AEG 5545 Instruction Manual page 6

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Nederlands
6
Algemene veiligheidsinstructies
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handlei-
ding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen
met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de
doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding
mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft.
• Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend
voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat
is niet geschikt voor commercieel gebruik. Gebruik
het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen hitte,
directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloei-
stoff en dompelen) en scherpe randen. Gebruik het
apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of
nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoe-
voer onderbreken.
• Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd
de stroomtoe-voer (trek aan de stekker, niet aan
de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt,
hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen
optreden.
• Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht
werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de
ruimte verlaat. Trek de netsteker uit de contactdoos.
• Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op
zichtbare schade worden gecontroleerd. Wanneer u
schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden
gebruikt.
• Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het
naar een geautoriseerde vakman. Voorkom gevaren
en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabri-
kant, onze technische dienst of een eender gekwa-
lifi ceerde persoon vervangen door een soortgelijke
kabel.
• Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
• Neem de onderstaande “Speciale veiligheidsinstruc-
ties“ in acht.
Kinderen en gebrekkige personen
• Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen
(plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik
van uw kinderen liggen.
WAARSCHUWING!
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er
bestaat gevaar voor verstikking!
• Dit product mag niet worden gebruikt door personen
(inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische
of geestelijke vermogens of gebrekkige ervaring en/of
kennis, tenzij een voor hun veiligheid verantwoorde-
lijke persoon toezicht houdt of hun vooraf instructies
gegeven heeft voor het gebruik van het product.
• Houd toezicht op kinderen om te waarborgen dat ze
niet met het apparaat spelen.
05-WOK 5545 AEG.indd 6
05-WOK 5545 AEG.indd 6
Symbolen in deze bedieningshandleiding
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal
gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om
ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:
WAARSCHUWING:
waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en
toont mogelijk letselrisico’s.
OPGELET:
wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere
voorwerpen.
OPMERKING: kenmerkt tips en informatie voor u.
Speciale veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING:
Tijdens het bedrijf kan de temperatuur van de aan-
raakbare oppervlakken zeer hoog zijn. Gevaar voor
verbranding!
• Beweeg of draag het apparaat niet wanneer het in
gebruik is! Hete vloeistoff en, hete stoom en oliespat-
ten kunnen vrijkomen!
WAARSCHUWING:
Olie en vet kunnen bij oververhitting in brand
raken. Wees voorzichtig!
• Wanneer het apparaat begint te branden, probeer
dan in géén geval de vlammen met water te blussen.
Doof de vlammen met een vochtige doek.
• Let erop, dat de hete delen ook na gebruik nog lang
heet zijn.
• Vergeet niet, het apparaat na gebruik uit te scha-
kelen! Zet eerst de thermostaat op de laagste stand
(MIN) en trek dan de stekker uit de contactdoos.
• Laat u het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.
Leveromvang en uitrusting
• Edelstalen wok met glasdeksel
• Edelstalen inzetrooster
• Separate, standveilige verwarmingsvoet met
solide verwarmingsplaat en variabel regelbare
thermostaat
• Controlelampje
• Kabeloprolinrichting
Vóór het eerste gebruik
Voordat u het apparaat de eerste keer gebruikt, reinigt u
het zoals beschreven onder “Reiniging en onderhoud”.
OPGELET:
Voor het verwijderen van de beschermlaag op de
verwarmingssokkel dient u het apparaat ca. 10 minuten
zonder wok op MAX-vermogen in te schakelen.
23.07.2009 14:21:40 Uhr
23.07.2009 14:21:40 Uhr

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents