Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GT249 Instruction Manual page 38

Hide thumbs Also See for GT249:

Advertisement

Table of Contents
• Vær oppmerksom. Se på det du gjør.
Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen
når du er trett.
• Sjekk skadede deler. Før fortsatt bruk
av maskinen skal eventuelle skadede
deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig
og utfører det de skal. Kontroller
justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket, sjekk
at alt er riktig montert og at alt er slik det
skal være. En del eller et deksel som er
skadet, skal repareres eller skiftes ut av et
autorisert verksted dersom ikke annet er
angitt i bruksanvisningen. Ødelagte
brytere skal repareres av et autorisert
elektroverksted. Bruk ikke maskinen hvis
den ikke kan slås av og på med bryteren.
• Advarsel! Bruk kun tilbehør og utstyr
som er anbefalt i bruksanvisningen og
katalogene. Bruk av annet tilbehør eller
utstyr enn det som anbefales i denne
bruksanvisningen kan medføre en mulig
risiko for personskade.
• Dersom hekksaksen begynner å vibrere
unormalt, kontroller eventuelle feil.
• Hold ledningen vekk fra knivene.
• Hold føtter og hender på sikker avstand.
• Stopp aldri knivene, de standser av
seg selv.
• Brukeren er ansvarlig for skader på andre
mennesker og eiendom.
Dobbelt isolering
Hekksaksen er dobbeltisolert. Det betyr at alle
utvendige metalldeler er isolert fra strømkilden.
En dobbeltisolert maskin har større sikkerhet
for brukeren og skal ikke jordes.
Tekniske data
Spenning
Effekt
Isolasjon
Slag pr/min
Knivlengde
Vekt
Lydnivå
Vibrasjon
Montering (Fig. B & C)
B
Bruk en Posidrive 2 skrumeisel.
For å beskytte kniven anbefaler vi at
sikkerhetskniven er påsatt under montering.
230V
380W
Klasse II
1900/min
41, 51cm
2.4 til 2.5kg
88dB (A)
<2.5m/s
2
NORGE
Beskyttelse
C
Sett beskyttelsen på plass som vist
på bildet.
Sett det på ved hjelp av de 2 skruene
som følger med. Dra ikke til for hardt.
Bruk (Fig. D)
For å starte hekksaksen
Trykk inn den fremste bryteren (Fig. A, 1).
Trykk inn den bakerste bryteren (Fig. A, 3).
Hekksaksen har nå startet.
For å stoppe hekksaksen
Slipp en eller begge strømbryterene.
D
Hekksaksen har en festeanordning for
ledningen. Lag en løkke og før ledningen
gjennom denne. Fest ledningen på krokene
som vist på Fig. D.
Brukertips (Fig. E)
E
Les sikkerhetsinstruksjonene først.
Klipping
Før kniven lett mot hekken (Fig. E1).
Klipp først begge sidene nedenfra og
opp. Klipp så den øvre delen (Fig. E2).
Vær forsiktig så det ikke finnes
gjenstander i eller rundt hekken som kan
ødelegge kniven.
Dersom kvistene er lange kan det
være en fordel å klippe kvistene flere
ganger, da det også er lettere å håndtere
korte kvister.
Når skal hekken klippes?
Generelt kan man si at hekker og busker
med nyskudd klippes i juni og oktober.
Vintergrønne vekster kan klippes i april
og august.
Vekster som vokser raskt kan klippes
hver sjette uke fra mai måned og utover.
Sjekkliste for hva som kan være feil
hvis hekksaksen ikke virker
Dra ut kontakten og kontroller følgende:
Vegguttaket (prøv en annen).
Sikringen.
Kontakten.
Hvis du er i tvil, kontakt en elektriker eller et autorisert
Black & Decker serviceverksted.
37

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gt259Gt250Gt260Gt251Gt261

Table of Contents