Download Print this page

AEG 5545 Instruction Manual page 27

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi
pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se
záručním listem, pokladním blokem a podle možností i
s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.
Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdej-
te jim i tento návod k obsluze.
• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou po-
třebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen
pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném
prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním
zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte
do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte
přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k
navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáh-
něte zástrčku ze zásuvky.
• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky
(vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže
nebudete přístroj používat, pokud chcete namonto-
vat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě
poruchy.
• Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud
byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte.
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolo-
vat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno,
přístroj se již nesmí používat.
• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte
autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika,
nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem
se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servi-
sem pro zákazníky nebo jinou kvalifi kovanou osobou.
• Používejte jen originální příslušenství.
• Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnost-
ní pokyny".
Děti a slabé osoby
• Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí nepo-
nechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu
(plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).
VÝSTRAHA!
Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií.
Hrozí nebezpečí udušení!
• Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly
osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslo-
vými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem
zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou
případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za
bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má
přístroj používat.
• Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si
s přístrojem nehrají.
05-WOK 5545 AEG.indd 27
05-WOK 5545 AEG.indd 27
Symboly v tomto návodu k obsluze
Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně
označena. Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby
nedošlo k nehodám a škodám na přístroji.
VÝSTRAHA:
Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a upozorňuje
na možná rizika zranění.
POZOR:
Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné
předměty.
UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje Vás na tipy a informace.
Zvláštní bezpečnostní pokyny
VÝSTRAHA:
Během provozu může teplota dotykového povrchu
dosáhnout vysokých hodnot. Nebezpečí popálení!
• Horkým spotřebičem nepohybujte či ho nepřenášejte,
když je v provozu! Mohou vycházet horké kapaliny,
horká pára a může vystřikovat olej!
VÝSTRAHA:
Oleje a tuky mohou v případě přehřátí začít hořet.
Buďte opatrní!
• Začne-li přístroj hořet, v žádném případě se nepo-
koušejte oheň hasit vodou. Uhaste plameny pomocí
vlhkého hadříku.
• Pozor na to, že horké části zůstanou ještě dlouho po
vypnutí horké.
• Po použití nezapomeňte přístroj vypnout! Nejdříve
proto nastavte termostat na nejnižší nastavení (MIN)
a poté vytáhněte zástrčku.
• Než přístroj uložíte, nechte jej vychladnout.
Rozsah dodávky a vybavení
• Wok z ušlechtilé oceli se skleněným víkem
• Roštová vložka z ušlechtilé oceli
• Samostatný, stabilní topný podstavec s
pevnou topnou deskou a plynule regulovatelným
termostatem
• Kontrolní svítilna
• Navíjení kabelu
Před 1. použitím
Předtím, než přístroj poprvé použijete, vyčistěte jej podle
pokynů uvedených v kapitole "Čištění a údržba".
POZOR:
Pro odstranění ochranné vrstvy na topném podstavci
byste měli spotřebič provozovat na MAX cca po dobu
10 min.
Česky
27
23.07.2009 14:21:52 Uhr
23.07.2009 14:21:52 Uhr

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG 5545