Download Table of Contents Print this page

Black & Decker BXAC5E Original Instructions Manual page 24

Advertisement

Table of Contents
POLSKI
Klimatyzator parowy
BXAC5E
Szanowny Kliencie,
Serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup
sprzętu gospodarstwa domowego marki BLACK+DEC-
KER.
Jego technologia, forma i funkcjonalność, jak również fakt,
że spełnia on wszelkie normy jakości, dostarczy Państwu
pełnej satysfakcji przez długi czas.
Przeczytać uważnie instrukcję przed uruchomieniem
urządzenia i zachować ją w celu późniejszych konsultacji.
Niedostosowanie się i nieprzestrzeganie niniejszych
instrukcji może doprowadzić do wypadku.
PORADY I OSTRZEŻENIA DO-
TYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
♦ To urządzenie może być używane
przez dzieci w wieku 8 lat i po-
wyżej oraz osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej
lub umysłowej lub nieposiadające
doświadczenia i wiedzy, jeżeli były
one nadzorowane lub odpowiednio
przeszkolone w zakresie korzystania
z urządzenia w sposób bezpieczny
i rozumieją zagrożeń z tego wynika-
jące.
♦ Czyszczenie i konserwacja urządze-
nia nie powinny być wykonywane
przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
♦ To urządzenie nie jest zabawką.
Dzieci powinny pozostać pod czujną
opieką w celu zagwarantowania iż
nie bawią się urządzeniem.
♦ W razie awarii zanieść produkt do
autoryzowanego Serwisu Technicz-
nego. Nie próbować rozbierać urzą-
24
dzenia ani go naprawiać, ponieważ
może to być niebezpieczne.
♦ Urządzenie to zaprojektowane zo-
stało wyłącznie do użytku domowe-
go, a nie do użytku profesjonalnego
czy przemysłowego.
♦ Przed podłączeniem urządzenia do sieci, sprawdzić czy
napięcie wskazane na tabliczce znamionowej odpowiada
napięciu sieci.
♦ Podłączać urządzenie do sieci elektrycznej o sile co
najmniej 10 amperów.
♦ Wtyczka urządzenia powinna być zgodna z podstawą
elektryczną gniazdka. Nigdy nie modyfikować wtyczki.
Nie używać przejściówek dla wtyczki.
♦ Urządzenie powinno być ustawiane i używane na
powierzchni płaskiej i stabilnej.
♦ Nie używać urządzenia, gdy kabel elektryczny lub
wtyczka jest uszkodzona.
♦ Jeśli popęka jakiś element obudowy urządzenia,
natychmiast wyłączyć urządzenie z prądu, aby uniknąć
porażenia prądem.
♦ Nie używać urządzenia, jeśli ono upadło czy kiedy
występują widoczne oznaki uszkodzenia, albo jeśli
istnieją wycieki.
♦ Nie napinać elektrycznego kabla połączeń. Nie używać
nigdy kabla elektrycznego do podnoszenia, przenosze-
nia ani wyłączania urządzenia.
♦ Nie zwijać przewodu zasilającego wokół urządzenia.
♦ Nie pozostawiać, by kabel elektryczny podłączenia
został schwytany lub pomarszczony.
♦ Kabel podłączeniowy nie może być w kontakcie z gorą-
cymi powierzchniami urządzenia.
♦ Sprawdzać stan elektrycznego kabla połączeń. Uszko-
dzone czy zaplątane kable zwiększają ryzyko porażenia
prądem.
♦ Urządzenie nie jest przystosowane do używania na
zewnątrz.
♦ Przewód zasilający musi być sprawdzany regularnie
w celu poszukiwania oznak uszkodzenia, jeśli jest uszko-
dzony, urządzenie nie może być używane.
♦ Nie używać, ani nie przechowywać urządzenia na
zewnątrz.
♦ Nie wystawiać urządzenia na deszcz ani narażać na
warunki wilgotności. Woda, która dostanie się do urzą-
dzenia zwiększy ryzyko porażenia prądem.
♦ Nie dotykać wtyczki mokrymi rękoma.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents