Før Du Starter; Før Første Gangs Bruk - Electrolux PURE 9 Series Instruction Book

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

Elektrisk montering
ADVARSEL! Unngå brannfare og elektrisk støt
Hvis du ikke er sikker på at stikkontakten er
tilstrekkelig jordet eller beskyttet med en treg
sikring eller strømbryter, må du installere en egnet
stikkontakt i henhold til de gjeldende lokale elektriske
forskrifter og bestemmelser.
Bruk ikke en skjøteledning eller en adapterplugg.
Trekk aldri ut støpslet med strømledningen. Ta alltid
et godt grep på støpslet og trekk den rett ut av
stikkontakten.
Klyp, bøy eller knyt aldri strømledningen.
Du må aldri kutte eller skade strømledningen. Hvis
strømledningen er skadet må den kun byttes ut
av en autorisert Electrolux serviceperson. Denne
enheten inneholder ingen deler som kan repareres
av brukeren. Tillkall alltid en autorisert serviceperson
fra Electrolux.
Dersom strømforsyningskabelen er skadet, må
den skiftes av produsenten, serviceagenten eller et
autorisert serviceverksted for å unngå fare.
Sørg for at du trekker ut strømkontakten til enheten
før rengjøringen slik at du unngår risiko for støt eller
brann.
Sikkerhetsmessige forholdsregler
FORSIKTIGHET! Unngå alvorlig skade eller dødsfall.
Stikk ikke fingre eller gjenstander i
luftutslippsområdet eller frontgitteret på enheten.
Ikke start eller stopp enheten ved å trekke ut
strømledningen eller slå av strømmen i sikringsskapet.
Ved funksjonsfeil (gnister, brennende lukt osv.),
må apparatet umiddelbart slås av, koble fra
strømledningen og ringe en autorisert Electrolux
serviceperson.
Ikke betjen enheten med våte hender.
Trekk ikke i strømledningen.
FORSIKTIG! Unngå personskade eller skade på
enhten eller annen eiendom.
Ikke led luftstrømmen mot peis eller andre varme
relaterte kilder, da dette kan forårsake at ild flammer
opp.
Du må ikke klatre eller plassere ting på enheten.
Heng ikke ting på enheten.
Plasser ikke væskebeholdere på enheten.
Slå av strømtilførselen når den ikke skal brukes over
et lengre tidsrom.
Bruk enheten med filteret på plass.
Ikke blokkér eller dekk inntaksgitteret,
utblåsingsområdet og utløpsportene.
www.electrolux.com
Påse at annet elektrisk utstyr er minst 30 cm fra
enheten.
AvHENDINg
Dette symbolet på produktet eller på
emballasjen indikerer at produktet ikke kan
behandles som husholdningsavfall.
For å resirkulere produktet, ta det til et offisielt
innsamlingssted eller til et Electrolux servicesenter
som kan fjerne og resirkulere batteriet og elektriske
deler på en trygg og profesjonell måte. Følg
gjeldende bestemmelser for innsamling av elektriske
apparater og oppladbare batterier.
NORSk
Takk igjen for at du velger PURE A9 40/PURE A9 60
luftrenser fra Electrolux.
Bruk alltid originalt tilbehør og reservedeler for å
oppnå de beste resultatene. Dette produktet er
utviklet med tanke på miljøet. Alle plastdeler er
merket for gjenvinningsformål.
FØR DU STARTER
• Les denne bruksanvisningen nøye.
• Sjekk at alle beskrevne delene er inkludert.
• Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetstiltakene!
Bilde side 4-5
FØR FØRSTEgANgS BRUk
For optimalt resultat og bruk, plasser
produktet i henhold til nedenstående
instruksjoner:
1
For best resultat, bruk luftrenseren i et avlukket
område. Lukk alle dører, vinduer og andre
utvendige åpninger til rommet.
2
Plasser apparatet på et sted hvor luftstrømmen
ikke begrenses gjennom toppen av apparatet.
3
Apparatet må plasseres på et fast, plant
underlag.
4
Det skal være minst 30 cm klaring rundt apparatet.
Fjerning av plastbeskyttelsesposen fra
flerlagsfiltret
5
Trekk stoffhåndtaket utover for å ta ut
luftinntakdekslet på baksiden.
6
Ta ut flerlagsfiltret ved å gripe håndtakene til
flerlagsfilteret og trekk ut.
7
Fjern plastbeskyttelsesposen fra flerlagsfiltret.
8
Sett tilbake flerlagsfiltret.
GB
DA
FI
NO
Sv
19

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Pure a9-40Pure a9-60

Table of Contents