Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GT249 Instruction Manual page 40

Hide thumbs Also See for GT249:

Advertisement

Table of Contents
Häcksaxar
GT249/250/251/259/260/261
Viktigt!
Innan Du börjar används maskinen, tag
några minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder
maskinen har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ
alltid Arbetarskyddstyrelsens regler.
Beskrivning (Fig. A)
A
1. Främre handtagsströmbrytare
2. Främre handtag
3. Bakre strömbrytare
4. Handtagsskydd (GT251C & GT261C)
5. Främre skydd (GT249C, GT250C,
GT259C & GT260C)
6. Kniv
7. Knivskydd
Säkerhetsinstruktioner
När man använder elverktyg skall dessa
!
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska
stötar, personskada och brand.
• Använd hörselskydd. Ljudnivån kan
variera och ibland överstiga nivån 85 dB
(A). För att skydda Dig själv, använd alltid
hörselskydd.
• Tänk på arbetsmiljöns inverkan.
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd
inte elverktyg på fuktiga eller våta platser
eller i närheten av lättantändliga vätskor
eller gaser.
• Skydda Dig mot elektriska stötar.
Undvik kroppskontakt med jordade delar
(t.ex. staket, belysning). Vid extrema
arbetsförhållanden (t.ex. hög fuktighet,
uppkomst av metalldamm osv.) kan den
elektriska säkerheten ökas genom att
förkoppla en jordfelsbrytare.
• Håll barn borta. Låt inte andra personer
komma i kontakt med häcksaxen eller
sladden. Alla personer skall hållas borta
från arbetsområdet.
Bruksanvisning
• Förvara verktyg säkert. När elverktyget
inte används skall det förvaras på ett
torrt, högt placerat ställe, inlåsta, utom
räckhåll för barn.
• Överbelasta inte elverktyg. Du arbetar
bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
• Klä Dig rätt. Bär inte löst hängande
kläder eller smycken. De kan fastna i
rörliga delar. Gummihandskar och halkfria
skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
• Använd skyddsglasögon. Använd
skyddsglasögon för att förhindra skada.
• Misshandla inte sladden. Bär aldrig
verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från
uttaget. Utsätt inte sladden för värme,
olja eller skarpa kanter.
• Sträck Dig inte för mycket. Se till att Du
alltid har säkert fotfäste och balans.
• Sköt verktygen med omsorg. Håll
verktygen skarpa och rena. Följ
instruktionerna beträffande skötsel och
byte av verktyg. Kontrollera elverktygets
sladd regelmässigt och få den reparerad
hos en erkänd fackverkstad om den
är skadad. Kontrollera
förlängningssladdar regelmässigt och byt
ut dem om de är skadade. Håll
handtagen torra, rena och fria från olja
och fett.
• Ta ut kontakten från uttaget när
elverktyget inte är i bruk, innan service
!
och vid byte av kniv.
• Undvik oavsiktlig inkoppling. Bär inte
anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är
frånslagen när Du ansluter stickkontakten
till uttaget.
• Förlängningssladdar utomhus.
Utomhus skall endast användas
förlängningssladdar som är tillåtna för
utomhusbruk och märkta för detta.
• Var uppmärksam. Titta på det Du gör.
Använd sunt förnuft. Använd inte
elverktyget när Du är trött.
39

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gt259Gt250Gt260Gt251Gt261

Table of Contents