Black & Decker GT249 Instruction Manual page 37

Hide thumbs Also See for GT249:
Table of Contents

Advertisement

Hekksaks
GT249/250/251/259/260/261
Viktig!
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et
lett tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenstående forskrifter må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
For å hindre skade på personer og utstyr
skal både våre og myndighetenes
bestemmelser leses og følges av alle som
bruker maskinen.
Beskrivelse (Fig. A)
1. Fremre håndtaksbryter
A
2. Fremre håndtak
3. Bakre bryter
4. Låseknapp (GT251C & GT261C)
5. Beskyttelse (GT249C, GT250C, GT259C
& GT260C)
6. Kniv
7. Sikkerhetskniv
Sikkerhetsforskrifter
Ved bruk av elektroverktøy må disse
!
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for
å redusere risikoen for elektrisk støt,
personskade og brann.
• Bruk hørselsvern. Støynivået kan
variere, og i blant kan nivået overstige
85 dB (A). For å beskytte deg selv bør du
alltid bruke hørselvern.
• Tenk på arbeidsmiljøet. Utsett ikke
elektroverktøy for regn eller vanndamp,
eller bruk det på fuktige eller våte steder.
• Beskytt deg mot elektrisk støt. Unngå
kroppskontakt med jordede deler (for
eksempel gjerder, belysning o.l.). Under
ekstreme arbeidsforhold (for eksempel
ved høy luftfuktighet, forekomst av
metallstøv o.l.) kan man øke den
elektriske sikkerheten ved tilkobling av en
jordfeilbryter.
36
Bruksanvisning
• Hold barna borte. Sørg for at det ikke er
barn i nærheten når du bruker
hekksakser. Alle personer skal holdes
borte fra arbeidsområdet.
• Oppbevar elektroverktøyet på et trygt
sted. Når maskinen ikke er i bruk, skal
den oppbevares på et tørt sted, gjerne
høyt oppe og innelåst, utenfor barnas
rekkevidde.
• Overbelast ikke maskinen. Du arbeider
bedre og sikrere innenfor det angitte
effektområdet.
• Kle deg riktig. Ha ikke på deg
løsthengende klær eller smykker. De kan
sette seg fast i de bevegelige delene. Vi
anbefaler gummihansker og sko som ikke
glir når du arbeider utendørs.
• Bruk vernebriller for å unngå skader.
• Stell pent med ledningen. Bær ikke
maskinen i ledningen og trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for
varme, olje eller skarpe kanter.
• Strekk deg ikke for langt. Pass på at du
alltid har sikkert fotfeste og balanse.
• Vær nøye med vedlikeholdet. Hold
verktøyet skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av
tilbehør. Kontroller maskinens ledning
regelmessig og få den reparert av et
autorisert verksted om den skulle bli
skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig og skift dem ut om de skulle
bli skadet. Hold håndtakene tørre, rene
og fri for olje og fett.
• Trekk støpselet ut av stikkontakten.
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten
!
når maskinen ikke er i bruk, ved
vedlikehold og ved skifte av kniv.
• Unngå at verktøyet blir slått på
utilsiktet. Bær ikke maskinen med
fingeren på strømbryteren når den er
tilkoblet strømnettet. Pass på at
strømbryteren er avslått når du setter
støpselet inn i stikkontakten.
• Utendørs skjøteledning. Utendørs må
det bare brukes skjøteledning som er
tillatt for utendørs bruk og merket for dette.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Gt259Gt250Gt260Gt251Gt261

Table of Contents