Download Print this page

Lietošanas Pamācība - Husqvarna BLi100 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS
(Fig. 1)
1.
Akumulators
2.
Akumulatora lādētājs
3.
Kontaktdakša
4.
Uzlādes LED indikators
5.
Kļūdas gaismas diode uz lādētāja
6.
Kļūdas gaismas diode uz akumulatora
7.
Uzlādes statusa LED indikators
8.
Akumulatora indikatora poga
SIMBOLI UZ IZSTRĀDĀJUMA
Esiet uzmanīgs un lietojiet izstrādājumu pareizi. Šis
izstrādājums var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas
operatoram vai citām personām.
Rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un pirms
izstrādājuma lietošanas pārliecinieties, vai izprotat
instrukcijas.
Šis izstrādājums atbilst piemērojamo EK direktīvu
prasībām.
76
Utilizējiet izstrādājumu piemērotā elektrisko un
elektronisko ierīču likvidēšanas uzņēmumā.
Tālāk esošais simbols nozīmē, ka izstrādājums nav
sadzīves atkritumi.
Neiegremdējiet akumulatoru ūdenī.
yyyywwxxxx
Datu plāksnītē ir norādīts sērijas numurs. yyyy ir ražoša-
nas gads, ww ir ražošanas nedēļa.
Piezīme:
Pārējie uz izstrādājuma norādītie simboli/uzlīmes attiecas
uz dažu tirdzniecības nozaru prasībām.
1243 - 002 - 27.09.2019

Advertisement

loading

  Also See for Husqvarna BLi100

This manual is also suitable for:

Bli200Bli300Bli200x