Download Table of Contents Print this page

Black & Decker BXAC5E Original Instructions Manual page 33

Advertisement

Table of Contents
Răcitor de aer
BXAC5E
Stimate client,
Vă mulțumim că ați ales să achiziționați un produs marca
BLACK+DECKER .
Datorită tehnologiei sale, designului și modului de func-
ționare, precum și faptului că depășește cele mai stricte
standarde de calitate, se poate garanta o utilizare complet
satisfăcătoare și de lungă durată a produsului.
Înainte de a porni aparatul, citiți cu atenție aceste instrucți-
uni și păstrați-le pentru a le putea consulta în viitor. Neres-
pectarea acestor instrucțiuni poate provoca un accident.
RECOMANDĂRI ȘI AVERTI-
ZĂRI PRIVIND SIGURANȚA
♦ Acest aparat poate fi utilizat de
către copiii cu vârsta de peste 8 ani,
precum și de către persoanele ce au
o capacitate fizică, senzorială sau
mentală redusă sau fără experiență
și cunoștințe, doar dacă aceștia sunt
sub supraveghere sau au fost instru-
iți în legătură cu utilizarea aparatului
în condiții de siguranță și înțeleg
eventualele pericole.
♦ Curățarea și întreținerea nu trebuie
efectuate de către copii fără supra-
veghere.
♦ Acest aparat nu este o jucărie. Copi-
ii trebuie supravegheați, pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
♦ În cazul în care conexiunea la
rețeaua de alimentare a fost ava-
riată, aceasta trebuie înlocuită, iar
aparatul trebuie dus la un service
de asistență tehnică autorizat. Nu
încercați să dezasamblați sau să
reparați aparatul pe cont propriu,
pentru a evita pericolele.
♦ Acest aparat este destinat numai
pentru utilizarea în gospodărie și,
nu pentru utilizări profesionale sau
industriale.
♦ Înainte de a branșa aparatul, verificați dacă tensiunea de
pe plăcuța de identificare a acestuia corespunde celei de
la rețeaua de alimentare.
♦ Conectați aparatul la o priză cu împământare de minim
10 amperi.
♦ Ștecărul aparatului trebuie să intre corect în priză. Nu
modificați ștecărul. Nu utilizați adaptoare pentru ștecăre.
♦ Aparatul trebuie utilizat și amplasat pe o suprafață plană
și stabilă.
♦ Nu utilizați aparatul dacă acesta are ștecărul sau cablul
de alimentare deteriorat.
♦ Dacă una din părțile carcasei aparatului se sparge, de-
conectați imediat aparatul de la rețea, pentru a preveni
posibilitatea unui șoc electric.
♦ Nu utilizați aparatul dacă a fost scăpat pe podea, dacă
există semne vizibile de deteriorare sau dacă prezintă
scurgeri.
♦ Nu forțați cablul de alimentare. Nu utilizați niciodată
cablul de alimentare pentru a ridica, transporta sau
deconecta aparatul.
♦ Nu înfășurați cablul electric în jurul aparatului.
♦ Nu prindeți cu cleme și nu pliați cablul de alimentare.
♦ Nu atingeți niciuna din piesele mobile ale aparatului în
timp ce acesta este în funcțiune.
♦ Păstrați aparatul la distanță de sursele de căldură, ulei,
canturi ascuțite sau părți mobile.
♦ Verificați starea cablului de alimentare. Cablurile deterio-
rate sau încurcate măresc riscul de electrocutare.
♦ Acest aparat nu este adecvat pentru utilizarea în
exterior.
♦ Cablul de alimentare trebuie examinat cu regularitate
pentru semne de uzură, iar dacă acesta este deteriorat,
aparatul nu trebuie utilizat.
♦ Nu utilizați și nici nu depozitați aparatul în exterior.
♦ Nu lăsați aparatul în ploaie sau expus la umezeală. În
cazul în care se infiltrează apă în interiorul aparatului,
riscul de electrocutare va crește.
♦ Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.
ROMÂNĂ
33

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents