Download Table of Contents Print this page

Sposób Użycia - Black & Decker BXAC5E Original Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
Używanie i konserwacja:
♦ Przed każdym użyciem, rozwinąć całkowicie przewód
zasilania urządzenia.
♦ Nie używać urządzenia, jeśli nie działa przycisk włącza-
nia ON/OFF.
♦ Nie ruszać urządzenia w czasie jego działania.
♦ Aby przenosić urządzenia, należy używać uchwytów.
♦ Nie należy używać urządzenia, gdy jest przechylone ani
do góry dnem.
♦ Nie obracać urządzenia, kiedy jest ono w użyciu lub
kiedy jest podłączone do sieci.
♦ Wyłączać urządzenie z prądu, jeśli nie jest ono używane
i przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czyszczenia.
♦ Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla
dzieci i/lub osób o ograniczonych zdolnościach fizycz-
nych, dotykowych lub mentalnych oraz nie posiadają-
cych doświadczenia lub znajomości tego typu urządzeń.
♦ Sprawdzać, czy kratki wentylacyjne urządzenia nie
są zapchane kurzem, zanieczyszczeniami czy innymi
przedmiotami.
♦ Utrzymywać urządzenie w dobrym stanie. Sprawdzać,
czy ruchome części nie są poprzestawiane względem
siebie czy zakleszczone, czy nie ma zepsutych części
czy innych warunków, które mogą wpłynąć na właściwe
działanie urządzenia.
♦ Nie pozostawiać nigdy urządzenia podłączonego i bez
nadzoru. W ten sposób można zaoszczędzić energię i
przedłużyć okres użytkowania urządzenia.
Serwis techniczny:
♦ Wszelkie niewłaściwe użycie lub niezgodne z instrukcją
obsługi może doprowadzić do niebezpieczeństwa, anulu-
jąc przy tym gwarancję i odpowiedzialność producenta.
OPIS
A On/Off
B Przycisk ruchu wahadłowego
C Przycisk prędkości
D Przycisk zimno/nawilżanie
W przypadku, jeśli model Państwa urządzenia nie posiada
opisanych powyżej akcesoriów, te można również nabyć
osobno w Serwisie Technicznym.
SPOSÓB UŻYCIA
Uwagi przed użyciem:
♦ Upewnić się, że z opakowania zostały wyjęte wszystkie
elementy urządzenia.
Sposób użycia:
♦ Napełnić pojemniki na lód wodą i wstawić je do zamra-
żarki.
♦ Jeśli chcemy użyć funkcji zimno/nawilżanie, należy
zweryfikować, czy jest wystarczającą wody w zbiorniku.
♦ Napełnić zbiornik znajdujący się z tyłu zimną wodą i
wprowadzić, jeśli sobie tego życzymy, pojemniki na lód.
♦ Należy mieć na uwadze wskazania dot. poziomu wody
w zbiorniku w trakcie jego napełniania. Nie przekraczać
poziomu MAX.
♦ Całkowicie rozwinąć kabel przed podłączeniem urzą-
dzenia.
♦ Podłączyć urządzenie do prądu.
♦ Ustawić urządzenie w taki sposób, aby powietrze leciało
w pożądanym kierunku.
♦ Włączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF (A).
♦ Wybrać funkcję, jaką chce się, by wykonało urządzenie.
♦ Wybrać odpowiednią moc.
Funkcja ruchu wahadłowego:
♦ Funkcja ruchu wahadłowego sprawia, że powietrze
wylatujące z urządzenia pokrywa powierzchnię 75 stopni
wokół urządzenia.
♦ Aby włączyć tę funkcję, należy wybrać przycisk (B).
♦ Aby wyłączyć tę funkcję należy postąpić odwrotnie niż w
przypadku jej aktywacji.
Funkcja CHŁODZENIA / NAWILŻANIA:
♦ Aby włączyć tę funkcję, należy wybrać przycisk (D).
♦ Aby wyłączyć tę funkcję należy postąpić odwrotnie niż w
przypadku jej aktywacji.
Po zakończeniu korzystania z urządzenia:
♦ Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF.
♦ Wyłączyć urządzenie z sieci elektrycznej.
♦ Wyczyścić urządzenie.
Uchwyty do przenoszenia:
♦ Urządzenie dysponuje uchwytem w górnej części, umoż-
liwiającym jego łatwe i wygodne przenoszenie.
POLSKI
25

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents