Husqvarna BLi100 Operator's Manual
Hide thumbs Also See for BLi100:
Table of Contents
 • Ms Cs
 • 取扱説明書 사용자 설명서 Operatoriaus Vadovas
 • Lietošanas PamāCība
 • Panduan Pengguna
 • Gebruiksaanwijzing
 • Bruksanvisning
 • Instrukcja Obsługi
 • Manual Do Utilizador
 • Instrucţiuni de Utilizare
 • Руководство По Эксплуатации
 • Návod Na Obsluhu
 • Navodila Za Uporabo
 • Bruksanvisning
 • KullanıM Kılavuzu
 • Посібник Користувача

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
EN
Operator's manual
BG
Ръководство за експлоатация
Návod k použití
DA
Brugsanvisning
DE
Bedienungsanweisung
EL
Οδηγίες χρήσης
ES
Manual de usuario
ET
Kasutusjuhend
FI
Käyttöohje
FR
Manuel d'utilisation
HR
Priručnik za korištenje
HU
Használati utasítás
IT
Manuale dell'operatore
JA
KO
LT
3-6
LV
7-11
12-15
NL
16-19
NO
20-24
PL
25-29
PT
30-34
RO
35-38
RU
39-42
SK
43-47
SL
48-52
SV
53-57
TR
58-62
UK
63-66
VI
Sách hướng dẫn sử dụng
67-70
ZH
操作手册
71-75
76-80
BLi100/200/300/200X
81-85
86-90
91-94
95-99
100-104
105-109
115-119
120-124
125-128
129-132
133-137
138-141
142-145

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Husqvarna BLi100

 • Page 1: Table Of Contents

  Operator's manual Lietošanas pamācība 76-80 BLi100/200/300/200X Ръководство за експлоатация 7-11 Panduan Pengguna 81-85 Návod k použití 12-15 Gebruiksaanwijzing 86-90 Brugsanvisning 16-19 Bruksanvisning 91-94 Bedienungsanweisung 20-24 Instrukcja obsługi 95-99 Οδηγίες χρήσης 25-29 Manual do utilizador 100-104 Manual de usuario 30-34 Instrucţiuni de utilizare...
 • Page 3 PRODUCT OVERVIEW (Fig. 1) Battery Battery charger Recycle the product at an applicable disposal location for Power plug electrical and electronic equipment. Charging LED Error LED on charger Error LED on battery LED indicator for the state of charge The product or package of the product is not domestic Battery indicator button waste.
 • Page 4 Use the battery only when the ambient temperature is between -10°C (14°F) and 40°C (104°F). • Only use the battery chargers, QC330 or QC500 to charge Husqvarna original batteries. The batteries are software encrypted. • Use the battery charger only when the ambient temperature is between 5°C (41°F) and 40°C (104°F).
 • Page 5 • The battery will not charge if the battery temperature is more than 50°C Put the battery in the battery charger. When the charging LED on the (122°F). battery charger comes on, the battery is connected correctly to the battery charger. •...
 • Page 6 Obey the special requirement on package and labels for commercial transportations, also those from third parties and forwarding agents. Husqvarna products are not domestic waste and must only be discarded as • Speak to a person with special training in dangerous material before given in this manual.
 • Page 7 ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА (Fig. 1) Акумулатор Зарядно устройство за батерията Рециклирайте продукта в подходящ пункт за изхвърляне за електрическо и електронно Захранващ щепсел оборудване. Светодиод за зареждане Светодиод за грешка върху зарядното устройство Светодиод за грешка върху акумулаторната батерия Светодиоден...
 • Page 8 указване на особено важни части на инструкцията. • Използвайте само зарядните устройства за акумулаторни батерии, QC330 или QC500 за зареждане на оригинални акумулаторни ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: батерии на Husqvarna. Акумулаторните батерии са шифровани Използва се, ако софтуерно. има опасност от нараняване или смърт за оператора или •...
 • Page 9 Акумулаторната батерия трябва да бъде заредена, преди да я батерия светят. използвате за първи път. Винаги използвайте зарядно устройство Извадете акумулатора от зарядното устройство. Husqvarna QC330 или QC500. • Използвайте акумулаторната батерия само когато околната СВЕТОДИОДЕН ИНДИКАТОР НА температура е между -10°C (14°F) и 40°C (104°F).
 • Page 10 Светодиоден индикатор Състояние на акумулаторната батерия 3 светодиодни светлини светят Батерията е заредена на 50% – 75%. 2 светодиодни светлини светят Батерията е заредена на 25% – 50%. 1 светодиод свети Батерията е заредена на 0% – 25%. 1 светодиодна светлина мига Батерията...
 • Page 11 съхранение за продължително време. • Почистете акумулаторната батерия, преди да я оставите за съхранение. ИЗХВЪРЛЯНЕ Продуктите на Husqvarna не са битови отпадъци и трябва да се изхвърлят само в съответствие с посоченото в това ръководство. 1243 - 002 - 27.09.2019...
 • Page 12: Ms Cs

  POPIS VÝROBKU (Fig. 1) Baterie Nabíječka baterií Odevzdejte výrobek ve sběrném dvoře pro recyklaci Napájecí zástrčka elektrických a elektronických zařízení. Kontrolka LED dobíjení Chybová kontrolka LED na nabíječce Chybová kontrolka LED na baterii LED indikátor stavu dobíjení Výrobek ani obal výrobku nelze zlikvidovat jako domácí Tlačítko ukazatele stavu baterie odpad.
 • Page 13 • Používejte pouze baterie BLi100/200/300/200X, které jsou dobíjecí Varování, upozornění a poznámky slouží jako upozornění na specifické a vhodné jako zdroj napájení pro související produkty Husqvarna. důležité části návodu. Abyste zabránili zranění, nepoužívejte baterii jako zdroj napájení pro jiná zařízení.
 • Page 14 • Baterii používejte pouze při okolních teplotách v rozsahu −10 až 40°C Vložte baterii do nabíječky baterií. Pokud se rozsvítí kontrolka LED (14 až 104°F). dobíjení na nabíječce baterií, baterie je správně připojena k nabíječce. • Nabíječku baterií používejte pouze při okolních teplotách v rozsahu 5 až Baterie je plně...
 • Page 15 • Dodržujte zvláštní požadavky uvedené na obalu a označení pro komerční přepravu a také ty od třetích stran a dopravců. Výrobky Husqvarna nepatří do domovního odpadu a musí být zlikvidovány • Než odešlete výrobek, promluvte si s osobou speciálně vyškolenou výhradně...
 • Page 16 PRODUKTOVERSIGT (Fig. 1) Batteri Batterioplader Aflever produktet på en godkendt genbrugsstation til Strømstik elektrisk og elektronisk udstyr. LED-indikator for opladning Fejl-LED på oplader Fejl-LED på batteri LED-indikator for opladningsstatus Produktet og produktemballagen er ikke almindeligt Batteriindikatorknap husholdningsaffald. SYMBOLER PÅ PRODUKTET Vær forsigtig, og brug produktet korrekt.
 • Page 17 SIKKERHEDSDEFINITIONER • Brug kun batteriopladerne, QC330 eller QC500 til at oplade Husqvarna originale batterier. Batterierne er softwarekrypteret. • Brug kun BLi100/200/300/200X batterier, der er genopladelige, som Advarsler, forholdsregler og bemærkninger bruges til at pege på særligt strømforsyning til de relaterede Husqvarna produkter. For at undgå...
 • Page 18 • Brug kun batteriet ved en omgivende temperatur på mellem -10°C Isæt batteriet i batteriopladeren. Når LED-indikatoren for opladning på (14°F) og 40°C (104°F). batteriladeren tænder, er batteriet tilsluttet korrekt til batteriladeren. • Brug kun batteriopladeren ved en omgivende temperatur på mellem 5°C Batteriet er fuldt opladet, når alle LED'er på...
 • Page 19 • Overhold de særlige krav vedrørende emballage og etiketter til kommerciel transport, også fra tredjeparter og speditører. Husqvarna-produkter er ikke husholdningsaffald og må kun bortskaffes som • Tal med en person med specialuddannelse i farligt materiale, før du angivet i denne manual.
 • Page 20 GERÄTEÜBERSICHT (Fig. 1) Akku Akkuladegerät Recyceln Sie das Gerät an einer entsprechenden Recyclingstation für elektrische und elektronische Netzstecker Geräte. LED-Ladeanzeige Fehler-LED am Ladegerät Fehler-LED am Akku LED-Anzeige des Ladestatus Das Gerät und die Verpackung des Geräts dürfen nicht Akkuanzeigetaste über den Hausmüll entsorgt werden. SYMBOLE AUF DEM GERÄT Gehen Sie vorsichtig vor, und verwenden Sie das Gerät ordnungsgemäß.
 • Page 21 SICHERHEITSDEFINITIONEN • Verwenden Sie nur die Akkuladegeräte QC330 oder QC500 zum Aufladen von Originalakkus von Husqvarna. Die Akkus verfügen über eine Softwareverschlüsselung. Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise werden verwendet, um auf • Verwenden Sie als Stromversorgung für die zugehörigen Geräte von besonders wichtige Teile der Bedienungsanleitung hinzuweisen.
 • Page 22 Legen Sie den Akku in das Ladegerät. Wenn die LED-Ladeanzeige auf Verwenden Sie grundsätzlich nur die Batterieladegeräte QC330 oder dem Ladegerät aufleuchtet, dann ist der Akku richtig an das Ladegerät QC500 von Husqvarna. angeschlossen. • Der Akku darf nur verwendet werden, wenn die Umgebungstemperatur Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn alle LEDs der Akku-LED-...
 • Page 23 LED-Anzeige Akkuladezustand Alle LEDs leuchten Der Akku ist zu 75 % - 100 % geladen. 3 LEDs leuchten Der Akku ist zu 50% - 75% geladen. 2 LEDs leuchten Der Akku ist zu 25% - 50% geladen. 1 LED leuchtet Der Akku ist zu 0% - 25% geladen.
 • Page 24 Laden Sie den Akku auf 30 bis 50 %, bevor Sie ihn über längere Zeit einlagern. • Reinigen Sie den Akku, bevor Sie ihn einlagern. ENTSORGUNG Geräte von Husqvarna sind kein Hausmüll und dürfen nur wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben entsorgt werden. • Befolgen Sie die örtlichen Entsorgungsauflagen und geltenden Vorschriften.
 • Page 25 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (Fig. 1) Μπαταρία Φορτιστής μπαταρίας Ανακυκλώστε το προϊόν σε κατάλληλη τοποθεσία Φις ηλεκτρικής τροφοδοσίας απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Λυχνία LED φόρτισης Λυχνία LED σφάλματος στο φορτιστή Λυχνία LED σφάλματος στην μπαταρία Ενδεικτική λυχνία LED για την κατάσταση φόρτισης Το...
 • Page 26 Για την επισήμανση ειδικών σημαντικών τμημάτων του εγχειριδίου • Χρησιμοποιήστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες χρησιμοποιούνται προειδοποιήσεις, συστάσεις προσοχής και σημειώσεις. BLi100/200/300/200X ως πηγή ρεύματος αποκλειστικά για τα συναφή ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: προϊόντα Husqvarna. Για την αποφυγή τραυματισμών, μην Χρησιμοποιείται όταν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ως πηγή ηλεκτρικής ισχύος για άλλες...
 • Page 27 • Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί, προτού την χρησιμοποιήσετε για σωστά στο φορτιστή της μπαταρίας. πρώτη φορά. Χρησιμοποιείτε πάντα φορτιστή μπαταριών Husqvarna Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη όταν όλες οι λυχνίες LED στη QC330 ή QC500. γραμμή ενδείξεων LED στην μπαταρία είναι αναμμένες.
 • Page 28 Ένδειξη LED Κατάσταση μπαταρίας 1 λυχνία LED αναβοσβήνει Η μπαταρία είναι άδεια. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Συμπτώματα Αιτία Ενέργεια Η λυχνία LED σφάλματος της μπαταρίας ανα- Απόκλιση θερμοκρασίας, η μπαταρία είναι πολύ Αφήστε την μπαταρία να κρυώσει ή προθερμάνετέ την βοσβήνει. κρύα ή πολύ ζεστή για χρήση. σε...
 • Page 29 για μεγάλο χρονικό διάστημα. • Καθαρίστε την μπαταρία προτού την αποθηκεύσετε. ΑΠΟΡΡΙΨΗ Τα προϊόντα Husqvarna δεν αποτελούν οικιακά απορρίμματα και πρέπει να απορρίπτονται μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. • Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις τοπικές απαιτήσεις απόρριψης και τους ισχύοντες κανονισμούς.
 • Page 30 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (Fig. 1) Batería Cargador de baterías Recíclelo en un lugar apto para la eliminación de equipos Enchufe eléctricos y electrónicos. LED de carga LED de error en cargador LED de error en batería Indicador LED del estado de carga Botón indicador de la batería El producto o su embalaje no son residuos domésticos.
 • Page 31 DEFINICIONES DE SEGURIDAD • Utilice únicamente los cargadores de batería QC330 o QC500 para cargar las baterías originales de Husqvarna. Las baterías están encriptadas mediante software. Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para destacar • Utilice las baterías recargables BLi100/200/300/200X como fuente de información especialmente importante del manual.
 • Page 32 Cargue la batería solamente a • La batería debe cargarse antes de utilizarse por primera vez. Utilice siempre un cargador de baterías Husqvarna QC330 o QC500. una temperatura ambiente entre 5°C (41 °F) y 40°C (114 °F). • Utilice la batería solo cuando la temperatura ambiente oscile entre -10°C y 40°C (14°F y 104°F).
 • Page 33 • Hable con alguien con formación especial en materiales peligrosos Los productos Husqvarna no son residuos domésticos y se deben desechar antes de enviar el producto. Respete todas las normativas nacionales. como se indica en este manual.
 • Page 34 DATOS TÉCNICOS Para conocer los datos técnicos, consulte la placa de características de la batería. 1243 - 002 - 27.09.2019...
 • Page 35 TOOTE TUTVUSTUS (Fig. 1) Akulaadija Käidelge see toode elektri- ja elektroonikajäätmete jaoks Toitepistik heakskiidetud jäätmejaamas. Laadimise LED-märgutuli Laadija tõrke LED-märgutuli Aku tõrke LED-märgutuli Laadimisoleku LED-märgutuli Akunäidiku nupp Toode või toote pakend ei kuulu olmejäätmete hulka. SÜMBOLID TOOTEL Olge ettevaatlik ja kasutage toodet õigesti. Seade võib põhjustada kasutaja või kõrvaliste isikute ohtliku Ärge sukeldage akut vette.
 • Page 36 OHUTUSE MÄÄRATLUSED • Kasutage vastavate Husqvarna toodete toiteallikana üksnes taaslaetavaid BLi100/200/300/200X akusid. Kehavigastuse vältimiseks ärge kasutage akut muude seadmete toiteallikana. Mõistetega „hoiatus”, „ettevaatust” ja „märkus” juhitakse tähelepanu eriti • Ärge püüdke akut lahti monteerida ega parandada. Remonttöid tohib olulistele kohtadele kasutusjuhendis.
 • Page 37 • Aku laetustaseme nägemiseks vajutage aku indikaatori nuppu. Asetage aku akulaadijasse. Kui akul süttib laadimise LED-märgutuli, on aku õigesti akulaadijasse ühendatud. AKU LAADIMINE Aku on täielikult laetud siis, kui akul põlevad kõik LED-indikaatori LED- märgutuled. Enne esimest kasutuskorda laadige aku täis. Uus aku on laetud 30% Eemaldage aku laadijast.
 • Page 38 UTILISEERIMINE • Täitke kaubanduslikule transpordile kehtestatud pakendamise ja märgistamise erinõudeid (sh kolmandate osapoolte või ekspediitorite Husqvarna Tooted ei kuulu olmejäätmete hulka ja need tuleb utiliseerida teenuseid kasutades). vastavalt käesolevas juhendis toodud juhistele. • Enne seadme lähetamist konsulteerige isikuga, kes on läbinud ohtlike ainete käitlemise alase erikoolituse.
 • Page 39 TUOTTEEN KUVAUS (Fig. 1) Akku Akkulaturi Vie laite asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden Virtapistoke keräyspisteeseen. Latauksen merkkivalo Laturin vian merkkivalo Akun vian merkkivalo Lataustilan LED-ilmaisin Laitetta tai sen pakkausta ei saa hävittää Akun varaustilan ilmaisin kotitalousjätteen mukana. TUOTTEEN SYMBOLIT Ole varovainen ja käytä laitetta oikein. Tämä laite voi aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vahinkoja tai Älä...
 • Page 40 Käytä akkua ainoastaan –10–40 °C:n lämpötiloissa. • Käytä akkulaturia ainoastaan 5–40 °C:n lämpötiloissa. • Käytä vain latureita QC330 tai QC500 alkuperäisten Husqvarna-akkujen • Akku ei lataudu, jos akun lämpötila on yli 50 °C. lataamiseen. Akkujen ohjelmisto on suojattu. 1243 - 002 - 27.09.2019...
 • Page 41 • Painamalla akun varaustilan ilmaisinta näet akun varaustilan. Aseta akku akkulaturiin. Kun laturin latauksen merkkivalo palaa, akku on oikein kiinni akkulaturissa. AKUN LATAAMINEN Akku on täysin ladattu, kun kaikki LED-ilmaisimen merkkivalot palavat. Irrota akku akkulaturista. Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa. Akun varaus on toimitettaessa vain 30 %.
 • Page 42 HÄVITTÄMINEN • Pakkausta ja merkintöjä koskevia erityismääräyksiä on noudatettava, myös kolmansien osapuolten tai huolitsijoiden järjestämässä Husqvarna-laitteet eivät ole kotitalousjätettä. Ne on hävitettävä vain tässä tavarakuljetuksessa. oppaassa kuvatulla tavalla. • Keskustele erityiskoulutuksen saaneen vaarallisten aineiden asiantuntijan kanssa ennen tuotteen lähettämistä. Noudata kaikkia •...
 • Page 43 PRÉSENTATION DU PRODUIT (Fig. 1) Batterie Chargeur de batterie Déposez le produit dans un site de recyclage approprié Prise de courant pour équipements électriques et électroniques. LED de charge LED d'erreur sur le chargeur LED d'erreur sur la batterie Indicateur LED d'état de charge Le produit ou son emballage ne font pas partie des Indicateur de batterie ordures ménagères.
 • Page 44 • Utilisez uniquement les chargeurs de batterie QC330 ou QC500 pour AVERTISSEMENT: charger les batteries Husqvarna d'origine. Les batteries sont codées par Symbole utilisé en cas logiciel. de risque de blessures ou de mort pour l'opérateur ou les •...
 • Page 45 • La batterie doit être chargée avant sa première utilisation. Utilisez l'indicateur LED situé sur la batterie sont allumées. toujours un chargeur de batterie Husqvarna QC330 ou QC500. Dégagez la batterie du chargeur de batterie. • N'utilisez la batterie que si la température ambiante est comprise entre -10°C (14°F) et 40°C (104°F).
 • Page 46 Voyant DEL État de la batterie 1 LED est allumée La batterie est chargée à 0 % - 25 %. 1 voyant LED clignote La batterie est vide. RECHERCHE DE PANNES Symptômes Cause Action La LED d'erreur de la batterie clignote. Écart de température, la batterie est trop froide ou Laissez la batterie refroidir ou déplacez-la à...
 • Page 47 • Nettoyez la batterie avant de la remiser. MISE AU REBUT Les produits Husqvarna ne sont pas des déchets ménagers et doivent être mis au rebut suivant la procédure indiquée dans ce manuel. • Respectez les consignes locales de gestion des déchets et les réglementations applicables.
 • Page 48 PREGLED PROIZVODA (Fig. 1) Baterija Punjač baterije Reciklirajte proizvod na odgovarajućem odlagalištu Strujni utikač otpada za električnu i elektroničku opremu. LED za punjenje LED indikator za pogreške na punjaču LED indikator za pogreške na bateriji LED indikator stanja punjenja Proizvod ni njegova ambalaža ne spadaju u kućanski Gumb indikatora baterije otpad.
 • Page 49 SIGURNOSNE DEFINICIJE • Kao izvor napajanja za povezane proizvode tvrtke Husqvarna upotrebljavajte samo punjive baterije BLi100/200/300/200X. Bateriju nemojte upotrebljavati za napajanje drugih proizvoda jer postoji Upozorenjima, oprezima i napomenama naglašavaju se posebno važni opasnost od ozljeda. dijelovi priručnika. • Bateriju nemojte rastavljati niti pokušavati popraviti. Sve popravke mora obavljati samo ovlašteni distributer.
 • Page 50 Bateriju punite isključivo na temperaturama • Prije prve upotrebe bateriju je potrebno napuniti. Obavezno upotrijebite punjač baterija Husqvarna QC330 ili QC500. okoline između 5 °C (41 °F) i 40 °C (114 °F). • Bateriju upotrebljavajte samo pri temperaturama okoline između -10 °C (14 °F) i 40 °C (104 °F).
 • Page 51 • Prije slanja proizvoda obratite se osobi s posebnom obukom za opasni Proizvodi Husqvarna nisu kućanski otpad i smiju se odlagati u otpad jedino u materijal. Pridržavajte se svih mjerodavnih nacionalnih propisa. skladu s uputama iz ovog priručnika.
 • Page 52 TEHNIČKI PODACI Tehničke podatke potražite na natpisnoj pločici baterije. 1243 - 002 - 27.09.2019...
 • Page 53 A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE (Fig. 1) Akkumulátor Akkumulátortöltő A termék újrahasznosítását egy megfelelő, az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására Tápcsatlakozó-dugasz szolgáló ponton kell elvégezni. Töltésjelző LED Hibajelző LED a töltőn Hibajelző LED az akkumulátoron A töltöttségi állapotot jelző LED indikátor A termék és a termék csomagolása nem minősül Akkumulátorjelző...
 • Page 54 BIZTONSÁGI MEGHATÁROZÁSOK • Az eredeti Husqvarna akkumulátorok töltéséhez kizárólag a QC330 vagy QC500 akkumulátortöltő használható. A akkumulátorok szoftveresen kódolva vannak. A figyelmeztetések, óvintézkedések és megjegyzések a használati utasítás • A tölthető BLi100/200/300/200X akkumulátorokat kizárólag a megfelelő kiemelten fontos részeire hívják fel a figyelmet.
 • Page 55 VIGYÁZAT: Az akkumulátort csak 5°C (41°F) és • Az akkumulátort az első használat előtt fel kell tölteni. Mindig Husqvarna QC330 vagy QC500 akkumulátortöltő készüléket 40°C (114°F) közötti hőmérséklet esetén töltse. használjon. • Az akkumulátort csak -10°C és 40°C közötti környezeti hőmérséklet Helyezze az akkumulátort a töltőbe.
 • Page 56 A termék elküldése előtt forduljon egy veszélyes anyagok tekintetében szakképzett személyhez. Tartsa be az összes vonatkozó nemzeti előírást. A Husqvarna termékek nem minősülnek háztartási hulladéknak, és ártalmatlanításukat kizárólag a kézikönyvben leírtaknak megfelelően szabad • Ha az akkumulátort becsomagolja, az érintkezőket le kell fedni elvégezni.
 • Page 57 • A termék újrahasznosításával és ártalmatlanításával kapcsolatos további információkért forduljon az illetékes Husqvarna márkakereskedőhöz. MŰSZAKI ADATOK A műszaki adatokat lásd az akkumulátor típustábláján. 1243 - 002 - 27.09.2019...
 • Page 58 PANORAMICA DEL PRODOTTO (Fig. 1) Batteria Caricabatterie Riciclare il prodotto in un punto di riciclaggio applicabile Presa di corrente per apparecchiature elettriche ed elettroniche. LED di carica LED di errore sul caricabatterie LED di errore sulla batteria Indicatore LED per lo stato di carica Il prodotto o l'imballaggio del prodotto non è...
 • Page 59 Utilizzare le batterie BLi100/200/300/200X ricaricabili come Le avvertenze, le precauzioni e le note sono utilizzate per evidenziare le alimentazione per i soli prodotti Husqvarna in questione. Per evitare il parti importanti del manuale. rischio di lesioni, non utilizzare la batteria come fonte di alimentazione per altri dispositivi.
 • Page 60 • È necessario ricaricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. temperatura esterna compresa tra 5 °C (41 °F) e 40 °C (114 Utilizzare sempre Husqvarna QC330 o il caricabatterie QC500. °F). • Utilizzare la batteria soltanto quando la temperatura ambiente è...
 • Page 61 Parlare con personale che ha seguito una formazione specifica in materiali pericolosi prima di inviare il prodotto. Rispettare tutte le norme I prodotti Husqvarna non sono rifiuti domestici e devono essere smaltiti nazionali vigenti. secondo le indicazioni fornite in questo manuale.
 • Page 62 DATI TECNICI Per i dati tecnici, fare riferimento alla targhetta dati di funzionamento della batteria. 1243 - 002 - 27.09.2019...
 • Page 63: 取扱説明書 사용자 설명서 Operatoriaus Vadovas

  製品の概要 (Fig. 1) バッテリー バッテリー充電器 本製品は、 電気・電子機器の適切な処理方法でリサイクル 電源プラグ してください。 充電 LED 充電器のエラー LED バッテリーのエラー LED LED インジケータ(充電状態の表示) 本製品や本製品のパッケージは、 一般廃棄物ではありませ バッテリーインジケータボタン ん。 製品に表記されるシンボルマーク 十分に注意し、 本製品を正しく使用してください。本製品 により、 操作者や付近にいる人が重傷を負う、 または死亡 バッテリーは水の中に入れないでください。 するおそれがあります。 yyyywwxxxx 製造番号は銘板に記載されています。yyyy は製造年、 ww は製造された週です。 この取扱説明書をよくお読みになり、 内容をしっかりと把 握したうえで、使用してください。 注記: 本製品に付いている他のシンボル/銘板は、一部の商業地域に 向けた認定条件を示します。 本製品は...
 • Page 64 バッテリーはくぎ、ネジ、または宝飾品などの金属から離して保管して ください。 注記: すべての警告および説明を保管してください。 操作 • Husqvarna 純正バッテリーの充電には、バッテリー充電器、QC330 ま • バッテリーは、最初に使用する前に充電する必要があります。常に たは QC500 のみ使用してください。バッテリーはソフトウェアで暗号 Husqvarna QC330 または QC500 充電器を使用してください。 化されています。 • バッテリーは、周囲の温度が -10°C ~ 40°C の場合にのみ使用してくだ • 充電式 BLi100/200/300/200X バッテリーのみを、対応する Husqvarna さい。 製品の電源として使用してください。負傷を防止するため、他の装置の • バッテリー充電器は、周囲の温度が 5°C ~ 40°C の場合にのみ使用して 電源は使用しないでください。...
 • Page 65 • バッテリーインジケータボタンを押すと、バッテリーの充電状態の情報 バッテリーをバッテリー充電器に取り付けます。バッテリーがバッテ が表示されます。 リー充電器に正しく接続されると、バッテリー充電器の充電 LED が点 灯します。 バッテリーの充電 LED インジケータのすべての LED が点灯している場合は、バッテリー は完全に充電されています。 初めて操作する前に、バッテリーを充電してください。出荷時のバッテリー バッテリー充電器からバッテリーを外します。 は、充電 30 %の状態です。 バッテリー LED インジケータ 注意: バッテリー充電器は、必ず、周囲の温度が 5~ ディスプレイには、 充電の状況と、 バッテリーに関する問題が表示されます。 40°C(41~114°F)の場所で使用してください。 LED インジケータ バッテリーステータス すべての LED ライトが点灯 バッテリーは 75% ~ 100% 充電済み。 LED ライトが...
 • Page 66 梱包およびラベル貼付に関して、商用輸送、第三者、および運送業者の 所定の要件に従ってください。 Husqvarna 製品は一般廃棄物ではないため、本説明書に記載されているとお • 本製品を発送する前に、危険物に関して特別な訓練を受けた担当者にご りに廃棄する必要があります。 相談ください。該当するすべての国内規制に従ってください。 • 地域の廃棄要件および適用される法規に従ってください。 • バッテリーを梱包するときは、端子にテープを貼ってください。バッテ リーを固定し、損傷や事故を防ぐために梱包してください。 • 本製品とパッケージは、適切な処理方法でリサイクルしてください。 • 静電気が発生するような場所にはバッテリーを保管しないでください。 • 本製品のリサイクルと廃棄方法については、 お近くの Husqvarna 販売店 バッテリーは金属製の箱に保管しないでください。 にお問い合わせください。 • バッテリーは、霜の降りない、乾燥した清潔な場所に、適切な温度で保 主要諸元 管してください。 • バッテリーは、温度が 5~25 °C の場所に保管してください。バッテリ 主要諸元については、バッテリーの銘板を参照してください。 ーは日光の当たらない場所に保管してください。 1243 - 002 - 27.09.2019...
 • Page 67 제품 개요 (Fig. 1) 배터리 배터리 충전기 제품은 해당하는 전기 및 전자 장비 폐기장에서 재활용하 전원 플러그 십시오. 충전 LED 충전기의 오류 LED 배터리의 오류 LED 충전 상태 표시 LED 배터리 표시등 버튼 제품 또는 제품의 패키지는 가정용 폐기물이 아닙니다. 제품의...
 • Page 68 Husqvarna QC330 또는 QC500 배터리 충전기를 사용하십시오. • 주변 온도가 -10°C~40°C(14°F~104°F)일 때만 배터리 충전기를 사용하 • QC330 또는 QC500 배터리 충전기만 사용하여 Husqvarna 정품 배터리 십시오. 를 충전하십시오. 배터리는 소프트웨어 암호화되어 있습니다. • 주변 온도가 5°C~40°C(41°F~104°F)일 때만 배터리 충전기를 사용하십...
 • Page 69 배터리 충전 방법 배터리를 배터리 충전기에 삽입합니다. 배터리 충전기의 충전 LED가 켜 지면 배터리가 충전기에 올바르게 연결된 것입니다. 처음 운영하기 전에 배터리를 충전하십시오. 출고 시 배터리는 30%만 충전되 LED 표시등의 모든 LED가 켜지면 배터리가 완전히 충전된 상태입니다. 어 있습니다. 배터리를 배터리 충전기에서 분리합니다. 배터리...
 • Page 70 • 제삼자나 운송 중개인에 의해 이루어지는 상용 운송에 대해서는 포장 및 라벨에 대한 특수 요구사항을 준수하십시오. Husqvarna 제품은 생활 폐기물이 아니며 이 설명서에 나와 있는 대로만 폐기 • 제품을 보내기 전에 위험한 물건에 대한 특별한 교육을 받은 사람에게 문 해야 합니다.
 • Page 71 GAMINIO APŽVALGA (Fig. 1) Akumuliatorius Akumuliatoriaus įkroviklis Nuvežkite gaminį perdirbti į atitinkamą elektros ir Kištukas elektronikos įrenginių utilizavimo vietą. Įkrovimo šviesos diodas Klaidos LED indikatorius įkroviklyje Klaidos LED indikatorius akumuliatoriuje Įkrovos būsenos LED indikatorius Gaminys ar gaminio pakuotė nepriskiriami buitinėms Akumuliatoriaus indikacinis mygtukas atliekoms.
 • Page 72 Įspėjimai, perspėjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti dėmesį į ypač svarbias • Naudokite tik „BLi100/200/300/200X“ akumuliatorius, kurie yra vadovo dalis. įkraunami tik kaip „Husqvarna“ įrenginių maitinimo šaltiniai. Kad PERSPĖJIMAS: išvengtumėte sužeidimų, nenaudokite akumuliatoriaus kaip kitų gaminių Naudojamas, kai naudotojui ar maitinimo šaltinio.
 • Page 73 PASTABA: Akumuliatorių įkraukite tik nuo 5°C • Akumuliatorius turi būti įkrautas prieš pirmąjį naudojimą. Visada naudokite „Husqvarna“, „QC330“ arba „QC500“ akumuliatoriaus kroviklį. (41°F) iki 40°C (114°F) temperatūroje. • Akumuliatoriaus įkroviklį naudokite, tik kai aplinkos temperatūra yra nuo -10°C (14°F) iki 40°C (104°F).
 • Page 74 ŠALINIMAS pakavimo ir žymėjimo. • Pasitarkite su pavojingų medžiagų gabenimo specialistu prieš siųsdami Husqvarna gaminiai nėra buitinės atliekos ir turi būti išmesti šiame vadove įrenginį. Laikykitės visų taikomų nacionalinių reikalavimų. vadove nurodytu būdu. • Pakuodami akumuliatorių uždėkite juostą ant kontaktų. Tvirtai supakuokite akumuliatorių, kad išvengtumėte pažeidimų...
 • Page 75 TECHNINIAI DUOMENYS Techninių duomenų ieškokite akumuliatoriaus nominalių parametrų plokštelėje. 1243 - 002 - 27.09.2019...
 • Page 76: Lietošanas Pamācība

  IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS (Fig. 1) Akumulators Akumulatora lādētājs Utilizējiet izstrādājumu piemērotā elektrisko un Kontaktdakša elektronisko ierīču likvidēšanas uzņēmumā. Uzlādes LED indikators Kļūdas gaismas diode uz lādētāja Kļūdas gaismas diode uz akumulatora Uzlādes statusa LED indikators Tālāk esošais simbols nozīmē, ka izstrādājums nav Akumulatora indikatora poga sadzīves atkritumi.
 • Page 77 DROŠĪBAS DEFINĪCIJAS • Husqvarna oriģinālā akumulatora uzlādei izmantojiet tikai akumulatora lādētāju QC330 vai QC500. Akumulatoriem ir šifrēta programmatūra. • Kā barošanas avotu izmantojiet BLi100/200/300/200X uzlādējamus Brīdinājumi, norādes “Uzmanību!” un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu akumulatorus tikai saistītajiem Husqvarna produktiem. Lai nepieļautu īpaši svarīgas lietotāja rokasgrāmatas daļas.
 • Page 78 • Izmantojiet akumulatoru tikai tad, ja apkārtējās vides temperatūra ir Ievietojiet akumulatoru lādētājā. Ja iedegas akumulatora lādētāja robežās no -10°C (14°F) līdz 40°C (104°F). uzlādes LED indikators, akumulators ir pareizi pievienots lādētājam. • Izmantojiet akumulatora lādētāju tikai tad, ja apkārtējās vides Akumulators ir pilnībā...
 • Page 79 • Pirms nosūtāt izstrādājumu, konsultējieties ar bīstamo preču apstrādes speciālistu. Ievērojiet visus spēkā esošos valsts likumus. Husqvarna izstrādājumi nav sadzīves atkritumi un tie ir jāutilizē atbilstoši rokasgrāmatas norādījumiem. • Kad ievietojat akumulatoru iepakojumā, kontaktus aizlīmējiet ar līmlenti. Ievietojiet akumulatoru iepakojumā stingri, lai izvairītos no bojājumiem •...
 • Page 80 TEHNISKIE DATI Tehniskos datus skatiet akumulatora datu plāksnītē. 1243 - 002 - 27.09.2019...
 • Page 81: Panduan Pengguna

  GAMBARAN KESELURUHAN PRODUK (Fig. 1) Bateri Pengecas bateri Kitar semula produk di lokasi pelupusan yang berkenaan Palam kuasa untuk elektrik dan elektronik. LED pengecasan LED ralat pada pengecas LED ralat pada bateri Penunjuk LED untuk keadaan pengecasan Produk atau pakej produk bukan bahan buangan Butang penunjuk bateri domestik.
 • Page 82 TAKRIFAN KESELAMATAN • Gunakan bateri BLi100/200/300/200X yang boleh dicas semula sebagai bekalan kuasa untuk produk Husqvarna yang berkenaan sahaja. Untuk mengelakkan kecederaan, jangan gunakan bateri sebagai bekalan Amaran, awasan dan nota digunakan untuk menunjukkan bahagian yang kuasa bagi peranti lain.
 • Page 83 Hanya cas suhu apabila suhu sekeliling adalah • Bateri mesti dicas sebelum anda menggunakannya buat kali pertama. Sentiasa gunakan pengecas bateri Husqvarna QC330 atau QC500 antara 5°C (41°F) hingga 40°C (114°F). • Hanya gunakan bateri apabila suhu sekeliling adalah antara -10°C (14°F) hingga 40°C (104°F).
 • Page 84 PEMBUANGAN • Rujuk orang yang telah melalui latihan khas tentang bahan berbahaya sebelum anda menghantar produk. Patuhi semua peraturan negara Produk Husqvarna ini bukan sampah domestik dan hanya boleh dibuang yang berkenaan. mengikut arahan dalam manual ini. • Gunakan pita pada titik sambungan apabila anda memasukkan bateri ke dalam pakej.
 • Page 85 DATA TEKNIKAL Untuk data teknikal, rujuk kepada plat penarafan bateri. 1243 - 002 - 27.09.2019...
 • Page 86: Gebruiksaanwijzing

  PRODUCTOVERZICHT (Fig. 1) Accu Acculader Lever het product in bij een geschikte verwijderingslocatie voor elektrische en elektronische Voedingsstekker apparatuur. Oplaadled Foutled op lader Foutled op accu Led-indicator voor de laadstatus Het product of de verpakking ervan is geen huishoudelijk Accu-indicatieknop afval.
 • Page 87 VEILIGHEIDSDEFINITIES • Gebruik alleen de acculaders QC330 of QC500 om originele accu's van Husqvarna op te laden. De accu's zijn voorzien van softwarematige encryptie. Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen worden gebruikt • Gebruik de BLi100/200/300/200X-accu's die oplaadbaar zijn uitsluitend om te wijzen op belangrijke delen van de handleiding.
 • Page 88 Laad de accu alleen op wanneer de • De accu moet vóór het eerste gebruik worden opgeladen. Gebruik altijd omgevingstemperatuur tussen 5°C (41 °F) en 40°C (114 °F) de QC330- of QC500-acculader van Husqvarna. ligt. • Gebruik de accu alleen als de omgevingstemperatuur tussen -10°C en 40°C ligt.
 • Page 89 Neem alle van toepassing zijnde nationale voorschriften in acht. Producten van Husqvarna zijn geen huishoudelijk afval en mogen alleen • Breng tape aan over de polen wanneer u de accu in een pakket plaatst.
 • Page 90 • Neem contact op met uw plaatselijke Husqvarna-dealer voor meer informatie over het recyclen en afvoeren van het product. TECHNISCHE GEGEVENS Raadpleeg het productplaatje van de accu voor technische gegevens. 1243 - 002 - 27.09.2019...
 • Page 91: Bruksanvisning

  PRODUKTOVERSIKT (Fig. 1) Batteri Batterilader Lever produktet til et godkjent gjenvinningsanlegg for Støpsel elektrisk og elektronisk utstyr. Ladelampe Feilindikator på lader Feilindikator på batteri LED-lampe for ladestatus Batteriindikatorknapp Produktet og produktemballasjen er ikke restavfall. SYMBOLER PÅ PRODUKTET Vær forsiktig, og bruk produktet riktig. Dette produktet kan føre til alvorlig personskade eller død for operatøren Ikke legg batteriet i vann.
 • Page 92 DRIFT alvorlig personskade. • Batteriet må lades før første gangs bruk. Bruk alltid en Husqvarna Merk: QC330- eller QC500-batterilader. Ta vare på alle advarsler og instruksjoner. • Bruk batteriet bare i omgivelsestemperaturer fra –10 °C (14 °F) til 40 °C (104°F).
 • Page 93 • Bruk batteriladeren bare i omgivelsestemperaturer fra 5 °C (41 °F) til Sett batteriet i batteriladeren. Når LED-lampen for lading på 40 °C (104 °F). batteriladeren tennes, er batteriet riktig koblet til batteriladeren. • Batteriet lades ikke hvis batteritemperaturen er på over 50 °C (122 °F). Batteriet er fulladet når alle LED-lampene på...
 • Page 94 • Batteriet må ikke oppbevares på steder der det kan forekomme statisk • Ta kontakt med din lokale Husqvarna-forhandler hvis du vil ha mer elektrisitet. Ikke oppbevar batteriet i en metallkasse. informasjon om hvordan du resirkulerer og kaster produktet. •...
 • Page 95: Instrukcja Obsługi

  PRZEGLĄD PRODUKTU (Fig. 1) Akumulator Ładowarka Należy poddać produkt recyklingowi we właściwym Wtyczka zasilania punkcie zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dioda LED ładowania Dioda LED błędu na ładowarce Dioda LED błędu na akumulatorze Dioda LED stanu ładowania Tego produktu ani opakowania nie można traktować jako Przycisk wskaźnika akumulatora odpady domowe.
 • Page 96 ładowarki , QC330 lub QC500. Akumulatory są szczególnie ważne sekcje instrukcji obsługi. zabezpieczone szyfrem programowym. • Jako źródła zasilania do powiązanych produktów Husqvarna należy OSTRZEŻENIE: używać akumulatorów BLi100/200/300/200X. Aby uniknąć obrażeń, nie Stosuje się, gdy istnieje należy używać akumulatora jako źródła zasilania innych produktów.
 • Page 97 ładowarce sygnalizuje, że akumulator podłączono do ładowarki w • Przed pierwszym użyciem akumulator należy naładować. Zawsze prawidłowy sposób. używaj ładowarki Husqvarna QC330 lub QC500. Kiedy akumulator jest całkowicie naładowany, świecą się wszystkie • Zakres temperatury otoczenia, w jakiej można używać akumulatora diody LED znajdującego się...
 • Page 98 Wskaźnik diodowy Stan akumulatora Miga 1 dioda LED Akumulator rozładowany. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Objawy Przyczyna Rozwiązanie Miga dioda LED błędu akumulatora. Nieprawidłowa temperatura – akumulator jest za Należy poczekać aż akumulator ostygnie, lub umieścić zimny lub za gorący, aby można było go używać. w pomieszczeniu celem jego ogrzania.
 • Page 99 • Przed dłuższym okresem przechowywania akumulator należy wyczyścić. UTYLIZACJA Produkty Husqvarna nie stanowią odpadów komunalnych i należy je utylizować jedynie w sposób podany w tej instrukcji. • Należy przestrzegać lokalnych wymogów dotyczących utylizacji oraz wszystkich innych obowiązujących przepisów. •...
 • Page 100: Manual Do Utilizador

  VISTA GERAL DO PRODUTO (Fig. 1) Bateria Carregador da bateria Recicle o produto numa localização de eliminação Ficha de alimentação aplicável para equipamentos elétricos e eletrónicos. LED de carregamento LED de erro do carregador LED de erro da bateria Indicador LED do estado de carga O produto ou a respetiva embalagem não são resíduos Botão indicador da bateria domésticos.
 • Page 101 DEFINIÇÕES DE SEGURANÇA • Utilize apenas os carregadores de baterias QC330 ou QC500 para carregar baterias originais da Husqvarna. As baterias contêm software encriptado. Os avisos, as precauções e as notas são utilizados para indicar partes • Utilize as baterias BLi100/200/300/200X recarregáveis como fonte de especialmente importantes do manual.
 • Page 102 A bateria tem de ser carregada antes da primeira utilização. Utilize Coloque a bateria no carregador da bateria. Quando o LED de sempre o carregador da bateria QC330 ou QC500 da Husqvarna. carregamento do carregador da bateria se acende, a bateria está ligada •...
 • Page 103 Indicador LED Estado da bateria Todas as luzes LED ligadas A bateria tem uma carga entre 75% – 100%. 3 luzes LED ligadas A bateria tem uma carga entre 50% – 75%. 2 luzes LED ligadas A bateria tem uma carga entre 25% – 50%. 1 LED ligado A bateria tem uma carga entre 0% –...
 • Page 104 • Limpe a bateria antes de a armazenar. ELIMINAÇÃO Os produtos Husqvarna não são resíduos domésticos e têm de ser eliminados conforme indicado neste manual. • Respeite os regulamentos aplicáveis e os requisitos locais de eliminação de resíduos.
 • Page 105: Instrucţiuni De Utilizare

  PREZENTAREA PRODUSULUI (Fig. 1) Baterie Încărcător baterie Reciclați produsul la o locație de eliminare aprobată Fișă de alimentare pentru echipamente electrice și electronice. LED de încărcare LED de eroare pe încărcător LED de eroare pe baterie Indicator cu LED pentru starea de încărcare Produsul și ambalajul produsului nu pot fi tratate ca Buton indicator de baterie deșeuri menajere.
 • Page 106 DEFINIȚII PRIVIND SIGURANȚA • Utilizați exclusiv încărcătoare de baterii, QC330 sau QC500 pentru a încărca baterii originale Husqvarna. Bateriile sunt criptate prin software. • Utilizați bateriile BLi100/200/300/200X reîncărcabile ca sursă de Avertismentele, atenționările și notele sunt utilizate pentru a desemna părți alimentare numai pentru produsele Husqvarna asociate.
 • Page 107 • Utilizați bateria numai la temperaturi ambiante cuprinse între -10 °C (14 Introduceți bateria în încărcătorul aferent. Când LED-ul de încărcare de °F) și 40 °C (104 °F). pe încărcătorul de baterie se aprinde, bateria este conectată corect la încărcătorul de baterie. •...
 • Page 108 ELIMINAREA LA DEȘEURI materialele periculoase înainte de a trimite produsul. Respectați toate reglementările naționale aplicabile. Produsele Husqvarna nu sunt deșeuri menajere și trebuie aruncate doar în • Aplicați bandă adezivă pe contacte atunci când introduceți bateria într- conformitate cu instrucțiunile din acest manual.
 • Page 109 • Contactați distribuitorul Husqvarna local pentru mai multe informații despre modul de reciclare și eliminare a produsului. DATE TEHNICE Pentru date tehnice, consultați plăcuța de identificare a bateriei. 1243 - 002 - 27.09.2019...
 • Page 110: Руководство По Эксплуатации

  ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ (Fig. 1) Аккумулятор Зарядное устройство Изделие необходимо сдать в соответствующий пункт переработки электрического и электронного Вилка питания оборудования. Светодиодный индикатор зарядки Светодиодный индикатор ошибки на зарядном устройстве Светодиодный индикатор ошибки на аккумуляторе Светодиодный индикатор состояния заряда Данное изделие и его упаковка не могут быть Кнопка-индикатор...
 • Page 111 привести к травмам или смерти оператора или криптографической защитой. находящихся рядом посторонних лиц. • Используйте перезаряжаемые аккумуляторы BLi100/200/300/200X только с теми изделиями Husqvarna, для которых они предназначены. Во избежание травм запрещается использовать ВНИМАНИЕ: аккумулятор в качестве источника питания других агрегатов. Используется, когда...
 • Page 112 Перед первым использованием аккумулятор необходимо зарядить. Аккумулятор полностью заряжен, когда горят все светодиоды В обязательном порядке используйте зарядное устройство светодиодного индикатора на аккумуляторе. Husqvarna QC330 или QC500. • Используйте аккумулятор только при температуре окружающей Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. среды в диапазоне от -10 °C (14 °F) до 40 °C (104 °F).
 • Page 113 Светодиодный индикатор Состояние аккумулятора Горит 1 светодиод Аккумулятор заряжен на 0–25%. Мигает 1 светодиодный индикатор Аккумулятор разряжен. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Признаки неисправностей Причина Решение Мигает светодиодный индикатор ошибки Отклонение температуры, аккумулятор сли- Дайте аккумулятору остыть или переместите его в на...
 • Page 114 Перед помещением аккумулятора на длительное хранение зарядите его до 30-50%. • Перед помещением аккумулятора на хранение очистите его. УТИЛИЗАЦИЯ Изделия Husqvarna не являются бытовыми отходами и подлежат утилизации в соответствии с указаниями в данном руководстве. • Соблюдайте местное законодательство и действующие нормы в области переработки.
 • Page 115: Návod Na Obsluhu

  POPIS STROJNÉHO ZARIADENIA (Fig. 1) Batéria Nabíjačka batérií Produkt recyklujte vo vhodnom zariadení na likvidáciu Napájacia zástrčka elektrických a elektronických zariadení. Indikátor LED nabíjania Indikátor LED chyby na nabíjačke Indikátor LED chyby na batérii Indikátor LED stavu nabitia Výrobok alebo jeho obal nepredstavuje komunálny Tlačidlo indikátora batérie odpad.
 • Page 116 Na nabíjanie originálnych batérií QC330 používajte iba nabíjačku batérií QC500 alebo Husqvarna. Batérie sú softvérovo kódované. • Nabíjateľné batérie BLi100/200/300/200X používajte iba na napájanie Výstrahy, upozornenia a poznámky slúžia na zdôraznenie mimoriadne príslušných výrobkov značky Husqvarna. V prípade iných zariadení...
 • Page 117 • Batériu používajte iba vtedy, keď je teplota okolitého prostredia Vložte batériu do nabíjačky batérií. Keď sa rozsvieti indikátor LED v rozsahu -10 °C (14 °F) až 40 °C (104 °F). nabíjania na nabíjačke batérií, batéria je správne pripojená k nabíjačke batérií.
 • Page 118 Platí to aj pre požiadavky od tretích strán a prepravcov. • Pred odoslaním výrobku sa poraďte s osobou s osobitým vzdelaním Výrobky Husqvarna nie sú domácim odpadom a musia sa likvidovať len v v oblasti nebezpečných materiálov. Dodržiavajte všetky príslušné súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode.
 • Page 119 TECHNICKÉ ÚDAJE Technické údaje nájdete na výkonovom štítku batérie. 1243 - 002 - 27.09.2019...
 • Page 120: Navodila Za Uporabo

  PREGLED IZDELKA (Fig. 1) Baterija Polnilnik baterije Izdelek reciklirajte v primernem zbirnem centru za Napajalni vtič električno in elektronsko opremo. Indikator LED za polnjenje Indikator LED za napako na polnilniku Indikator LED za napako na bateriji Indikator LED za stanje napolnjenosti Izdelek ali embalaža izdelka ne spadata med Indikatorski gumb stanja baterije gospodinjske odpadke.
 • Page 121 VARNOSTNE DEFINICIJE • Akumulatorske baterije BLi100/200/300/200X uporabljajte kot vir napajanja samo za ustrezne izdelke Husqvarna. Za preprečevanje poškodb baterije ne uporabljajte za napajanje drugih naprav. Opozorila, svarila in opombe opozarjajo na posebej pomembne dele • Baterije ne poskušajte razstaviti ali popravljati. Vsa popravila se morajo priročnika.
 • Page 122 • Baterijski polnilnik uporabljajte v okolju s temperaturami od 5°C do 40°C Baterijo vstavite v polnilnik baterije. Če na polnilniku baterije zasveti (41–104 °F). indikator LED za polnjenje, je baterija pravilno priklopljena na polnilnik. • Če temperatura baterije presega 50 °C (122 °F), se baterija ne bo Baterija je v celoti napolnjena, ko svetijo vse lučke indikatorja LED na polnila.
 • Page 123 ODSTRANITEV • Pred pošiljanjem izdelka se posvetujte z osebo, ki je posebej usposobljena za nevarne snovi. Upoštevajte vse veljavne nacionalne Izdelki Husqvarna ne sodijo med običajne odpadke, zato pri odlaganju predpise. sledite navodilom v tem priročniku. • Ob vstavljanju baterije v paket prelepite kontakte. Baterijo vstavite v paket tako, da se ne more poškodovati ali povzročiti poškodb.
 • Page 124 TEHNIČNI PODATKI Tehnični podatki so navedeni na tipski ploščici baterije. 1243 - 002 - 27.09.2019...
 • Page 125: Bruksanvisning

  PRODUKTÖVERSIKT (Fig. 1) Batteri Batteriladdare Lämna in produkten för återvinning på en plats för Nätkontakt kassering av elektrisk och elektronisk utrustning. Laddningslampa Varningslampa på laddare Varningslampa på batteri Indikatorlampa för laddningsstatus Knappen Batterinivåindikator Produkten och dess förpackning är inte hushållsavfall. SYMBOLER PÅ...
 • Page 126 SÄKERHETSDEFINITIONER • Använd endast uppladdningsbara BLi100/200/300/200X-batterier som strömförsörjning för relaterade Husqvarna-produkter. På grund av risken för skador ska du inte använda batteriet som strömkälla för andra Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar används för att betona enheter. speciellt viktiga delar i bruksanvisningen.
 • Page 127 • Använd endast batteriladdaren när omgivningstemperaturen är mellan 5 Sätt i batteriet i batteriladdaren. När laddningslampan på och 40 °C. batteriladdaren tänds är batteriet korrekt anslutet till batteriladdaren. • Batteriet laddas inte om batteritemperaturen överstiger 50 °C. Batteriet är fulladdat när alla lysdioder på batteriets indikatorlampa •...
 • Page 128 KASSERING gods. • Följ de särskilda kraven för förpackning och etiketter för kommersiella Husqvarna-produkter är inte hushållssopor och får endast kasseras enligt transporter, inklusive av tredje parter och speditörer. anvisningarna i den här handboken. • Tala med en person med särskild utbildning i farliga material innan du skickar produkten.
 • Page 129: Kullanım Kılavuzu

  ÜRÜNE GENEL BAKIŞ (Fig. 1) Akü Akü şarj cihazı Ürünü elektrikli ve elektronik ekipmanlara özel uygun bir Elektrik fişi atık tesisinde geri dönüştürün. Şarj LED'i Şarj cihazına yönelik hata LED'i Aküye yönelik hata LED'i Şarj durumu için LED göstergesi Akü gösterge düğmesi Ürün ya da ürünün ambalajı...
 • Page 130 KULLANIM Not: • Akü ilk defa kullanılmadan önce şarj edilmelidir. Her zaman Husqvarna Tüm uyarıları ve talimatları kaydedin. QC330 veya QC500 akü şarj cihazı kullanın. • Aküyü yalnızca ortam sıcaklığı -10°C (14°F) ile 40°C (104°F) •...
 • Page 131 AKÜYÜ ŞARJ ETME Aküyü şarj cihazına yerleştirin. Akü şarj cihazı üzerindeki şarj LED'i yandığında akü, akü şarj cihazına doğru bir şekilde bağlanmış demektir. İlk kullanımdan önce aküyü şarj edin. Pil teslim sırasında sadece %30 Akünün LED göstergesi üzerindeki tüm LED'ler yandığında akü şarjlıdır.
 • Page 132 ATMA • Ticari amaçlı taşıma işlemlerinde üçüncü taraflar ve aracı şirketlerin belirttikleri de dahil olmak üzere, ambalaj ve etiketler üzerindeki özel Husqvarna ürünleri evsel atık değildir ve yalnızca bu kılavuzda belirtilen gereksinimlere uyun. şekilde bertaraf edilmelidir. • Ürünü göndermeden önce tehlikeli maddeler konusunda özel eğitim almış...
 • Page 133: Посібник Користувача

