Download Print this page

Dane Techniczne; Warunki Gwarancji - AEG 5545 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Język polski
26

Dane techniczne

Model: ............................................................................... WOK 5545
Napięcie zasilające: .................................................. 230 V, 50 Hz
Pobór mocy: ..........................................................................1300 W
Stopień ochrony: ..............................................................................Ι
Masa netto: ............................................................................3,00 kg
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy
bezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania
dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektro-
magnetycznej.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych!

WARUNKI GWARANCJI

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od
daty zakupu.
W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie
14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą
gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia
powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów
lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając
wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymienia-
jąc całe urządzenie na nowe.
Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w
komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą
gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w
oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kom-
pletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia
sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi
reklamujący.
Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewi-
dzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których
zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na
własny koszt.
Gwarancja nie obejmuje:
• mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń
sprzętu i wywołanych nimi wad,
• uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił ze-
wnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne,
zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
• nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia
elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda
zasilania,
• sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, bate-
rii, akumulatorów,
• uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaści-
wego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowa-
nia, przechowywania, konserwacji, samowolnego
zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian
konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub
osoby niepowołane,
05-WOK 5545 AEG.indd 26
05-WOK 5545 AEG.indd 26
• roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu,
o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
• prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają
nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego
urządzenia.
Karta gwarancyjna bez pieczątki sklepu, daty sprzedaży,
nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek,
nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustale-
nia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu
jest nieważna.
Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po
upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części
lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się,
wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.
Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania
są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Rosz-
czenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane
przez tą gwarancję.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłą-
cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupujące-
go wynikających z niezgodności towaru z umową.
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci"
Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny
nie należy do śmieci domowych.
Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych
do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę odda-
wać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo
używać.
Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych
następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających
wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia,
do recyklingu i do innych form wykorzystania starego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo
w swoich urzędach komunalnych lub w administracji
gminy.
23.07.2009 14:21:51 Uhr
23.07.2009 14:21:51 Uhr

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG 5545