Download Table of Contents Print this page

Black & Decker BXAC5E Original Instructions Manual page 38

Advertisement

Table of Contents
БЪЛГАРСКИ
♦ Почистете уреда.
Ръкохватка/и за пренасяне:
♦ Този уред е снабден с една дръжка в горната си част
за лесно и удобно пренасяне.
ПОЧИСТВАНЕ
♦ Преди почистване, изключете уреда от захранваща-
та мрежа и го оставете да изстине.
♦ Почистете уреда с влажна кърпа, напоена с няколко
капки миещ препарат, след което го подсушете.
♦ За почистването на уреда не използвайте разтво-
рители и препарати с киселинен или основен pH
фактор, като белина и абразивни продукти.
♦ Не потапяйте уреда във вода или друга течност, и не
го поставяйте под течаща вода.
НЕИЗПРАВНОСТИ И ПО-
ПРАВКА
♦ В случай на неизправност, моля отнесете уреда в
оторизиран сервиз за техническо обслужване. Моля
не се опитвайте да разглобявате уреда или пък да го
поправяте - това е опасно.
За разновидностите ЕU на това изделие
и/или в случая, приложим за Вашата
страна:
Опазване на околната среда и рецикли-
ране на изделието.
♦ Материалите, от които изработена опаковката на
този електроуред са включени в система за тяхното
събиране, класифициране и рециклиране. Ако жела-
ете да се освободите от тях, използвайте общест-
вените контейнери, пригодени за всеки отделен вид
материал.
♦ В изделието отсъстват концентрации на вещества,
които могат да бъдат определени като вредни за
околната среда.
- Този символ означава, че ако желаете да се
освободите от уреда след изтичане на
експлоатационният му живот трябва да го
предадете по подходящ начин на фирма за
преработка на отпадъци, оторизирана за
разделно събиране на относно отпадъци от
електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).
38
- Следната информация се отнася до характеристики-
те, свързани с екологичния дизайн:
BXAC5E
Максимален въздухопоток (F)
Използвана мощност от вентилатора
(P)
Експлоатационна стойност (SV)
(според IEC 60879)
Енергопотребление в модус изчаква-
не (PSB)
Равнище на шум на вентилатора
(LWA)
Максимална мощност на въздуха (c)
Настоящият уред изпълнява Директива 2014/35/UE за
ниски напрежения, Директива 2014/30/UE за електро-
магнетично съответствие и с Директива 2011/65/ЕU
за ограниченията при употреба на някои определе-
ни опасни вещества в електрически и електронни
апарати и с Директива 2009/125/CE за изискванията за
екологичен дизайн, приложими към изделия, свързани
с енергия.
ГАРАНЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
Настоящият продукт има законна гаранция, в
съответствие с действащото законодателство. За да
упражните правата си на потребител следва да се
насочите към някой от нашите оторизирани сервизи.
Най-близкия до Вас сервиз можете да откриете на
следния линк: http://www.2helpu.com/. Също така,
можете да потърсите информация, свързвайки се с нас
(вижте на последната страница на наръчника). Наръч-
ника с указания и неговите осъвременявания можете
да свалите на следния http://www.2helpu.com/
4,5 m
3
80 W
0,056
(m
/ч)/W
3
N/A
65 dB(A)
8,5 m/seg

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents