Download  Print this page

Før Du Begynner - Electrolux FLOW A3 Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Elektrisk informasjon
ADVARSEL! Unngå brannfare eller elektriske støt.
Hvis du ikke er sikker på at stikkontakten er tilstrekkelig
jordet eller beskyttet av en treg sikring eller
sikringsbryter, må en kvalifisert elektriker installere
riktig stikkontakt i henhold til de nasjonale elektriske
retningslinjene og gjeldende lokale regler og forskrifter.
Ikke bruk skjøteledning eller adapterplugg.
Dra aldri i strømledningen for å trekke ut støpslet.
Grip alltid i støpslet og trekk det rett ut av kontakten.
Ikke klem, bøy eller knyt strømledningen.
Ikke kutt eller skad strømledningen. Hvis
strømledningen er skadet, skal den bare skiftes
ut av en autorisert serviceperson fra Electrolux.
Dette apparatet har ingen deler som kan repareres
av brukeren. Ta alltid kontakt med en autorisert
serviceperson fra Electrolux for reparasjoner.
Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes
ut av produsenten, serviceagenten eller lignende
kvalifiserte personer for å unngå fare.
Sørg for å koble fra apparatet før rengjøring for
å forhindre støt eller brannfare.
Forholdsregler
ADVARSEL! Unngå alvorlig skade eller dødsfall.
Ikke sett inn eller plasser fingre eller gjenstander
i utluftingsområdet eller i frontgitteret på apparatet.
Ikke start eller stopp apparatet ved å trekke ut
strømledningen eller slå av strømmen i sikringsboksen.
I tilfelle funksjonsfeil (gnister, svidd lukt, osv.), må du
øyeblikkelig stoppe bruk, koble fra strømledningen og ta
kontakt med en autorisert serviceperson fra Electrolux.
Ikke bruk apparatet med våte hender.
Ikke trekk i strømledningen.
ADVARSEL! Unngå personskade eller skade på
apparatet eller annen eiendom.
Rett ikke luftstrømmen til peiser eller andre
varmerelaterte kilder, da dette kan føre til oppblussing.
Du må ikke klatre eller plassere gjenstander
på apparatet.
Ikke heng gjenstander på apparatet.
Ikke plasser væskebeholdere på apparatet.
Koble apparatet fra strømtilførselen når det ikke skal
brukes på lengre tid.
Bruk apparatet med filteret på plass.
Ikke blokker eller dekk til inntaksgitteret eller
utblåsingsområdet.
Påse at annet elektrisk eller elektronisk utstyr er minst
30 cm fra apparatet.
AVHENDING
Dette symbolet på produktet indikerer at
produktet inneholder et batteri som ikke skal
kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
Dette symbolet på produktet eller på
emballasjen indikerer at produktet ikke kan
behandles som husholdningsavfall.
18
For å resirkulere produktet ditt, ta det med til
et offisielt innsamlingssted som kan fjerne og
resirkulere elektriske deler på en trygg og
profesjonell måte. Følg landets regler for separat
samling av elektriske produkter.
NORSK
Takk for at du valgte Electrolux luftrenser FLOW A3.
Bruk alltid originalt tilbehør og reservedeler for
å oppnå best mulig resultat. Dette produktet er
utformet med tanke på miljøet. Alle plastdeler er
merket for gjenvinning.
FØR DU BEGYNNER
• Les denne bruksanvisningen nøye.
• Sjekk at alle delene som er beskrevet er til stede.
• Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetstiltakene!
OPPSETT
Filtrene må installeres før bruk.
Advarsel: Slå av apparatet før du installerer
filtrene.
1
Åpne filterbasen
Åpne apparatet ved å vri basen mot urviseren
med håndtaket på apparatets underside inntil det
løsner (se bilde 1).
2
Ta ut filteret og fjern filterposen
Fjern filteret inkludert plastemballasjen forsiktig
fra enheten, bryt opp plastposen og kast den på
riktig måte (se bilde 2).
3
Sett inn filteret
Sett filteret forsiktig inn i apparatet uten
plastemballasjen (begge filterets ender fungerer).
Pass på at filteret er plassert i midten av
hulrommet (se bilde 3).
4
Lukk basen
Lukk apparatet ved å vri sokkelen med urviseren
med håndtaket i bunnen til det er sikkert på plass.
(se bilde 4).
BRUK
Advarsel: Påse at filtrene er satt riktig
i filterbeholderen, at utstyret står stødig
og at støpslet sitter som det skal i kontakten.
5
Sett støpslet i stikkontakten.
6
Slå på
Slå på ved å berøre AV/PÅ-ikonet (G) midt
på apparatet (se bilde 6).
www.electrolux.com

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux FLOW A3

  Related Manuals for Electrolux FLOW A3