Download Print this page

Popis Súčastí - Kenwood SB320 series Instruction Manual

Smoothie blender
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
pred zapojením do siete
Overte si, či má vaša elektrická sieť
také isté parametre, aké sú
uvedené na spodnej strane
zariadenia.
Toto zariadenie spĺňa požiadavky
európskej smernice 2004/108/ES o
elektromagnetickej kompatibilite a
nariadenia č. 1935/2004 zo dňa
27.10.2004 o materiáloch a
predmetoch určených pre styk s
potravinami.
pred prvým použitím
Poumývajte jednotlivé časti: pozrite
časť „Ošetrovanie a čistenie".
popis súčastí
lopatka na miešanie
vrchnák
veko
nádoba
rukoväť
súprava kohútika
- páčka kohútika
súprava kohútika
- telo kohútika
tesniaci krúžok
súprava nožov
tlačidlo na vypnutie (O)
tlačidlo impulzov (P)
tlačidlo rýchlosti „ "
tlačidlo rýchlosti „ "
výpustné tlačidlo
používanie mixéra
Smoothie
1 Tesniaci krúžok upevnite do
súpravy nožov.
2 Na súpravu nožov naskrutkujte
nádobu mixéra.
3 Na nádobu naskrutkujte súpravu
kohútika. Uistite sa, či je páčka
výpustného kohútika v polohe pre
zavretý kohútik
4 Zloženú nádobu uložte na pohonnú
jednotku.
5 Do nádoby pridajte tekuté
ingrediencie.
.
Medzi ne patrí ovocie (nie
mrazené), čerstvý jogurt, mlieko a
ovocné džúsy. Tieto ingrediencie
môžu nádobu zaplniť až po značku
„liquids" (tekutiny) pre 3 alebo 6
porcií.
6 Do nádoby pridajte ľad alebo
mrazené ingrediencie.
Medzi ne patrí mrazené ovocie,
mrazený jogurt, zmrzlina alebo ľad.
Tieto ingrediencie môžete pridávať
až po značku 'frozen ingredients"
(mrazené ingrediencie) pre
príslušný počet porcií.
7 Na nádobu pritlačte veko.
8 Na veko nasaďte vrchnák alebo do
otvoru vložte lopatku na miešanie.
Lopatku na miešanie môžete použiť
pri mixovaní hustých zmesí alebo
pri použití veľkého množstva
mrazených potravín.
9 Zapojte zariadenie do siete.
Po pripojení mixéra do elektrickej
siete so zloženou nádobou
nasadenou na príslušné miesto sa
rozsvieti tlačidlo vypnúť, čo indikuje,
že zariadenie je pripravené na
použitie. Ak zvolíte niektoré z
funkčných tlačidiel, namiesto
tlačidla vypnúť sa rozsvieti zvolené
tlačidlo a po vypnutí prístroja sa
opäť rozsvieti tlačidlo vypnúť.
10 Stlačte tlačidlo rýchlosť „ " a
nechajte mixér bežať 30 sekúnd,
aby sa spustil proces mixovania,
potom stlačte rýchlosť „ ".
Ingrediencie mixujte tak dlho, kým
nebudú dohladka vymiešané.
Lopatkou na miešanie miešajte
proti smeru hodinových ručičiek.
11 Vypnite zariadenie stlačením
tlačidla vypnúť.
12 Pod kohútik položte pohár, stlačte
výpustné tlačidlo a páčku
výpustného kohútika potiahnite
dopredu.
Redšie nápoje sa môžu vypúšťať
bez toho, že by ste museli použiť
výpustné tlačidlo.
Pri vypúšťaní hustých miešaných
nápojov si pomôžte lopatkou na
miešanie.
132

Advertisement

Table of Contents
loading