Black & Decker BXAC5E Original Instructions Manual page 36

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
БЪЛГАРСКИ
ИЗПАРИТЕЛЕН КЛИМАТИЗАТОР
BXAC5E
Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви, че закупихте електроуред с марката
BLACK+DECKER.
Технологията, дизайнът и функционалността на
същия, както и фактът, че надвишава най-стриктните
норми за качество, ще Ви донесат пълно и дълготрай-
но задоволство от него.
Моля прочетете внимателно тази брошура, преди да
пуснете уреда в действие. Запазете я за по-нататъшни
справки. Несъобразяването с настоящите указания
може да стане причина за произшествие.
СЪВЕТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
♦ Уредът може да бъде използван
от хора, неумеещи да боравят с
този вид продукти, хора с физи-
чески увреждания или деца над
8 години, но само и единствено
ако се намират под надзора на
някой възрастен човек или ако
предварително им е обяснено как
безопасно да използват уреда, а
също и ако разбират наличните
рискове.
♦ Уредът може да бъде почистван
или поддръжката му да бъде
извършвана от деца, единствено
ако се намират под надзора въз-
растен човек.
♦ Този уред не е играчка. Дръжте
децата под наблюдение, така че
да не си играят с уреда.
♦ В случаите на повреден захран-
ващ кабел, същият следва да се
36
подмени. При такива случаи, моля
отнесете уреда в оторизиран
сервиз за техническо обслужване.
С цел избягване на произшествия,
моля не поправяйте и не разгло-
бявайте уреда.
♦ Този уред е предназначен един-
ствено за битови нужди, а не за
професионална или промишлена
употреба.
♦ Преди да свържете уреда към мрежата, провере-
те, дали посоченото на табелката с техническите
характеристики напрежение съвпада с напрежението
на електрическата мрежа.
♦ Включете уреда в заземен източник на електрически
ток, който да издържа най-малко 10 ампера.
♦ Щепселът на уреда следва да съвпада по вид c
електрическия контакт. В никакъв случай не проме-
няйте вида на щепсела. Не използвайте адаптори за
щепсела.
♦ Уредът трябва да се постави и използва върху равна
и стабилна повърхност.
♦ Не използвайте уреда при повреден кабел или
щепсел.
♦ Ако някоя външна част на уреда се повреди, неза-
бавно го изключете от захранващата мрежа, за да
предотвратите опасността от електроудар.
♦ Моля не използвайте уреда, ако е падал или ако има
видими следи от увреждане.
♦ Не упражнявайте сила върху електрическия кабел. В
никакъв случай не използвайте електрическия кабел
за повдигане, пренасяне или изключване на апарата.
♦ Не навивайте електрическия кабел около уреда.
♦ Не допускайте притискане или прегъване на електри-
ческия кабел.
♦ Не допускайте електрическия кабел да се допира до
горещите повърхности на уреда.
♦ Проверявайте състоянието на захранващия кабел.
Ако кабелът е повреден или заплетен, опасността от
електрически удар нараства.
♦ Този уред не е предназначен за употреба на открито.
♦ Проверявайте периодично състоянието на захран-
ващия кабел. Не използвайте уреда, aко забележите
следи от повреди.
♦ Не използвайте и не съхранявайте уреда на открито.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents