Download Print this page

Türkçe - Kenwood CremiSsimo ES621 Manual

Advertisement

Ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız
güvenlik önlemleri
KAHVE (COFFEE) düòmesi açık konumda olduòu zaman ve kahve
demlenirken filtre tutma kolunu yerinden oynatmayınız. Aksi takdirde buhar
fı...kırabilir ve derinizi yakabilir.
Elinizi ve derinizi yakmamak için a...aòıdaki önlemlere dikkat ediniz:
Kahve makinesinin kızgın ve sıcak parçalarına ve özellikle maksikapuçino
buhar aòızlıòına dokunmayınız.
Maksikapuçino buhar aòızlıòı ve sıcak su çıkı... deliòinden çıkan buhar ve
sıcak suya kar...ı kendinizi koruyunuz.
Çocukları kahve makinesine yakla...tırmayınız. Kahve makinesinin elektrik
kordonunu çocukların çekip dü...ürebileceòi biçimde sarkık bırakmayınız.
Hasarlı kahve makinesini hiçbir biçimde kullanmayınız. Derhal onarımcıya
götürünüz ve denetimden geçirtiniz. Bu konuda 'bakım' bölümüne bakınız.
Kahve makinesini, elektrik kordonunu ve fi...ini sulu ve ıslak yerlere
koymayınız ve ıslatmayınız. Aksi takdirde ceryana çarpılabilirsiniz.
A...aòıdaki durumlarda kahve makinesinin fi...ini prizden çekiniz:
su doldurmadan önce
temizleden önce
kullanımdan sonra
Kahve makinesinin ba...ından hiçbir zaman ayrılmayınız.
Elektrik kordonunun kahve makinesinin kızgın ve sıcak yerlerine
deòmemesine dikkat ediniz.
Özürlü ve ya...lı ki...ilerin kahve makinesini yalnızca denetim altında
kullanmalarına izin veriniz.
Çocukların kahve makinesiyle oynamamalarına dikkat ediniz.
önemli uyarılar
Kahve makinesini içinde su olmadan hiçbir biçimde kullanmayınız. Aksi
takdirde pompası yanar.
Kahve makinesi her zaman 0°C sıcaklıòın üstünde tutunuz. Ÿçindeki su
donarsa kahve makinesi hasar görecektir.
Öòütücüye yalnızca çekirdek kahve koyunuz. Hiçbir biçimde çekilmi... kahve
koymayınız. Öòütücüyü çalı...tırdıòınız sırada hiçbir biçimde ayarını
deòi...tirmeyiniz.
Kahve makinesini yalnızca evde kullanınız
Kahve makinesini damlama tablaları ve fincan/kap tablasını takmadan
kullanmayınız.
elektrik akımına baòlanması
Aygıtı kullanmadan önce evinizdeki elektrik akımının aygıtta belirtilen akımla
aynı olduòundan emin olunuz.
Bu aygıt, 89/336/EEC sayılı Avrupa Ekonomik Topluluòu Yöndergesi'ne
uygun olarak üretilmi...tir.
ilk kullanımdan önce
1 Aygıtın tüm ambalajını çıkarınız.
2 Elektrik kordonunun tutma baòını açınız.
3 Aygıtın parçalarını yıkayınız. Bu konuda 'temizlik' bölümüne bakınız.
4 Kahve makinesinin içinden su geçirerek yıkayınız. 'ilk kez kahve yapmadan
önce' bölümüne bakınız.
Kenwood espresso kahve makinesinin parçaları
kilitleme düòmesi
kapak
ayarlanabilit kahve öòütücü
fincan/ kap ısıtma rafı
su haznesi kapaòı
su akı...ı düzenleme kutucuòu
su filtresi kutucuòu
su haznesi
sıcak su /buhar düòmesi
maksikapuçino buhar aòızlıòı(sıcak su/ buhar aòızlıòı)
itici
ölçme kabı
fincan/kap tablası
damlama tablaları
filtre tutma kolu
ısı ve su akı...ı düzenleme halkası (thermocream®)
filtre
sıcak su çıkı... deliòi
ölçekli çekilmi... kahve haznesi
standart çekilmi... kahve haznesi
Türkçe
çekirdek kahv öòütme
1 Kahve makinesinin tüm düòmelerini 'yukarı' (kapalı) konuma getiriniz.
2 Çekirdek kahveyi koymadan önce kahve öòütücüyü istediòiniz öòütme
ayarına getiriniz. Kilitleme düòmesine basınız ve kahve öòütücüyü
getiriniz. Espresso kahve için 4. ayarı kullanınız. Elinizi çektiòinizde kilitleme
düòmesi tamamen yukarı fırlamazsa, merak etmeyiniz. Ÿçinde çekirdek kahve
varken hiçbir biçimde öòütücünün ayarını deòi...tirmeyiniz.
3 Çekirdek kahveyi öòütücüye koyunuz (en fazla 230 gr). Gereksiniminiz kadar
çekirdek kahve öòütünüz. Çünkü bu birim yerinden çıkmaz ve içinde kalan
çekirdek kahve birkaç gün içinde bayatlar. Arkasından kapaòını kapatınız.
4 Isı ve su akı...ı düzenleme halkasını (thermocream®) filtre tutma koluna
yerle...tirdiòinizden emin olunuz. Arkasından filtreyi
taneciklerinin saçılmaması için buna gereksinim vardır).
5 A...aòıdaki parçaları takınız:
Standart çekilmi... kahve haznesi, ya da
Ölçekli çekilmi... kahve haznesi (her tıklama bir ölçek kahve verir).
Yerle...tirmek için itiniz
standart çekilmi... kahve haznesinin kullanımı
AÇIK /KAPALI (ON-OFF) düòmesini açık konuma getiriniz. (AÇIK /KAPALI
(ON-OFF) ve KAHVE (COFFEE) düòmelerinin gösterge ı...ıkları yanacaktır).
Öòütücü henüz çalı...maya ba...lamamalıdır. Ba...larsa, kapatınız ve hazneyi
tekrar takınız.
Filtre tutma kolunu kahve haznesinin
kahve koyduktan sonra AÇIK /KAPALI (ON-OFF) düòmesini kapalı konuma
getiriniz.
ölçekli çekilmis kahve haznesinin kullanımı
AÇIK /KAPALI (ON-OFF) ve ÖÒÜTÜCÜ (GRINDER) düòmelerini açık
konuma getiriniz.
Yeterli miktarda kahveyi öòüttükten sonra, ÖÒÜTÜCÜYÜ (GRINDER)
durdurunuz ve AÇIK/KAPALI (ON-OFF) düòmesini kapalı konuma getiriniz.
Filtre tutma kolunun kahve haznesinin
Kahve bo...altma düòmesini
için yeterli miktarda kahve verir.
Kahve öòütücüyü yalnızca kahve öòütmek için kullanabilirsiniz. Bu tür
kullanımlarda a...aòıdaki ayarları uygulayınız.
Ayar no.su
1
3
4
6
9
12
Taze çekirdeklerin öòütücüde bıraktıòı yaò birikintileri tıkanmaya neden
olabilir. Bu yüzden, kahve haznesi bo... olarak öòütücüyü zaman zaman
birkaç saniye çalı...tırınız.
ilk kez kahve yapmadan önce
1 Kahve makinesinin tüm düòmelerini 'yukarı' (kapalı) konuma getiriniz.
2 Su haznesini çıkarınız.
3 Su haznesinde ya (üretim çıkı...ında takılmı... olan) su akı... düzenleme
kutucuòunu ya da su filtresi kutucuòunu (plastik bir sızdırmaz torba içindedir)
kullanınız. Su filtresi kutucuòunu kullanmak daha yararlıdır. Çünkü hem daha
iyi kahve elde edersiniz hem de kireçlenmeyi önler. Takmak için su
haznesinin kapaòını çıkarınız. Her 200-250 kullanımdan sonra ya da yılda bir
su filtresi kutucuòunu deòi...tiriniz.
4 AZAMŸ (MAX) düzeye kadar su haznesine soòuk su koyunuz. Hazneyi
tekrardan yerine yerle...tiriniz.
5 Sıcak su /buhar düòmesini
6 Maksikapuçino buhar aòızlıòını biraz yana çekiniz ve altına bo... bir kap
koyunuz.
7 Sıcak su çıkı... deliòinin altına bir çanak koyunuz (filtre tutma kolunu
takmayınız).
8 AÇIK /KAPALI (ON-OFF) düòmesini kapalı konuma getiriniz (AÇIK /KAPALI
(ON-OFF) ve KAHVE (COFFEE) düòmelerinin gösterge ı...ıkları yanacaktır).
14
takınız (kahve
. Çıkarmak için çekiniz.
arkasına doòru itiniz. Yeterli miktarda
kollarına doòru sürünüz.
çekiniz. Her tıklama bir fincan espresso kahve
önerilen kullanım türü
Türk kahvesi
damlamalı filtre kahve
espresso kahve
ocakta espresso kahve
basmalı kahve
süzme kahve
kapatınız (çok fazla sıkmayınız).
ayarına

Hide quick links:

Advertisement

loading