Download Table of Contents Print this page

Black & Decker BXAC5E Original Instructions Manual page 23

Advertisement

Table of Contents
REINIGING
♦ Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat
afkoelen alvorens het te reinigen.
♦ Maak het apparaat schoon met een vochtige doek met
een paar druppels afwasmiddel en droog het daarna
goed af.
♦ Gebruik geen oplosmiddelen of producten met een zure
of basische pH zoals bleekwater, noch schuurmiddelen,
om het apparaat schoon te maken.
♦ Dompel het apparaat niet onder in water of een andere
vloeistof en houd het niet onder de kraan.
STORINGEN EN REPARATIE
♦ Breng het apparaat bij storing naar een erkende
Technische Dienst. Probeer het apparaat niet zelf te
demonteren of te repareren, want dit kan gevaarlijk zijn.
Voor EU-versies van het product en/of
indien van toepassing in uw land:
Ecologie en hergebruik van het product
♦ Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat is geschikt
voor inzameling, classificatie en hergebruik. U kunt dit
materiaal wegwerpen in de openbare afvalcontainers die
voor de desbetreffende typen materiaal zijn bestemd.
♦ Het product bevat geen stoffen in concentraties die als
schadelijk voor het milieu beschouwd kunnen worden.
Dit symbool betekent dat u het product aan het
eind van zijn levenscyclus moet afgeven aan
een erkende afvalverwerker ten behoeve van de
gescheiden verwerking van Afgedankte
Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).
- De volgende informatie specificeert de eigenschappen
van het ecologisch ontwerp:
BXAC5E
Maximaal ventilatordebiet (F)
Vermogen verbruikt door de ventilator
(P)
Bedrijfswaarde (SV) (volgens IEC
60879)
Elektriciteitsverbruik in de stand-by
stand (PSB)
Geluidsniveau van de ventilator (LWA)
Maximale luchtsnelheid (c)
Dit apparaat voldoet aan de laagspanningsrichtlijn
2014/35/EU, de richtlijn 2014/30/EU met betrekking tot
elektromagnetische compatibiliteit, de richtlijn 2011/65/
EU met betrekking tot beperkingen in de toepassing van
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische
apparaten en de richtlijn 2009/125/EG met betrekking tot
de eisen inzake het ecologisch ontwerp van energie-gere-
lateerde producten.
GARANTIE EN TECHNISCHE ONDERSTEU-
NING
Dit product valt onder de legale garantievoorwaarden
zoals bepaald in de actuele wetgeving. Om een beroep
te doen op uw rechten of aanspraken kunt u contact
opnemen met onze officiële technische service. U kunt de
dichtstbijzijnde technische service vinden op de website:
http://www.2helpu.com/ Voor verdere informatie kunt u ook
contact met ons opnemen (zie de laatste bladzijde van de
gebruiksaanwijzing). U kunt deze gebruiksaanwijzing en
eventuele actualiseringen ervan downloaden via http://
www.2helpu.com/
NEDERLANDS
4,5 m
3
/min
80 W
3
0,056 (m
/
min)/W
N/A
65 dB(A)
8,5 m/seg
23

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents