Download Table of Contents Print this page

Tekniska Data - Black & Decker GT249 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for GT249:

Advertisement

Table of Contents
• Kontrollera elverktyget för skador
innan Du ansluter sladden till
vägguttaget. Innan fortsatt användning
av elverktyget skall eventuellt skadade
skyddsanordningar och andra defekta
delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om de fortsatt kommer att
fungera riktigt och utföra den avsedda
funktionen. Kontrollera att de rörliga
delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla
delar är riktigt monterade och att andra
förhållanden som kan påverka driften
stämmer. En skyddsanordning eller
annan del, som är skadad, skall repareras
eller bytas ut av en erkänd fackverkstad,
om ej annat anges i bruksanvisningen.
Felaktiga strömbrytare måste bytas hos
en fackverkstad. Använd inte elverktyget
om strömbrytaren inte kan kopplas till
eller från.
• För Din personliga säkerhet. Använd
endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat
verktyg eller tillbehör än vad som
rekommenderas i bruksanvisningen eller
katalogerna kan innebära risk för
personskada.
• Om häcksaxen börjar vibrera onormalt,
kontrollera genast eventuellt fel.
• Håll sladden från knivarna.
• Håll händer och fötter på behörigt avstånd.
• Försök aldrig stanna knivarna, de stannar
av sig själva.
• Användaren är ansvaring för eventuella
skador på andra människor och egendom.
Dubbelisolering
Häcksaxen är dubbelisolerad. Det innebär att
utvändiga delar av metall är elektriskt
isolerade från strömkällan. Detta uppnås
genom att man placerar en extra
isoleringsbarriär mellan elektriska och
mekaniska delar. Dubbelisoleringen innebär
större elektrisk säkerhet och att maskinen
inte behöver jordas.

Tekniska data

Spänning
Effekt
Isolation
Slag per min.
Knivlängd
40
230V
380W
Klass II
1900/min.
41 eller 51cm
Vikt
Ljudnivå
Vibration
Montering (Fig. B & C)
B
Använd en Posidrive 2 skruvmejsel.
Vid montering rekommenderar vi att
knivskyddet är påsatt för att skydda
kniven.
Skydd
C
Sätt skyddet på plats enligt bild.
Fixera det med 2 skruvar som medföljer.
Drag inte åt för hårt.
Användning (Fig. D)
Start
Tryck in den främre brytaren (Fig. A.1).
Tryck in den bakre brytaren (Fig. A.3).
Häcksaxen har nu startats.
Stopp
Släpp någon eller båda strömbrytarna.
D
Häcksaxen har en fastsättningsanordning för
sladden. Gör en ögla och för sladden genom
hålet. Fäst sladden på hakarna enligt Fig. D.
Användartips (Fig. E)
Läs säkerhetsinstruktionerna först.
Klippning
E
Luta kniven något mot häcken (Fig. E1).
Klipp först båda sidorna nerifrån och
uppåt, klipp sedan den övre delen
(Fig. E2).
Var försiktig så att inte hårda föremål i
eller runt häcken skadar kniven.
Om kvistarna är långa kan det vara bra
att klippa i omgångar eftersom det är
lättare att hantera korta kvistar.
När skall häcken klippas?
Generellt kan häckar och buskar med
årsskott klippas i juni och oktober.
Vintergröna växter kan klippas i april
och augusti.
Snabbväxande växter kan klippas var
sjätte vecka från maj och framåt.
2,4 till 2,5kg
88dB (A)
<2.5m/s
2

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gt259Gt250Gt260Gt251Gt261

Table of Contents