Download Print this page

Husqvarna QC330 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

BG
Ръководство за експлоатация
Návod k použití
DA
Brugsanvisning
DE
Bedienungsanweisung
EL
Οδηγίες χρήσης
ET
Kasutusjuhend
FI
Käyttöohje
FR
Manuel d'utilisation
HR
Priručnik za korištenje
HU
Használati utasítás
JA
KO
LT
3-10
LV
11-20
21-28
NL
29-36
NO
37-45
PL
46-54
PT
55-63
RO
64-71
RU
72-79
SK
80-88
SL
89-96
SV
97-105
TR
106-113
UK
114-121
VI
122-128
ZH
操作手册
129-136
137-145
QC330, QC500
146-154
155-163
164-171
172-180
181-189
190-198
209-216
217-224
225-232
233-240
241-249
250-256
257-262

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Husqvarna QC330

 • Page 1: Table Of Contents

  Operator's manual 3-10 Lietošanas pamācība 137-145 QC330, QC500 Ръководство за експлоатация 11-20 Panduan Pengguna 146-154 Návod k použití 21-28 Gebruiksaanwijzing 155-163 Brugsanvisning 29-36 Bruksanvisning 164-171 Bedienungsanweisung 37-45 Instrukcja obsługi 172-180 Οδηγίες χρήσης 46-54 Manual do utilizador 181-189 Manual de usuario 55-63 Instrucţiuni de utilizare...
 • Page 3: Operator's Manual

  Full operator's manual can download. Read the full operator's manual carefully. To download the full operator’s manual, go to www.husqvarna.com. In the "SUPPORT" section PRODUCT OVERVIEW (Fig. 1) 1. Battery SYMBOLS ON THE PRODUCT 2.
 • Page 4 SAFETY DEFINITIONS The product or package of the product is not domestic waste. Warnings, cautions and notes are Recycle it at an applicable disposal location for electrical and electronic used to point out specially equipment. important parts of the manual. WARNING: Used if there is Keep the unit away from water and rain.
 • Page 5 Note: Used to give more • Only use the battery chargers, information that is necessary in a QC330 or QC500 to charge given situation. Husqvarna original batteries. The batteries are software IMPORTANT encrypted.
 • Page 6 • Use an approved grounded • Keep all cables and extension mains socket that is not leads away from water, oil and damaged. sharp edges. Make sure that the power cord is not caught • Regularly examine that the between doors, fences or power cord is not damaged.
 • Page 7 • Only use the battery charger • Do not put a cover on the indoors in an environment with battery charger during good airflow and the correct operation. temperature. • This appliance can be used by • Keep the battery charger away children aged from 8 years and from sunlight.
 • Page 8 maintenance shall not be made CAUTION: Only connect the by children without supervision. battery charger to a power outlet with the voltage and frequency OPERATION specified on the rating plate. • Use the battery charger only when the 2. Connect the battery to the battery charger. ambient temperature is between 5 °C (41 °F) The charging LED comes on.
 • Page 9 TROUBLESHOOTING Condition Possible faults Possible procedure Temperature devia- Let the battery cool down or warm it up. When the bat- The charging LED tion, the battery is tery has the correct temperature, it can be used or flashes green. too cold or too hot to charged again.
 • Page 10 • Obey the local disposal requirements and applicable regulations. • Recycle the battery charger and package at an applicable disposal location. • Speak to your local Husqvarna dealer for more information on how to recycle and discard the battery. TECHNICAL DATA For technical data, refer to the rating plate of the battery charger.
 • Page 11 Подробна инструкция за експлоатация намерите раздела, където можете да я изтеглите. Прочетете внимателно подробната За да изтеглите подробната инструкция за инструкция за експлоатация. експлоатация, отидете на www.husqvarna.com. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА (Фиг. 1) 1. Акумулатор СИМВОЛИ ВЪРХУ МАШИНАТА 2. Светодиоден индикатор за състоянието на...
 • Page 12 ДЕФИНИЦИИ ЗА Продуктът е в съответствие с приложимите директиви на EO. БЕЗОПАСНОСТ Продуктът или опаковката на Предупреждения, знаци за продукта не е битов отпадък. внимание и бележки се Рециклирайте го в подходящ пункт използват за указване на за изхвърляне за електрическо и електронно...
 • Page 13 ВАЖНИ ВНИМАНИЕ: Използва ИНСТРУКЦИИ ЗА се, ако има опасност от повреждане на БЕЗОПАСНОСТ машината, други материали или съседната ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: зона, ако не се спазват Прочетете внимателно инструкциите в всички предупреждения ръководството. за безопасността и инструкции. Забележка: Използва се за Неспазването на предоставяне...
 • Page 14 • Използвайте само зарядните батерии към метални устройства за акумулаторни предмети. батерии, QC330 или QC500 за • Използвайте одобрен заземен зареждане на оригинални мрежов контакт, който не е акумулаторни батерии на повреден. Husqvarna. Акумулаторните • Проверявайте редовно дали батерии са шифровани...
 • Page 15 • Не вдигайте зарядното • Не почиствайте устройство, като го държите акумулаторната батерия или за шнура. За да изключите зарядното устройство с вода. зарядното устройство за • Дръжте зарядното устройство батерии от стенния контакт, за батерии далече от деца. дръпнете захранващия •...
 • Page 16 въздушен поток и правилна огън, извадете захранващия температура. щепсел на зарядното устройство за батерии. • Дръжте зарядното устройство за батерии далече от • Не поставяйте капак върху слънчева светлина. Не зарядното устройство за използвайте зарядното батерии по време на работа. устройство...
 • Page 17 си играят с уреда. 1. Свържете зарядното устройство за батерии към захранващ контакт. Светодиодът за Почистването и зареждане мига 1 път. потребителската поддръжка ВНИМАНИЕ: не трябва да се извършват от Свързвайте зарядното устройство за батерии деца без надзор. към захранващ контакт с напрежение...
 • Page 18 4. Издърпайте захранващия щепсел, за да изключите зарядното устройство за батерии от захранващия контакт. Не дърпайте захранващия шнур. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ Възможни неиз- Състояние Възможна процедура правности Температурно от- Оставете акумулаторната батерия да изстине или я клонение, акумула- загрейте. Когато акумулаторната батерия е с пра- Светодиодът...
 • Page 19 предотвратят повреди и злополуки. ИЗХВЪРЛЯНЕ • Съхранявайте продукта под ключ, за да предотвратите достъпа до него на деца или Продуктите на Husqvarna не са битови лица, които не са упълномощени да го отпадъци и трябва да се изхвърлят само в използват.
 • Page 20 • Рециклирайте зарядното устройство за батерии и опаковката на приложимо място за изхвърляне. • Говорете със своя местен дистрибутор на Husqvarna за повече информация относно начина на рециклиране и изхвърляне на акумулаторната батерия. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ За технически характеристики направете справка с типовата табелка на зарядното...
 • Page 21: Ms Cs

  části „PODPORA“, kde si Kompletní návod k používání. můžete stáhnout návod. Pozorně si přečtěte kompletní návod k používání. Kompletní návod k používání si můžete stáhnout na adrese www.husqvarna.com. Na webových POPIS VÝROBKU (Obr. 1) 1. Baterie SYMBOLY NA VÝROBKU 2.
 • Page 22 DEFINICE TÝKAJÍCÍ SE Výrobek ani obal výrobku nelze zlikvidovat jako domácí odpad. BEZPEČNOSTI Odevzdejte jej ve sběrném dvoře pro recyklaci elektrických Varování, upozornění a elektronických zařízení. a poznámky slouží jako upozornění na specifické důležité Uchovávejte jednotku z dosahu vody části návodu. a deště.
 • Page 23 Povšimněte si: Používá se dojít k úrazu elektrickým k poskytnutí dalších informací, proudem, požáru nebo které jsou nezbytné v dané vážnému zranění. situaci. • K nabíjení originálních baterií Husqvarna použijte výhradně 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 24 QC330 nebo poškozený, okamžitě odpojte QC500. Baterie jsou softwarově nabíječku baterií. zašifrovány. • Pokud je napájecí kabel • Nepoužívejte baterie, které poškozený, nechte ho vyměnit nejsou určené k dobíjení. schváleným servisním pracovníkem. • Nabíječku baterií nerozebírejte ani neopravujte.
 • Page 25 dveřích, nezachytil se za plot • Uchovávejte nabíječku baterií a podobně. mimo dosah slunečních paprsků. Nepoužívejte • Baterii ani nabíječku baterií nabíječku baterií venku a ve nečistěte vodou. vlhku. • Uchovávejte nabíječku baterií • S nabíječkou baterií mimo dosah dětí. nemanipulujte mokrýma •...
 • Page 26 • Toto zařízení smí používat děti Nabití baterie od 8 let a osoby se sníženými VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, zda jsou fyzickými, smyslovými nebo baterie, nabíječka baterií a svorky na duševními schopnostmi nebo baterii čisté a suché. Nevkládejte baterii nedostatečnými zkušenostmi či do nabíječky baterií, pokud je znečištěná...
 • Page 27 4. Vytažením napájecí zástrčky odpojte nabíječku baterií z elektrické zásuvky. Netahejte za napájecí kabel. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Stav Možné závady Možné řešení Teplotní odchylka, Nechte baterii vychladnout nebo zahřát. Když má bate- baterie je příliš stu- Kontrolka LED dobí- rie správnou teplotu, lze ji znovu použít nebo nabít. Na- dená...
 • Page 28 • Další informace o recyklaci a likvidaci baterie • Skladujte výrobek na uzamčeném místě, aby získáte od místního prodejce Husqvarna. se zamezilo přístupů dětí a neoprávněných TECHNICKÉ ÚDAJE osob. • Uchovávejte výrobek na suchém a čistém Technické...
 • Page 29 "SUPPORT" på hjemmesiden finder du det afsnit, Fuld brugsanvisning hvor du kan downloade. Læs hele brugsanvisningen omhyggeligt. For at downloade den fulde brugsanvisning, skal du gå til www.husqvarna.com. I afsnittet PRODUKTOVERSIGT (Fig. 1) 1. Batteri SYMBOLER PÅ PRODUKTET 2. LED-indikator for opladningsstatus Vær forsigtig, og brug produktet...
 • Page 30 SIKKERHEDSDEFINITIONER Produktet og produktemballagen er ikke almindeligt husholdningsaffald. Advarsler, forholdsregler og Aflever det på en godkendt genbrugsstation til elektrisk og bemærkninger bruges til at pege elektronisk udstyr. på særligt vigtige dele af brugsanvisningen. Hold det væk fra vand og regn. ADVARSEL: Bruges, hvis føreren udsætter sig selv Brug og opbevar kun...
 • Page 31 Bemærk: Bruges til at give anvisninger, kan det yderligere oplysninger, der er medføre elektrisk stød, nødvendige i en given situation. brand og/eller alvorlig tilskadekomst. • Brug kun batteriopladerne, QC330 eller QC500 til at oplade 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 32 Husqvarna originale batterier. • Hvis startsnoren er beskadiget, Batterierne er softwarekrypteret. skal du lade et godkendt serviceværksted udskifte den. • Undgå at bruge ikke- genopladelige batterier. • Løft aldrig batteriopladeren ved hjælp af ledningen. Træk stikket • Forsøg aldrig at adskille eller ud for at afbryde reparere batteriopladeren.
 • Page 33 • Opbevar batteriopladeren • Betjen ikke batteriopladeren utilgængeligt for børn. med våde hænder. • Brug ikke defekte eller • Brug ikke batteriopladeren i beskadigede batteriopladere nærheden af brandfarlige eller batterier. materialer eller materialer, der kan medføre korrosion. I • Brug ikke batteriopladeren i tilfælde af røgafgivelse eller omgivelser, hvor der er risiko for brand skal batteriopladeren...
 • Page 34 opsyn eller har fået træning i batteriopladeren, hvis det er snavset eller vådt. brug af enheden på en sikker måde og forstår de risici, der er 1. Tilslut batteriopladeren til et strømudtag. LED- forbundet med brugen. Børn må indikator for opladning blinker 1 gang. ikke lege med enheden.
 • Page 35 FEJLFINDING Tilstand Mulige fejl Mulig procedure Temperaturafvigelse, Lad batteriet køle ned eller varmes op. Når batteriet LED-indikatoren for batteriet er for koldt har den korrekte temperatur, kan det bruges eller opla- opladning blinker eller for varmt til brug des igen. Brug batteriopladeren i omgivende tempera- grønt.
 • Page 36 • Overhold de lokale krav til bortskaffelse og de gældende regler. • Genbrug batteriopladeren og emballagen på en relevant godkendt miljøstation. • Tal med din lokale Husqvarna-forhandler for yderligere oplysninger om, hvordan du genbruger og kasserer batteriet. TEKNISKE DATA For tekniske data, se typeskiltet på...
 • Page 37 Website im Abschnitt „SUPPORT“ finden Sie Vollständige Bedienungsanleitung den Abschnitt für den Download. Lesen Sie die vollständige Bedienungsanleitung sorgfältig Die vollständige Bedienungsanleitung können Sie durch. unter www.husqvarna.com herunterladen. Auf GERÄTEÜBERSICHT (Abb. 1) 1. Akku SYMBOLE AUF DEM GERÄT 2. LED-Anzeige des Ladestatus Gehen Sie vorsichtig vor, und 3.
 • Page 38 SICHERHEITSDEFINITIONEN Dieses Gerät entspricht den geltenden EG-Richtlinien. Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Das Gerät oder die Verpackung des Geräts dürfen nicht über den Hinweise werden verwendet, um Hausmüll entsorgt werden. Recyceln auf besonders wichtige Teile der Sie es an einer entsprechenden Bedienungsanleitung Recyclingstation für elektrische und elektronische Geräte.
 • Page 39 WICHTIGE Bedieners oder anderer Personen besteht. SICHERHEITSHINW EISE ACHTUNG: Wird verwendet, wenn bei WARNUNG: Lesen Sie alle Nichtbeachtung der Warn- und Anweisungen in diesem Sicherheitshinweise. Wenn Handbuch die Gefahr von Sie die Warn- und Schäden am Gerät, an Sicherheitshinweise nicht anderen Materialien oder in befolgen, kann dies zu der Umgebung besteht.
 • Page 40 • Verwenden Sie nur die • Verwenden Sie eine Akkuladegeräte QC330 oder zugelassene, geerdete und QC500 zum Aufladen von unbeschädigte Netzsteckdose. Originalakkus von Husqvarna. • Prüfen Sie das Netzkabel Die Akkus verfügen über eine regelmäßig auf Softwareverschlüsselung. Beschädigungen. Trennen Sie •...
 • Page 41 Netzstecker. Ziehen Sie nicht • Verwenden Sie keine am Netzkabel. fehlerhaften oder beschädigten Ladegeräte oder Akkus. • Achten Sie darauf, dass keines der Kabel und • Verwenden Sie das Ladegerät Verlängerungskabel mit nicht, wenn die Gefahr eines Wasser, Öl oder scharfen Blitzeinschlags besteht.
 • Page 42 • Fassen Sie das Ladegerät nicht psychischen Fähigkeiten bzw. mit nassen Händen an. Personen ohne jegliche Erfahrung oder Kenntnisse • Das Ladegerät darf nicht in der verwendet werden, wenn sie Nähe von entzündlichen beaufsichtigt werden oder ihnen Materialien oder Materialien, die die sichere Verwendung des Korrosion verursachen können, Geräts ausführlich erklärt wurde...
 • Page 43 BETRIEB mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und • Das Ladegerät darf nur verwendet werden, Frequenz an. wenn die Umgebungstemperatur zwischen 2. Schließen Sie den Akku an das Ladegerät an. 5 °C und 40 °C liegt. Die Lade-LED leuchtet auf. So laden Sie den Akku 3.
 • Page 44 FEHLERBEHEBUNG Status Mögliche Fehler Mögliches Verfahren Lassen Sie den Akku abkühlen, oder erwärmen Sie Temperaturabwei- ihn. Wenn der Akku die richtige Temperatur hat, kann Die Lade-LED blinkt chung, der Akku ist er wieder verwendet oder aufgeladen werden. Verwen- grün. zu kalt oder zu heiß den Sie das Ladegerät bei Umgebungstemperaturen zum Laden.
 • Page 45 • Lagern Sie das Gerät an einen trockenen, • Wenden Sie sich an Ihren Husqvarna-Händler frostfreien und sauberen Ort mit der korrekten vor Ort, wenn Sie Informationen zum Temperatur. Recycling oder zur Entsorgung Ihres Akkus benötigen. • Lagern Sie das Gerät an einem Ort, an dem die Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C liegt.
 • Page 46 Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης της τοποθεσίας web για να βρείτε την αντίστοιχη ενότητα της λήψης. Διαβάστε προσεκτικά το Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, πλήρες εγχειρίδιο χρήσης. επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.husqvarna.com. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (Εικ. 1) 1. Μπαταρία ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ...
 • Page 47 ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες ΕΚ. Για την επισήμανση ειδικών σημαντικών τμημάτων του Το προϊόν ή η συσκευασία του προϊόντος δεν αποτελεί οικιακό εγχειριδίου χρησιμοποιούνται απόρριμμα. Ανακυκλώστε το σε προειδοποιήσεις, συστάσεις κατάλληλη τοποθεσία απόρριψης προσοχής...
 • Page 48 πληροφοριών, οι οποίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο. χρειάζονται σε μια δεδομένη κατάσταση. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Χρησιμοποιείται όταν ΟΔΗΓΙΕΣ υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ προϊόν, σε άλλα υλικά ή στον παρακείμενο χώρο, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες Διαβάστε όλες τις που...
 • Page 49 τραυματισμό. • Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη γειωμένη πρίζα που δεν έχει • Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές υποστεί ζημιά. μπαταριών QC330 ή QC500 για • Ελέγχετε τακτικά ότι το καλώδιο τη φόρτιση γνήσιων μπαταριών τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί Husqvarna. Οι μπαταρίες ζημιά. Αποσυνδέστε αμέσως...
 • Page 50 • Μην σηκώνετε το φορτιστή • Φυλάσσετε τον φορτιστή μπαταρίας από το καλώδιο μπαταρίας μακριά από παιδιά. ρεύματος. Για να αποσυνδέσετε • Μην χρησιμοποιείτε έναν το φορτιστή της μπαταρίας από φορτιστή ή μια μπαταρία που την πρίζα, τραβήξτε το φις παρουσιάζει...
 • Page 51 • Φυλάσσετε τον φορτιστή • Μην τοποθετείτε κάλυμμα στον μπαταρίας μακριά από την φορτιστή μπαταρίας κατά τη ηλιακή ακτινοβολία. Μην διάρκεια της λειτουργίας. χρησιμοποιείτε τον φορτιστή • Αυτή η συσκευή μπορεί να μπαταρίας σε εξωτερικό χώρο ή χρησιμοποιηθεί από παιδιά σε...
 • Page 52 συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει 1. Συνδέστε τον φορτιστή μπαταρίας σε μια πρίζα ρεύματος. Η λυχνία LED φόρτισης να εκτελούν εργασίες αναβοσβήνει 1 φορά. καθαρισμού και συντήρησης ΠΡΟΣΟΧΗ: χωρίς επίβλεψη. Συνδέετε τον φορτιστή μπαταρίας σε μια πρίζα ρεύματος μόνο σύμφωνα με την τάση και τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...
 • Page 53 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κατάσταση Πιθανά σφάλματα Πιθανή διαδικασία Απόκλιση θερμοκρα- Αφήστε την μπαταρία να κρυώσει ή προθερμάνετέ την. Η λυχνία LED φόρτι- σίας, η μπαταρία εί- Όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι σωστή, μπο- σης αναβοσβήνει με ναι πολύ κρύα ή πο- ρεί...
 • Page 54 στοιχείων του φορτιστή μπαταρίας. • Μην αποθηκεύετε την μπαταρία μαζί με τον φορτιστή. ΑΠΟΡΡΙΨΗ Τα προϊόντα Husqvarna δεν αποτελούν οικιακά απορρίμματα και πρέπει να απορρίπτονται μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. • Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις τοπικές απαιτήσεις απόρριψης και τους ισχύοντες...
 • Page 55: Manual De Usuario

  Manual de usuario completo en el que puede descargarlo. Lea atentamente el manual de usuario completo. Para descargar el manual de usuario completo, vaya a www.husqvarna.com. En la sección DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (Fig. 1) 1. Batería SÍMBOLOS QUE APARECEN EN EL PRODUCTO 2.
 • Page 56 DEFINICIONES DE SEGURIDAD El producto cumple con las directivas CE vigentes. Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para destacar El producto o su embalaje no son residuos domésticos. Recíclelo en información especialmente un lugar apto para la eliminación de importante del manual.
 • Page 57 INSTRUCCIONES DE PRECAUCIÓN: Indica un SEGURIDAD riesgo de daños en el producto, otros materiales IMPORTANTES o el área adyacente si no se respetan las ADVERTENCIA: Lea todas instrucciones del manual. las advertencias e instrucciones de seguridad. Nota: Se usa para proporcionar El incumplimiento de las más información necesaria en advertencias e...
 • Page 58 • Utilice únicamente los • Compruebe con regularidad cargadores de batería QC330 o que el cable de alimentación no QC500 para cargar las baterías esté dañado. Desconecte originales de Husqvarna. Las inmediatamente el cargador de baterías están encriptadas batería si el cable de mediante software.
 • Page 59 • Mantenga todos los cables y • No utilice el cargador de batería cables de extensión, alejados en lugares donde pueda recibir del agua, el aceite y los bordes el impacto de un rayo. afilados. Proceda con cuidado • Utilice el cargador de batería para evitar que el cable de únicamente en interiores, en un alimentación se enganche en...
 • Page 60 cargador de batería si produce limpieza ni el mantenimiento del humo o se incendia. usuario sin supervisión. • No cubra el cargador de batería FUNCIONAMIENTO mientras está funcionando. • Utilice el cargador de batería solo cuando la • Los niños mayores de 8 años y temperatura ambiente oscile entre 5 °C y las personas con facultades 40 °C (41 °F y 104 °F).
 • Page 61 coincidan con los valores indicados 4. Tire del enchufe o del conector para en la placa de características. desconectar el cargador de batería de la toma de corriente. No tire del cable de alimentación. 2. Conecte la batería al cargador. El LED de carga se enciende.
 • Page 62 • Asegure el producto durante el transporte DESECHO para evitar daños y accidentes. • Mantenga el producto en un área cerrada Los productos Husqvarna no son residuos para impedir el acceso a niños o personas no domésticos y se deben desechar como se indica autorizadas.
 • Page 63 DATOS TÉCNICOS Para conocer los datos técnicos, consulte la placa de características del cargador de batería. 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 64 „SUPPORT“ (TUGI) leiate Täielik kasutusjuhend allalaadimisjaotise. Lugege täielik kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. Täieliku kasutusjuhendi avamiseks minge veebisaidile www.husqvarna.com. Veebisaidi TOOTE TUTVUSTUS (Joon. 1) 1. Aku Sümbolid tootel 2. Laadimisoleku LED-märgutuli Olge ettevaatlik ja kasutage toodet 3. LED-hoiatustuli õigesti. Seade võib põhjustada 4.
 • Page 65 eriti olulistele kohtadele Toode või toote pakend ei kuulu kasutusjuhendis. olmejäätmete hulka. Toimetage see elektri- ja elektroonikajäätmete heakskiidetud jäätmejaama. HOIATUS: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral kasutaja või Hoidke eemal veest ja vihmast. kõrvalseisjate kehavigastuse või surmaga Kasutage ja hoiustage akulaadijat lõppeva õnnetuse ohtu.
 • Page 66 • Husqvarna originaalakude Märkus: Tähistab antud olukorras laadimiseks kasutage ainult vajalikku lisateavet. akulaadijat QC330 või QC500. Akud on kodeeritud. OLULISED • Ärge kasutage OHUTUSJUHISED mittetaaslaetavaid akusid. • Ärge püüdke akulaadijat lahti HOIATUS: Lugege kõik monteerida ega parandada.
 • Page 67 • Kontrollige regulaarselt, et Jälgige, et toitejuhe ei jääks toitejuhe ei oleks vigastatud. Kui uste, väravate jms vahele. toitejuhe on vigastatud, • Ärge puhastage akut või eemaldage akulaadija kohe akulaadijat veega. vooluvõrgust. • Hoidke akulaadija eemal • Laske volitatud hooldustöökojal lastest.
 • Page 68 • Hoidke akulaadija eemal isikud, kellel on vähenenud päikesevalgusest. Ärge füüsilised, sensoorsed või kasutage akulaadijat õues või vaimsed võimed või puudulikud märjas kohas. teadmised ja kogemused, kui neid jälgib või juhendab • Ärge käsitsege akulaadijat vastutav isik, kes tagab, et nad märgade kätega.
 • Page 69 Aku laadimine 2. Ühendage aku akulaadijaga. Süttib laadimist tähistav LED-tuli. ETTEVAATUST: Veenduge, et 3. Kui aku on täis laetud, eemaldage aku akulaadija ja aku klemmid on puhtad ja akulaadijast. Aku oleku vaatamiseks vajutage kuivad. Ärge pange akut akulaadijasse, aku märgutule nupule. Kui aku kõik LED-tuled kui see on määrdunud või märg.
 • Page 70 Pöörduge edasimüüja poole. selt. TRANSPORTIMINE JA LADUSTAMINE UTILISEERIMINE • Transportimisel kinnitage toode ohutult, et ära Husqvarna Tooted ei kuulu olmejäätmete hulka ja hoida kahjustusi ja õnnetusi. need tuleb utiliseerida vastavalt käesolevas juhendis toodud juhistele. • Hoidke toodet lukustatud kohas, kus sellele ei pääse juurde lapsed ega volitamata isikud.
 • Page 71 TEHNILISED ANDMED Tehnilised andmed leiate akulaadija tüübisildilt. 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 72 Lue Täydellinen käyttöohje täydellinen käyttöohje huolellisesti. Lataa täydellinen käyttöohje osoitteesta www.husqvarna.com. Sivuston TUKIPALVELUT- TUOTTEEN KUVAUS (Kuva 1) 1. Akku TUOTTEEN SYMBOLIT 2. Lataustilan LED-ilmaisin Ole varovainen ja käytä laitetta 3. Varoitusmerkkivalo oikein. Tämä laite voi aiheuttaa 4.
 • Page 73 TURVALLISUUSMÄÄRITELMÄT Laitetta tai sen pakkausta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Varoituksia, huomioita ja Vie se asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden huomautuksia käytetään, kun keräyspisteeseen. jotakin käyttöohjeen osaa halutaan erityisesti korostaa. Suojaa laite vedeltä ja sateelta. VAROITUS: Tätä käytetään, jos käyttöohjeen Käytä ja säilytä akkulaturia noudattamatta jättämisestä...
 • Page 74 Huomautus: Tätä käytetään • Käytä vain latureita QC330 tai tietyissä tilanteissa tarvittavien QC500 alkuperäisten lisätietojen antamiseen. Husqvarna-akkujen lataamiseen. Akkujen ohjelmisto KESKEISET on suojattu. TURVAOHJEET •...
 • Page 75 • Käytä hyväksyttyä maadoitettua • Pidä kaikki kaapelit ja pistorasiaa, jossa ei ole jatkojohdot poissa veden, öljyn vaurioita. ja terävien reunojen ulottuvilta. Pidä huolta, ettei virtajohto jää • Tarkista virtajohto säännöllisesti ovien, aitojen tai muiden vaurioiden varalta. Irrota laturi vastaavien esineiden väliin. sähköverkosta heti, jos virtajohto on vaurioitunut.
 • Page 76 • Käytä laturia vain sisätiloissa • Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, paikassa, jossa on hyvä joiden fyysinen, aistinvarainen ilmanvaihto ja oikea lämpötila. tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilla ei ole riittävää • Pidä laturi poissa kokemusta tai taitoja laitteen auringonvalosta.
 • Page 77 Akun lataaminen 2. Kytke akku akkulaturiin. Latauksen merkkivalo syttyy. HUOMAUTUS: Varmista, että akku, 3. Irrota akku laturista, kun se on latautunut laturi ja akun liittimet ovat puhtaat ja täyteen. Näet akun varaustilan painamalla kuivat. Älä aseta akkua laturiin, jos se akun varaustilan ilmaisinta.
 • Page 78 VIANMÄÄRITYS Tila Mahdolliset viat Mahdollinen toimenpide Lämpötilavaihtelu, Anna akun jäähtyä tai lämmetä. Kun akun lämpötila on akku on liian kylmä Latauksen merkkiva- oikea, sitä voi käyttää tai sen voi ladata. Akkulaturia tai kuuma käytettä- lo vilkkuu vihreänä. saa käyttää ympäristön lämpötilan ollessa välillä 5 °C väksi tai ladattavak- (41 °F) ja 40 °C (104 °F).
 • Page 79 • Pidä akku erillään akkulaturista varastoinnin aikana. HÄVITTÄMINEN Husqvarna-laitteet eivät ole kotitalousjätettä. Ne on hävitettävä vain tässä oppaassa kuvatulla tavalla. • Noudata paikallisia hävittämisvaatimuksia ja säädöksiä. • Kierrätä akkulaturi ja pakkaus asianmukaisessa kierrätyspisteessä. • Lisätietoja akun kierrätyksestä ja hävittämisestä saat paikalliselta Husqvarna- jälleenmyyjältä.
 • Page 80 Manuel de l'opérateur complet trouverez la section où vous pouvez le télécharger. Lisez attentivement le Manuel de Pour télécharger le manuel de l'opérateur l'opérateur complet. complet, accédez à www.husqvarna.com. Dans PRÉSENTATION DU PRODUIT (Fig. 1) 1. Batterie SYMBOLES SUR LE PRODUIT 2.
 • Page 81 DÉFINITIONS DE SÉCURITÉ Le produit est conforme aux directives CE en vigueur. Des avertissements, des recommandations et des Le produit ou son emballage ne font pas partie des ordures ménagères. remarques sont utilisés pour Déposez-le dans un site de souligner des parties recyclage approprié...
 • Page 82 CONSIGNES DE REMARQUE: Symbole SÉCURITÉ utilisé en cas de risque de dommages pour le produit, IMPORTANTES d'autres matériaux ou les environs si les instructions AVERTISSEMENT: Lire du manuel ne sont pas toutes les consignes et respectées. instructions de sécurité. Le non-respect des Remarque: Symbole utilisé...
 • Page 83 • Utilisez uniquement les • Utilisez une prise d'alimentation chargeurs de batterie QC330 ou secteur mise à la terre agréée QC500 pour charger les qui n'est pas endommagée. batteries Husqvarna d'origine. • Vérifiez régulièrement que le Les batteries sont codées par cordon d'alimentation n'est pas logiciel.
 • Page 84 prise d'alimentation secteur, • Maintenez le chargeur de tirez sur la fiche d'alimentation. batterie hors de portée des Ne tirez pas le cordon enfants. d'alimentation. • N'utilisez pas de batterie ou de • Conservez tous les câbles et chargeur de batterie défectueux toutes les rallonges loin de ou endommagé.
 • Page 85 batterie à l'extérieur ou dans • Cet appareil peut être utilisé par des conditions humides. des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que des personnes • Ne manipulez pas le chargeur ayant des handicaps physiques, de batterie avec les mains sensoriels ou mentaux ou mouillées.
 • Page 86 l'utilisateur ne doivent pas être REMARQUE: Ne branchez le réalisés par des enfants sans chargeur de batterie que sur une prise de courant à la tension et à la surveillance. fréquence indiquées sur la plaque signalétique. FONCTIONNEMENT 2. Insérez la batterie dans le chargeur de •...
 • Page 87 RECHERCHE DE PANNES Défaillances possi- Situation Procédure possible bles Écart de températu- Laissez la batterie refroidir ou réchauffez-la. Lorsque la re, la batterie est température de la batterie est correcte, elle peut à nou- La LED de charge trop froide ou trop veau être utilisée ou rechargée.
 • Page 88 • Conservez la batterie à l'écart du chargeur lors du rangement. MISE AU REBUT Les produits Husqvarna ne sont pas des déchets ménagers et doivent être mis au rebut suivant la procédure indiquée dans ce manuel. • Respectez les consignes locales de gestion des déchets et les réglementations...
 • Page 89 „SUPPORT“ (podrška) na internetskoj stranici Cjeloviti korisnički priručnik nalazi se odjeljak za preuzimanje. Pažljivo pročitajte cjeloviti korisnički priručnik. Za preuzimanje cjelovitog korisničkog priručnika idite na www.husqvarna.com. U dijelu PREGLED PROIZVODA (Sl. 1) 1. Baterija SIMBOLI NA PROIZVODU 2. LED indikator stanja punjenja Budite oprezni i pravilno 3.
 • Page 90 SIGURNOSNE DEFINICIJE Proizvod ni njegova ambalaža ne spadaju u kućanski otpad. Upozorenjima, oprezima i Reciklirajte ga na odgovarajućem odlagalištu otpada za električnu i napomenama naglašavaju se elektroničku opremu. posebno važni dijelovi priručnika. UPOZORENJE: Koristi se Jedinicu držite podalje od vode i kiše.
 • Page 91 Napomena: Koristi se prikaz • Za punjenje originalnih baterija neophodnih dodatnih informacija tvrtke Husqvarna za zadanu situaciju. upotrebljavajte samo QC330 ili QC500. Baterije su softverski VAŽNE kodirane. SIGURNOSNE • Nemojte upotrebljavati baterije koje nisu punjive.
 • Page 92 • Priključke punjača baterije zidne utičnice izvucite strujni nemojte spajati metalnim utikač. Nemojte povlačiti kabel predmetima. za napajanje. • Upotrebljavajte neoštećenu • Sve kabele i produžne kabele uzemljenu mrežnu utičnicu. držite podalje od vode, ulja i oštrih rubova. Pazite da strujni •...
 • Page 93 • Nemojte koristiti punjač baterije materijala ili materijala koji kada postoji opasnost od udara mogu uzrokovati koroziju. Ako groma. dođe do razvoja dima ili požara, izvucite utikač punjača baterije. • Upotrebljavajte punjač baterije samo u zatvorenom u okružjima • Tijekom rada na punjač baterije s dobrim strujanjem zraka i ne stavljajte poklopac.
 • Page 94 održavanje ne smiju provoditi OPREZ: Spojite punjač baterije djeca bez nadzora. samo na strujnu utičnicu s naponom i frekvencijom koji su navedeni na natpisnoj pločici. • Punjač baterije upotrebljavajte samo pri 2. Priključite bateriju na punjač baterije. Uključuje temperaturama okoline između 5 °C (41 °F) i se LED indikator punjenja.
 • Page 95 RJEŠAVANJE PROBLEMA Stanje Moguće pogreške Mogući postupak Odstupanje od tem- Pustite da se baterija ohladi ili zagrije. Kada baterija LED indikator punje- perature, baterija je postigne pravu temperaturu, možete je ponovo upo- nja trepće zelenom ili prehladna ili prevr- trebljavati ili puniti. Punjač baterija upotrebljavajte pri bojom.
 • Page 96 • Tijekom skladištenja bateriju držite podalje od punjača baterije. ODLAGANJE U OTPAD Proizvodi Husqvarna nisu kućanski otpad i smiju se odlagati u otpad jedino u skladu s uputama iz ovog priručnika. • Poštujte lokalne zahtjeve za reciklažu i važeće propise.
 • Page 97 A letöltési szekció a weboldal „TÁMOGATÁS” Teljes használati utasítás szakaszánál található. Figyelmesen olvassa el a teljes használati utasítást. A teljes használati utasítás letöltéséhez látogasson el a www.husqvarna.com weboldalra. A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE (ábra 1) 1. Akkumulátor A TERMÉKEN LÉVŐ JELZÉSEK 2. A töltöttségi állapotot jelző LED indikátor Körültekintően járjon el, és...
 • Page 98 BIZTONSÁGI A termék és a termék csomagolása nem minősül háztartási hulladéknak. MEGHATÁROZÁSOK Újrahasznosítását egy megfelelő, az elektromos és elektronikus A figyelmeztetések, berendezések újrahasznosítására óvintézkedések és megjegyzések szolgáló ponton kell elvégezni. a használati utasítás kiemelten fontos részeire hívják fel a Tartsa távol az egységet a víztől és figyelmet.
 • Page 99 FONTOS VIGYÁZAT: Akkor BIZTONSÁGI használatos, ha a kézikönyv utasításainak be ELŐÍRÁSOK nem tartása esetén fennáll a vagyoni kár, illetve a FIGYELMEZTETÉS: termék vagy a környező Olvassa el az összes terület károsodásának biztonsági figyelmeztetést veszélye. és az összes utasítást. A figyelmeztetések és az Megjegyzés: További információt utasítások figyelmen kívül biztosít az adott helyzetben...
 • Page 100 • Az eredeti Husqvarna • Használjon jóváhagyott földelt akkumulátorok töltéséhez hálózati csatlakozót, amely nem kizárólag a QC330 vagy QC500 sérült. akkumulátortöltő használható. A • Rendszeresen ellenőrizze, hogy akkumulátorok szoftveresen a tápkábel nem sérült-e. Ha a kódolva vannak. tápkábel sérült, azonnal •...
 • Page 101 • Minden kábelt és • Az akkumulátortöltőt kizárólag hosszabbítókábelt óvjon a beltéri, jól szellőző és megfelelő víztől, az olajtól és az éles hőmérsékletet biztosító peremektől. Ügyeljen rá, hogy a helyiségben használja. tápkábel ne akadjon be ajtóba, • Az akkumulátortöltő napfénytől korlátba vagy hasonló...
 • Page 102 húzza ki a tápcsatlakozó- készülékkel. Gyermekek csak dugaszt. felügyelet mellett végezhetnek tisztítást és karbantartást. • Működés közben ne takarja le az akkumulátortöltőt. HASZNÁLAT • A készüléket 8 éven felüli • Az akkumulátortöltőt csak 5 °C és 40 °C gyermekek, illetve csökkent közötti környezeti hőmérséklet mellett fizikai, érzékelési vagy szellemi használja.
 • Page 103 3. Miután az akkumulátor teljesen feltöltődött, VIGYÁZAT: Az akkumulátortöltőt vegye ki a töltőből. Nyomja meg az kizárólag a típustáblán szereplő akkumulátorjelző gombot az akkumulátor feszültségű és frekvenciájú állapotának megtekintéséhez. Ha az összes tápcsatlakozóhoz csatlakoztassa. LED világít, az akkumulátor teljesen fel van töltve.
 • Page 104 Hibás akkumulátor. Forduljon márkakereskedőjéhez. pirosan villog. SZÁLLÍTÁS ÉS RAKTÁROZÁS HULLADÉKKEZELÉS • Biztonságosan rögzítse a terméket szállítás A Husqvarna termékek nem minősülnek során, a sérülés és baleset elkerülése háztartási hulladéknak, és ártalmatlanításukat érdekében. kizárólag a kézikönyvben leírtaknak megfelelően szabad elvégezni. • Tartsa a terméket zárható helyen, ahol gyermek vagy jogosulatlan személy nem...
 • Page 105 MŰSZAKI ADATOK A műszaki adatokat lásd az akkumulátortöltő típustábláján. 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 106: Manuale Dell'operatore

  "SUPPORTO" del sito Web si trova la pagina Manuale operatore completo dove è possibile effettuare il download. Leggere attentamente il Manuale operatore completo. Per scaricare il Manuale operatore completo, visitare il www.husqvarna.com Nella sezione PANORAMICA DEL PRODOTTO (Fig. 1) 1. Batteria SIMBOLI RIPORTATI SUL PRODOTTO 2.
 • Page 107 DEFINIZIONI DI SICUREZZA Il prodotto o l'imballaggio del prodotto non è un rifiuto domestico. Le avvertenze, le precauzioni e le Riciclarlo in un punto di riciclaggio applicabile per apparecchiature note sono utilizzate per elettriche ed elettroniche. evidenziare le parti importanti del manuale.
 • Page 108 ISTRUZIONI DI ATTENZIONE: Utilizzato SICUREZZA se è presente un rischio di danni al prodotto, ad altri IMPORTANTI materiali oppure alla zona adiacente nel caso in cui le AVVERTENZA: Leggere istruzioni del manuale non attentamente tutte le vengano rispettate. avvertenze e le istruzioni di sicurezza.
 • Page 109 • Utilizzare solo i caricabatterie danneggiato. Scollegare QC330 o QC500 per caricare le immediatamente il batterie originali Husqvarna. Le caricabatterie se il cavo di batterie sono codificate alimentazione è danneggiato. mediante software. • Se il cavo di alimentazione è • Non utilizzare batterie non danneggiato, farlo sostituire in ricaricabili.
 • Page 110 non si incastri in porte, ostacoli • Tenere il caricabatterie lontano o simili. dalla luce solare. Non usare il caricabatterie all'aperto o in • Non pulire la batteria o il condizioni di bagnato. caricabatterie con acqua. • Non azionare il caricabatterie •...
 • Page 111 8 anni e da persone con UTILIZZO capacità fisiche, sensoriali o • Utilizzare il caricabatterie soltanto quando la mentali ridotte o che non temperatura ambiente è compresa tra 5 °C (41 °F) e 40 °C (104 °F). abbiano esperienza o conoscenze previe, a patto che Ricarica della batteria abbiano ricevuto assistenza o...
 • Page 112 2. Collegare la batteria al caricabatterie. Il LED di 4. Estrarre la spina di alimentazione per carica si accende. scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente. Non tirare il cavo di alimentazione. 3. Rimuovere la batteria dal caricabatterie quando è completamente carica. Premere il pulsante di indicatore di batteria per lo stato della batteria.
 • Page 113 TRASPORTO E RIMESSAGGIO SMALTIMENTO • Fissare in sicurezza il prodotto durante il I prodotti Husqvarna non sono rifiuti domestici e trasporto per evitare danni o incidenti. devono essere smaltiti secondo le indicazioni fornite in questo manuale. • Conservare il prodotto in un'area chiusa a chiave per impedire l'accesso a bambini o •...
 • Page 114: 取扱説明書 사용자 설명서 Operatoriaus Vadovas

  Web サイトの「サポート」セクションからダウン 取扱説明書完全版 ロードできます。取扱説明書完全版をよくお読み ください。 取扱説明書完全版をダウンロードするには、 www.husqvarna.com にアクセスしてください。 製品の概要 (図 1) 1. バッテリー 製品に表記されるシンボルマーク 2. LED インジケータ(充電状態の表示) 十分に注意し、 本製品を正しく使用し 3. 警告 LED てください。本製品により、 操作者や 4. バッテリーインジケータボタン 付近にいる人が重傷を負う、 または死 5. バッテリー充電器 亡するおそれがあります。 6. 充電 LED 7. エラー LED この取扱説明書をよくお読みになり、 8. 電源プラグ...
 • Page 115 警告: 取扱説明書の指示に 本製品や本製品のパッケージは、 一般 廃棄物ではありません。電気 ・ 電子機 従わない場合、使用者が負 器の適切な処理方法でリサイクルし 傷したり、死亡したりする てください。 か、あるいは付近の人に損 傷を与える危険があること ユニットを水や雨にさらさないでく ださい。 を意味します。 バッテリー充電器は屋内でのみ使用、 注意: 取扱説明書の指示に 保管してください。 従わない場合、製品や他の 注記: 本製品に付いている他のシンボル/銘板 物品、または隣接するエリ は、 一部の商業地域に向けた認定条件を示します。 アに損傷を与える危険があ ることを意味します。 安全性の定義 警告、注意、注記は、取扱説明書 の特に重要な部分を示していま す。 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 116 QC330 または QC500 のみ使用 注記: 特定の状況で必要とされる してください。バッテリーはソ 詳細情報を提供するために使用さ フトウェアで暗号化されていま れます。 す。 • 充電式ではないバッテリーは使 重要な安全上の手引き 用しないでください。 • バッテリー充電器を分解した 警告: 警告および指示はす り、修理しようとしたりしない べてお読みください。警告 でください。 や指示に従わない場合、感 • バッテリー充電器の端子を金属 電、火災、あるいは深刻な の物体に接触させないでくださ 傷害を招くことがありま い。 す。 • 認可された、破損のない主電源 ソケットを、接地された状態で 使用してください。 • Husqvarna 純正バッテリーの充 電には、バッテリー充電器、 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 117 • 電源コードが損傷していないこ 接触しないようにしてくださ とを定期的に点検してくださ い。ドア、 フェンスなどの間に、 い。電源コードが損傷している 電源ケーブルが挟まっていない 場合は、すぐにバッテリー充電 ことを確認してください。 器の接続を外してください。 • バッテリーまたはバッテリー充 • 電源コードが損傷した場合は、 電器は、水で洗浄しないでくだ 正規販売店に電源コードの交換 さい。 を依頼してください。 • バッテリー充電器は子供が近づ • 電源コードを持ってバッテリー けない場所に保管してくださ 充電器を持ち上げないでくださ い。 い。電源ソケットからバッテリ • 故障または破損したバッテリー ー充電器を取り外す際は、電源 充電器またはバッテリーは使用 プラグを引っ張ってください。 しないでください。 電源コードを引っ張らないでく • 落雷の危険性がある環境ではバ ださい。 ッテリー充電器を使用しないで • すべてのケーブルと延長コード ください。...
 • Page 118 • バッテリー充電器は、風通しが • 操作中はバッテリー充電器にカ よく温度が適切な屋内でのみ使 バーをかけないでください。 用してください。 • 本機は、8 才以上の小児、また • バッテリー充電器は日光の当た は身体的、知覚的、精神的障害 らない場所に保管してくださ のある方、および経験や知識の い。バッテリー充電器は屋外や 浅い方でも、保護者または責任 濡れた状態で使用しないでくだ 者の監視の下、または本装置の さい。 安全な使用に関する説明を受 け、起こりうる危険について理 • 濡れた手でバッテリー充電器を 解した上で使用することができ 操作しないでください。 ます。本装置を小児の遊具にし • 可燃性の物質や、腐食の原因と ないでください。クリーニング なる物質の近くでは、バッテリ およびメンテナンスは、保護者 ー充電器を使用しないでくださ による監視のない限り、小児に い。煙や火災が発生した場合、 行わせてはいけません。 バッテリー充電器の電源プラグ をコンセントから抜いてくださ い。 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 119 操作 にのみバッテリー充電器を接続して ください。 • バッテリー充電器は、 周囲の温度が 5 °C ~ 40 2. バッテリーとバッテリー充電器の接続を接続 °C の場合にのみ使用してください。 します。充電 LED が点灯します。 バッテリーの充電方法 3. バッテリーが完全に充電されたら、 バッテリー をバッテリー充電器から外します。バッテリ 注意: バッテリー、バッテリー充電 ーの状況を確認するには、 バッテリーインジケ 器、 端子が清潔で乾いていることを確認 ータボタンを押します。LED インジケータが します。バッテリーが汚れていたり、 濡 すべて点灯したら、 バッテリーはフル充電され れていたりする場合は、 バッテリーを充 ています。 電器に入れないでください。 4. 電源プラグを引いて、 バッテリー充電器を電源 コンセントから外します。電源コードを引っ...
 • Page 120 トラブルシューティング 状態 想定される障害 可能な手順 動作温度外です。バ バッテリーの温度が下がるまで待つか、温度を上げま ッテリーの温度が低 す。バッテリーの温度が適切になると、 使用または充電 充電 LED が緑色に すぎるかまたは高す できるようになります。バッテリー充電器は、 周囲の温 点滅する。 ぎるため、使用また 度が 5 °C(41 °F)~ 40 °C(104 °F)の環境で使用し は充電できません。 てください。 回復不能なバッテリ 充電 LED が赤色に ー充電器エラーが発 販売店に相談してください。 点灯している。 生しました。 充電 LED が赤色に バッテリーの不具 販売店に相談してください。 点滅する。 合。...
 • Page 121 • 本製品は、温度が 5~25 °C の場所に保管して ください。本製品を日光に当てないでくださ い。 • バッテリーの保管中は、 バッテリー充電器から 遠ざけてください。 廃棄 Husqvarna 製品は一般廃棄物ではないため、本説 明書に記載されているとおりに廃棄する必要があ ります。 • 地域の廃棄要件および適用される法規に従っ てください。 • 本バッテリー充電器とパッケージは、 適切な方 法でリサイクルしてください。 • 本バッテリーのリサイクルと廃棄方法につい ては、お近くの Husqvarna 販売店にお問い合 わせください。 主要諸元 主要諸元については、バッテリー充電器の定格プ レートを参照してください。 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 122 운로드할 수 있는 섹션이 있습니다. 전체 사용자 전체 사용자 설명서 설명서를 자세히 읽으십시오. 전체 사용자 설명서는 www.husqvarna.com에서 다운로드하십시오. 웹사이트의 "지원" 섹션에 다 제품 개요 (그림 1) 1. 배터리 제품의 기호 2. 충전 상태 표시 LED 제품을 조심해서 올바르게 사용하십 3. 경고 LED 시오.
 • Page 123 경고: 설명서의 지시사항을 제품 또는 제품의 패키지는 가정용 폐 기물이 아닙니다. 해당하는 전기 및 준수하지 않을 경우 작업자 전자 장비 폐기장에서 재활용하십시 나 옆에 있던 사람이 부상을 오. 입거나 사망할 위험이 있을 때 사용됩니다. 장치를 물과 비 근처에 두지 마십시 오.
 • Page 124 으로 인해 중상을 입을 수 정기적으로 검사하십시오. 전원 있습니다. 코드가 손상된 경우 즉시 배터리 충전기를 분리하십시오. • QC330 또는 QC500 배터리 충 • 전원 코드가 손상된 경우 공인 전기만 사용하여 Husqvarna 정 서비스 담당자가 전원 코드를 교 품 배터리를 충전하십시오. 배터...
 • Page 125 려면 전원 플러그를 당겨 빼내십 • 낙뢰의 위험이 있을 때는 배터리 시오. 전원 코드를 당기지 마십 충전기를 사용하지 마십시오. 시오. • 공기 흐름이 양호하고 온도가 적 • 모든 케이블 및 연결선을 물, 오 절한 환경의 실내에서만 배터리 일 및 날카로운 모서리로부터 멀 충전기를...
 • Page 126 • 작동 중에는 배터리 충전기에 덮 작동 개를 씌우지 마십시오. • 주변 온도가 5℃~40℃(41°F~104°F)일 때만 배 • 보호자의 감독을 받거나 장비를 터리 충전기를 사용하십시오. 안전하게 사용하는 방법에 대한 배터리 충전 방법 지침 및 관련 위험에 대해 숙지 주의: 배터리, 배터리 충전기 및 배터리 하고...
 • Page 127 3. 배터리 충전이 완료되면 충전기에서 배터리를 4. 전원 플러그를 당겨 배터리 충전기를 전원 콘센 분리합니다. 배터리 상태에 대한 배터리 표시등 트에서 분리하십시오. 전원 코드를 당기지 마십 버튼을 누릅니다. LED 표시등이 모두 켜지면 시오. 배터리 충전이 완료된 것입니다. 고장 수리 조건 발생...
 • Page 128 하십시오. 제품을 햇빛이 비치지 않는 곳에 보 관하십시오. • 보관 중에는 배터리를 배터리 충전기에서 멀리 보관하십시오. 폐기 Husqvarna 제품은 생활 폐기물이 아니며 이 설명 서에 나와 있는 대로만 폐기해야 합니다. • 현지 폐기 요구 사항 및 관련 규정을 준수하십 시오. 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 129 SUPPORT (PALAIKYMAS) rasite dalį, kurioje Visa naudojimo instrukcija galėsite atsisiųsti. Atidžiai perskaitykite visą naudojimo instrukciją. Norėdami atsisiųsti visą naudojimo instrukciją, eikite į www.husqvarna.com. Svetainės dalyje GAMINIO APŽVALGA (Pav. 1) 1. Akumuliatorius SIMBOLIAI ANT GAMINIO 2. Įkrovos būsenos šviesos diodas Būkite atsargūs ir tinkamai naudokite 3.
 • Page 130 SAUGOS ŽENKLŲ REIKŠMĖS Gaminys ar gaminio pakuotė nepriskiriami buitinėms atliekoms. Įspėjimai, perspėjimai ir pastabos Nuvežkite gaminį perdirbimui į atitinkamą elektros ir elektronikos yra skirtos atkreipti dėmesį į ypač įrenginių utilizavimo vietą. svarbias vadovo dalis. PERSPĖJIMAS: Saugokite gaminį nuo vandens ir lietaus.
 • Page 131 įspėjimus ir instrukcijas. Nesilaikydami įspėjimų ir instrukcijų galite patirti Pasižymėkite: Naudojamas elektros smūgį, sukelti papildomai informacijai apie gaisrą ir (arba) rimtai konkrečią situaciją pateikti. susižeisti. • Naudokite tik akumuliatoriaus įkroviklius „QC330“ ar „QC500“ „Husqvarna“ originaliems 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 132 akumuliatoriams krauti. pažeistas, nedelsdami atjunkite Akumuliatoriai turi koduotą akumuliatoriaus įkroviklį. programinę įrangą. • Jei maitinimo laidas yra • Nenaudokite neįkraunamų pažeistas, kreipkitės į akumuliatorių. aptarnavimo agentą, kad pakeistų maitinimo laidą. • Nebandykite akumuliatoriaus įkroviklio išmontuoti ar taisyti. • Nekelkite akumuliatoriaus įkroviklio už...
 • Page 133 maitinimo laido neprispaustų • Laikykite akumuliatoriaus durys, tvoros ar pan. įkroviklį atokiau nuo saulės šviesos. Nenaudokite • Nevalykite akumuliatoriaus ar akumuliatoriaus įkroviklio lauke įkroviklio vandeniu. ar drėgnoje aplinkoje. • Saugokite akumuliatoriaus • Nelieskite akumuliatoriaus įkroviklį nuo vaikų. įkroviklio šlapiomis rankomis. •...
 • Page 134 • Šį prietaisą gali naudoti vaikai Akumuliatoriaus įkrovimas nuo 8 metų amžiaus ir kiti PASTABA: Įsitikinkite, kad asmenys, turintys ribotų fizinių, akumuliatorius, akumuliatoriaus jutiminių ar protinių gebėjimų įkroviklis ir gnybtai yra švarūs ir sausi. arba stokojantys patirties ar Nedėkite akumuliatoriaus į įkroviklį, jei jis yra purvinas ar šlapias.
 • Page 135 3. Visiškai įkrovę akumuliatorių išimkite jį iš 4. Ištraukite akumuliatoriaus įkroviklį iš maitinimo įkroviklio. Paspauskite akumuliatoriaus lizdo. Netraukite už elektros laido. indikacinį mygtuką, kad pamatytumėte akumuliatoriaus būseną. Įsižiebus visiems įkrovimo šviesos diodams, akumuliatorius yra visiškai įkrautas. GEDIMAI IR JŲ ŠALINIMAS Sąlygos Galimi gedimai Galima procedūra...
 • Page 136 °F) iki 25 °C (77 °F). Laikykite gaminį atokiau nuo saulės šviesos. • Saugodami išimkite akumuliatorių iš akumuliatoriaus įkroviklio. ŠALINIMAS Husqvarna gaminiai nėra buitinės atliekos ir turi būti išmesti šiame vadove nurodytu būdu. • Laikykitės vietinių atliekų šalinimo reikalavimų ir galiojančių teisės aktų. 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 137: Lietošanas Pamācība

  ATBALSTS atradīsit sadaļu, kurā varat Lietotāja rokasgrāmatas pilna versija veikt lejupielādi. Rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu. Lai lejupielādētu lietotāja rokasgrāmatas pilnu versiju, dodieties uz www.husqvarna.com Vietnes IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS (Att. 1) 1. Akumulators SIMBOLI UZ IZSTRĀDĀJUMA 2. Uzlādes statusa LED indikators Esiet uzmanīgs un lietojiet...
 • Page 138 DROŠĪBAS DEFINĪCIJAS Šis izstrādājums atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām. Brīdinājumi, norādes “Uzmanību!” un piezīmes tiek izmantotas, lai Tālāk esošais simbols nozīmē, ka izstrādājums nav sadzīves atkritumi. izceltu īpaši svarīgas lietotāja Utilizējiet to piemērotā elektrisko un rokasgrāmatas daļas. elektronisko ierīču likvidēšanas uzņēmumā.
 • Page 139 SVARĪGI IEVĒROJIET: Tiek NORĀDĪJUMI PAR izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto DROŠĪBU instrukciju neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu BRĪDINĀJUMS: Izlasiet materiālu vai blakus visus drošības esošās teritorijas bojājuma brīdinājumus un risks. norādījumus. Neievērojot brīdinājumus un Piezīme: Tiek izmantota, lai norādījumus, var rasties sniegtu plašāku informāciju, kas elektrotrauma, nepieciešama attiecīgajā...
 • Page 140 • Husqvarna oriģinālā • Regulāri pārbaudiet, vai strāvas akumulatora uzlādei izmantojiet vads nav bojāts. Ja strāvas tikai akumulatora lādētāju vads ir bojāts, nekavējoties QC330 vai QC500. atvienojiet akumulatora Akumulatoriem ir šifrēta lādētāju. programmatūra. • Ja strāvas vads ir bojāts, • Nelietojiet vienreiz lietojamās sazinieties ar apkopes pārstāvi,...
 • Page 141 Nodrošiniet, lai strāvas vads laba gaisa plūsma un piemērota netiktu iespiests durvīs, temperatūra. nožogojumos un līdzīgās • Sargiet akumulatora lādētāju no konstrukcijās. saules gaismas. Akumulatora • Netīriet akumulatoru un tā lādētāju nedrīkst lietot ārpus lādētāju ar ūdeni. telpām un pakļaut mitruma iedarbībai.
 • Page 142 • Neapklājiet akumulatora DARBĪBA lādētāju tā darbības laikā. • Izmantojiet akumulatora lādētāju tikai, ja • Šo ierīci drīkst izmantot bērni no apkārtējā temperatūra ir diapazonā no 5 °C (41 °F) līdz 40 °C (104 °F). 8 gadu vecuma un cilvēki ar Akumulatora uzlāde ierobežotām kustībām, maņu vai garīgiem traucējumiem vai...
 • Page 143 2. Pievienojiet akumulatoru pie lādētāja. Iedegas 4. Izraujiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, lai uzlādes LED indikators. atvienotu akumulatora lādētāju no strāvas. Nevelciet aiz strāvas vada. 3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, izņemiet to no akumulatora lādētāja. Lai skatītu uzlādes statusu, nospiediet akumulatora indikatora pogu.
 • Page 144 UZGLABĀŠANA UTILIZĒŠANA • Transportēšanas laikā droši nostipriniet izstrādājumu, lai novērstu bojājumus un Husqvarna izstrādājumi nav sadzīves atkritumi un negadījumus. tie ir jāutilizē atbilstoši rokasgrāmatas • Glabājiet izstrādājumu norobežotā vietā, lai norādījumiem. novērstu to, ka tam var piekļūt bērni vai •...
 • Page 145 TEHNISKIE DATI Tehniskie dati ir norādīti uz akumulatora lādētāja datu plāksnītes. 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 146: Panduan Pengguna

  "SOKONGAN" bagi laman web anda akan Manual pengendali penuh menemui bahagian yang boleh anda muat turun. Baca manual pengendali penuh dengan teliti. Untuk memuat turun manual pengendali penuh, pergi ke www.husqvarna.com. Dalam bahagian GAMBARAN KESELURUHAN PRODUK (Rajah 1) 1. Bateri SIMBOL PADA PRODUK 2.
 • Page 147 TAKRIFAN KESELAMATAN Produk ini mematuhi arahan EC yang berkenaan. Amaran, awasan dan nota digunakan untuk menunjukkan Produk atau pakej produk bukan bahan buangan domestik. Kitar bahagian yang amat penting semula produk di lokasi pelupusan dalam manual. yang berkenaan untuk elektrik dan elektronik.
 • Page 148 Kegagalan Nota: Digunakan untuk mematuhi semua amaran memberikan maklumat lanjut dan arahan mungkin yang perlu dalam situasi tertentu. menyebabkan kejutan elektrik, kebakaran dan/ atau kecederaan serius. • Hanya gunakan pengecas bateri QC330 atau QC500 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 149 Husqvarna. Bateri disulitkan kord kuasa rosak. dengan perisian. • Jika kord kuasa rosak, • Jangan gunakan bateri yang benarkan wakil servis yang tidak boleh dicas semula. diluluskan untuk menggantikan kord kuasa. • Jangan cuba memisahkan bahagian atau membaiki •...
 • Page 150 pagar atau yang • Jauhi pengecas bateri daripada seumpamanya. cahaya matahari. Jangan gunakan bateri pengecas di luar • Jangan bersihkan bateri atau bangunan atau dalam keadaan pengecas bateri dengan air. basah. • Jauhi pengecas bateri daripada • Jangan kendalikan pengecas kanak-kanak.
 • Page 151 • Jangan letakkan penutup pada Pembersihan dan pengecas bateri semasa penyelenggaraan tidak boleh operasi. dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan. • Perkakasan ini boleh digunakan kanak-kanak yang berumur 8 PENGENDALIAN tahun ke atas dan orang • Hanya gunakan pengecas bateri apabila suhu dengan keupayaan fizikal, deria sekeliling adalah antara 5 °C (41 °F) hingga atau mental yang kurang atau...
 • Page 152 3. Keluarkan bateri daripada pengecas bateri AWAS: Hanya sambungkan apabila pengecas bateri dicas sepenuhnya. pengecas bateri pada salur keluar Tolak butang penunjuk bateri untuk status kuasa dengan voltan dan frekuensi bateri. Apabila semua penunjuk LED yang ditentukan pada plat dihidupkan, bateri telah dicas sepenuhnya. penarafan.
 • Page 153 Rujuk wakil pembekal anda. berkelip merah. PEMINDAHAN DAN PENYIMPANAN PEMBUANGAN • Lampirkan produk dengan selamat semasa Produk Husqvarna ini bukan sampah domestik pengangkutan mengelakkan kerosakan dan dan hanya boleh dibuang mengikut arahan dalam kemalangan. manual ini. • Simpan produk dalam kawasan yang dikunci •...
 • Page 154 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 155: Gebruiksaanwijzing

  "ONDERSTEUNING" van de website vindt u het Volledige bedieningshandleiding gedeelte waar u de handleiding kunt downloaden. Lees de volledige De volledige bedieningshandleiding vindt u op bedieningshandleiding aandachtig door. www.husqvarna.com. In het gedeelte PRODUCTOVERZICHT (Fig. 1) 1. Accu SYMBOLEN OP HET PRODUCT 2. Led-indicator voor de laadstatus Wees voorzichtig en gebruik het 3.
 • Page 156 VEILIGHEIDSDEFINITIES Het product voldoet aan de geldende EG-richtlijnen. Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en Het product of de verpakking ervan is geen huishoudelijk afval. Lever het opmerkingen worden gebruikt om in bij een geschikte te wijzen op belangrijke delen van verwijderingslocatie voor elektrische de handleiding.
 • Page 157 BELANGRIJKE OPGELET: Wordt gebruikt VEILIGHEIDSINSTR indien er een risico bestaat op schade aan het product UCTIES en andere eigendommen of aan de omgeving WAARSCHUWING: Lees wanneer de instructies in alle de handleiding niet worden veiligheidswaarschuwingen gevolgd. en alle instructies. Het niet opvolgen van de Let op: Geven verdere informatie waarschuwingen en...
 • Page 158 • Gebruik alleen de acculaders • Controleer regelmatig of de QC330 of QC500 om originele voedingskabel niet is accu's van Husqvarna op te beschadigd. Koppel de laden. De accu's zijn voorzien acculader onmiddellijk los als van softwarematige encryptie. de voedingskabel is beschadigd.
 • Page 159 water, olie en scherpe kanten. • Houd de accu uit direct zonlicht. Let op dat de voedingskabel Gebruik de acculader niet niet bekneld raakt tussen buitenshuis of onder natte deuren, hekken en dergelijke. omstandigheden. • Reinig de accu of acculader •...
 • Page 160 • Het apparaat kan worden BEDIENING gebruikt door kinderen vanaf 8 • Gebruik de acculader alleen als de jaar en ouder en andere omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 40 °C ligt. personen die ondanks hun fysieke, sensorische of De accu opladen geestelijke handicap of gebrek OPGELET: Zorg ervoor dat de accu,...
 • Page 161 2. Sluit de accu aan op de acculader. De 4. Haal de stekker uit het stopcontact om de oplaadled gaat branden. acculader van het stopcontact los te koppelen. Trek niet aan de voedingskabel. 3. Verwijder de accu uit de accuader als deze volledig is opgeladen.
 • Page 162 PROBLEMEN OPLOSSEN Staat Mogelijke fouten Mogelijke procedure Temperatuurafwij- Laat de accu afkoelen of warm worden. Als de accu de king, de accu is te juiste temperatuur heeft, kan deze weer worden ge- De oplaadled knip- koud of te heet om te bruikt of opgeladen.
 • Page 163 • Bewaar de accu niet in de buurt van de acculader. AFVOEREN Producten van Husqvarna zijn geen huishoudelijk afval en mogen alleen worden afgevoerd zoals beschreven in deze handleiding. • Neem de plaatselijk geldende wet- en regelgeving voor afvoering in acht.
 • Page 164: Bruksanvisning

  SUPPORT-delen på nettstedet. Les Komplett bruksanvisning hele bruksanvisningen nøye. Hvis du vil laste ned hele bruksanvisningen, går du til www.husqvarna.com. Du finner delen for PRODUKTOVERSIKT (Fig. 1) 1. Batteri SYMBOLER PÅ PRODUKTET 2. LED-lampe for ladestatus Vær forsiktig, og bruk produktet 3.
 • Page 165 understreke spesielt viktige deler Produktet og produktemballasjen er av bruksanvisningen. ikke restavfall. Lever det til et godkjent gjenvinningsanlegg for elektrisk og elektronisk utstyr. ADVARSEL: Brukes hvis det er fare for personskade eller død for brukeren eller Hold enheten unna vann og regn. andre personer om instruksjonene i håndboken Batteriladeren skal bare brukes og...
 • Page 166 Merk: Brukes for å gi mer nødvendig informasjon for en • Bruk bare batteriladerne QC330 spesifikk situasjon. eller QC500 til å lade originale Husqvarna-batterier. Batteriene VIKTIGE er programvarekryptert. SIKKERHETSINSTR •...
 • Page 167 • Bruk en godkjent jordet • Hold alle ledninger og stikkontakt som ikke er skadet. skjøteledninger borte fra vann, olje og skarpe kanter. Pass på • Kontroller regelmessig at at strømledningen ikke kommer strømledningen ikke er skadet. i klem i dører, gjerder eller Koble umiddelbart fra lignende.
 • Page 168 luftsirkulasjon og riktig • Ikke dekk til batteriladeren temperatur. under bruk. • Batteriladeren må holdes unna • Apparatet kan brukes av barn sollys. Ikke bruk batteriladeren over 8 år og personer med utendørs eller under våte nedsatte fysiske og mentale forhold.
 • Page 169 DRIFT OBS: Batteriladeren skal bare kobles til et strømuttak med den • Bruk batteriladeren bare i spenningen og frekvensen som er omgivelsestemperaturer fra 5 °C (41 °F) til angitt på typeskiltet. 40 °C (104 °F). 2. Koble batteriet til batteriladeren. Den grønne Slik lader du batteriet ladelampen tennes.
 • Page 170 FEILSØKING Tilstand Mulige feil Mulig fremgangsmåte Temperaturavvik – La batteriet avkjøles, eller varm det opp. Når batteriet Ladelampen blinker Batteriet er for kaldt har riktig temperatur, kan det brukes eller lades igjen. grønt. eller for varmt for Bruk batteriladeren i omgivelsestemperaturer mellom bruk eller lading.
 • Page 171 • Følg lokale bestemmelser og gjeldende regelverk. • Resirkuler batteriladeren og pakken på et egnet sted for avhending. • Ta kontakt med din lokale Husqvarna- forhandler hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du resirkulerer og kaster batteriet. TEKNISKE DATA For informasjon om tekniske data kan du se typeskiltet på...
 • Page 172: Instrukcja Obsługi

  Pełna instrukcja obsługi znaleźć zakładkę z plikami do pobrania. Należy dokładnie zapoznać się z treścią pełnej instrukcji Aby pobrać pełną instrukcję obsługi, przejdź do obsługi. www.husqvarna.com. W części „POMOC PRZEGLĄD PRODUKTU (Rys. 1) 1. Akumulator SYMBOLE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA PRODUKCIE 2.
 • Page 173 DEFINICJE DOTYCZĄCE Produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami Komisji Europejskiej. BEZPIECZEŃSTWA Tego produktu ani opakowania nie Ostrzeżenia, uwagi i informacje można traktować jako odpady są używane do zwrócenia uwagi domowe. Należy poddawać je na szczególnie ważne sekcje recyklingowi we właściwym punkcie zbiórki sprzętu elektrycznego i instrukcji obsługi.
 • Page 174 WAŻNE ZALECENIA UWAGA: Stosuje się, gdy DOTYCZĄCE istnieje ryzyko uszkodzenia produktu, innych BEZPIECZEŃSTWA materiałów lub otoczenia w wyniku nieprzestrzegania OSTRZEŻENIE: Należy instrukcji obsługi. dokładnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia i Uwaga: Stosuje się, aby instrukcje. przekazać więcej informacji, które Niezastosowanie się do są...
 • Page 175 • Do ładowania oryginalnych sieciowego, które nie jest akumulatorów Husqvarna uszkodzone. należy stosować wyłącznie • Należy regularnie sprawdzać ładowarki , QC330 lub QC500. przewód zasilający pod kątem Akumulatory są zabezpieczone uszkodzeń. Jeśli przewód jest szyfrem programowym. uszkodzony, należy • Nie używać baterii natychmiast odłączyć...
 • Page 176 wyciągnąć wtyczkę zasilania. • Nie należy używać wadliwej lub Nie ciągnąć z przewód. uszkodzonej ładowarki lub akumulatora. • Należy chronić wszystkie przewody i przedłużacze przed • Nie należy używać ładowarki w działaniem wody, olejów oraz miejscu, w którym istnieje przedmiotów o ostrych ryzyko wystąpienia krawędziach.
 • Page 177 • Nie wolno chwytać ładowarki sensorycznych lub umysłowych mokrymi rękoma. lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i • Nie używać ładowarki do wiedzy, jeśli są one pod akumulatora w pobliżu nadzorem lub zostały łatwopalnych materiałów lub poinstruowane w zakresie materiałów, które mogą bezpiecznego użytkowania powodować...
 • Page 178 Ładowanie akumulatora zasilania o napięciu i częstotliwości zgodnymi z tabliczką znamionową. UWAGA: Należy upewnić się, że 2. Podłączyć akumulator do ładowarki. Zaświeci akumulator, ładowarka oraz styki się dioda LED ładowania. akumulatora są czyste i suche. Nie 3. Akumulator należy wyjąć z ładowarki po należy podłączać...
 • Page 179 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Sytuacja Możliwe usterki Możliwe działania Odchylenia tempera- Odczekać, aż akumulator ostygnie, lub ogrzać go. Gdy Kontrolka LED stanu tury; akumulator jest akumulator odzyska właściwą temperaturę, będzie ładowania miga na zbyt zimny lub zbyt mógł być ponownie użytkowany lub ładowany. Łado- zielono.
 • Page 180 Dane techniczne znajdują się na tabliczce znamionowej ładowarki do akumulatora. • Przechowywać akumulator z dala od ładowarki. UTYLIZACJA Produkty Husqvarna nie stanowią odpadów komunalnych i należy je utylizować jedynie w sposób podany w tej instrukcji. • Należy przestrzegać lokalnych wymogów dotyczących utylizacji oraz wszystkich innych obowiązujących przepisów.
 • Page 181: Manual Do Utilizador

  "ASSISTÊNCIA" do website encontra a secção Manual do utilizador completo para efetuar a transferência. Leia atentamente o manual do utilizador completo. Para transferir o manual do utilizador completo, aceda a www.husqvarna.com. Na secção VISTA GERAL DO PRODUTO (Fig. 1) 1. Bateria SÍMBOLOS NO PRODUTO 2.
 • Page 182 DEFINIÇÕES DE SEGURANÇA O produto ou a respetiva embalagem não são resíduos Os avisos, as precauções e as domésticos. Recicle-os numa localização de eliminação aplicável notas são utilizados para indicar para equipamentos elétricos e partes especialmente importantes eletrónicos. do manual. Mantenha a unidade afastada de ATENÇÃO: Utilizado no água e da chuva.
 • Page 183 O informações adicionais incumprimento dos avisos necessárias numa determinada e das instruções poderá situação. resultar em choques elétricos, incêndios e/ou ferimentos graves. • Utilize apenas os carregadores de baterias QC330 ou QC500 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 184 Husqvarna. As baterias bateria se o cabo de contêm software encriptado. alimentação estiver danificado. • Não utilize baterias não • Se o cabo de alimentação recarregáveis. estiver danificado, solicite a substituição do mesmo numa •...
 • Page 185 Certifique-se de que o cabo de • Utilize o carregador da bateria alimentação não fica entalado apenas em espaços interiores em portas, cercas ou objetos com boa ventilação e com a equivalentes. temperatura correta. • Não limpe a bateria ou o •...
 • Page 186 o carregador da bateria da ficha os perigos envolvidos. As de alimentação. crianças não devem brincar com o equipamento. As tarefas • Não coloque uma cobertura no de limpeza e manutenção a carregador da bateria durante o cargo do utilizador não devem funcionamento.
 • Page 187 carregador da bateria caso esta esteja 2. Ligue a bateria ao carregador da bateria. O suja ou molhada. LED de carregamento acende-se. 3. Retire a bateria do carregador da bateria 1. Ligue o carregador da bateria à tomada de quando estiver totalmente carregada. alimentação.
 • Page 188 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS Estado Avarias possíveis Procedimento possível Desvio de tempera- Deixe a bateria arrefecer ou aquecer. Quando a bate- tura, a bateria en- O LED de carrega- ria estiver na temperatura correta, esta pode ser utili- contra-se demasiado mento fica verde in- zada ou carregada novamente.
 • Page 189 • Recicle a embalagem e o carregador da bateria numa localização de eliminação aplicável. • Contacte o seu revendedor Husqvarna local para obter mais informações sobre como reciclar e eliminar a bateria. 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 190: Instrucţiuni De Utilizare

  „ASISTENȚĂ” a site-ului web găsiți Manualul complet al operatorului secțiunea de unde puteți descărca. Citiți cu atenție manualul complet al operatorului. Pentru a descărca manualul complet al operatorului, accesați www.husqvarna.com. În PREZENTAREA PRODUSULUI (Fig. 1) 1. Baterie SIMBOLURILE DE PE PRODUS 2.
 • Page 191 DEFINIȚII PRIVIND SIGURANȚA Produsul și ambalajul produsului nu pot fi tratate ca deșeuri menajere. Avertismentele, atenționările și Reciclați-l la o locație de eliminare aprobată pentru echipamente notele sunt utilizate pentru a electrice și electronice. desemna părți foarte importante din manual. Feriți unitatea de apă...
 • Page 192 INSTRUCȚIUNI DE ATENŢIE: Se utilizează SIGURANȚĂ dacă există un risc de deteriorare a produsului, a IMPORTANTE altor materiale sau a zonelor învecinate, dacă AVERTISMENT: Citiți toate instrucțiunile din manual nu avertismentele privind sunt respectate. siguranța și toate instrucțiunile. Nota: Se utilizează pentru a Nerespectarea furniza mai multe informații care avertismentelor și...
 • Page 193 • Utilizați exclusiv încărcătoare de • Verificați cu regularitate dacă nu baterii, QC330 sau QC500 este deteriorat cablul de pentru a încărca baterii originale alimentare. Deconectați imediat Husqvarna. Bateriile sunt încărcătorul bateriei în cazul în criptate prin software. care cablul de alimentare este deteriorat.
 • Page 194 Nu trageți de cablul de • Nu utilizați încărcătorul bateriei alimentare. în medii în care există pericol de fulgerare. • Feriți toate cablurile și prelungitoarele de apă, ulei și • Utilizați încărcătorul bateriei muchii ascuțite. Cablul de numai în interior, într-un mediu alimentare nu trebuie să...
 • Page 195 inflamabile sau materiale care utilizarea în siguranță a pot cauza coroziune. În caz de dispozitivului și dacă înțeleg fum sau de incendiu, scoateți riscurile implicate. Copiii nu fișa de alimentare a trebuie să se joace cu încărcătorului bateriei. dispozitivul. Curățarea și întreținerea nu se vor efectua •...
 • Page 196 1. Conectați încărcătorul de baterii la o priză de 3. Scoateți bateria din încărcătorul bateriei atunci alimentare. LED-ul de încărcare luminează 1 când este complet încărcată. Apăsați butonul dată. indicator al bateriei pentru a afla starea bateriei. Atunci când toate LED-urile sunt ATENŢIE: Conectați încărcătorul aprinse, bateria este încărcată...
 • Page 197 • Fixați în siguranță produsul în timpul ELIMINAREA LA DEȘEURI transportului pentru a preveni daunele și accidentele. Produsele Husqvarna nu sunt deșeuri menajere și • Păstrați produsul într-o zonă restricționată trebuie aruncate doar în conformitate cu pentru a preveni accesul copiilor sau al instrucțiunile din acest manual.
 • Page 198 • Contactați distribuitorul Husqvarna local pentru mai multe informații despre modul de reciclare și eliminare a bateriei. DATE TEHNICE Pentru date tehnice, consultați plăcuța de identificare a încărcătorului bateriei. 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 199: Руководство По Эксплуатации

  В разделе "ПОДДЕРЖКА" Полное руководство по эксплуатации веб-сайта доступны различные руководства для загрузки. Внимательно прочитайте полное Для загрузки полного руководства по руководство по эксплуатации. эксплуатации перейдите на веб-сайт ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ (Pис. 1) 1. Аккумулятор УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ИЗДЕЛИИ 2. Светодиодный индикатор состояния заряда...
 • Page 200 требованиям сертификации в определенных Изделие соответствует коммерческих зонах. действующим директивам EC. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ Данное изделие и его упаковка не могут быть утилизированы в БЕЗОПАСНОСТИ качестве бытовых отходов. Изделие необходимо передать в Предупреждения, соответствующий пункт предостережения и примечания переработки электрического и используются...
 • Page 201 травмам или смерти Примечание: Используется для оператора или предоставления находящихся рядом дополнительных сведений о посторонних лиц. конкретной ситуации. ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ВНИМАНИЕ: Используется, когда ТЕХНИКИ несоблюдение БЕЗОПАСНОСТИ инструкций руководства может привести к ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: повреждению изделия, Внимательно прочитайте других материалов или все предупреждения и прилегающей...
 • Page 202 пожару и/или тяжелым клеммы зарядного устройства травмам. к металлическим предметам. • Используйте одобренные • Используйте только зарядные сетевые розетки с устройства QC330 или QC500 заземлением, которые для зарядки оригинальных находятся в исправном аккумуляторов Husqvarna. состоянии. Для аккумуляторов • Регулярно проверяйте, не...
 • Page 203 поврежден, немедленно кабель питания не застрял в отсоедините зарядное дверях, заборе и т. д. устройство. • Очистка аккумулятора или • Если кабель питания зарядного устройства водой поврежден, обратитесь в запрещена. авторизованный сервисный • Храните зарядное устройство центр для его замены. в...
 • Page 204 • Зарядное устройство следует которые вызывают коррозию. использовать только в Вытащите вилку зарядного помещении с хорошей устройства из розетки в вентиляцией и правильной случае появления дыма или температурой. огня. • Храните зарядное устройство • Не накрывайте зарядное вдали от солнечного света. устройство...
 • Page 205 эксплуатации оборудования и сухие. Запрещается помещать аккумулятор в зарядное устройство, возможных рисков. если он грязный или влажный. Запрещается позволять детям играть с 1. Подключите зарядное устройство к электросети. Светодиодный индикатор оборудованием. Очистка и зарядки мигает 1 раз. пользовательское техническое обслуживание не ВНИМАНИЕ: Подключайте...
 • Page 206 3. Извлеките аккумулятор из зарядного 4. Чтобы отсоединить зарядное устройство от устройства, когда он полностью зарядится. сети, потяните за вилку питания. Не тяните Нажмите кнопку индикатора заряда за кабель питания. аккумулятора для отображения состояния аккумулятора. Если все светодиодные индикаторы горят, то аккумулятор полностью...
 • Page 207 • Храните изделие в запертом помещении УТИЛИЗАЦИЯ для предотвращения доступа к изделию детей или посторонних лиц. Изделия Husqvarna не являются бытовыми • Поместите изделие в сухое, чистое и отходами и подлежат утилизации в непромерзшее место с допустимой соответствии с указаниями в данном...
 • Page 208 • Утилизируйте зарядное устройство и упаковку в специально предназначенном для этого месте. • Для получения дополнительной информации о переработке и утилизации аккумулятора обратитесь к местному дилеру Husqvarna. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Технические данные приведены на паспортной табличке зарядного устройства. 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 209: Návod Na Obsluhu

  Kompletný návod na obsluhu v ktorej si ho môžete prevziať. Pozorne si prečítajte kompletný návod na obsluhu. Ak si chcete prevziať kompletný návod na obsluhu, prejdite na www.husqvarna.com. V časti POPIS STROJNÉHO ZARIADENIA (Obr. 1) 1. Akumulátor SYMBOLY NA VÝROBKU 2.
 • Page 210 BEZPEČNOSTNÉ DEFINÍCIE Tento výrobok je v súlade s príslušnými smernicami ES. Výstrahy, upozornenia a poznámky slúžia na Výrobok alebo jeho obal nepredstavuje komunálny odpad. zdôraznenie mimoriadne Recyklujte ho vo vhodnom zariadení dôležitých častí návodu. na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. VÝSTRAHA: Používa sa, ak pre obsluhu alebo Udržujte zariadenie mimo dosahu...
 • Page 211 Nedodržanie týchto Poznámka: Používa sa na upozornení a pokynov poskytnutie informácií nad rámec môže spôsobiť zásah nevyhnutných informácií v danej elektrickým prúdom, požiar situácii. a/alebo ťažké zranenia. • Na nabíjanie originálnych batérií QC330 používajte iba nabíjačku 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 212 QC500 alebo poškodený. Ak je napájací Husqvarna. Batérie sú kábel poškodený, nabíjačku softvérovo kódované. batérií okamžite odpojte. • Nepoužívajte nenabíjateľné • Ak je napájací kábel batérie. poškodený, zverte jeho výmenu autorizovanému servisnému • Nabíjačku batérií sa zástupcovi. nepokúšajte rozoberať ani opraviť.
 • Page 213 napájací kábel nezachytil vo • Nabíjačku batérií nevystavujte dverách, plotoch a podobne. slnečnému žiareniu. Nepoužívajte nabíjačku batérií • Batériu ani nabíjačku batérií vonku alebo vo vlhkým nečistite vodou. podmienkach. • Nabíjačku batérií uchovávajte • Nemanipulujte s nabíjačkou mimo dosahu detí. batérií, ak máte mokré...
 • Page 214 • Toto zariadenie smú používať PREVÁDZKA deti vo veku od 8 rokov a osoby • Nabíjačku batérií používajte iba vtedy, keď je s obmedzenými fyzickými, teplota okolitého prostredia v rozsahu 5 °C (41 °F) až 40 °C (104 °F). zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo Nabíjanie batérie s nedostatkom skúseností...
 • Page 215 3. Keď sa batéria úplne nabije, vytiahnite ju 4. Vytiahnutím zástrčky odpojte nabíjačku batérií z nabíjačky batérií. Ak chcete zobraziť stav z napájacej zásuvky. Neťahajte za napájací batérie, stlačte tlačidlo indikátora batérie. Keď kábel. sa rozsvietia všetky indikátory LED, batéria je plne nabitá.
 • Page 216 5 °C (41 °F) až 25 °C (41 °F). Výrobok nevystavujte slnečnému žiareniu. • Batériu skladujte mimo nabíjačky batérií. LIKVIDÁCIA Výrobky Husqvarna nie sú domácim odpadom a musia sa likvidovať len v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. • Dodržiavajte miestne požiadavky v oblasti likvidácie a platné...
 • Page 217: Navodila Za Uporabo

  "PODPORA" poiščite možnost Podrobna navodila za uporabo za prenos. Natančno preberite podrobna navodila za uporabo. Za prenos podrobnih navodil za uporabo obiščite spletno mesto www.husqvarna.com. Na spletnem PREGLED IZDELKA (Sl. 1) 1. Baterija SIMBOLI NA IZDELKU 2. Indikator LED za stanje napolnjenosti Bodite previdni in uporabljajte 3.
 • Page 218 VARNOSTNE DEFINICIJE Izdelek ali embalaža izdelka ne spada med gospodinjske odpadke. Opozorila, svarila in opombe Treba ga je reciklirati v primernem zbirnem centru za električno in opozarjajo na posebej pomembne elektronsko opremo. dele priročnika. OPOZORILO: Se uporabi, Enoto hranite zaščiteno pred vodo in dežjem.
 • Page 219 Opomba: Se uporabi za podajanje • Uporabljaje samo baterijske podrobnejših informacij, potrebnih polnilnike QC330 ali QC500 za v dani situaciji. polnjenje originalnih baterij Husqvarna. Baterije so šifrirane POMEMBNA s programsko opremo. VARNOSTNA •...
 • Page 220 • Pola na baterijskem polnilniku • Baterijskega polnilnika ne se ne smeta dotikati kovinskih dvigujte za napajalni kabel. predmetov. Polnilnik baterije odklopite iz stenske vtičnice tako, da • Uporabljajte nepoškodovano izvlečete napajalni vtič. Nikoli ozemljeno homologirano ne vlecite za napajalni kabel. omrežno vtičnico.
 • Page 221 • Ne uporabljajte pokvarjenega ali • Baterijskega polnilnika ne poškodovanega baterijskega upravljajte z mokrimi rokami. polnilnika ali baterije. • Baterijskega polnilnika ne • Baterijskega polnilnika ne uporabljajte v bližini gorljivih uporabljajte, kadar bi lahko materialov ali materialov, ki udarila strela. povzročajo korozijo.
 • Page 222 znanja, če so pri tem pod vlaga ali umazanija, v baterijski polnilnik ne vstavljajte baterije. nadzorom ali jih o varni uporabi ter morebitnih nevarnostih 1. Priključite baterijski polnilnik v vtičnico. poduči odgovorna oseba. Otroci Indikator polnjenja enkrat utripne. se z napravo ne smejo igrati. POZOR: Baterijski polnilnik Otroci ne smejo brez nadzora...
 • Page 223 ODPRAVLJANJE TEŽAV Stanje Možne napake Možen postopek Odstopanje tempera- Počakajte, da se baterija ohladi ali ogreje. Ko bo tem- ture; baterija je pre- Indikator polnjenja peratura baterije ustrezna, jo lahko spet uporabljate ali mrzla ali prevroča za utripa zeleno. polnite. Baterijski polnilnik uporabljajte v prostorih s uporabo ali polnje- temperaturo od 5 °C (41 °F) in 40 °C (104 °F).
 • Page 224 5 °C in 25 °C (41–77 °F). Izdelek hranite zaščiten pred soncem. • Med shranjevanjem baterija ne sme biti v bližini polnilnika. ODSTRANITEV Izdelki Husqvarna ne sodijo med običajne odpadke, zato pri odlaganju sledite navodilom v tem priročniku. • Upoštevajte lokalne zahteve za recikliranje in veljavne predpise.
 • Page 225: Bruksanvisning

  Fullständig bruksanvisning Läs bruksanvisningen noggrant. Hämta den fullständiga bruksanvisningen på www.husqvarna.com. I avsnittet SUPPORT på PRODUKTÖVERSIKT (Fig. 1) 1. Batteri SYMBOLER PÅ PRODUKTEN 2. Lampindikator för laddningsstatus Var försiktig och använd produkten 3. Varningslampa på rätt sätt. Den här produkten kan 4.
 • Page 226 betona speciellt viktiga delar i Produkten eller dess förpackning är bruksanvisningen. inte hushållsavfall. Återvinn den på en plats för kassering av elektrisk och elektronisk utrustning. VARNING: Används om det finns risk för skador Håll enheten borta från vatten och eller dödsfall för föraren regn.
 • Page 227 Notera: Används för att ge mer information som är nödvändig i en • Använd endast batteriladdarna viss situation. QC330 och QC500 till att ladda Husqvarna-originalbatterier. VIKTIGA Batterierna har krypterad SÄKERHETSINSTRU programvara. KTIONER •...
 • Page 228 • Anslut inte kontakterna på genom att dra i nätkontakten. batteriladdaren till Dra inte i nätsladden. metallföremål. • Ha inga sladdar och • Använd ett godkänt jordat uttag skarvsladdar nära vatten, olja som inte är skadad. och skarpa kanter. Var uppmärksam så...
 • Page 229 • Använd inte batteriladdaren om till batteriladdaren vid det finns risk för åska. rökutveckling eller brand. • Använd endast batteriladdaren • Sätt inte på något lock över inomhus i miljöer med bra batteriladdaren under drift. luftflöde och rätt temperatur. • Den här apparaten kan •...
 • Page 230 ANVÄNDNING OBSERVERA: Anslut endast batteriladdaren till den spänning och • Använd endast batteriladdaren när frekvens som är angivna på omgivningstemperaturen är mellan 5 och typskylten. 40 °C. 2. Anslut batteriet till batteriladdaren. Den gröna Ladda batteriet lampan tänds. OBSERVERA: Se till att batteriet, 3.
 • Page 231 FELSÖKNING Tillstånd Eventuella fel Möjliga åtgärder Temperaturavvikel- Låt batteriet svalna eller vänta tills det har blivit varma- se: batteriet är för Laddningslampan re. När batteriet har rätt temperatur kan du använda kallt eller varmt för blinkar grönt. och ladda det. Använd batteriladdaren i omgivnings- att användas eller temperaturer mellan 5 °C och 40 °C .
 • Page 232 • Förvara produkten i temperaturer mellan 5 och 25 °C. Utsätt inte produkten för solljus. • Håll batteriet borta från laddaren under förvaring. KASSERING Husqvarna-produkter är inte hushållssopor och får endast kasseras enligt anvisningarna i den här handboken. • Följ lokala kasseringsbestämmelser och tillämpliga förordningar.
 • Page 233: Kullanım Kılavuzu

  "DESTEK" bölümünde bunu Kapsamlı kullanım kılavuzu indirebileceğiniz yeri bulabilirsiniz. Kapsamlı kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. Kapsamlı kullanım kılavuzunu indirmek için www.husqvarna.com adresine gidin. Web ÜRÜNE GENEL BAKIŞ (Şek. 1) 1. Akü ÜRÜN ÜZERİNDEKİ SEMBOLLER 2. Şarj durumu için LED göstergesi Dikkatli olun ve ürünü...
 • Page 234 GÜVENLİK TANIMLARI Ürün ya da ürünün ambalajı evsel atık değildir. Ürünü elektrikli ve Kılavuzdaki önemli kısımları elektronik ekipmanlara özel uygun bir atık tesisinde geri dönüştürün. vurgulamak için uyarılar ve notlar kullanılmıştır. UYARI: Kılavuzdaki Üniteyi su ve yağmurdan uzak tutun. talimatlara uyulmadığı takdirde operatör veya Akü...
 • Page 235 Not: Belirli bir durumda bilgi • Husqvarna orijinal akülerini şarj verilmesi gerektiğinde kullanılır. etmek için sadece QC330 veya QC500 akü şarj cihazı kullanın. GÜVENLİK Piller yazılım şifresine sahiptir. TALİMATLARINA • Şarj edilebilir olmayan akü...
 • Page 236 • Hasarlı olmayan onaylı ve • Tüm kabloları ve uzatma topraklanmış bir elektrik prizi kablolarını sudan, yağdan ve kullanın. keskin köşelerden uzakta tutun. Güç kablosunun kapılara, çitlere • Güç kablosunda hasar veya benzeri yerlere olmadığını düzenli olarak takılmadığından emin olun. kontrol edin.
 • Page 237 • Akü şarj cihazını yalnızca iyi • Çalışma sırasında akü şarj hava akışına ve doğru sıcaklığa cihazının üzerini kapatmayın. sahip kapalı mekanlarda • Bu cihaz, gözetim altında kullanın. tutulmaları veya cihazın güvenli • Akü şarj cihazını güneş şekilde kullanımına ilişkin ışığından uzak tutun.
 • Page 238 tarafından DİKKAT: Pil şarj cihazını sadece gerçekleştirilmemelidir. nominal değerler plakasında belirtilen voltaj ve frekansa sahip bir KULLANIM güç çıkışına bağlayın. • Akü şarj cihazını yalnızca ortam sıcaklığı 5°C 2. Aküyü akü şarj cihazına bağlayın. Şarj LED'i (41°F) ile 40°C (104°F) arasındayken kullanın. yanar.
 • Page 239 SORUN GİDERME Durum Olası arızalar Olası prosedür Sıcaklık sapması. Akünün soğumasını bekleyin veya ısınmasını sağlayın. Akü kullanmak veya Akü doğru sıcaklığa geldiğinde tekrar kullanılabilir veya Şarj LED'i yeşil renk- şarj etmek için fazla şarj edilebilir. Akü şarj cihazını 5°C (41°F) te yanıp sönüyor.
 • Page 240 ışığından uzak tutun. • Depolama sırasında aküyü akü şarj cihazından uzakta tutun. ATMA Husqvarna ürünleri evsel atık değildir ve yalnızca bu kılavuzda belirtilen şekilde bertaraf edilmelidir. • Yerel bertaraf gerekliliklerine ve geçerli düzenlemelere uyun. • Akü şarj cihazını ve ambalajı uygun bir atık tesisinde geri dönüştürün.
 • Page 241: Посібник Користувача

  SUPPORT (Підтримка) на веб-сайті ви Повний посібник користувача знайдете відповідний розділ, з якого зможете виконати завантаження. Ознайомтеся з Повний посібник користувача можна повним змістом посібника користувача. завантажити на www.husqvarna.com. У розділі ОГЛЯД ВИРОБУ (Мал. 1) 1. Акумулятор СИМВОЛИ НА ВИРОБІ 2. Індикатор стану заряджання...
 • Page 242 ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ Виріб відповідає належним вимогам директив ЄС. ВІДОМОСТЕЙ ЩОДО БЕЗПЕКИ Цей виріб і його пакування не Попередження, застереження й можна утилізувати разом із примітки служать для побутовими відходами. Утилізацію наголошення на особливо виробу необхідно проводити на відповідному підприємстві з важливих...
 • Page 243 ВАЖЛИВІ інших осіб, що знаходяться поруч. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ УВАГА: Вказує на те, що в разі порушення ПОПЕРЕДЖЕННЯ: інструкцій, наведених у Прочитайте всі цьому посібнику, існує попередження й небезпека пошкодження інструкції. Недотримання виробу, інших матеріалів попереджень й інструкцій або навколишніх об’єктів. може...
 • Page 244 • Оригінальні акумулятори електричні розетки із Husqvarna слід заряджати заземленням. лише за допомогою зарядного • Регулярно перевіряйте шнур пристрою QC330 або QC500. живлення на наявність Акумулятори програмно пошкоджень. У разі закодовані. пошкодження шнура • Не використовуйте одноразові живлення негайно від’єднайте...
 • Page 245 від настінної розетки, • Не використовуйте несправні витягніть штепсельну вилку. У чи пошкоджені акумулятор чи жодному разі не тягніть за зарядний пристрій. шнур живлення. • Не користуйтеся зарядним • Пильнуйте, щоб усі кабелі та пристроєм у місцях, де існує подовжувальні шнури були небезпека...
 • Page 246 • Не торкайтеся зарядного й знань, можуть пристрою вологими руками. використовувати цей пристрій лише під наглядом або після • Заборонено використовувати належного інструктажу щодо зарядний пристрій поблизу безпечного використання легкозаймистих або пристрою, за умови розуміння корозійних матеріалів. У разі ними пов’язаних із таким появи...
 • Page 247 ЕКСПЛУАТАЦІЯ живлення, напруга й частота яких відповідають значенням, указаним • Використовуйте зарядний пристрій лише за на табличці з паспортними температури навколишнього середовища даними. від 5 °C (41 °F) до 40 °C (104 °F). 2. Під’єднайте акумулятор до зарядного Заряджання акумулятора пристрою.
 • Page 248 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ Можливі несправ- Обставина Можливі виправлення ності Дайте акумулятору охолонути або підігрійте його. Акумулятор є надто Коли температура акумулятора досягне прийнятних Індикатор заряд- холодним або над- значень, його можна буде знову використовувати жання блимає зеле- то гарячим для ви- або...
 • Page 249 5 °C (41 °F) до 25 °C (77 °F). Не залишайте пристрій на сонці. • Зберігайте акумулятор і зарядний пристрій окремо. УТИЛІЗАЦІЯ Вироби Husqvarna не належать до побутових відходів і мають утилізуватися згідно з вимогами, наведеними в цьому посібнику. 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 250: Sách Hướng Dẫn Sử Dụng

  Sách hướng dẫn vận hành đầy đủ để tải xuống. Đọc cẩn thận sách hướng dẫn vận hành đầy đủ. Để tải xuống sách hướng dẫn vận hành đầy đủ, hãy truy cập www.husqvarna.com. Trong phần TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM (Hình 1) 1. Pin CÁC KÝ...
 • Page 251 đặc biệt quan trọng của sách Sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm hướng dẫn. không phải là rác thải gia đình. Hãy tái chế sản phẩm tại địa điểm thải bỏ áp dụng cho thiết bị điện và điện tử. CẢNH BÁO: Được sử...
 • Page 252 • Chỉ sử dụng bộ sạc pin, QC330 Lưu ý: Được sử dụng để cung cấp hoặc QC500 để sạc pin thêm thông tin cần thiết trong tình Husqvarna chính hãng.
 • Page 253 • Thường xuyên kiểm tra tình • Không được vệ sinh pin hoặc trạng hư hỏng của dây điện. bộ sạc pin bằng nước. Lập tức ngắt kết nối bộ sạc pin • Giữ bộ sạc pin tránh xa trẻ em. nếu dây điện bị...
 • Page 254 • Không được vận hành bộ sạc nguy liên quan. Trẻ em không pin khi tay đang ướt. được đùa nghịch với thiết bị. Trẻ em không được vệ sinh và bảo • Không được sử dụng bộ sạc pin trì...
 • Page 255 3. Tháo pin khỏi bộ sạc pin khi sạc xong. Nhấn CHÚ Ý: Chỉ kết nối bộ sạc pin với ổ nút đèn chỉ báo pin để biết trạng thái pin. Pin cắm điện có điện áp và tần số được được sạc đầy khi tất cả...
 • Page 256 áp dụng. • Tháo sản phẩm an toàn trong khi vận chuyển • Trao đổi với đại lý Husqvarna tại địa phương để ngăn hư hỏng và sự cố. của bạn để biết thêm thông tin về cách tái chế...
 • Page 257 (支持)部分中,您可以进行下载。请仔细阅读完 完整版说明书 整版说明书。 要下载完整版说明书,请前往 www.husqvarna.com。在网站上的“SUPPORT” 产品概览 (图 1) 1. 电池 本产品上的符号 2. 电量状态指示灯 请多加小心,并正确使用本产品。这 3. 警告指示灯 可能会对操作员或其他人造成严重伤 4. 电池指示灯按钮 害或死亡。 5. 电池充电器 6. 充电指示灯 请认真阅读本说明书,确保在充分理 7. 错误 LED 解各项说明之后再使用本产品。 8. 电源插头 9. 说明书 本产品符合适用的 EC 指令。 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 258 警告: 当不遵守手册中的 本产品或产品包装不属于生活垃圾。 说明可能会给操作员或周围 请送至适当的电气和电子设备废弃处 人员带来伤害或死亡风险 理点进行回收。 时,会使用此标志。 本装置须远离水和雨水。 小心: 当不遵守手册中的 说明可能会对产品、其他材 料或附近区域造成损坏时, 仅限在室内使用和存放电池充电器。 会使用此标志。 注意: 产品上的其他符号/标识对应于某些商用 领域的认证要求。 注意: 用于提供特定状况下所需 安全定义 的更多信息。 本手册使用了“警告”、“小心”和“注 意”来指出特别重要的内容。 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 259 • 使用状况完好且已接地的许可电 源插座。 • 定期检查电源线是否未损坏。如 警告: 请阅读所有安全警 果电源线已损坏,请立即断开电 告和所有说明。如不遵循警 池充电器。 告和说明,可能会导致触 • 如果电源线已损坏,请经认证批 电、火灾和/或严重伤害。 准的保养厂更换电源线。 • 切勿用电源线提起电池充电器。 • 只能使用电池充电器 QC330 或 要从电源插座断开电池充电器, QC500 为 Husqvarna 的原装电 请拔出插头。切勿拽拉电源线。 池充电。电池通过软件进行加 • 让所有电线和延长电线远离水、 密。 油和锋利的边沿。确保电线不会 • 请勿使用一次性电池。 夹在门、栅栏或类似物体之间。 • 切勿尝试拆卸或维修电池充电 • 切勿用水清洁电池或充电器。 器。...
 • Page 260 • 切勿使用出现故障或损坏的电池 • 本机可以由 8 岁以上儿童以及身 充电器或电池。 体、 感官或智力低下的人或缺少 经验知识 的人使用,前提是对这 • 不要在存在闪电风险的情况下使 些人给予监督 或指导,使其能以 用电池充电器。 安全的方式使用机器 并了解其中 • 只能在空气流通良好且温度合适 的危险。不得让儿童玩耍本设 的室内环境中使用电池充电器。 备。儿童不得在没有监督的情况 • 电池充电器须远离阳光。切勿在 下对机器进行清洁和维护。 室外或潮湿条件下使用电池充电 器。 操作 • 切勿用湿手操作电池充电器。 • 只能在 5 °C (41 °F) 至 40 °C (104 °F) 的环境 •...
 • Page 261 1. 将电池充电器连接到电源插座。充电指示灯闪 3. 待电池充满电之后,从电池充电器上取下电 烁 1 次。 池。按下电池指示灯按钮,以了解电池状态。 当所有的指示灯亮起时,说明电池已充满电。 小心: 4. 拔下电源插头,断开电池充电器与电源插座的 将电池充电器连接到具有标 连接。切勿拽拉电源线。 牌上规定的电压和频率的电源插座。 2. 将电池连接电池充电器。充电指示灯亮起。 故障检修 条件 可能的故障 可能的步骤 温度超出范围,电池 使电池冷却或将其预热。待电池达到合适温度后,即可 充电指示灯呈绿色闪 太冷或太热,无法使 再次使用或充电。在 5 °C (41 °F) 至 40 °C (104 °F) 之 烁。 用或充电。 间的 环境温度下 使用 电池 充电器。 永久性电池充电器错...
 • Page 262 • 将产品放在上锁的区域,以防止儿童或他人擅 自触碰。 • 将本产品放在干燥、无霜且清洁的地方,并具 有正确的温度。 • 请在 5 °C (41 °F) 至 25 °C (77 °F) 的温度下存 放本产品。本产品须远离阳光存放。 • 切勿将电池放在电池充电器中存放。 废弃处理 Husqvarna 产品不属于生活垃圾,必须按照本手 册中的规定丢弃处理。 • 请遵守当地的废弃处理要求和适用的法规。 • 将电池充电器和包装送至适当的废弃处理地点 进行回收。 • 有关如何回收和废弃处理电池的更多信息,请 咨询您当地的 Husqvarna 经销商。 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 263 1403 - 001 - 04.12.2019...
 • Page 264 Original instructions Alkuperäiset ohjeet Lietošanas pamācība Pôvodné pokyny Оригинални инструкции Instructions d’origine Arahan asal Izvirna navodila Původní pokyny Originalne upute Originele instructies Bruksanvisning i original Originale instruktioner Eredeti útmutatás Originale instruksjoner Orijinal talimatlar Originalanweisungen Istruzioni originali Oryginalne instrukcje Оригінальні інструкції...

This manual is also suitable for:

Qc500