Download Print this page

Általános Biztonsági Rendszabályok - AEG 5545 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Magyarul
30
Általános biztonsági rendszabályok
A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa
végig a használati utasítást, és őrizze meg a garanciale-
véllel, a pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókar-
tonnal, ill. az abban lévő bélésanyaggal együtt! Ameny-
nyiben a készüléket harmadik személynek adja tovább, a
használati útmutatót is adja a készülékhez.
• Kizárólag személyi célra használja a készüléket, és
csupán arra, amire való! A készülék nem ipari jellegű
használatra készült. Ne használja a szabadban! Ne te-
gye ki erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak és
nedvességnek (semmi esetre se mártsa folyadékba), és
óvja az éles szélektől! Ne használja a készüléket vizes
kézzel! Ha a készülék vizes vagy nedves lett, azonnal
húzza ki a konnektorból!
• Kapcsolja ki a készüléket és mindig húzza ki a csatla-
kozót a dugaszoló aljzatból (a csatlakozót, ne pedig
a vezetéket húzza), ha nem használja a készüléket,
tartozékokat szerel fel rá, tisztítja vagy zavart észlel.
• Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül! Mindig
kapcsolja ki a készüléket, ha elhagyja a helyisé-
get! Húzza ki a csatlakozót a dugaszoló aljzatból!
• A készüléket és a hálózati kábelt rendszeresen ellen-
őrizni kell, hogy nincs-e rajta sérülés jele. Ha sérülést
lát rajta, a készüléket nem szabad használni.
• A kockázatok elkerülése végett ne maga javítsa a
készüléket, hanem keressen fel egy erre kiképzett
szakembert! Ha hibás a csatlakozó kábel, csak a gyár-
tótól, a vevőszolgálatunktól vagy hasonló képzett-
ségű személytől kérjen helyette azonos értékű másik
kábelt!
• Csak eredeti tartozékokat használjon!
• Tartsa be az itt következő „Speciális biztonsági rend-
szabályokat".
Gyermekek és legyengült személyek
• Gyermekei biztonsága érdekében ne hagyja általuk
elérhető helyen a csomagolóelemeket (műanyag
zacskó, karton, sztiropor stb.)!
FIGYELMEZTETÉS!
Kisgyermekeket ne engedjen a fóliával játszani.
Fulladás veszélye állhat fenn!
• A készülék nem arra való, hogy korlátozott fi zikai,
érzékszervi vagy szellemi képességű személyek
(beleértve a gyerekeket is) vagy tapasztalat ill. tudás
hiányában használják, kivéve, ha biztonságukért
felelős személye felügyel rájuk vagy utasításokat
kaptak arra vonatkozólag, hogy hogyan kell használni
a készüléket.
• Gyermekeket nem szabad felügyelet nélkül hagyni,
nehogy játsszanak a készülékkel.
05-WOK 5545 AEG.indd 30
05-WOK 5545 AEG.indd 30
A használati útmutatóban található szimbólumok
Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten
meg vannak különböztetve. Kérjük, mindenképpen ügyel-
jen ezekre annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket
és a készülék károsodását:
FIGYELMEZTETÉS:
Egészségét károsító veszélyforrásokra fi gyelmeztet és
rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.
VIGYÁZAT:
Lehetéges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más
tárgyakban kárt tehet.
TÁJÉKOZTATÁS: Tippeket és információkat emel ki.
Speciális biztonsági rendszabályok
FIGYELMEZTETÉS:
Üzemelés közben nagyon megemelkedhet a
hozzáférhető felületek hőmérséklete. Égési sérülés
veszély!
• A forró készüléket ne mozdítsa el és ne tegye
máshova működés közben! Forró folyadék csöpöghet
ki belőle, forró gőz csaphat ki és olaj spriccelhet ki
belőle!
FIGYELMEZTETÉS:
Az olaj és a zsírok túlhevüléskor éghetnek. Legyen
elővigyázatos!
• Ha tüzet fogna a készülék, semmi esetre se próbálja
a lángot vízzel oltani! A fellobbanó lángot nedves
kendővel fojtsa el.
• Kérjük fi gyeljenek arra, hogy a felmelegített részek
a berendezés kikapcsolása után még sokáig forróak
maradnak.
• Ne felejtse el a készüléket üzemelés után kikapcsolni!
A termosztátot állítsa először alacsony fokozatra
(MIN) és utána húzza ki a csatlakozót.
• Ne rakjuk el addig, amíg le nem hűlt.
A szállítás tartalma és felszerelés
• Nemesacél wok üvegfedővel
• Nemesacél rácsbetét
• Biztosan álló külön fűtőtalapzat megbízható
fűtőlappal és fokozatmentesen szabályozható
termosztáttal
• Ellenőrző lámpa
• Vezeték felcsévélője
Az 1. használat előtt
Mielőtt először használná a készüléket, tisztítsa meg,
ahogy a „Tisztítás és gondozás" címszó alatt olvasható.
23.07.2009 14:21:53 Uhr
23.07.2009 14:21:53 Uhr

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG 5545