Download Print this page

Kenwood EC300 Owners Instrucitons

Advertisement

Quick Links

MACCHINA DA CAFFÉ
COFFEE MAKER
CAFETERIE
KAFFEEAUTOMATEN
KOFFIEZETTER
CAFETERA
CAFETEIRA
MHXANH KAºE
KAFFEMASKIN
ESPRESSOMASKIN
KAFFEMASKINE
KAHVINKEITIN
ä ä é é î î Ö Ö Ç Ç Ä Ä ê ê ä ä Ä Ä
KÁVÉFŐZŐ GÉP
KÁVOVAR
EKSPRES DO KAWY
Istruzioni per l'uso
Owner's instructions
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzingen
Instrucciones para el uso
Manual de instruções
O‰Ëy˜ xÚËÛ˘
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Käyttöohjeet
à à Ì Ì Ò Ò Ú Ú   Û Û Í Í ˆ ˆ Ë Ë Ë Ë Ô Ô Ó Ó ˝ ˝ Í Í Ò Ò Ô Ô Î Î Û Û ‡ ‡ Ú Ú ‡ ‡ ˆ ˆ Ë Ë Ë Ë
Használati utasítás
Návod k pouÏití
Instrukcja obs∏ugi

Advertisement

loading

Summary of Contents for Kenwood EC300

  • Page 1 MACCHINA DA CAFFÉ COFFEE MAKER CAFETERIE KAFFEEAUTOMATEN KOFFIEZETTER CAFETERA CAFETEIRA MHXANH KAºE KAFFEMASKIN ESPRESSOMASKIN KAFFEMASKINE KAHVINKEITIN ä ä é é î î Ö Ö Ç Ç Ä Ä ê ê ä ä Ä Ä KÁVÉFŐZŐ GÉP KÁVOVAR EKSPRES DO KAWY Istruzioni per l’uso Owner’s instructions Mode d’emploi...
  • Page 2 ELECTRICAL CONNECTION (UK ONLY) If your appliance comes fitted with a plug, it will incorporate a 13 If the plug is a moulded-on type, the fuse cover must be re-fitted when Amp fuse. If it does not fit your socket, the plug should be cut off from changing the fuse using a 13 Amp Asta approved fuse to BS 1362.
  • Page 6 NedodrÏením shora uveden˘ch bodÛ se mÛÏe poru‰it bezpeãnost pfii pouÏívání pfiístroje. Pfied instalací a pouÏitím spotfiebiãe si pozornû pfieãtûte tento návod k pouÏití INFORMACE PRO SPRÁVNÉM SE‰ROTOVÁNÍ V˘ROBKU VE SMYSLU EVROPSKÉ SMÛRNICE 2002/96 Pouze tak dosáhnete vynikajících v˘sledkÛ a Po ukonãení doby své Ïivotnosti nesmí b˘t maximální...
  • Page 7 POSTUP P¤I P¤ÍPRAVù KÁVY ESPRESSO JAK P¤IPRAVOVAT ESPRESO S POUÎITÍM DRÎÁKU SÍTKA NA MLETOU KÁVU NAPLNùNÍ NÁDRÎE VODOU 1.Po provedení pfiedehfiátí pfiístroje zpÛsobem 1. Sundat kryt nádrÏe na vodu (obr.1) a poté popsan˘m v pfiede‰lém odstavci vloÏit sítko na vytáhnout nádrÏku jejím zatáhnutím smûrem mletou kávu do drÏáku a pfiesvûdãit se, zda vzhÛru (obr.2) v˘stupek na nûm správnû...
  • Page 8 je tfieba ponofiit napûÀovaã do mléka a pomalu P¤ÍPRAVA KÁVY ESPRESSO S POUÎITÍM otáãet nádobou zespodu smûrem vzhÛru. KAPSLÍ 6.Po dosaÏení poÏadované teploty (ideální teplota je 1. Provést pfiedehfiátí kávovaru zpÛsobem popsan˘m 60°C), pfieru‰it v˘dej páry otoãením knoflíku ve v paragrafu „P¤EDEH¤ÍVÁNÍ P¤EDEH¤ÁTÍ SADY smûru hodin.
  • Page 9 stisknout tlaãítko pro v˘dej (obr.7). (Doporuãujeme 5.Opláchnout sprchovou v˘pusÈ pod tekoucí vodou a neprovádût v˘dej horké vody po dobu del‰í neÏ 45 vydrhnout ji. vtefiin). 6.Na‰roubovat nazpût sprchovou v˘pusÈ Záruka propadá v pfiípadû, Ïe není provádûno âI·TùNÍ A ÚDRÎBA pravidelnû ãi‰tûní v˘‰e popsan˘m zpÛsobem. 1.
  • Page 10 ZÁVADY MOÎNÉ P¤ÍâINY ¤E·ENÍ - V nádrÏi není voda. - Naplnit nádrÏ na vodu. Káva espresso nevytéká z - OtvÛrky trysek drÏáku sítka jsou - Vyãistit otvory hubic. pfiístroje zane‰ené. - Sprchové ústí ohfiívaãe espresso je - Vyãistit zpÛsobem popsan˘m v zane‰ené.

This manual is also suitable for:

Ec330