojatnije je senzor zapušen. kvaliteta zraka u Upotrijebite usisavač za čišćenje senzora kroz prozor zatvorenom senzora - detaljne upute u odjeljku ČIŠĆENJE, prostoru vratila na ODRŽAVANJE I POHRANA iznad. sigurnu razinu. www.electrolux.com...
 • Page 118 Provjerite je li filtar pravilno otkrije prisutnost orjentiran kako bi ga RFID senzor mogao prepoznati. filtra (filtera). Ako ne pomogne niti jedan od gornjih koraka ILI upute u aplikaciji Wellbeing, pogledajte točku 9. u tablici. www.electrolux.com...
 • Page 119 Wellbeing i često GHz, stoga osigurajte pročišćavanje postavljanim pitanjima, najbolje je kontaktirati da vaš kućni WiFi zraka u aplikaciji ovlašteni Electrolux servisni centar za podršku. radi ovoj propusnosti. Imam drugi Dodatne upute za rješavanje problema i često...
 • Page 120: Használati Útmutató

  HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy ezt az Electrolux WELL A7 / A5 sorozatú légtisztí tót választotta! Kérjük, hogy mindig eredeti Electrolux tartozékokat és alkatrészeket használjon, hogy készülékével a legjobb eredményt érje el. Ezt a készüléket a környezet szem előtt tartásával tervezték, és ezért minden műanyag alkatrésze újrafelhasználásra alkalmas.
 • Page 121 Ne vágja és ne sértse meg a hálózati kábelt. Ha a készülékhez mellékelt hálózati kábel megsérült, azt kizárólag az Electrolux, annak szerviz szakembere vagy hasonlóan képzett személy cserélheti ki. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javí tható...
 • Page 122: Első Használat Előtt

  Hibás működés esetén (szikrázás, égett szag stb.) azonnal állí tsa le a készüléket, húzza ki a hálózati vezetéket a konnektorból, és hí vja az Electrolux márkaszervizét. Nedves kézzel ne működtesse a készüléket. A hálózati vezetékre ne fejtsen ki húzóerőt.
 • Page 123 A WELL A7 / A5 SOROZATÚ LÉGTISZTÍTÓK FŐ ALKATRÉSZEI Eltávolí tható és testreszabható előlap Hálózati kábel mélyedése Előlap mágnesei Ventilátor motor mélyedése, grill Hálós előszűrő RFID cí mke Ultrafinom részecskeszűrő Előlap horgai www.electrolux.com...
 • Page 124 MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az Ön készüléke nem tartalmazza a jelen felhasználói útmutatóban felsorolt összes alkatrészt és funkciót. Készüléke pontos adatainak megtekintéséhez kérjük, ellenőrizze annak csomagolását VAGY műszaki adatlapját a weboldalunkon. Az Electrolux fenntartja a jogot az itt közölt adatok előzetes értesítés nélküli módosí tására.
 • Page 125 (azaz, a VOC szénszűrő kerüljön először a helyére). Behelyezéskor úgy tartsa a szűrőt, hogy a rajta levő RFID cimke felül, jobb oldalon - az érzékelődoboz fedelének közelében legyen. 336. Illessze vissza a hálós előszűrőt és az előlapot a készülékre. 337. Csatlakoztassa a készülék vezetékét a legközelebbi konnektorhoz, hogy a www.electrolux.com...
 • Page 126 - a bal szélen a legalacsonyabb, mí g a jobb szélen a legnagyobb a sebesség. MEGJEGYZÉS: A készülék a kiválasztott sebességfokozatot fokozatos fordulatszám-emeléssel VAGY -csökkentéssel éri el. A csúszka az aktuális ventilátorsebesség visszajelzőjeként is szolgál. 342. KÉSZENLÉT ÉS WiFi KIKAPCSOLVA: A légtisztí tót az ECODESIGN elveinek szem www.electrolux.com...
 • Page 127 KI van kapcsolva, és csak a Wellbeing alkalmazással kapcsolható BE/KI. Amikor a funkció bekapcsol, az ionizátor ikon világítani kezd. A weboldal termékismertető oldalán tudhat meg többet arról, hogy az ionizátor hogyan segí ti a levegőben szálló részecskék számának www.electrolux.com...
 • Page 128 349. Kérjük, keresse meg a Wellbeing alkalmazást az iOS App vagy Google Play áruházban, töltse azt le, iratkozzon fel, majd jelentkezzen be az alkalmazásba. Itt lehetősége lesz „Eszköz hozzáadására” az alkalmazásban, majd kövesse a készülék rendszerbe való felvételének lépéseit - az alábbi lépések csak tájékoztató jellegűek. www.electrolux.com...
 • Page 129: Tisztítás És Ápolás

  356. A készülék optimális működése érdekében az érzékelő ablakát mindig hagyja szabadon. Természetes jelenség, hogy a por felhalmozódik ezen a területen, ezért rendszeresen (pl. havonta egyszer) porszí vózza át egy keskeny porszí vófejjel. 357. A készülék műanyag részeit olajtól mentes, száraz ruhával tisztítsa. A műanyag www.electrolux.com...
 • Page 130 363. Távolítsa el az előlapot és a hálós előszűrőt, és tegye azokat félre. Ezután távolí tsa el az élettartama végén járó szűrőréteget, és tegye az előkészített eldobható tasakba. www.electrolux.com...
 • Page 131 és a csavarok szorosan, rés nélkül illeszkedjenek egymáshoz. c. Tesztelje le a fogantyút úgy, hogy a készüléket 5-6 cm-re felemeli a talajtól, és enyhén megrázza. 367. Ha először szereli fel a felső fogantyút: a. A készülék tetején, a készülék felhasználói kezelőfelülete és a www.electrolux.com...
 • Page 132 Ha azt tapasztalja, hogy a rugalmas szalag megtört vagy nagyon laza, akkor időszerű a szövethuzat cseréje. LÁBAK TESTRESZABÁSA A hőre lágyuló elasztomer (TPE) lábak beépített csavarokkal vannak rögzítve a készülékhez. A lábak, akárcsak a felső fogantyú, leszerelhetők. A meglévő lábak felszereléséhez vagy cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket. www.electrolux.com...
 • Page 133 és egyéb elektromos alkatrésszel rendelkezik, és ha ezek egyike hibásan működik, akkor a riasztás ikon világí tani kezd a termék felhasználói kezelőfelületén. A megoldás lépéseihez használja a Wellbeing alkalmazást, és nézzen utána a részleteknek mindig, amikor ez az ikon világí tani kezd. www.electrolux.com...
 • Page 134 VAGY anélkül üzemeltesse a jelenség, í gy annak készüléket annak kipróbálására, hogy a zajszint elhárí tása szükséges. normalizálódik-e. Ha a fenti lépések egyike VAGY a Wellbeing alkalmazás utasí tásai sem segí tenek, nézze meg a 9. www.electrolux.com...
 • Page 135 - kérjük, ventilátorsebességen 20 percig. Ha ez megoldja a válassza problémát, javasoljuk, hogy a készüléket lehetőleg eltávolí tandó zárt környezetben használja, míg a külső (vagy más részecskékhez szobákban levő) levegő minősége megfelelő szintre megfelelő szűrőt nem kerül. közülük. www.electrolux.com...
 • Page 136 Wellbeing alkalmazásba az alkalmazás és a GYIK WiFi chip csak 2,4 felvenni lépéseinek elvégzését követő néhány próbálkozás GHz-en működik, alkalmazásba után, akkor segí tségért forduljon az Electrolux ezért kérjük, hogy márkaszervizhez. állí tsa otthoni WiFi- hálózatát erre hullámsávra. Egyéb, itt nem További hibaelhárí...
 • Page 137: Manuale Di Funzionamento

  MANUALE DI FUNZIONAMENTO Grazie per aver scelto il purificatore d'aria Electrolux della serie WELL A7/A5. Utilizzare sempre materiali di consumo, accessori e ricambi originali Electrolux per ottenere i migliori risultati dall'unità. Questa apparecchiatura è stata progettata nel rispetto dell'ambiente e, di conseguenza, tutte le parti in plastica sono contrassegnate per essere riciclate.
 • Page 138: Informazioni Sulla Sicurezza Elettrica

  Non tagliare o danneggiare il cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione in dotazione è danneggiato, deve essere sostituito solo da Electrolux, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata. Questa unità non contiene parti riparabili dall'utente.
 • Page 139: Prima Di Iniziare

  In caso di malfunzionamento (scintille, odore di bruciato ecc.), interrompere immediatamente l'usi, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un tecnico autorizzato Electrolux. Non mettere in funzione l'unità con le mani bagnate. Non tirare il cavo di alimentazione.
 • Page 140 COMPONENTI PRINCIPALI DEI PURIFICATORI D’ARIA DELLA SERIE WELL A7 / A5 Pannello anteriore rimovibile e personalizzabile 14 Cavità del cavo di alimentazione Magneti del pannello anteriore Cavità motore ventola, griglia Prefiltro a rete Tag RFID Filtro antipolveri ultrafine Ganci del pannello anteriore www.electrolux.com...
 • Page 141: Sicurezza Generale

  NOTA: Il modello specifico potrebbe non avere tutti i componenti e le caratteristiche elencate nel presente MANUALE DELL'UTENTE. Controllare la confezione del prodotto O la pagina specifica del prodotto sul nostro sito web per informazioni dettagliate sul modello. Electrolux si riserva il diritto di modificare le informazioni qui contenute senza preavviso.
 • Page 142 RFID sul filtro si trovi in alto a destra; deve trovarsi vicino allo sportellino della scatola del sensore. 383. Fissare il prefiltro a rete e il pannello anteriore all'unità. www.electrolux.com...
 • Page 143 NOTA: L'unità aumenterà O ridurrà la velocità scelta in maniera graduale. Il cursore funge anche da indicatore della velocità della ventola attuale. 389. STANDBY e spegnimento WiFi: Il purificatore d'aria è progettato secondo i www.electrolux.com...
 • Page 144 Lo ionizzatore è spento per impostazione predefinita e può essere attivato/disattivato solo tramite l'app Wellbeing. L’icona dello ionizzatore illumina quando la funzione è attivata. Per ulteriori dettagli su come lo www.electrolux.com...
 • Page 145 Qui sarà possibile aggiungere un dispositivo all'app e seguire le istruzioni passo-passo per la configurazione iniziale dell'unità; i passaggi riportati di seguito sono indicativi. 397. Dopo aver inserito l'unità nella presa di corrente, premere il tasto POWER www.electrolux.com...
 • Page 146: Pulizia E Cura

  404. Le parti in plastica dell'unità devono essere pulite con un panno asciutto non unto. Per le macchie sulle parti in plastica, usare un panno in microfibra leggermente umido da sfregare delicatamente contro la macchia. www.electrolux.com...
 • Page 147 410. Togliere il pannello anteriore e il prefiltro a rete e metterli da parte. Successivamente, rimuovere lo strato del filtro che si trova al termine della vita utile e sistemarlo nel sacchetto usa e getta. www.electrolux.com...
 • Page 148 414. Se si sta aggiungendo una maniglia superiore per la prima volta: a. Nella parte superiore dell'unità, tra l'UI del prodotto e la griglia di uscita dell'aria, sono presenti due cavità circolari fissate con un tappo in gomma. Liberare la cavità rimuovendo i tappi in gomma dall'unità, tirando www.electrolux.com...
 • Page 149 è arrivato il momento di sostituire il rivestimento. PERSONALIZZAZIONE DEI PIEDINI I piedini in elastomero termoplastico (TPE) sono fissati all'unità mediante viti incassate. I piedini, come la maniglia superiore, sono rimovibili. Attenersi ai seguenti passaggi per fissare o sostituire i piedini esistenti. www.electrolux.com...
 • Page 150 Per ulteriori dettagli su come risolvere il problema, accedere all'app Wellbeing e controllare i dettagli ogni volta che questa icona si accende. www.electrolux.com...
 • Page 151 Nel caso in cui nessuno dei passaggi sopra menzionati o delle istruzioni nell'app Wellbeing fosse di aiuto, fare riferimento al punto 9 della tabella. www.electrolux.com...
 • Page 152 (o in contaminanti che si altre stanze) non sarà buona. desidera rimuovere. www.electrolux.com...
 • Page 153 PNC e il elencato qui Wellbeing nelle pagine di informazioni sul prodotto numero serie oppure nessuno oppure contattare direttamente il centro assistenza dell'unità. dei passaggi autorizzato Electrolux. Grazie! precedenti ha aiutato a risolvere il problema www.electrolux.com...
 • Page 154 Takk for at du valgte denne luftrenseren, serie WELL A7- / A5. Bruk alltid originale forbruksvarer, tilbehør og reservedeler fra Electrolux for å få de beste resultatene ut av enheten din. Dette produktet er designet med hensyn til miljøet (alle plastdeler er merket for resirkulering).
 • Page 155 Ikke kutt eller ødelegg strømledningen. Hvis den medfølgende strømkabelen er skadet, skal den kun skiftes av Electrolux, en autorisert servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person. Denne enheten inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukere. Ring alltid en autorisert Electrolux-tekniker for reparasjoner.
 • Page 156 Ikke start eller stopp enheten ved å trekke ut strømledningen eller slå AV strømmen i sikringsskapet. Dersom det oppstår en feilfunksjon (gnister, brent lukt, osv.) må du umiddelbart stoppe driften, trekke ut strømledningen og kontakte en autorisert Electrolux- serviceperson. Ikke bruk enheten med våte hender.
 • Page 157 VIKTIGE BESTANDDELER AV WELL A7- / A5-SERIE LUFTRENSERE Avtakbart og tilpassbart frontpanel Strømkontakt Frontpanelmagneter Viftemotorrom, grill Nettfilter RFID-merke(r) Ultrafine partikkelfilter Kroker til frontpanel www.electrolux.com...
 • Page 158 NB: Den spesifikke modellen din har kanskje ikke alle komponentene og egenskapene som er oppført i denne BRUKSANVISNINGEN. Sjekk produktpakken ELLER produktspesifikasjonen på nettstedet vårt for nøyaktig informasjon om modellen din. Electrolux forbeholder seg retten til å endre informasjonen i dette dokumentet uten forvarsel. ÅPNING OG OPPSETT – bilde sider 6-7 Væ...
 • Page 159 430. Fest forfilteret og frontpanelet til enheten igjen. 431. Koble enhetens strømledning til næ rmeste strømuttak og påse at strømbryteren («POWER») på produktets UI lyser opp. 432. For best resultat, bruk enheten i et innelukket område med dører og vinduer lukket når det er mulig. www.electrolux.com...
 • Page 160 (steg 21) eller koble fra ledningen og koble den deretter til kontakten igjen. FUNKSJONSIKONER OG INDIKATORER NB: Det er mulig at ikke alle indikatorer ELLER funksjonsikoner er tilgjengelige på modellen din. Se pakkeinformasjon eller produktspesifikasjoner på nettstedet for informasjon om tilgjengelige funksjoner. www.electrolux.com...
 • Page 161 442. LUFTKVALITETSINDIKATOR: Enheten er utstyrt med en eller flere sensorer for luftkvalitet. laserbaserte partikkelsensoren høypresisjons partikkelsensor som kan registrere nivåene PM1, PM2.5 og PM10 («PM»: partikkeltetthet). Luftkvalitetsindikatoren viser – ved hjelp av en fargeskala – luftkvaliteten i sanntid (som anvist i tabellen nedenfor). I SMART-modus vil www.electrolux.com...
 • Page 162 446. Koble appen til enhetens «hotspot». 447. Velg 2,4 Ghz-hjemmenettverket som enheten skal koble til fra listen over tilgjengelige nettverk, og angi deretter passordet for dette hjemmenettverket til appen – vent til enheten kobler til. www.electrolux.com...
 • Page 163: Rengjøring Og Stell

  WELL A7- / A5-serien har en rekke filtre å velge mellom, alt etter dine egne behov. Hvert filterlag er utstyrt med en smart RFID-etikett som unikt identifiserer den, samt for å spore bruken over tid. Gå til Wellbeing-appen eller produktinformasjonssiden på nettstedet vårt for råd om filtre til dine behov. www.electrolux.com...
 • Page 164 TILPASNING AV Ø VRE HÅ NDTAK Polyuretanskinnet (PU) på toppen av enheten er festet til enheten med to skruer. Følg trinnene nedenfor for å feste eller erstatte et eksisterende topphåndtak. 460. Hvis du erstatter et eksisterende, øvre PU-håndtak: www.electrolux.com...
 • Page 165 å sikre optimal luftstrøm i enheten med minimal påkjenning. Hvis du merker at det elastiske båndet er ødelagt eller svæ rt løst, er det på tide å erstatte dekselet. www.electrolux.com...
 • Page 166 Enheten leveres som regel med en rekke avanserte sensorer, elektronikk andre elektriske komponenter; hvis det oppstår feil ved noen av disse, vil du se at varslingsikonet lyser opp på produktets UI. For mer informasjon om løsninger, gå til Wellbeing-appen når du ser at dette ikonet tennes. www.electrolux.com...
 • Page 167 å plassere stoffdekselet anbefalt å rette opp i strammere på panelet ELLER bruk enheten ut dette. dekselet for å se om lydene blir normale igjen. Hvis ingen av de ovennevnte trinnene ELLER anvisningene i Wellbeing-appen hjelper, se artikkel 9 i tabellen. www.electrolux.com...
 • Page 168 Hvis du oppdager en brent lukt, må du koble fra enheten og kontakte Electrolux sitt autoriserte servicesenter som kan hjelpe deg videre. ikke Hvis du ikke er i stand til å bruke enheten og koble...
 • Page 169 Ha enhetens PNC- og problem som spørsmål på nettstedet vårt, ELLER i Wellbeing- serienummer ikke er oppført appen, under produktinformasjonssidene, eller hånden. her, ELLER ingen kontakte Electrolux sitt autoriserte servicesenter for av trinnene hjelp. Takk! ovenfor har hjulpet med å løse problemet www.electrolux.com...
 • Page 170 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybór oczyszczacza powietrza serii Electrolux WELL A7 / A5. Aby uzyskać najlepsze efekty, należy zawsze używać oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i części zamiennych firmy Electrolux. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o środowisku i dlatego wszystkie plastikowe części mogą...
 • Page 171 Nie odcinać ani nie uszkodzić przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, może być wymieniony wyłącznie na przedstawiciela serwisu firmy Electrolux lub inną kompetentną osobę. Urządzenie nie zawiera części podlegających serwisowaniu przez użytkownika. W przypadku napraw należy zawsze wezwać autoryzowany serwis firmy Electrolux.
 • Page 172: Przed Rozpoczęciem

  W razie awarii (iskry, zapach spalenizny itp.), należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z autoryzowanym serwisem firmy Electrolux. Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma. Nie ciągnąć za przewód zasilający.
 • Page 173 GŁÓWNE ELEMENTY OCZYSZCZACZY POWIETRZA SERII A7/A5 Wyjmowany i regulowany przedni panel Komora przewodu zasilającego Magnesy panelu przedniego Komora silnika wentylatora, grill Filtr siatkowy Znaczniki RFID Filtr cząstek ultradrobnych Zaczepy panelu przedniego www.electrolux.com...
 • Page 174: Zasady Bezpieczeństwa

  UWAGA: W niektórych modelach mogą nie występować wszystkie elementy i funkcje wymienione w niniejszej INSTRUKCJI OBSŁUGI. Szczegółowe informacje dotyczące Państwa modelu można znaleźć w opakowaniu produktu LUB ze specyfikacją produktu na naszej stronie internetowej. Firma Electrolux zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w niniejszym dokumencie bez uprzedzenia.
 • Page 175 476. Umieść warstwy filtra z powrotem w urządzeniu w tej samej kolejności, w jakiej znajdowały się pierwotnie (tj. filtr węglowy VOC jest wkładany jako pierwszy). Podczas wkładania należy uważać, aby trzymać filtr tak, aby znacznik RFID na www.electrolux.com...
 • Page 176 Ten tryb najlepiej nadaje się do szybkiego intensywnego czyszczenia, zwłaszcza gdy użytkownik przewiduje wzrost ilości cząstek stałych w pomieszczeniu w wyniku prac domowych (np. odkurzanie). 482. W trybie RĘCZNY dotknij i przewiń suwak prędkości wentylatora, aby dostosować prędkość czyszczenia – pozycja po lewej stronie to najniższa www.electrolux.com...
 • Page 177 Funkcję blokady rodzicielskiej można włączać i wyłączać za pomocą aplikacji Wellbeing lub przez długie naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund jednocześnie przycisków ZASILANIE i TRYB. Ikona blokady uruchomienia zaświeci się, gdy włączona jest funkcja. www.electrolux.com...
 • Page 178 UWAGA: Niektóre kroki w procesie włączania mogły ulec zmianie. W przypadku rozbieżności należy wykonać instrukcje krok po kroku w najnowszej wersji aplikacji. Upewnij się, że domowe WiFi działa w paśmie 2,4 GHz, a nie 5 GHz, ponieważ nie zostanie to rozpoznane przez oczyszczacz powietrza. www.electrolux.com...
 • Page 179: Czyszczenie I Pielęgnacja

  Nigdy nie używaj ściernych, silnych detergentów ANI wosku do czyszczenia urządzenia. Wysokowydajne filtry nie mogą być prane, muszą być zawsze wymieniane po zakończeniu eksploatacji. CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA 497. Upewnij się, że okienko czujnika nie jest zatkane, aby zapewnić optymalne działanie urządzenia. Kurz gromadzi się w tym miejscu w sposób naturalny, www.electrolux.com...
 • Page 180 INTELIGENTNYM. 503. Zużyty filtr może być mocno pokryty kurzem i cząstkami stałymi, dlatego przed otwarciem panelu przedniego upewnij się, że masz pod ręką jednorazową torbę lub opakowanie, w którym można umieścić zużyty filtr. www.electrolux.com...
 • Page 181 Zdejmij plastikowe opakowanie ochronne z nowego uchwytu i zamocuj je na urządzeniu, dokręcając śruby i przekręcając je w prawo, aż napotkasz pewien opór. Zapewnij dokładne dopasowanie bez przerwy między urządzeniem a śrubą. c. Przetestuj uchwyt, unosząc urządzenie na wysokość 5-6 cm nad ziemią i www.electrolux.com...
 • Page 182 Ważne jest, aby elastyczna taśma wzdłuż krawędzi tkaniny była nieprzerwana i napięta, ponieważ pomaga zapewnić optymalny przepływ powietrza do urządzenia przy minimalnym spadku wydajności. Jeśli zauważysz, że taśma elastyczna jest zerwana lub bardzo luźna, czas wymienić poszycie z tkaniny. www.electrolux.com...
 • Page 183: Błędy I Rozwiązywanie Problemów

