Download Print this page

Język Polski - AEG 5545 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Język polski
24
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokład-
nie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją
wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możli-
wości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym.
Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także
instrukcję obsługi.
• Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywat-
nego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia.
Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku
w ramach działalności gospodarczej. Proszę nie
korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać
urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego
promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym
wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz
ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia
wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne
lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę
(należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
• Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli
chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w
celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek
zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
• Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez
nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urzą-
dzenie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę
sieciową z gniazda.
• Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel
sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia
należy przestać korzystać z urządzenia.
• W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia
samemu lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego
specjalisty. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny
ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony
u producenta lub w specjalnym zakładzie napraw-
czym albo przez wykwalifi kowaną osobę w celu
uniknięcia zagrożenia.
• Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
• Prosimy pamiętać o podanych dalej „Specjalnych
wskazówkach dotyczących bezpiecznego użytkowania".
Dzieci i osoby niepełnosprawne
• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać
swobodnie dostępnych części opakowania (torby
plastikowe, kartony, styropian itp.).
OSTRZEŻENIE!
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią.
Niebezpieczeństwo uduszenia!
• To urządzenie nie może być używane przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach
fi zycznych, motorycznych lub umysłowych lub
nie posiadające niezbędnego doświadczenia i/lub
wiedzy. Użytkowanie urządzenia przez takie osoby
jest możliwe wyłącznie pod nadzorem opiekuna lub
po otrzymaniu wskazówek dotyczących używania
urządzenia.
05-WOK 5545 AEG.indd 24
05-WOK 5545 AEG.indd 24
• Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkow-
nika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do
tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia
urządzenia.
OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na
potencjalne ryzyka obrażeń.
UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub
innych przedmiotów.
WSKAZÓWKA:
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.
Specjalne wskazówki związane
z bezpieczną obsługą
OSTRZEŻENIE:
W trakcie pracy temperatura powierzchni, któr-
ych można dotknąć, może być bardzo wysoka.
Niebezpieczeństwo poparzenia!
• Nie przesuwaj i nie przenoś gorącego urządzenia w
trakcie pracy! Mogą z niego wydostawać się gorące
płyny, para i pryskać gorący olej!
OSTRZEŻENIE:
Przegrzane oleje i tłuszcze mogą się zapalić. Bądź
ostrożny/a!
• Gdyby urządzenie zaczęło się palić, w żadnym wypad-
ku proszę nie podejmować próby gaszenia płomieni
wodą. Płomienie proszę zdusić wilgotną ścierką.
• Należy zwrócić uwagę na to, że części pozostają
jeszcze przez dłuższy czas po wyłączeniu gorące.
• Nie zapomnij wyłączyć urządzenia po zakończeniu
pracy! Najpierw ustaw termostat na minimalny
poziom (MIN) a następnie wyciągnij wtyczkę.
• Pozostawić urządzenie do wystygnięcia przed złoże-
niem.
Zakres dostawy i wyposażenie
• Wok ze stali szlachetnej z pokrywą szklaną
• Wkładka kratowa ze stali szlachetnej
• Oddzielna stabilna podstawa grzewcza z solidną płytą
grzewczą i bezstopniowo regulowanym termostatem
• Lampka kontrolna
• Zwijak kabla
23.07.2009 14:21:50 Uhr
23.07.2009 14:21:50 Uhr

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG 5545