Download  Print this page

Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa - Electrolux Oxygen EAP150 Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać
niniejszą instrukcję.
PL
• Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
• Dzieci nie mogą zajmować się czyszczeniem ani konserwacją bez nadzoru
dorosłych.
• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu 8 roku życia oraz osoby
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych,
a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą
one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego
korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
• Urządzenie można podłączać tylko do źródła zasilania o napięciu i
częstotliwości zgodnej ze specyfikacją na tabliczce znamionowej.
• Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wymianę uszkodzonego przewodu
zasilającego lub urządzenia należy zlecić producentowi, autoryzowanemu
punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
• Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.
• Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub
niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
• Nie używać na zewnątrz pomieszczeń ani na wilgotnych powierzchniach.
• Nie ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód. Nie używać przewodu
jako uchwytu. Nie przyciskać przewodu drzwiami. Nie ciągnąć przewodu
wokół ostrych krawędzi i narożników. Utrzymywać przewód z daleka od
gorących powierzchni.
• Nie wsuwać w otwory żadnych obiektów. Nie używać w przypadku
zablokowania któregokolwiek otworu. Chronić przed kurzem, fragmentami
włókien, włosami oraz wszystkim, co może ograniczyć przepływ powietrza.
• Nie używać bez założonych filtrów.
• Urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym pomieszczeniu.
• Nie używać w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki. W przypadku
dostania się cieczy do urządzenia należy je wyłączyć oraz zlecić przegląd
autoryzowanemu centrum serwisowania sprzętu Electrolux.
• Nie używać w pobliżu gazów łatwopalnych.
• Nie umieszczać bezpośrednio pod wykrywaczem dymu. Może to
ograniczyć czułość wykrywacza.
• Nie układać na urządzeniu żadnych obiektów ani nie wkładać ich do
urządzenia.
• Nie blokować kratek.
• Nie odłączać przewodu zasilania, zanim urządzenie nie ostygnie.
• Nie umieszczać urządzenia w pobliżu grzejnika.
• Nie używać detergentu do czyszczenia urządzenia.
• Nie myć ani nie używać ponownie filtra HEPA 13 ani węglowego filtra
wstępnego (dotyczy modeli EAP150 i EAP300).
• Podczas przenoszenia trzymać urządzenie za uchwyt w jego tylnej części.
Nie trzymać za panel przedni.
104
www.electrolux.com

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux Oxygen EAP150

  Related Content for Electrolux Oxygen EAP150

This manual is also suitable for:

Oxygen eap300Oxygen eap450