  Aby uzyskać więcej informacji na temat kroków do rozwiązania, przejdź do aplikacji Wellbeing i sprawdź, czy nie świeci się ta ikona. www.electrolux.com...
 • Page 184 Wellbeing, a jeśli się świeci, wymień cząstek stałych zużyty filtr na nowy, powinno to rozwiązać problem ponownie problem z prędkością wentylatora. powietrza. Jeśli żaden z powyższych kroków LUB instrukcje w aplikacji Wellbeing nie pomogą, zapoznaj się z punktem 9 tabeli. www.electrolux.com...
 • Page 185 20 minut. Jeśli to rozwiąże problem, zalecamy że masz eksploatację urządzenia w tym szczelnym środowisku odpowiednie filtry tak często, jak to możliwe, aż jakość powietrza na usuwania zewnątrz (lub w innych pomieszczeniach) również zanieczyszczeń, będzie na dobrym poziomie. które chcesz usunąć. www.electrolux.com...
 • Page 186 Wellbeing, najlepszym częstotliwością aplikacji rozwiązaniem jest skontaktowanie się GHz, więc upewnij autoryzowanym centrum serwisowym Electrolux w się, że domowe WiFi celu uzyskania pomocy. działa paśmie. Mam inny Więcej informacji temat rozwiązywania Prosimy problem problemów i najczęściej zadawanych pytań...
 • Page 187 MANUAL DE UTILIZARE Vă mulțumim că ați ales acest purificator de aer Electrolux din seria WELL A7 / A5. Utilizați întotdeauna consumabile, accesorii și piese de schimb originale Electrolux pentru a obține cele mai bune rezultate de la produsul dvs. Acest aparat este proiectat cu respect pentru mediu şi, prin urmare, toate piesele din plastic sunt...
 • Page 188 Nu tăiați sau deteriorați cablul de alimentare. Dacă cablul de alimentare furnizat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit doar de către Electrolux, agentul său de service sau de persoane cu o calificare similară. Această unitate nu conține piese care pot fi reparate de utilizator.
 • Page 189 În cazul unei defecțiuni (scântei, miros de ars etc.), opriți imediat funcționarea, deconectați cablul de alimentare și apelați la un service autorizat Electrolux. Nu utilizaţi unitatea cu mâinile ude. Nu trageţi de cablul de alimentare.
 • Page 190 COMPONENTE-CHEIE ALE PURIFICATOARELOR DE AER DIN SERIA WELL A7 / A5 Panou frontal detaşabil şi personalizabil Cavitate cablu de alimentare Magneți panou frontal Cavitatea motorului ventilatorului, grilaj Pre-filtru de plasă Etichete RFID Filtru de particule ultrafine Cârlige ale panoului frontal www.electrolux.com...
 • Page 191 NOTĂ: Modelul dvs. specific poate să nu dispună de toate componentele și caracteristicile din acest MANUAL DE UTILIZARE. Consultați ambalajul produsului SAU pagina cu specificațiile produsului de pe site-ul nostru web pentru detalii exacte privind modelul dvs. Electrolux îşi rezervă dreptul de a schimba informaţiile conţinute în acest manual fără preaviz.
 • Page 192 COV intră în primul). În timpul instalării, aveţi grijă să ţineţi filtrul astfel încât eticheta RFID de pe filtru să se afle în partea de sus-dreapta - acesta trebuie să fie în apropierea marginii cutiei. 524. Prindeți în unitate pre-filtrul cu sită și panoul frontal. www.electrolux.com...
 • Page 193 – partea stângă fiind cea mai mică și partea dreaptă cea mai mare viteză. NOTĂ: Unitatea va crește sau scădea pentru a seta treptat pragul de viteză. Glisorul acționează și ca indicator pentru viteza curentă a ventilatorului. www.electrolux.com...
 • Page 194 534. IONIZATOR: Unitatea este echipată cu un modul de ionizare, care atunci când este activat generează ioni negativi pentru un plus în procesul de purificare a aerului. Dispozitivul de ionizare este OPRIT implicit și poate fi pornit/oprit doar www.electrolux.com...
 • Page 195 în banda de 2,4 Ghz și nu în banda de 5 Ghz, deoarece aceasta nu va fi recunoscută de purificatorul de aer. 537. Căutați aplicația Wellbeing din iOS App sau Google Play, descărcați-o, înregistrați-vă și conectați-vă la aplicație. Aici veți putea „Adăuga un dispozitiv” www.electrolux.com...
 • Page 196: Curățarea Și Îngrijirea

  Este natural ca praful să se acumuleze în această zonă, de aceea trebuie să se curețe cu regularitate (de ex. o dată pe 4 săptămâni) cu un aspirator care are o duză îngustă/perie. 545. Piesele din plastic ale unității trebuie curățate cu o lavetă uscată fără grăsimi. www.electrolux.com...
 • Page 197 î nainte de a deschide panoul frontal, vă rugăm să vă asiguraţi că aveți la îndemână un sac sau un ambalaj de unică folosinţă pentru a introduce filtrul uzat. 551. Scoateți panoul frontal și filtrul cu sită și puneți-le deoparte. După aceea, www.electrolux.com...
 • Page 198 şuruburilor, răsucind în sens orar, până când întâmpinaţi rezistenţă. Asigurați-vă că nu există spațiu liber între unitate și șurub. c. Testaţi mânerul ridicând unitatea la 5 - 6 cm deasupra solului şi scuturaţi- o delicat. 555. Dacă adăugaţi pentru prima dată un mâner superior: www.electrolux.com...
 • Page 199 PERSONALIZAREA PICIOARELOR Picioarele termoplastice (TPE) sunt fixate de unitate prin intermediul unor şuruburi î ncorporate. Picioarele – ca și mânerul superior - sunt detaşabile. Urmați pașii de mai jos pentru a fixa sau î nlocui un set existent de picioare. www.electrolux.com...
 • Page 200 şi dacă una dintre acestea funcţionează defectuos, veţi vedea simbolul de avertizare aprins în interfața de utilizare. Pentru mai multe detalii despre pașii de rezolvare, vă rugăm să vă accesați aplicația Wellbeing și să verificați detaliile de fiecare dată când vedeți acest simbol. www.electrolux.com...
 • Page 201 Dacă folosiţi o husă textilă personalizată, încercaţi caracteristicile să repuneţi husa sau să încercaţi să lăsați aparatul produsului, prin fără husă fără a vedea dacă zgomotul devine urmare este mai bine normal. să rectificaţi acest lucru. Dacă nici unul din pașii de mai sus SAU www.electrolux.com...
 • Page 202 în acest mediu filtre adecvate etanș cât mai mult posibil, până când aerul din pentru abordarea afară (sau alte camere) este, de asemenea, la un poluantului pe care nivel bun. doriți să-l eliminați. www.electrolux.com...
 • Page 203 2,4 Ghz, frecvente, atunci cea mai bună acțiune este să drept urmare contactați un centru de service autorizat rețeaua WiFi Electrolux pentru asistență. locuința dvs. trebuie să funcționeze această lățime de bandă. Am o altă Puteți căuta mai multe soluții pentru depanare și Vă...
 • Page 204: Návod Na Použitie

  NÁVOD NA POUŽITIE Ďakujeme, že ste si vybrali čističku vzduchu Electrolux radu WELL A7/A5. Na dosiahnutie najlepších výsledkov so svojím zariadením vždy používajte originálny spotrebný materiál, príslušenstvo a náhradné diely Electrolux. Tento prístroj je navrhnutý s ohľadom na životné prostredie, a preto sú všetky plastové časti označené...
 • Page 205 Napájací kábel nerežte ani nepoškodzujte. Ak je dodaný napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť iba spoločnosť Electrolux, jej servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby. Toto zariadenie neobsahuje žiadne diely opraviteľné používateľom. V prípade potreby opravy vždy zavolajte autorizovaného servisného technika spoločnosti Electrolux.
 • Page 206 Zariadenie nespúšťajte ani nezastavujte odpojením napájacieho kábla ani vypnutím napájania pomocou elektrickej skrinky. V prípade poruchy (iskry, zápach horenia atď.) okamžite zastavte používanie, odpojte napájací kábel a zavolajte autorizovaného servisného technika spoločnosti Electrolux. Zariadenie nepoužívajte mokrými rukami. Neťahajte za napájací kábel.
 • Page 207 KĽÚČOVÉ KOMPONENTY ČISTIČIEK VZDUCHU WELL SÉRIE A7/A5 Odnímateľný a prispôsobiteľný predný panel Priestor na napájací kábel Magnety predného panela Priestor na motor ventilátora, mriežka Sieťovinový predfilter Značky RFID Filter ultrajemných pevných častíc Háčiky predného panela www.electrolux.com...
 • Page 208: Všeobecná Bezpečnosť

  POZNÁMKA: Váš konkrétny model nemusí obsahovať všetky komponenty a funkcie uvedené tejto POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKE. Presné informácie o vašom modeli nájdete na obale produktu alebo na stránke so špecifikáciami produktu na našej webovej lokalite. Spoločnosť Electrolux si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Page 209 RFID na filtri nachádzala vpravo hore – mala by byť v blízkosti poklopu skrinky snímača. 571. Nainštalujte sieťovinový predfilter a predný panel späť na zariadenie. 572. Pripojte napájací kábel zariadenia do najbližšej zásuvky, aby sa rozsvietil www.electrolux.com...
 • Page 210 POZNÁMKA: Zariadenie prejde na zvolené nastavenie rýchlosti postupne. Posúvač slúži aj ako indikátor aktuálnej rýchlosti ventilátora. 577. POHOTOVOSTNÝ REŽIM A VYPNUTIE PRIPOJENIA WI-FI: Táto čistička vzduchu je navrhnutá s ohľadom na princípy EKOLOGICKÉHO DIZAJNU, a preto sa bude snažiť znížiť spotrebu energie na menej ako 2,0 W, keď je zariadenie vypnuté (ak www.electrolux.com...
 • Page 211 Wellbeing. Keď je táto funkcia aktivovaná, rozsvieti sa ikona ionizátora . Ďalšie podrobnosti o tom, ako ionizátor pomáha redukovať častice obsiahnuté vo vzduchu, nájdete na stránke s informáciami o výrobku na webovej lokalite. 582. Wi-Fi: Zariadenie je vybavené modulom Wi-Fi, ktorý umožňuje diaľkové www.electrolux.com...
 • Page 212 585. Po pripojení zariadenia k sieťovej zásuvke stlačte VYPÍNAČ na 5 sekúnd, kým ikona Wi-Fi začne rýchlo blikať – znamená to, že hotspot zariadenia je aktivovaný a je pripravený na pripojenie k sieti Wi-Fi. 586. Prejdite do aplikácie Wellbeing a pomocou fotoaparátu telefónu naskenujte www.electrolux.com...
 • Page 213: Čistenie A Starostlivosť

  V oblasti okolo prí vodu vzduchu na prednej strane zariadenia sa môže hromadiť viac prachu ako v niektorých iných častiach, preto je na zabezpečenie optimálneho výkonu potrebné častejšie čistenie. www.electrolux.com...
 • Page 214 častíc. Znovu vložte sieťovinový predfilter a zatvorte predný panel. Ikona výmeny filtra na ovládacom paneli produktu už nebude svietiť a aplikácia Wellbeing tuž nebude signalizovať potrebu výmeny, ale bude uvádzať nový údaj o životnosti filtra. www.electrolux.com...
 • Page 215 časti zátky. b. Postupujte podľa krokov 37b. a 37c (vyššie). PRISPÔ SOBENIE PREDNÉHO PANELU Vzhľad predného panelu je možné upraviť pomocou látkového krytu, ktorý ho zvýrazní, ale tiež zaistí, aby zariadenie dobre ladilo so štýlom miestnosti. Látkový kryt www.electrolux.com...
 • Page 216 609. Odstráňte plastové obaly z novej súpravy nožičiek. 610. Opatrne vložte zabudovanú skrutku nových nožičiek do dutiny v spodnej časti zariadenia a zaistite ich otáčaním v smere hodinových ručičiek, kým narazíte na určitý odpor. www.electrolux.com...
 • Page 217 PM neustále ukazujú 999 – 1 000 bez vášho vnútorného akejkoľvek redukcie, je pravdepodobné, že je snímač ovzdušia dostala zablokovaný. Na čistenie snímača cez okienko späť na bezpečnú snímača použite vysávač – podrobné pokyny nájdete úroveň. v časti ČISTENIE, STAROSTLIVOSŤ A SKLADOVANIE vyššie. www.electrolux.com...
 • Page 218 Skontrolujte, či je filter správne nezistí prítomnosť orientovaný tak, aby ho snímač RFID dokázal filtra (filtrov). rozpoznať. Ak nepomôže ani jeden z vyššie uvedených krokov ani pokyny v aplikácii Wellbeing, prečítajte si bod 9 v tabuľke. www.electrolux.com...
 • Page 219 SÉRIOVÉ číslo tu nie je vyhľadať ďalšie návody na riešenie problémov a časté zariadenia. uvedený, alebo otázky alebo sa obráťte priamo na autorizované žiadny z vyššie servisné stredisko spoločnosti Electrolux. Ďakujeme uvedených vám! krokov nepomohol problém vyriešiť www.electrolux.com...
 • Page 220 PRIROČNIK ZA UPORABO Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali čistilnik zraka serije Electrolux WELL A7 / A5. Za zagotavljanje najboljših rezultatov delovanja vaše enote vselej uporabljajte originalne potrošne dele, dodatno opremo in rezervne dele znamke Electrolux. Ta naprava vključuje okolju prijazno zasnovo, zato so vsi plastični deli označeni za reciklažo.
 • Page 221 Napajalnega kabla ne režite ali ga izpostavljajte poškodbam. Če je napajalni kabel poškodovan, ga lahko zamenja samo družba Electrolux, zastopnik njihovega servisnega centra ali druga strokovno usposobljena oseba. Enota ne vsebuje delov, ki jih lahko servisira uporabnik sam. Za popravila se vedno obrnite na pooblaščenega serviserja družbe Electrolux.
 • Page 222: Pred Zagonom

  Enote ne smete vklopiti ali zaustaviti tako, da odklopite napajalni kabel ali izklopite napajanje v električni omarici. V primeru okvare (iskre, vonj po zažganem itd.) takoj prekinite delovanje, odklopite napajalni kabel in pokličite pooblaščenega serviserja Electrolux. Enote ne uporabljajte z mokrimi rokami. Ne vlecite napajalnega kabla.
 • Page 223 GLAVNE KOMPONENTE ČISTILNIKA ZRAKA SERIJE WELL A7 / A5 Snemljiva in po meri prilagodljiva sprednja Reža za napajalni kabel plošča Magneta prednje plošče Odprtina za motor ventilatorja, rešetka Mrežasti predfilter Oznaka(-e) RFID Filter finih delcev Zatiči za sprednjo ploščo www.electrolux.com...
 • Page 224 OPOMBA: vaš specifični model morda ne vključuje vseh komponent ali funkcij, navedenih v tem UPORABNIŠKEM PRIROČNIKU. Za točne podrobnosti vašega modela glejte embalažo ALI stran s tehničnimi podatki na našem spletnem mestu. Electrolux si pridržuje pravico do spremembe podatkov v tem priročniku brez obvestila. ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE IN NAMESTITEV – strani s slikami 6–7 Pri odstranjevanju embalaže čistilnika zraka bodite previdni.
 • Page 225 618. Mrežasti predfilter in sprednjo ploščo namestite nazaj na enoto. 619. Napajalni kabel enote priklopite v najbližjo napajalno vtičnico, da zasveti lučka gumba za VKLOP/IZKLOP na uporabniškem vmesniku izdelka. 620. Za najboljše rezultate enoto uporabljajte v zaprtem prostoru z zaprtimi vrati in www.electrolux.com...
 • Page 226 2,0 W, ko je enota IZKLOPLJENA (razen če uporabnik dovoli preglasitev). Ko je enota VKLOPLJENA, če nima funkcije povezljivosti z brezžičnim omrežjem ALI če ta ni nameščena, se bo radijski signal brezžičnega omrežja samodejno izklopil po 30 minutah, da prihrani energijo – za ročni vklop radijskega signala brezžičnega www.electrolux.com...
 • Page 227: Odpravljanje Težav

  629. BREZŽIČNO OMREŽJE: Enota je opremljena z modulom za brezžično omrežje, ki omogoča oddaljeno krmiljenje in dostop do mnogih drugih funkcij, vključno s časovno odvisnim sledenjem podatkom o kakovosti zraka v prostoru. Ko enoto povežete z domačim brezžičnim omrežjem, ikona zasveti. Če ikona utripa, www.electrolux.com...
 • Page 228 – to nakazuje, da je aktivirana dostopna točka enote in je pripravljena za povezovanje z brezžičnim omrežjem. 633. Odprite aplikacijo Wellbeing in s fotoaparatom telefona optično preberite črtno kodo brezžičnega omrežja. Črtno kodo brezžičnega omrežja poiščite na nazivni www.electrolux.com...
 • Page 229: Čiščenje In Nega

  čistiti pogosteje. SHRANJEVANJE 641. Ko enoto shranite, poleg tega, da jo odklopite in napajalni kabel ohlapno www.electrolux.com...
 • Page 230 OPOMBA: Če je sprememba nakazana samo na uporabniškem vmesniku izdelka, v aplikaciji Wellbeing pa ne, znova zaženite aplikacijo in enoto, preden izvedete postopek za odpravljanje težav. 647. Izrabljeni filter in morebitno plastično embalažo zavrzite skladno z lokalnimi smernicami za reciklažo. Oznake RFID vsebujejo vezje, zato jih je treba odložiti ločeno od preostalega dela filtra. www.electrolux.com...
 • Page 231 OPOMBA: Nekateri modeli serije WELL A7 imajo na sprednji plošči trajno nameščeno prevleko iz blaga. Ta ni snemljiva, vendar lahko ploščo še vedno prilagodite po meri z drugo prevleko iz blaga, ki jo namestite preko obstoječe. www.electrolux.com...
 • Page 232 658. Preizkusite stabilnost nogic tako, da enoto znova postavite v pokončni položaj in jo dvignite za približno 5–6 cm nad tla ter jo rahlo stresete. www.electrolux.com...
 • Page 233 čas med 999 in 1000 in ne upadejo, je senzor poveča hitrost najverjetneje zamašen. Uporabite vakuumski ventilatorja, da sesalnik, da očistite senzor skozi okence senzorja – čim prej vzpostavi podrobna navodila najdete v zgornjem poglavju ustrezno raven ČIŠČENJE, NEGA IN SHRANJEVANJE. kakovosti zraka v prostoru. www.electrolux.com...
 • Page 234 Prepričajte se, filtra(-ov). da je filter pravilno usmerjen, da ga lahko senzor RFID zazna. Če vam nobeden od zgornjih korakov ALI navodila v aplikaciji Wellbeing niso v pomoč, glejte točko 9 v preglednici. www.electrolux.com...
 • Page 235 Wellbeing ter pogostih vprašanjih in odgovorih, je frekvenčnem pasu vzpostaviti najbolje, da se za pomoč obrnete na pooblaščeni 2,4 GHz, zato servisni center Electrolux. zagotovite, da vaše domače brezžično omrežje deluje v isti pasovni širini. Če imate drugo Več vodnikov za odpravljanje težav in pogosta...
 • Page 236 УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Хвала што сте одабрали пречистач ваздуха серије Electrolux WELL A7/A5. Увек користите оригинални Electrolux потрошни материјал, прибор и резервне делове да би ваш уређај постизао најбоље резултате. Овај уређај је осмишљен тако да буде еколошки прихватљив и стога су сви пластични делови означени...
 • Page 237 чвор кабл за напајање. Не сеците и не оштећујте кабл за напајање. Ако се приложени кабл за напајање оштети, сме да га замени само компанија Electrolux, њен сервисер или слично квалификовано лице. Овај уређај не садржи делове које корисник може да...
 • Page 238 искључивањем струје у разводној кутији. У случају квара (варничења, мириса горења и др.) одмах прекините рад уређаја, извуците кабл за напајање и позовите овлашћеног сервисера компаније Electrolux. Не дирајте уређај мокрим рукама. Не вуците кабл за напајање. Не додирујте лопатице вентилатора при вађењу филтера.
 • Page 239 КЉУЧНЕ КОМПОНЕНТЕ ПРЕЧИСТАЧА ВАЗДУХА СЕРИЈЕ WELL A7/A5 Одвојива и прилагодљива предња плоча Шупљина за кабл за напајање Магнети предње плоче Шупљина за мотор вентилатора, решетка Решеткасти предфилтер RFID ознаке Филтер ултрафиних честица Кукице предње плоче www.electrolux.com...
 • Page 240 НАПОМЕНА: Ваш конкретан модел не мора имати све компоненте и функције наведене у овом УПУТСТВУ ЗА УПОТРЕБУ. За тачан назив модела погледајте амбалажу производа или страну са спефицикацијом производа на нашем сајту. Компанија Electrolux задржава право на измену овде изнетих информација без претходне најаве.
 • Page 241 664. Вратите филтере у уређај тако да буду поређани као пре (угљени филтер за испарљива органска једињења је први). Филтер при постављању држите тако да му RFID ознака буде у горњем десном углу – близу отвора сензорске кутије. 665. Вратите решеткасти предфилтер и предњу плочу на уређај. www.electrolux.com...
 • Page 242 највећа брзина. НАПОМЕНА: Уређај ће постепено повећати или смањити брзину до изабране вредности. Клизач делује и као индикатор тренутне брзине вентилатора. 671. МИРОВАЊЕ И ИСКЉУЧЕН WiFi: Пречистач ваздуха је конструисан уз примену принципа еколошког дизајна и стога тежи ограничењу потрошње www.electrolux.com...
 • Page 243 Јонизатор је стандардно искључен и може да се укључи/искључи само путем апликације Wellbeing. Сличица јонизатора упалиће се по активирању функције. За додатне информације о томе како јонизатор помаже у смањењу количине честица у ваздуху погледајте страну са информацијама о www.electrolux.com...
 • Page 244 678. Пронађите апликацију Wellbeing у продавници iOS App или Google Play, преузмите је, региструјте се и пријавите се у њу. Затим ћете моћи да „Додате уређај” у апликацију и пратите поступно упутство за повезивање уређаја на мрежу – кораци у наставку су оријентациони. www.electrolux.com...
 • Page 245 685. Пазите да се прозорчић сензора не зачепи да бисте осигурали оптималан рад уређаја. Накупљање прашине у овом простору је нормална појава, зато редовно (нпр. сваке 4 недеље) усисајте прозорчић сензора усисивачем са узаним наставком/четком. 686. Пластичне делове уређаја треба чистити сувом крпом без длачица. У www.electrolux.com...
 • Page 246 пре скидања предње плоче припремите кесу или кутију у коју ћете ставити искоришћени филтер. 692. Скините предњу плочу и решеткасти предфилтер и ставите их са стране. Затим извадите филтер који је на крају радног века и ставите га у www.electrolux.com...
 • Page 247 је на уређај завртањем завртњева у смеру казаљки на сату док не осетите одређени отпор. Обезбедите приањање пазећи да између уређаја и завртња не буде зазора. c. Испробајте ручку подизањем уређаја 5–6 cm изнад тла и лаганим протресањем. 696. Ако горњу ручку причвршћујете по први пут: www.electrolux.com...
 • Page 248 еластична трака прекинута или врло лабава, то значи да је време за замену текстилне маске. ПОДЕШАВАЊЕ НОЖИЦА Ножице од термопластичног еластомера причвршћене су за уређај усађеним завртњима. Те ножице се – баш као горња ручка – могу одвојити. За причвршћивање или замену постојећих ножица пратите следећи поступак. www.electrolux.com...
 • Page 249 електроником и другим електричним компонентама и ако се неки од њих поквари, видећете да се упалила сличица упозорења на корисничком интерфејсу. За више информација о решавању проблема пређите у апликацију Wellbeing и потражите информације кад год угледате ову сличицу. www.electrolux.com...
 • Page 250 ставите на плочу тако да буде затегнутија или је зато најбоље пустите уређај да ради без ње да бисте видели да отклонити га. ли се звук нормализовао. Ако ништа од горњих корака или упутстава у апликацији Wellbeing не помогне, погледајте www.electrolux.com...
 • Page 251 близу решетке издува ваздуха – и то је у неким филтери буду необичан мирис случајевима неизбежно (попут „мириса новог прекривени аутомобила”), али би требало брзо да нестане. одговарајућом амбалажом док стоје Ако осетите мирис горења, искључите уређај из ускладиштени струје и обратите се овлашћеном сервисеру www.electrolux.com...
 • Page 252 PNC и серијски број наведен или сајту или у апликацији Wellbeing на странама са уређаја. ниједан од информацијама о производу, а за подршку се горњих корака можете и директно обратити овлашћеном није успео да сервисеру компаније Electrolux. Хвала! га реши www.electrolux.com...
 • Page 253: Allmän Säkerhetsinformation

  BRUKSANVISNING Tack för att du har valt en luftrenaren i Electrolux WELL A7/A5-serien. Använd alltid Electrolux originaldelar, tillbehör och reservdelar för att få enheten att uppnå bästa möjliga prestanda. Denna produkt är skapad med miljön i åtanke och alla plastdelar är därför märkta för återvinning.
 • Page 254 Ta inte bort några stift från nätsladden. Kläm, böj eller knyt inte nätsladden. Skär inte i och skada inte nätsladden. Om den medföljande nätsladden är skadad får den endast bytas ut av Electrolux, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer. Denna enhet innehåller inga användarservicebara delar. Kontakta alltid en auktoriserad Electrolux-serviceverkstad för reparationer.
 • Page 255: Före Användning

  Starta inte eller stäng av enheten genom att dra ut nätsladden eller stänga av strömmen i eldosan. Vid funktionsfel (gnistor, bränd lukt osv.) ska du omedelbart sluta använda produkten, dra ut nätsladden och ringa en Electrolux-auktoriserad serviceverkstad. Hantera inte enheten med våta händer. Dra inte i nätsladden.
 • Page 256 HUVUDKOMPONATORER TILL LUFTRENARE I WELL A7 / A5-SERIEN Löstagbar och anpassningsbar frontpanel Utrymme för strömsladd Frontpanelens magneter Fläktmotorutrymme, grill Nätfilter RFID-etikett(er) Ultrafint partikelfilter Krokar till frontpanelen www.electrolux.com...
 • Page 257 OBS! Din specifika modell kanske inte har alla komponenter och funktioner som listas i denna BRUKSANVISNING. Kontrollera produktförpackningen eller produktspecifikationen på vår webbplats för exakt information om din modell. Electrolux förbehåller sig rätten att ändra information häri utan föregående meddelande. UPPTAGNING OCH KONFIGURATION – bilderna 6-7 Var försiktig medan du plockar upp luftrenaren.
 • Page 258 712. Montera tillbaka nätfiltret och frontpanelen på enheten. 713. Anslut enhetens nätkabel till närmaste eluttag så att strömknappen (POWER) på produktens användardisplay tänds. 714. För bästa resultat ska enheten användas i ett slutet område med dörrar och www.electrolux.com...
 • Page 259 AV automatiskt efter 30 minuter om enheten är påslagen och inte har någon Wifi- uppkoppling ELLER inte har parkopplats till appen. För att ställa in WiFi- radiosignalen på manuellt läge igen, starta PARKOPPLING (steg 21) eller koppla bort och sätt tillbaka enheten i uttaget. www.electrolux.com...
 • Page 260 . Om ikonen blinkar indikerar det tillfällig förlust av WiFi- uppkoppling – se Wellbeing App för mer information. OBS! Ladda ner vår Wellbeing App och följ instruktionerna i stegen för parkoppla din luftrenaren till internet. 724. LUFTKVALITETSINDIKATOR: Enheten är utrustad med en eller flera www.electrolux.com...
 • Page 261 7). Du kan också ange siffrorna under streckkoden i appen manuellt om du skannar den. 728. Anslut appen till enhetens hotspot. 729. Välj WiFi-uppkopplingen 2,4 Ghz i hemmet när enheten ska anslutas till den tillgängliga listan och ange lösenordet för detta WiFi-nätverket i appen. Vänta på www.electrolux.com...
 • Page 262: Rengöring Och Skötsel

  BYTA FILTER – bilder sidorna 6-7 OBS! Filtren, förutom nätfiltret, kan inte tvättas och måste alltid bytas ut efter de har förbrukats. Luftrenare i WELL A7/A5-serien har olika filter att välja bland, anpassade efter dina livsstilsbehov. Varje filterlager har en smart RFID- www.electrolux.com...
 • Page 263 WELL A7/A5-serien Air Purifier har utformats med en unik form och estetisk känsla för att se till att den passar in i ditt hem och dess inredning, till skillnad från andra produkter. Dessutom har serien många anpassade kit för enheten som ger förbättrad enhetsestetik och -funktionalitet. www.electrolux.com...
 • Page 264 övre högra hörnet samtidigt som du kontinuerligt gömmer det elastiska bandet på tygkåpan bakom panelkanten. Dra nu tygskyddet mot panelens underkant och dra i resten av tygkanten bakom panelens nedre del. www.electrolux.com...
 • Page 265 5-6 cm ovanför golvet och knuffa till den lite lätt. FEL OCH FELSÖKNING Tabellen nedan är endast en begränsad lista. För det senaste och kompletta avsnittet om felsökning, frågor och svar och felguide, se motsvarande avsnitt på vår hemsida eller i Wellbeing App. www.electrolux.com...
 • Page 266 återförs produktens användardisplay eller i Wellbeing App till luften. och om indikatorn är tänd, byt ut använt filter mot nytt. Detta bör lösa särskilda fläkthastighetsproblemet. www.electrolux.com...
 • Page 267 (eller i andra rum) föroreningar som du också är på en bra nivå. försöker ta bort. www.electrolux.com...
 • Page 268 Wellbeing App efter några försök i enlighet med enheten fungerar luftrenaren till anvisningarna i avsnittet Wellbeing App och Vanliga endast vid 2,4 Ghz, appen frågor, är det bäst att kontakta ett Electrolux- så se till att WiFi- auktoriserat servicecenter för support. anslutningen hemmet körs på denna bandbredd.
 • Page 269: Kullanim Kilavuzu

  KULLANIM KILAVUZU Electrolux WELL A7 / A5 serisi hava temizleyiciyi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ü nitenizden en iyi sonuçları elde etmek için her zaman orijinal Electrolux sarf malzemeleri, aksesuarları ve yedek parçalarını kullanın. Bu cihaz çevre göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve bu nedenle tüm plastik parçalar geri dönüşüm amacıyla damgalanmıştır.
 • Page 270 Güç kablosunu kesmeyin veya güç kablosuna zarar vermeyin. Ü rünle birlikte verilen güç kablosu hasar görürse, yalnızca Electrolux, servis temsilcisi veya benzer şekilde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir. Bu ünite, kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek hiçbir parça içermez. Onarım için daima yetkili bir Electrolux servisini...
 • Page 271: Başlamadan Önce

  Ü niteyi, güç kablosunu prizden çekerek veya elektrik kutusundaki gücü KAPATARAK durdurmayın veya başlatmayın. Bir arıza durumunda (kıvılcım, yanık kokusu vb.) derhal çalışmayı durdurun, güç kablosunu çıkarın ve yetkili bir Electrolux servisini arayın. Üniteyi ıslak el ile çalıştırmayın. Güç kablosunu çekmeyin.
 • Page 272 WELL A7 / A5 SERİSİ HAVA TEMİZLEYİCİLERİN ANA BİLEŞENLERİ Çıkarılabilir ve özelleştirilebilir ön panel Güç kablosu boşluğu Ö n panel magnetleri Fan motoru boşluğu, ızgara Ö rgü ön filtre RFID etiket(ler)i Çok ince partikül filtresi Ön panel kancaları www.electrolux.com...
 • Page 273 NOT: Modeliniz, bu KULLANIM KILAVUZU içinde listelenen tüm bileşenlere ve özelliklere sahip olmayabilir. Modelinizin tam ayrıntıları için lütfen ürün ambalajını VEYA web sitemizdeki ürün özellikleri sayfasını kontrol edin. Electrolux, burada yer alan bilgileri herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Page 274 761. En iyi sonuçlar için üniteyi mümkün olduğunca kapıların ve pencerelerin kapalı olduğu kapalı bir alanda çalıştırın. İLK KULLANIM VE SONRAKİ KULLANIMLAR - resimli sayfalar 6-7 ÇALIŞTIRMA 762. Hava temizleyiciyi ÇALIŞTIRMAK için GÜÇ düğmesine bir kez dokunun www.electrolux.com...
 • Page 275 üzerindeki bilgilere veya web sitesindeki ürün özelliklerine bakın. 766. FİLTRE DEĞİŞTİRME: Ünitedeki yüksek verimli filtre(ler) yıkanamaz, sadece değiştirilebilirler. Filtre değiştirme simgesi yanarak filtrenizi veya filtrelerinizi değiştirmenizi size hatırlatır. Hava temizleyiciniz birden fazla filtre ile donatılmış olabilir, bu nedenle hangi filtre katmanının değiştirileceğiyle ilgili ayrıntılar için www.electrolux.com...
 • Page 276 SMART modundayken, hava kalitesi seviyesi aşağıdaki tabloya göre fan hızını da belirler. NOT: Sensörlerin tozla tıkanmamasını ve doğru performans göstermeye devam etmesini sağlamak için lütfen sensör www.electrolux.com...
 • Page 277 WiFi şifresini Uygulamaya girin, ünitenin bağlantı kurmasını bekleyin. 777. Yeni tanıtılan hava temizleyicinize ad verme adımlarını tamamlayın! 778. Ardından, ünitenizde depolanan WiFi giriş bilgilerini sıfırlamak isterseniz, lütfen GÜ Ç düğmesine 5 saniye boyunca WiFi simgesi yanıp sönmeye başlayana www.electrolux.com...
 • Page 278: Temi̇zli̇k Ve Bakim

  RFID etiketi ile donatılmıştır. İhtiyaçlarınıza uygun filtreyi seçme konusunda bir kılavuz için Wellbeing Uygulamasına veya web sitemizdeki ürün bilgileri sayfasına gidin. 783. En iyi deneyim ve hava temizleyicinin kesintisiz kullanımını garantilemek için lütfen Wellbeing Uygulamasında filtrenin kalan ömrünü izleyin ve kullanım ömrü %0'a ulaşmadan önce bir yedek filtre sipariş edin. Bildirimleri www.electrolux.com...
 • Page 279 Ek olarak, seri, üniteye estetik ve aynı zamanda işlevsellik katan birçok özelleştirme seti ile birlikte gelir. ÜST TUTAMAK ÖZELLEŞTİRMESİ Ünitenin üst kısmında bulunan poliüretan deri (PU) tutamak, üniteye iki vida ile takılmıştır. Mevcut bir üst tutamağı takmak veya değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin. www.electrolux.com...
 • Page 280 794. Kumaş örtüdeki kırışıklıkları, kırışıklara doğru iterek düzeltin. 795. Yeni takılan kumaş örtü ile ön paneli tekrar üniteye takın ve hava giriş alanında tıkanma olmadığından emin olmak için kenarları kontrol edin. NOT: Özelleştirilebilir kumaş örtüler, set ile birlikte verilen bakım talimatlarına göre makinede yıkanabilir. www.electrolux.com...
 • Page 281 Genel olarak, ünite çeşitli gelişmiş sensörler, elektronik parçalar ve diğer elektrikli bileşenlerle birlikte gelir ve bunlardan biri arızalıysa, ürün kullanıcı arayüzünde uyarı simgesinin yandığını görürsünüz. Sorun çözme adımları hakkında daha fazla ayrıntı için, lütfen Wellbeing Uygulamasına gidin ve bu simgenin yandığını her gördüğünüzde www.electrolux.com...
 • Page 282 çalışın VEYA gürültünün bu nedenle bunu normal olup olmadığını görmek için onsuz düzeltmek en iyisidir. çalıştırmayı deneyin. Yukarıdaki adımlardan VEYA Wellbeing Uygulaması yardımındaki talimatlardan hiçbiri yardımcı olamadıysa, lütfen tablodaki 9. maddeye bakın. www.electrolux.com...
 • Page 283 ("yeni araba kokusu" gibi), ancak hızla zaman uygun bir kaybolması gerekir. ambalajla kaplandığından emin olun. Bir yanık kokusu algılarsanız, lütfen ünitenin bağlantısını kesin ve daha fazla destek için Electrolux yetkili servis merkeziyle iletişime geçin. www.electrolux.com...
 • Page 284 Uygulamaya adımları izleyerek birkaç denemeden sonra üniteyi yongası yalnızca 2,4 tanıtamıyorum tanıtıp Wellbeing Uygulamasına bağlayamazsanız, Ghz'de çalışır, bu yapılacak en iyi şey, destek için bir Electrolux yetkili nedenle lütfen ev servis merkeziyle iletişime geçmektir. WiFi'ınızın bu bant genişliğinde çalıştığından emin olun.
 • Page 285 For more information visit electrolux.com...

Table of Contents