Download Print this page

Kenwood CremiSsimo ES621 Manual page 19

Advertisement

Filtreden su ta...ıyor
Filtre tutma kolunun düzgün durumda olup olmadıòına bakınız. Kontrol
etmeden önce kahve düòmesini kapalı konuma getiriniz.
Çok fazla kahve doldurmu... olabilirsiniz (iki ölçekten fazla koymu...
olabilirsiniz).
Kahve birikintileri sıcak su çıkı... deliòine yapı...mı... olabilir.
Kahve çok açık ve soòuk
Kahve yeterli derecede ince çekilmemi... olabilir.
Çok fazla su akıtmı... olabilirsiniz.
KAHVE (COFFEE) düòmesinin gösterge ı...ıòını açık konumda bırakmı...
olabilirsiniz.
Isı ve su akı...ı düzenleme halkasının (thermocream®) filtre tutma koluna
takılıp olup olmadıòını kontrol ediniz.
temizlik
Temizlemeye baŸlamadan önce kahve makinesinin fi...ini prizden çekiniz ve
soòumasını bekleyiniz.
Kullandıktan sonra su haznesini bo...altınız ve kurulayınız.
maksikapuçino buhar aòızlıòı
1 Lastik aòızlıòı çekip çıkarınız ve her kullanımdan sonra yıkayınız. Aksi
takdirde üzerindeki süt kuruyacaktır.
2 Metal boruyu nemli bir bezle siliniz ve bir iòneyle deliòini açınız.
filtre
Filtreyi çıkarınız ve yıkayınız. Küçük bir fırçayla deliklerini açınız. Arkasından
kurulayınız.
ısı ve su akı...ı düzenleme halkası (thermocream®)
1 Filtre tutma kolunu ters çeviriniz ve sert bir yüzeye vurarak halkayı çıkarınız.
2 Düzenli olarak contayı çıkarınız ve iki siyah halkayı ¹ birbirinden ayırınız.
Musluk suyunun altında yıkayınız. Bir toplu iòne ile yandaki delikleri ve
somunun
üstünü temizleyiniz. Diòer yandaki
fincan/kap ısıtma rafı, damlama tablaları, filtre tutma kolu
Yıkayınız ve arkasından durulayınız.
çekilmi... kahve hazneleri
Standart Çekilmi... kahve haznesi: yıkayınız ve arkasından durulayınız.
Ölçekli çekilmi... kahve haznesi: haznenin kapaòını çıkarınız ve sallayınız.
Suya sokmayınız.
sıcak su çıkı... deliòi
Kahve birikintilerini bir kürdanla
Düzenli olarak tıkanmı... delikleri açınız ve a...aòıdaki i...lemleri yapınız:
1 Somunu 14 boyutlu bir pense
2. Delikleri bir toplu iòne ya da bir kürdanla açınız. Ya da iki çorba ka...ıòı tuz ile
bir çorba ka...ıòı sirke karı...ımına birkaç saat yatırınız.
orta deliòi açınız.
temizleyiniz.
ile yerinden çıkarınız.
Bakım ve mü...teri hizmetleri
Elektrik kordonu hasar görürse, güvenlik nedeniyle KENWOOD ya da yetkili
bir KENWOOD onarımcısı tarafından deòi...tirilmeli ya da onarılmalıdır.
Aygıtın kullanımı, ek parça sipari...i, bakım ve onarımı için aygıtı satın
aldıòınız satıcıya ba...vurunuz.
16

Hide quick links:

Advertisement

loading