Download Print this page

Kenwood CremiSsimo ES621 Manual page 18

Advertisement

9 KAHVE (coffee) düòmesine basarak yakla...ık 30 saniye tutunuz ya da
çanakta bir kap su birikinceye kadar bekleyiniz (suyun belirmesi için birkaç
saniye bekleyiniz).
10 Sıcak su/ buhar düòmesini
tutunuz.
Suyun rengi biraz deòi...ik olabilir. Bunun bir zararı yoktur.
11 KAHVE (COFFEE) düòmesini kapalı konuma getiriniz (KAHVE (COFFEE)
düòmesinin gösterge ı...ıòı yanmaya devam edecektir). Sıcak su / buhar
düòmesini
kapatınız. AÇIK / KAPALI (ON-OFF) düòmesini kapalı konuma
getiriniz.
Kahve makinesinde birkaç gün kahve yapmadıysanız, yukarıdaki i...lemleri
izleyiniz.
espresso kahve hazırlama
1 Kahve makinesinin tüm düòmelerini 'yukarı' (kapalı) konuma getiriniz.
2 Su haznesine su koyunuz
3 Isı ve su akı...ı düzenleme halkasını (thermocream®) filtre tutma koluna
taktıòınızdan emin olunuz. Filtreyi
halkası (thermocream®) kahvenin aynı basınçta kalmasını saòlayan bir
kapakçık içerir ve kahve yapıldıktan sonra kendiliòinden kapanır. Böylece
keskin kokulu, lezzetli ve köpüklü bir espresso kahve yapabilirsiniz.
4 Fincan ba...ına bir ka...ık kahve koyunuz (en fazla iki fincan) ve itici
yava...ça bastırınız. Biraz daha fazla kahve koyarak ve kahveyi itici ile biraz
yayarak daha koyu demli kahve yapabilirsiniz. Daha az kahve koyarsanız ve
bastırırsanız açık kahve elde edeceksiniz. Halkanın etrafına saçılan kahveyi
temizleyiniz.
Çekilmi... kahve kullanıyorsanız, kahvenin espresso kahve makinesi için
uygun olduòundan emin olunuz.
5 Filtre tutma kolunu sıcak su çıkı... deliòine yerle...tiriniz. Yerine iyice oturana
kadar çeviriniz
.
6 Altına bir ya da iki fincan koyunuz. Bir fincan kahve yapmak için fincanı tam
orta yere koyunuz. Genelde 1 fincan espresso yakla...ık 45ml'dir.
7 AÇIK /KAPALI (ON-OFF) düòmesini açık konuma getiriniz ve KAHVE
(COFFEE) düòmesinin gösterge ı...ıòının yanmasını bekleyiniz. Ÿlk fincan
espresso kahve için kahve makinesinin 8-10 dakika kadar daha fazla
ısınmasını bekleyiniz.
8 KAHVE (COFFEE) düòmesi gösterge ı...ıòını açık konuma getiriniz. Birkaç
saniye sonra kahve fincana bo...alacaktır µ.
KAHVE (COFFEE) düòmesi gösterge ı...ıòı yanarsa, suyun tekrar ısıtılması
gerekir. Bunun için KAHVE (COFFEE) düòmesi gösterge ı...ıòını kapalı
konuma getiriniz. I...ık söndüòü zaman KAHVE (COFFEE) düòmesinin
gösterge ı...ıòını tekrar açık konuma getiriniz.
9 Yeterli kahve koymadıòınız takdirde, espresso kahve açık olacaktır. Daha
fazla kahve koymak için KAHVE (COFFEE) düòmesi gösterge ı...ıòını
kapatınız. Daha fazla kahve yapmak için AÇIK /KAPALI (ON-OFF) düòmesini
kapalı konuma getiriniz.
Filtrede biraz su birikecektir, ancak bu durum normaldir.
10 Daha fazla kahve yapmak için kahve birikintilerini temizleyiniz ve tekrardan
birinci i...lemden ba...layınız.
Önemli not
KAHVE (COFFEE) düòmesi açık konumda olduòu sırada ve kahve
demlenirken filtre tutma kolunu yerinden oynatmayınız. Çünkü çıkan buhar
derinizi yakabilir.
kapuçino kahve için köpüklü süt hazırlama
1 Kahve makinesinin tüm düòmelerini 'yukarı' (kapalı) konuma getiriniz.
2 Önemli uyarı: Filtre tutma kolunu yerinden çıkarınız. Köpüklü süt
hazırlarken yerinden oynatmayınız. Çünkü, çıkan buhar derinizi
yakabilir.
3 Kahve fincanlarını ısıtma rafına koyunuz.
4 Sıcak su /buhar düòmesini
5 Maksikapuçino buhar aòızlıòını biraz yana çekiniz ve altına bo... bir kap
koyunuz.
6 AÇIK/ KAPALI (ON-OFF) düòmesini açık konuma getiriniz. Arkasından
BUHAR (steam) düòmesini açık konuma getiriniz (BUHAR (STEAM) düòmesi
yanıp sönmeye ba...layacaktır ve AÇIK /KAPALI (ON-OFF) ile KAHVE
(COFFEE) düòmelerinin gösterge ı...ıkları yanacaktır. Sıcak su çıkı...
deliòinden biraz su damlayabilir.)
7 KAHVE (COFFEE) düòmesinin gösterge ı...ıòı sönünce, buhar çıkıncaya
kadar sıcak su/buhar düòmesini yava...ça açınız (önce biraz su gelecektir)
Birkaç saniye sonra sıcak su / buhar düòmesini kapatınız.
çanakta bir kap su birikinceye kadar açık
takınız. Isı ve su akı...ı düzenleme
kapatınız (çok fazla sıkmayınız).
Önemli uyarı: Buhar gelmezse ya da durursa, KAHVE (COFFEE) düòmesini
2-3 saniye açık konuma getiriniz. Sıcak su çıkı... deliòinden buhar gelip
gelmediòine dikkat ediniz.
8 Kaba yeterli miktarda süt koyunuz. Süt üç misli kabaracaktır. Maksikapuçino
buhar aòızlıòını süte daldırınız. Sıcak su / buhar düòmesini açınız ve kabı
aòızlıòın etrafında gezdiriniz ¸. Sütü hiçbir biçimde kaynatmayınız. Kaynarsa
kahvenin lezzetini bozar.
9 Sıcak su/ buhar düòmesini
KAPALI (ON-OFF) düòmelerini kapalı konuma getiriniz.
10 Elde ettiòiniz köpüòü espresso kahvenin üzerine gezdirerek dökünüz.
Köpüklü süt hazırladıktan hemen sonra espresso kahve yapıyorsanız, çok
fazla ısınmı... suyu dökünüz. Çünkü, bu su kahvenizi kavruk yapar. Bu yüzden
a...aòıdaki yönergeleri izleyiniz:
1 Sıcak su / buhar düòmesini
2 Maksikapuçino buhar aòızlıòını biraz yana çekiniz ve altına bo... bir kap
koyunuz.
3 AÇIK KAPALI (ON-OFF) ve KAHVE (COFFEE) düòmelerini açık konuma
getiriniz.
4 Sıcak su / buhar düòmesini
bekleyiniz. Arkasından sıcak su / buhar düòmesini
5 KAHVE (COFFEE) ve AÇIK/ KAPALI (ON-OFF) düòmelerini kapalı konuma
getiriniz.
ile
çay ve meyveli sıcak içecekler için su kaynatma
1 Kahve makinesinin tüm düòmelerini 'yukarı' (kapalı) konuma getiriniz.
2 Su haznesine su doldurunuz.
3 Sıcak su buhar düòmesini
4 Maksikapuçino buhar aòızlıòını biraz yana çekiniz ve altına bo... bir kap
koyunuz.
5 AÇIK/ KAPALI (ON-OFF) düòmesini açık konuma getiriniz.
6 KAHVE (COFFEE) düòmesinin gösterge ı...ıòı sönünce, sıcak su/buhar
düòmesini
getiriniz. Sıcak su çıkı... deliòinden biraz su gelebilir.
7 Kaba su koyunuz
KAHVE (COFFEE) düòmesinin gösterge ı...ıòı yanarsa, suyun tekrar ısıtılması
gerekir. Bu yüzden, KAHVE (COFFEE) düòmesini kapalı konuma getiriniz ve
sıcak su / buhar düòmesini
düòmesini açık konuma getiriniz ve i...leme devam ediniz.
8 Kapatmak için KAHVE (COFFEE) düòmesini kapalı konuma getiriniz. Sıcak
su / buhar
kapalı konuma getiriniz.
kar...ıla...abileceòiniz olası sorunlar ve çözümü
ÖÒÜTÜCÜ düòmesi kapalı konumda iken öòütücü açık konumu
gösteriyor.
Çekilmi... kahve haznesinin tabanı çok içeri itilmi... olabilir. Öòütücünün
düòmesini kapalı konuma getiriniz ve tekrar takınız.
Buhar gelmiyor
Su haznesinde su olup olmadıòına bakınız.
BUHAR (STEAM) düòmesini açık konuma getirip getirmediòinizi kontrol
ediniz.
KAHVE (COFFEE) gösterge ı...ıòı yanıyorsa, sönmesini bekleyiniz.
Maksikapuçino buhar aòızlıòı tıkanmı... olabilir. Bu yüzden, 'temizlik'
bölümündeki yönergeleri izleyiniz.
Hiç su gelmiyor
Su haznesinde su olup olmadıòına bakınız.
Ÿçinde hava sıkı...mı... olabilir: 'ilk kez kahve yapmadan önce' kısmındaki
yönergeleri izleyiniz.
Kahve çıkmıyor ya da damlama yapıyor
Filtrenin delikleri tıkanmı... olabilir: 'temizlik ' bölümüne bakınız.
Sıcak su çıkı... deliòi tıkanmı... olabilir. Kahve düòmesini kapatınız ve altına bir
çanak koyunuz. Filtre tutma kolunu çıkarınız ve tekrar kahve düòmesini
açınız. Her delikten düzenli su akmıyorsa, temizleyiniz. Bunun için 'temizlik'
bölümüne bakınız.
Isı ve su akı...ı düzenleme halkası (thermocream®) temiz olmayabilir:
'temizlik' bölümüne bakınız.
Kahve çok ince çekilmi... olabilir.
Kahve filtreye çok sıkı...tırılmı... olabilir.
.
15
kapatınız. BUHAR (STEAM) VE AÇIK /
kapatınız (çok fazla sıkmayınız).
açınız. Birkaç kap suyun bo...almasını
kapatınız (çok fazla sıkmayınız).
yava...ça açınız ve KAHVE (COFFEE) düòmesini açık konuma
kapatınız. I...ık sönünce KAHVE (COFFEE)
düòmesini kapatınız ve AÇIK/ KAPALI (ON-OFF) düòmesini
kapatınız.

Hide quick links:

Advertisement

loading