Download Print this page

Servis A Údržba - Kenwood SB320 series Instruction Manual

Smoothie blender
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
nádoba, víko, víčko a míchadlo
Omyjte ručně, opláchněte v čisté
vodě a potom osušte.
čištění kohoutu
1 Odšroubujte jednotku kohoutku od
nádoby.
2 Rozmontujte kohoutek
odšroubováním páčky kohoutku od
těla kohoutku
bílou umělohmotnou součástku z
jednotky.
3 Umyjte součástky a pak opláchněte
a nechte řádně osušit.
4 Složte jednotku znovu užitím
opačného sledu kroků
předcházejícího postupu.
5 Nasaďte kohoutek znovu na
nádobu, přičemž se ujistěte, že
těsnění jsou ku nádobě ve správné
poloze
.
servis a údržba
Pokud by došlo k poškození
napájecího kabelu, tak je z
bezpečnostních důvodů nutné
nechat napájecí kabel vyměnit od
firmy KENWOOD nebo od
autorizovaného servisního technika
firmy KENWOOD.
Pokud potřebujete pomoc:
se způsobem použití výrobku,
s jeho údržbou nebo s opravami,
obraťte se na tu prodejnu, kde jste
výrobek koupili.
. Nesundávejte
Zkonstruováno a vyvinuto
společností Kenwood ve Velké
Británii.
Vyrobeno v Číně.
INFORMACE KE SPRÁVNÉMU
ZPŮSOBU LIKVIDACE TOHOTO
VÝROBKU PODLE SMĚRNICE
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A
RADY 2002/96/ES
Po ukončení doby provozní životnosti
se tento výrobek nesmí likvidovat
společně s domácím odpadem.
Výrobek se musí odevzdat na
specializovaném místě pro sběr
tříděného odpadu, zřizovaném
městskou správou anebo prodejcem,
kde se tato služba poskytuje.
Pomocí odděleného způsobu likvidace
elektrospotřebičů se předchází vzniku
negativních dopadů na životní
prostředí a na zdraví, ke kterým by
mohlo dojít v důsledku nevhodného
nakládání s odpadem, a umožňuje se
recyklace jednotlivých materiálů při
dosažení významné úspory energií a
surovin.
Pro zdůraznění povinnosti tříděného
sběru odpadu elektrospotřebičů je
výrobek označený symbolem
přeškrtnutého odpadkového koše.
103

Advertisement

Table of Contents
loading