  ОГЛЯД ВИРОБУ (Fig. 1) Акумулятор Зарядний пристрій Утилізацію виробу необхідно проводити на відповідному підприємстві з переробки відходів Штепсельна вилка електричного й електронного обладнання. Індикатор заряджання Світлодіодний індикатор помилки на зарядному пристрої Світлодіодний індикатор помилки на акумуляторі Індикатор стану заряджання Цей виріб і його пакування не можна утилізувати Кнопка...
 • Page 134 ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ ВІДОМОСТЕЙ Зверніть увагу: Збережіть усі попередження й інструкції. ЩОДО БЕЗПЕКИ • Оригінальні акумулятори Husqvarna слід заряджати лише за Попередження, застереження й примітки служать для наголошення на допомогою зарядного пристрою QC330 або QC500. Акумулятори особливо важливих положеннях посібника. програмно закодовані.
 • Page 135 Перед першим використанням акумулятора його обов’язково слід Якщо всі світлодіоди на індикаторі акумулятора світяться, зарядити. Обов’язково використовуйте зарядний пристрій акумулятор повністю заряджено. Husqvarna QC330 або QC500. Вийміть акумулятор із зарядного пристрою. • Використовуйте акумулятор лише за температури навколишнього середовища від -10 °C (14 °F) до 40 °C (104 °F).
 • Page 136 Світлодіодний індикатор Стан акумулятора Горить 2 індикатори Акумулятор заряджений на 25–50 %. Горить 1 індикатор Акумулятор заряджений на 0–25 %. Блимає 1 індикатор Акумулятор розряджений. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ Ознаки Причина Дія Блимає індикатор помилки акумулятора. Акумулятор є надто холодним або надто гаря- Дайте...
 • Page 137 Перед довготривалим зберіганням акумулятор необхідно зарядити на 30–50 %. • Перед зберіганням переконайтеся, що акумулятор чистий. УТИЛІЗАЦІЯ Вироби Husqvarna не належать до побутових відходів і мають утилізуватися згідно з вимогами, наведеними в цьому посібнику. • Дотримуйтеся місцевих вимог і застосовних норм та правил щодо утилізації.
 • Page 138 TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM (Hình 1) Bộ sạc pin Hãy tái chế sản phẩm tại địa điểm thải bỏ áp dụng cho Phích cắm điện thiết bị điện và điện tử. Đèn LED sạc Đèn LED lỗi trên bộ sạc Đèn LED lỗi trên pin Đèn LED chỉ...
 • Page 139 ĐỊNH NGHĨA AN TOÀN • Chỉ sử dụng các loại pin BLi100/200/300/200X không phải pin sạc làm nguồn cấp điện cho các sản phẩm Husqvarna liên quan. Để ngăn thương tích, không được sử dụng pin như là nguồn cấp điện cho các Cảnh báo, cẩn thận và...
 • Page 140 • Chỉ sử dụng bộ sạc pin ở nơi có nhiệt độ môi trường từ 5°C (41°F) đến Lắp pin vào bộ sạc pin. Khi đèn LED sạc trên bộ sạc pin sáng lên, pin 40°C (104°F). được kết nối chính xác với bộ sạc pin. •...
 • Page 141 Tuân thủ yêu cầu đặc biệt trên bao bì và nhãn cho vận chuyển thương Sản phẩm Husqvarna không phải là rác thải sinh hoạt và chỉ được thải bỏ mại, cũng như yêu cầu từ các bên thứ ba và đại lý vận tải.
 • Page 142 产品概览 (图 1) 蓄电池 电池充电器 请将本产品送至适当的电气和电子设备废弃处理点进行回 电源插头 收。 充电指示灯 充电器上的错误指示灯 电池上的错误指示灯 电量状态指示灯 电池指示灯按钮 本产品或产品包装不属于生活垃圾。 本产品上的符号 请多加小心,并正确使用本产品。这可能会对操作员或其 不要将电池浸入水中。 他人造成严重伤害或死亡。 yyyywwxxxx 标牌上显示了序列号。yyyy 是生产年份,ww 是生产周。 请认真阅读本说明书,确保在充分理解各项说明之后再使 用本产品。 注意: 产品上的其他符号/标识对应于某些商用领域的认证要求。 安全定义 本产品符合适用的 EC 指令。 本手册使用了“警告”、“小心”和“注意”来指出特别重要的内容。 1243 - 002 - 27.09.2019...
 • Page 143 和说明,可能会导致触电、火灾和/或严重伤害。 • 电池温度超过 50°C (122°F) 时将充不进电。 • 按下电池指示器按钮可了解电池的电量状态。 注意: 为电池充电 保存所有警告和说明。 在首次使用之前先要给电池充电。电池在交付时仅充满了 30% 的电量。 • 只能使用电池充电器 QC330 或 QC500 为 Husqvarna 的原装电池充电。 电池通过软件进行加密。 • 仅为 Husqvarna 相关产品使用 BLi100/200/300/200X 电池作为可充电电 小心: 源。为避免伤害,请勿用电池为其他装置供电。 只可在环境温度处于 5°C (41°F) 至 40°C (114°F) 之间的条件下给电池充电。 • 切勿尝试拆解或维修电池。所有的维修工作只能由获得批准的经销商执...
 • Page 144 电池指示灯 当电池充满电时,电池上指示灯的所有条格都会亮起。 从电池充电器中取出电池。 该指示器显示电池的电量状态以及电池是否出现问题。 指示灯 电池状态 所有指示灯亮起 电池的电量为 75% - 100%。 3 个指示灯亮起 电池的电量为 50% - 75%。 2 个指示灯亮起 电池的电量为 25% - 50%。 1 个指示灯亮起 电池的电量为 0% - 25%。 1 个指示灯闪烁 电池电量耗尽。 故障检修 症状 原因 纠正措施 电池错误指示灯闪烁。 温度超出范围,电池温度过低或过高,以至无法使 使电池冷却或将其移至室内使其升温。当电池达到合适 用。 温度后,即可再次使用。在...
 • Page 145 • 将电池放在干燥、无霜且清洁的地方,并确保温度适宜。 • 请将电池存放在温度为 5 °C (41 °F) 至 25 °C (77 °F) 的环境中。使电池 远离阳光照射。 • 在进行长期存放之前,将电池充电至电量为 30% 至 50%。 • 在存放电池之前,先将其清洁干净。 废弃处理 Husqvarna 产品不属于生活垃圾,必须按照本手册中的规定丢弃处理。 • 请遵守当地的废弃处理要求和适用的法规。 • 将本产品和包装送至适当的废弃处理地点进行回收。 • 有关如何回收和废弃处理本产品的更多信息,请咨询您当地的 Husqvarna 经销商。 技术参数 有关技术参数,请参见电池的标牌。 1243 - 002 - 27.09.2019...
 • Page 146 1243 - 002 - 27.09.2019...
 • Page 147 1243 - 002 - 27.09.2019...
 • Page 148 Original instructions Alkuperäiset ohjeet Lietošanas pamācība Pôvodné pokyny Оригинални инструкции Instructions d’origine Arahan asal Izvirna navodila Původní pokyny Originalne upute Originele instructies Bruksanvisning i original Originale instruktioner Eredeti útmutatás Originale instruksjoner Orijinal talimatlar Originalanweisungen Istruzioni originali Oryginalne instrukcje Оригінальні інструкції...

This manual is also suitable for:

Bli200Bli300Bli200x

Table of Contents