Návod Na Obsluhu - Husqvarna BLi100 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

POPIS STROJNÉHO ZARIADENIA
(Fig. 1)
1.
Batéria
2.
Nabíjačka batérií
3.
Napájacia zástrčka
4.
Indikátor LED nabíjania
5.
Indikátor LED chyby na nabíjačke
6.
Indikátor LED chyby na batérii
7.
Indikátor LED stavu nabitia
8.
Tlačidlo indikátora batérie
SYMBOLY NA VÝROBKU
Postupujte opatrne a používajte výrobok správnym
spôsobom. Tento výrobok môže spôsobiť vážne
poranenie alebo usmrtenie obsluhujúceho pracovníka
alebo iných osôb.
Skôr než začnete produkt používať, pozorne si prečítajte
návod na obsluhu a dôsledne sa oboznámte s pokynmi.
Tento výrobok je v súlade s príslušnými smernicami ES.
1243 - 002 - 27.09.2019
Produkt recyklujte vo vhodnom zariadení na likvidáciu
elektrických a elektronických zariadení.
Výrobok alebo jeho obal nepredstavuje komunálny
odpad.
Batériu neponárajte do vody.
rrrrttxxxx
Výrobné číslo sa uvádza na výkonovom štítku. rrrr je rok
výroby, tt je týždeň výroby.
Poznámka:
Ostatné symboly/emblémy na výrobku odkazujú na
požiadavky certifikácie pre niektoré komerčné oblasti.
115

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Husqvarna BLi100

This manual is also suitable for:

Bli200Bli300Bli200x

Table of Contents