Download Table of Contents Print this page

Black & Decker BXAC5E Original Instructions Manual page 26

Advertisement

Table of Contents
POLSKI
CZYSZCZENIE
♦ Odłączyć urządzenie z sieci i pozostawić aż do
ochłodzenia przed przystąpieniem do jakiegokolwiek
czyszczenia.
♦ Czyścić urządzenie wilgotną szmatką zmoczoną kilkoma
kroplami płynu i następnie osuszyć.
♦ Nie używać do czyszczenia urządzenia rozpuszczalni-
ków, ni produktów z czynnikiem PH takich jak chlor, ani
innych środków żrących.
♦ Nie zanurzać urządzenia w wodzie ni innej cieczy, nie
wkładać pod kran.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NA-
PRAWA
♦ W razie awarii zanieść urządzenie do autoryzowane-
go Serwisu Technicznego. Nie próbować rozbierać
urządzenia ani go naprawiać, ponieważ może to być
niebezpieczne.
Dla urządzeń wyprodukowanych w Unii
Europejskiej i w przypadku wymagań praw-
nych obowiązujących w danym kraju:
Ekologia i zarządzanie odpadami
♦ Materiały, z których wykonane jest opakowanie tego
urządzenia, znajdują się w ramach systemu zbierania,
klasyfikacji oraz ich odzysku. Jeżeli chcecie Państwo się
ich pozbyć, należy umieścić je w kontenerze przezna-
czonym do tego typu materiałów.
♦ Produkt nie zawiera koncentracji substancji, które mogły-
by być uznane za szkodliwe dla środowiska.
- Symbol ten oznacza, że jeśli chcecie się
Państwo pozbyć tego produktu po zakończeniu
okresu jego użytkowania, należy go przekazać
przy zastosowaniu określonych środków do
autoryzowanego podmiotu zarządzającego
odpadami w celu przeprowadzenia selektywnej
zbiórki Odpadów Urządzeń Elektrycznych i Elektronicz-
nych (WEEE).
26
- Niniejsza informacja przedstawia charakterystyki odno-
szące się do modelu ekologicznego:
BXAC5E
Maksymalne natężenie przepływu
wentylatora (F)
Moc wykorzystywana przez wentylator
(P)
Wartość eksploatacyjna (SV) (zgodnie
z CE 60879)
Pobór mocy w trybie czuwania (PSB)
Poziom mocy akustycznej wentylatora
(LWA)
Maksymalna prędkość powietrza (c)
Urządzenie spełniające wymogi Ustawy 2014/35/EC o
Niskim Napięciu, Ustawy 2014/30/EC o Zgodności Elektro-
magnetycznej, Ustawy 2011/65/EC o gospodarce odpada-
mi elektrycznymi i elektronicznymi i ustawy 2009/125/EC o
urządzeniach konsumujących energię.
GWARANCJA I SERWIS TECHNICZNY
Ten produkt jest uznawany i chroniony prawną gwarancją
zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu wyegzekwo-
wania swoich prawa lub interesów, należy udać się do do-
wolnego z naszych oficjalnych usług pomocy technicznej.
Najbliższy punkt można znaleźć, korzystając z poniższego
linku: http://www.2helpu.com/ Można również poprosić o
informacje, kontaktując się z nami (patrz ostatnia strona
instrukcji). Można też pobrać niniejszą instrukcję obsługi i
jej aktualizacje na http://www.2helpu.com/
4,5 m
/min
3
80 W
0,056 (m
/
3
min)/W
N/A
65 dB(A)
8,5 m/seg

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents