Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GT249 Instruction Manual page 31

Hide thumbs Also See for GT249:

Advertisement

Table of Contents
Hækkeklipper
GT249/250/251/259/260/261
Vigtigt!
Læs brugsanvisningen igennem, inden
maskinen tages i brug. Opbevar
brugsanvisningen let tilgængeligt, så alle,
der bruger maskinen, har adgang til
brugsanvisningen.
Følg nedenstående instruktioner.
Beskrivelse (Fig. A)
A
1. Forreste håndtagsstrømafbryder
2. Forreste håndtag
3. Bageste strømafbryder
4. Håndtagsskærm (GT251C & GT261C)
5. Forreste skærm (GT249C, GT250C,
GT259C & GT260C)
6. Kniv
7. Knivbeskytter
Sikkerhedsinstruktioner
Når man anvender elværktøj, skal følgende
!
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
• Brug høreværn. Lydniveauet kan variere
og overstiger af og til 85dB (A). For at
beskytte sig selv, skal man altid anvende
høreværn.
• Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse.
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend
ikke elværktøj på fugtige eller våde
pladser eller i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
• Beskyt dig mod elektriske stød.
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. hegn, tråd
belysning). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. høj fugtighed, forekomst af
metalstøv osv.) kan den elektriske
sikkerhed øges ved at tilkoble en
faldstrømsafbryder.
• Hold børn borte. Lad ikke andre
personer komme i kontakt med
hækkeklipperen eller ledningen. Alle
personer skal holdes væk fra
arbejdsområdet.
30
Brugsanvisning
• Opbevar værktøj sikkert. Når elværktøjet
ikke anvendes, skal det opbevares på et
tørt, højt placeret sted, låst inde, uden for
børns rækkevidde.
• Overbelast ikke elværktøj. Man arbejder
bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
• Klæd dig rigtigt på. Bær ikke løst
hængende tøj eller smykker. De kan sidde
fast i bevægelige dele. Gummihandsker
og skridsikre sko anbefales ved udendørs
arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt hår.
• Brug beskyttelsesbriller. Brug
beskyttelsesbriller for at forhindre skader.
• Ledningen må ikke mishandles. Bær
aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i
ledningen for at tage kontakten ud af
stikket. Udsæt ikke ledningen for varme,
olie eller skarpe kanter.
• Stræk dig ikke for meget. Sørg for, at
du altid har sikkert fodfæste og balance.
• Pas værktøjet omhyggeligt. Hold
værktøjet skarpt og rent. Følg
instruktionerne med hensyn til pasning
og udskiftning af værktøj. Kontroller
elværktøjets ledning regelmæssigt og
få den repareret hos et anerkendt
serviceværksted, hvis den er beskadiget.
Kontroller forlængerledninger
regelmæssigt og udskift dem, hvis de er
beskadigede. Hold håndtagene tørre,
rene og fri for olie og fedt.
• Tag stikket ud af kontakten når
!
elværktøjet ikke er i brug, inden service
og ved udskiftning af kniv.
• Undgå utilsigtet start. Bær ikke tændt
elværktøj med fingeren på
strømafbryderen. Sørg for, at
strømafbryderen er slået fra, når du
sætter kontakten i stikket.
• Forlængerledninger udendørs.
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er tilladte til
udendørs brug og mærkedet til dette.
• Vær opmærksom. Se på det, du gør.
Brug din sunde fornuft. Brug ikke
elværktøjet, når du er træt.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gt259Gt250Gt260Gt251Gt261

Table of Contents