Download Table of Contents Print this page

Начин На Употреба - Black & Decker BXAC5E Original Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
♦ Не излагайте уреда на дъжд и влага. Водата, проник-
нала в уреда повишава риска от електрически удар.
♦ Не пипайте с мокри ръце щепсела за включване в
мрежата.
Употреба и поддръжка :
♦ Преди употреба развийте напълно захранващия
кабел на уреда..
♦ Не използвайте уреда при повреден бутон за вкл./
изкл.
♦ Не движете и не премествайте уреда, докато се
намира в работен режим.
♦ За да хванете или пренесете уреда, моля използвай-
те ръкохватките.
♦ Не използвайте уреда наклонен, нито обърнат.
♦ Не обръщайте уреда, докато работи или е включен в
електрическата мрежа.
♦ Изключете уреда, когато не го използвате или когато
се готвите да го почистите.
♦ Съхранявайте уреда далеч от досега на деца и/или
хора с намалени физически, сензорни или умствени
възможности, или такива без опит и познания за
боравене с него.
♦ Проверете дали вентилационните решетки не са
запушени от прах, мръсотия или други предмети.
♦ Поддържайте уреда в добро състояние. Проверете
дали подвижните части не са разцентровани или
блокирани, дали няма счупени части и други подобни
неизправности, които могат да повлияят на правил-
ното функциониране на уреда.
♦ Никога не оставяйте без наблюдение включения
уред. По този начин ще спестите енергия и ще удъл-
жите живота на ел.уреда.
Обслужване на уреда:
♦ Неправилното използване на уреда или неспаз-
ването на указанията за работа с него е опасно,
анулира гаранцията и освобождава производителя
от отговорност.
ОПИСАНИЕ
A On/Off
B Бутон за въртене наляво и надясно
C Бутон за скоростта
D Бутон охлажане/овлажняване
В случай, че уредът, с който разполагате е модел,
който не е окомплектован с гореописаните приставки,
тях можете да придобиете отделно в сервизите за
техническо обслужване.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
Забележки преди употреба:
♦ Уверете се, че изцяло сте отстранили опаковката на
уреда.
Употреба:
♦ Напълнете контейнерите с вода и ги поставете в
хладилната камера.
♦ В случай, че желаете да използвате функцията
студено/овлажняване, уверете се, че в резервоара
има достатъчно вода.
♦ Напълнете резервоара в задната част със студена
вода и, ако желаете, поставете хранилищата за лед.
♦ При пълнене, моля обръщайте внимание на
равнището вода в контейнера. Не надвишавайте
максималното равнище МАХ.
♦ Преди употреба развийте напълно захранващия
кабел на уреда.
♦ Включете уреда в електрическата мрежа.
♦ Насочете уреда, за да насочите въздушния поток в
желаната от Вас посока.
♦ Включете уреда чрез прекъсвача за включване/
изключване(A).
♦ Изберете функцията, която искате да осъществи
уреда.
♦ Изберете желаната от Вас скорост.
Настройка „въртене":
♦ Функцията „въртене" Ви позволява да насочвате ав-
томатично и алтернативно въздухопотока от уреда, в
радиус от около 75º.
♦ За да активирате тази функция, натиснете бутон (B).
♦ За да я прекратите, извършете обратното действие
на задействането.
ФУНКЦИЯ ОХЛАЖДАНЕ/ОВЛАЖНЯВАНЕ
♦ За да активирате тази функция, натиснете бутон (D).
♦ За да я прекратите, извършете обратното действие
на задействането.
След приключване на работата с уреда:
♦ Спрете уреда чрез бутона за включване/изключване.
♦ Изключете уреда от електрическата мрежа.
БЪЛГАРСКИ
37

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents