Husqvarna BLi20 Operator's Manual
Hide thumbs Also See for BLi20:
Table of Contents
 • Manual de Usuario
 • Tekniset Tiedot
 • Manuale Dell'operatore
 • Dati Tecnici
 • 取扱説明書 사용자 설명서 Operatoriaus Vadovas
 • Lietošanas PamāCība
 • Panduan Pengguna
 • Gebruiksaanwijzing
 • Bruksanvisning
 • Instrukcja Obsługi
 • Manual Do Utilizador
 • Instrucţiuni de Utilizare
 • Руководство По Эксплуатации
 • Návod Na Obsluhu
 • Navodila Za Uporabo
 • Bruksanvisning
 • Tekniska Data
 • KullanıM Kılavuzu
 • Посібник Користувача
 • Sách Hướng Dẫn Sử Dụng

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
BG
Ръководство за експлоатация
CS
Návod k použití
DA
Brugsanvisning
DE
Bedienungsanweisung
EL
Οδηγίες χρήσης
ET
Kasutusjuhend
FI
Käyttöohje
FR
Manuel d'utilisation
HR
Priručnik za korištenje
HU
Használati utasítás
JA
KO
LT
3-7
LV
8-12
MS
13-17
NL
18-22
NO
23-27
PL
28-32
PT
33-37
RO
38-41
RU
42-45
SK
46-50
SL
51-55
SV
56-60
TR
61-65
UK
66-70
VI
71-74
ZH
操作手册
75-79
80-84
BLi10, BLi20, BLi30
85-89
90-94
95-99
100-104
105-109
110-114
120-124
125-129
130-134
135-138
139-143
144-147
148-151

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Husqvarna BLi20

 • Page 1: Table Of Contents

  Operator's manual Lietošanas pamācība 80-84 BLi10, BLi20, BLi30 Ръководство за експлоатация 8-12 Panduan Pengguna 85-89 Návod k použití 13-17 Gebruiksaanwijzing 90-94 Brugsanvisning 18-22 Bruksanvisning 95-99 Bedienungsanweisung 23-27 Instrukcja obsługi 100-104 Οδηγίες χρήσης 28-32 Manual do utilizador 105-109 Manual de usuario 33-37 Instrucţiuni de utilizare...
 • Page 2 QC80 QC80F BLi30 BLi10/BLi20 BLi 30 QC250...
 • Page 3: Operator's Manual

  PRODUCT OVERVIEW (Fig. 1) Battery LED indicator for the state of charge Recycle the product at an applicable disposal location for Warning LED electrical and electronic equipment. Battery indicator button Battery charger Charging LED Power plug The product or package of the product is not domestic 12 V power outlet plug waste.
 • Page 4 SAFETY DEFINITIONS • Use the BLi10, BLi20, BLi30 batteries that are rechargable as a power supply for the related Husqvarna products only. To prevent injury, do not use the battery as a power supply for other devices. Warnings, cautions and notes are used to point out specially important parts •...
 • Page 5 LED indicator Battery status (state of charge) BLi10, BLi20 BLi30 4 LED lights are on The battery is 76% - 100% charged. 3 LED lights are on The battery is 76% - 100% charged.
 • Page 6: Troubleshooting

  LED indicator Battery status (state of charge) BLi10, BLi20 BLi30 1 LED light flashes The battery is 0% - 25% charged. The battery is 0% - 5% charged. TROUBLESHOOTING Condition Possible faults Possible procedure The battery warning LED flashes. Temperature deviation, the battery is Let the battery cool down or move it indoors to warm it up.
 • Page 7: Technical Data

  Charge the battery 30% to 50% before you put it in storage for long periods. • Clean the battery before you put it in storage. DISPOSAL Husqvarna products are not domestic waste and must only be discarded as given in this manual. • Obey the local disposal requirements and applicable regulations. •...
 • Page 8 ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА (Fig. 1) Акумулатор Светодиоден индикатор за състоянието на зареждане Рециклирайте продукта в подходящ пункт за изхвърляне за електрическо и електронно Предупредителен светодиод оборудване. Бутон за индикатора на батерията Зарядно устройство за батерията Светодиод за зареждане Захранващ щепсел Продуктът...
 • Page 9 Husqvarna. Акумулаторните батерии са шифровани софтуерно. Използва се, ако • Използвайте батериите BLi10, BLi20, BLi30, които са акумулаторни, има опасност от нараняване или смърт за оператора или като източник на захранване само за свързаните продукти за околните, ако не се спазват инструкциите в...
 • Page 10 Свържете акумулаторната батерия към зарядното устройство. използвате за първи път. Винаги използвайте зарядно устройство Светодиодът за зареждане светва. за батерии QC80, QC80F или QC250 на Husqvarna. Извадете батерията от зарядното устройство за батерии, когато е • Използвайте акумулаторната батерия само когато околната...
 • Page 11 Светодиоден индикатор Състояние на батерията (състояние на зареждане) BLi10, BLi20 BLi30 4 светодиодни светлини светят Не е налично Батерията е заредена на 76% – 100%. 3 светодиодни светлини светят Батерията е заредена на 76% – 100%. Батерията е заредена на 51% – 75%.
 • Page 12 ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ ИЗХВЪРЛЯНЕ • Доставените литиево-йонни батерии отговарят на изискванията на Продуктите на Husqvarna не са битови отпадъци и трябва да се законодателството за опасни продукти. изхвърлят само в съответствие с посоченото в това ръководство. • Специалното изискване на опаковката и етикетите за търговско...
 • Page 13 POPIS VÝROBKU (Fig. 1) Baterie LED indikátor stavu dobíjení Odevzdejte výrobek ve sběrném dvoře pro recyklaci Výstražná kontrolka LED elektrických a elektronických zařízení. Tlačítko ukazatele stavu baterie Nabíječka baterií Kontrolka LED dobíjení Napájecí zástrčka Výrobek ani obal výrobku nelze zlikvidovat jako domácí 12V zástrčka odpad.
 • Page 14 Varování, upozornění a poznámky slouží jako upozornění na specifické • Používejte pouze baterie BLi10, BLi20, BLi30, které jsou dobíjecí důležité části návodu. a vhodné jako zdroj napájení pro související produkty Husqvarna. Abyste zabránili zranění, nepoužívejte baterii jako zdroj napájení pro VÝSTRAHA:...
 • Page 15 • Baterii používejte pouze při okolních teplotách v rozsahu −10 až 40 °C VAROVÁNÍ: (14 až 104 °F). Zapojte nabíječku baterií pouze • Nabíječku baterií používejte pouze při okolních teplotách v rozsahu 5 až do zásuvky s hodnotami napětí a frekvence uvedenými 40 °C (41 až...
 • Page 16 Kontrolka LED Stav baterie (stav nabití) BLi10, BLi20 BLi30 Svítí 4 kontrolky LED Není k dispozici Baterie je nabitá na 76–100 %. Svítí 3 kontrolky LED Baterie je nabitá na 76–100 %. Baterie je nabitá na 51–75 %. Svítí 2 kontrolky LED Baterie je nabitá...
 • Page 17 Před dlouhodobým uskladněním se ujistěte, že je baterie nabitá na 30 až 50 %. • Před uskladněním baterii vyčistěte. LIKVIDACE Výrobky Husqvarna nepatří do domovního odpadu a musí být zlikvidovány výhradně způsobem uvedeným v tomto návodu. • Dodržujte místní požadavky ohledně likvidace a platné předpisy. •...
 • Page 18 PRODUKTOVERSIGT (Fig. 1) Batteri LED-indikator for opladningsstatus Aflever produktet på en godkendt genbrugsstation til LED-indikator for advarsel elektrisk og elektronisk udstyr. Batteriindikatorknap Batterioplader LED-indikator for opladning Strømstik Produktet og produktemballagen er ikke almindeligt 12 V strømudtag husholdningsaffald. Brugsanvisning SYMBOLER PÅ PRODUKTET Hold det væk fra vand og regn.
 • Page 19 Brug kun batteriopladerneQC80, QC80F eller QC250 til at oplade Husqvarna originale batterier. Batterierne er softwarekrypteret. • Brug kun BLi10, BLi20, BLi30 batterier, der er genopladelige, som Advarsler, forholdsregler og bemærkninger bruges til at pege på særligt strømforsyning til de relaterede Husqvarna produkter. For at undgå...
 • Page 20 • Brug kun batteriet ved en omgivende temperatur på mellem -10 °C (14 BEMÆRK: °F) og 40 °C (104 °F). Tilslut kun batteriopladeren til et • Brug kun batteriopladeren ved en omgivende temperatur på mellem 5 strømudtag med den spænding og frekvens, der fremgår °C (41 °F) og 40 °C (104 °F).
 • Page 21 LED-indikator Batteristatus (ladetilstand) BLi10, BLi20 BLi30 4 LED-lamper er tændt Batteriet er opladet 76-100%. 3 LED-lamper er tændt Batteriet er opladet 76-100%. Batteriet er opladet 51-75%. 2 LED-lamper er tændt Batteriet er opladet 51-75%. Batteriet er opladet 26-50%. 1 LED-lampe er tændt Batteriet er opladet 26-50%.
 • Page 22: Transport Og Opbevaring

  Oplad batteriet 30 % til 50 %, før du sætter det til opbevaring i længere tid. • Rengør batteriet, før du sætter det til opbevaring. BORTSKAFFELSE Husqvarna-produkter er ikke husholdningsaffald og må kun bortskaffes som angivet i denne manual. • Overhold de lokale krav til bortskaffelse og de gældende regler. •...
 • Page 23 PRODUKTÜBERSICHT (Fig. 1) Akku LED-Anzeige des Ladestatus Recyceln Sie das Gerät an einer entsprechenden Recyclingstation für elektrische und elektronische Warn-LED Geräte. Akkuanzeigetaste Akkuladegerät Lade-LED Netzstecker Das Gerät und die Verpackung des Geräts dürfen nicht Stecker für 12-V-Steckdose über den Hausmüll entsorgt werden. Bedienungsanleitung SYMBOLE AUF DEM GERÄT Gehen Sie vorsichtig vor, und verwenden Sie das Gerät...
 • Page 24 SICHERHEITSDEFINITIONEN • Verwenden Sie nur die Akkuladegeräte QC80, QC80F oder QC250 zum Aufladen von Originalakkus von Husqvarna. Die Akkus verfügen über eine Softwareverschlüsselung. Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise werden verwendet, um auf • Verwenden Sie als Stromversorgung für die zugehörigen Husqvarna besonders wichtige Teile der Bedienungsanleitung hinzuweisen.
 • Page 25 Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an. Die Lade-LED blinkt 1 Mal. • Vor der ersten Verwendung muss der Akku aufgeladen werden. Verwenden Sie grundsätzlich nur die Batterieladegeräte Husqvarna ACHTUNG: Schließen Sie das Ladegerät nur QC80, QC80F oder QC250.
 • Page 26 LED-Anzeige Akkustatus (Ladezustand) BLi10, BLi20 BLi30 2 LEDs leuchten Der Akku ist zu 51 % - 75 % geladen. Der Akku ist zu 26 % - 50 % geladen. 1 LED leuchtet Der Akku ist zu 26 % - 50 % geladen.
 • Page 27: Technische Daten

  Laden Sie den Akku auf 30 bis 50 %, bevor Sie ihn über längere Zeit einlagern. • Reinigen Sie den Akku, bevor Sie ihn einlagern. ENTSORGUNG Geräte von Husqvarna sind kein Hausmüll und dürfen nur wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben entsorgt werden. • Befolgen Sie die örtlichen Entsorgungsauflagen und geltenden Vorschriften.
 • Page 28 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (Fig. 1) Μπαταρία Ενδεικτική λυχνία LED για την κατάσταση φόρτισης Ανακυκλώστε το προϊόν σε κατάλληλη τοποθεσία Λυχνία LED προειδοποίησης απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Κουμπί ένδειξης μπαταρίας Φορτιστής μπαταρίας Λυχνία LED φόρτισης Φις ηλεκτρικής τροφοδοσίας Το προϊόν ή η συσκευασία του προϊόντος δεν αποτελεί Φις...
 • Page 29 Για την επισήμανση ειδικών σημαντικών τμημάτων του εγχειριδίου • Χρησιμοποιήστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες BLi10, BLi20, BLi30 χρησιμοποιούνται προειδοποιήσεις, συστάσεις προσοχής και σημειώσεις. ως πηγή ρεύματος αποκλειστικά για τα συναφή προϊόντα Husqvarna. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή τραυματισμών, μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία ως Χρησιμοποιείται όταν...
 • Page 30 Συνδέετε τον φορτιστή μπαταρίας • Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί, προτού την χρησιμοποιήσετε για σε μια πρίζα ρεύματος μόνο σύμφωνα με την τάση και τη πρώτη φορά. Χρησιμοποιείτε πάντα φορτιστή μπαταριών Husqvarna συχνότητα που ορίζεται στην πινακίδα στοιχείων. QC80, QC80F ή QC250. •...
 • Page 31 Ένδειξη LED Κατάσταση μπαταρίας (κατάσταση φόρτισης) BLi10, BLi20 BLi30 3 λυχνίες LED αναμμένες Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 76% - 100%. Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 51% - 75%. 2 λυχνίες LED αναμμένες Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 51% - 75%.
 • Page 32 για μεγάλο χρονικό διάστημα. • Καθαρίστε την μπαταρία προτού την αποθηκεύσετε. ΑΠΟΡΡΙΨΗ Τα προϊόντα Husqvarna δεν αποτελούν οικιακά απορρίμματα και πρέπει να απορρίπτονται μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. • Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις τοπικές απαιτήσεις απόρριψης και τους ισχύοντες κανονισμούς.
 • Page 33: Manual De Usuario

  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (Fig. 1) Batería Indicador LED del estado de carga Recíclelo en un lugar apto para la eliminación de equipos LED de advertencia eléctricos y electrónicos. Botón indicador de la batería Cargador de batería LED de carga Enchufe Conector macho de 12 V El producto o su embalaje no son residuos domésticos.
 • Page 34 Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para destacar • Utilice las baterías recargables BLi10, BLi20, BLi30 como fuente de información especialmente importante del manual. alimentación solo para los productos Husqvarna relacionados. Para evitar lesiones, no utilice la batería como fuente de alimentación de...
 • Page 35 1 vez. • La batería debe cargarse antes de utilizarse por primera vez. Utilice PRECAUCIÓN: siempre un cargador de baterías Husqvarna QC80, QC80F o QC250. Conecte el cargador de • Utilice la batería solo cuando la temperatura ambiente oscile entre batería a una toma de corriente cuya tensión y...
 • Page 36 Indicador LED Estado de la batería (estado de carga) BLi10, BLi20 BLi30 Un LED parpadea La batería tiene una carga del 0 % al 25 %. La batería tiene una carga del 0 % al 5 %. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS...
 • Page 37 • Limpie la batería antes de guardarla. DESECHO Los productos Husqvarna no son residuos domésticos y se deben desechar como se indica en este manual. • Respete los requisitos locales y las normas aplicables relativos a los residuos.
 • Page 38 TOOTE TUTVUSTUS (Fig. 1) Laadimisoleku LED-märgutuli Utiliseerige toode elektri- ja elektroonikajäätmete LED-hoiatustuli heakskiidetud jäätmejaamas. Akunäidiku nupp Akulaadija Laadimise LED-märgutuli Toitepistik 12 V pistikupesa Toode või toote pakend ei kuulu olmejäätmete hulka. Kasutusjuhend SÜMBOLID TOOTEL Hoidke eemal veest ja vihmast. Olge ettevaatlik ja kasutage toodet õigesti. Seade võib põhjustada kasutaja või kõrvaliste isikute ohtliku kehavigastuse või surma.
 • Page 39 OHUTUSE MÄÄRATLUSED • Kasutage Husqvarna toodete vooluallikana üksnes taaslaetavaid BLi10, BLi20, BLi30 akusid. Kehavigastuse vältimiseks ärge kasutage akut muude seadmete toiteallikana. Mõistetega „hoiatus”, „ettevaatust” ja „märkus” juhitakse tähelepanu eriti • Ärge püüdke akut lahti monteerida ega parandada. Remonttöid tohib olulistele kohtadele kasutusjuhendis.
 • Page 40 ETTEVAATUST: Ühendage akulaadija ainult tüübisildil näidatud pinge ja sagedusega pistikupessa. LED-indikaator Aku olek (laetustase) BLi10, BLi20 BLi30 Põleb 4 LED-tuld – Aku on 76–100% laetud. Põleb 3 LED-märgutuld Aku on 76–100% laetud. Aku on 51–75% laetud. Põleb 2 LED-märgutuld Aku on 51–75% laetud.
 • Page 41 UTILISEERIMINE • Täitke kaubanduslikule transpordile kehtestatud pakendamise ja märgistamise erinõudeid (sh kolmandate osapoolte või ekspediitorite Husqvarna Tooted ei kuulu olmejäätmete hulka ja need tuleb utiliseerida teenuseid kasutades). vastavalt käesolevas juhendis toodud juhistele. • Enne seadme lähetamist konsulteerige isikuga, kes on läbinud ohtlike ainete käitlemise alase erikoolituse.
 • Page 42 TUOTTEEN KUVAUS (Fig. 1) Akku Lataustilan LED-ilmaisin Vie laite asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden Varoitusmerkkivalo keräyspisteeseen. Akun varaustilan painike Akkulaturi Latauksen merkkivalo Virtapistoke Laitetta tai sen pakkausta ei saa hävittää 12 V:n pistoke kotitalousjätteen mukana. Käyttöohjekirja TUOTTEEN SYMBOLIT Suojaa laite vedeltä ja sateelta. Ole varovainen ja käytä...
 • Page 43 TURVALLISUUSMÄÄRITELMÄT • Käytä ladattavia BLi10, BLi20, BLi30 -akkuja vain kyseisten Husqvarna- tuotteiden virtalähteenä. Tapaturmien välttämiseksi akkua ei saa käyttää muiden laitteiden virtalähteenä. Varoituksia, huomioita ja huomautuksia käytetään, kun jotakin käyttöohjeen • Älä yritä purkaa tai korjata akkua. Korjauksia saavat tehdä vain osaa halutaan erityisesti korostaa.
 • Page 44 Näyttö osoittaa akun varaustason ja mahdolliset akkuun liittyvät ongelmat. HUOMAUTUS: Liitä laturi pistorasiaan, jonka jännite ja taajuus ovat tyyppikilven mukaisia. Merkkivalo Akun varaustila BLi10, BLi20 BLi30 4 merkkivaloa palaa – Akun varaustaso on 76–100 %. 3 merkkivaloa palaa Akun varaustaso on 76–100 %.
 • Page 45: Tekniset Tiedot

  HÄVITTÄMINEN • Pakkausta ja merkintöjä koskevia erityismääräyksiä on noudatettava, myös kolmansien osapuolten tai huolitsijoiden järjestämässä Husqvarna-laitteet eivät ole kotitalousjätettä. Ne on hävitettävä vain tässä tavarakuljetuksessa. oppaassa kuvatulla tavalla. • Keskustele erityiskoulutuksen saaneen vaarallisten aineiden asiantuntijan kanssa ennen tuotteen lähettämistä. Noudata kaikkia •...
 • Page 46 PRÉSENTATION DU PRODUIT (Fig. 1) Batterie Indicateur LED d'état de charge Déposez le produit dans un site de recyclage approprié LED d'avertissement pour équipements électriques et électroniques. Indicateur de batterie Chargeur de batterie LED de charge Prise de courant Le produit ou son emballage ne font pas partie des Prise de courant 12 V ordures ménagères.
 • Page 47 • Utilisez les batteries BLi10, BLi20, BLi30 rechargeables en tant que personnes à proximité si les instructions du manuel ne sont source d'alimentation pour les produits Husqvarna uniquement. Afin pas respectées.
 • Page 48 • La batterie doit être chargée avant sa première utilisation. Utilisez toujours un chargeur de batterie Husqvarna QC80, QC80F ou QC250. Insérez la batterie dans le chargeur de batterie. La LED de charge •...
 • Page 49 Voyant DEL État de la batterie (état de charge) BLi10, BLi20 BLi30 3 voyants LED sont allumés La batterie est chargée à 76 % - 100 %. La batterie est chargée à 51 % - 75 %. 2 voyants LED sont allumés La batterie est chargée à...
 • Page 50 • Nettoyez la batterie avant de la remiser. MISE AU REBUT Les produits Husqvarna ne sont pas des déchets ménagers et doivent être mis au rebut suivant la procédure indiquée dans ce manuel. • Respectez les consignes locales de gestion des déchets et les réglementations applicables.
 • Page 51 PREGLED PROIZVODA (Fig. 1) Baterija LED indikator stanja punjenja Reciklirajte proizvod na odgovarajućem odlagalištu LED za upozorenje otpada za električnu i elektroničku opremu. Gumb indikatora baterije Punjač baterije LED za punjenje Strujni utikač Proizvod ni njegova ambalaža ne spadaju u kućanski Strujni utikač...
 • Page 52 SIGURNOSNE DEFINICIJE • Upotrebljavajte isključivo punjive baterije BLi10, BLi20, BLi30 za napajanje odgovarajućih proizvoda tvrtke Husqvarna. Bateriju nemojte upotrebljavati za napajanje drugih proizvoda jer postoji opasnost od Upozorenjima, oprezima i napomenama naglašavaju se posebno važni ozljeda. dijelovi priručnika. • Bateriju nemojte rastavljati niti pokušavati popraviti. Sve popravke mora obavljati samo ovlašteni distributer.
 • Page 53 će jedanput. • Prije prve upotrebe bateriju je potrebno napuniti. Obavezno upotrijebite OPREZ: punjač baterije Husqvarna QC80, QC80F ili QC250. Spojite punjač baterije samo na strujnu • Bateriju upotrebljavajte samo pri temperaturama okoline između -10 °C utičnicu s naponom i frekvencijom koji su navedeni na (14 °F) i 40 °C (104 °F).
 • Page 54 LED indikator Stanje baterije (stanje napunjenosti) BLi10, BLi20 BLi30 Trepće jedna LED žaruljica Baterija je napunjena 0 % – 25 %. Baterija je napunjena 0 % – 5 %. RJEŠAVANJE PROBLEMA Stanje Moguće pogreške Mogući postupak Trepće LED indikator upozorenja za ba- Odstupanje od temperature, baterija je Pričekajte da se baterija ohladi ili je premjestite van da se zagrije.
 • Page 55 Prije dugotrajnog skladištenja bateriju napunite 30 % – 50 %. • Očistite bateriju prije njezina skladištenja. ODLAGANJE U OTPAD Proizvodi Husqvarna nisu kućanski otpad i smiju se odlagati u otpad jedino u skladu s uputama iz ovog priručnika. • Poštujte lokalne zahtjeve za odlaganje u otpad i važeće propise.
 • Page 56 A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE (Fig. 1) Akkumulátor A töltöttségi állapotot jelző LED indikátor A termék újrahasznosítását egy megfelelő, az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására Figyelmeztető LED szolgáló ponton kell elvégezni. Akkumulátorjelző gomb Akkumulátortöltő Töltésjelző LED Tápcsatlakozó-dugasz A termék és a termék csomagolása nem minősül 12 V-os tápcsatlakozó-dugasz háztartási hulladéknak.
 • Page 57 QC80F vagy QC250 akkumulátortöltő használható. A akkumulátorok szoftveresen kódolva vannak. A figyelmeztetések, óvintézkedések és megjegyzések a használati utasítás • A tölthető BLi10, BLi20, BLi30 akkumulátorokat kizárólag a megfelelő kiemelten fontos részeire hívják fel a figyelmet. Husqvarna termékek tápellátására használja. Ne használja az FIGYELMEZTETÉS: akkumulátort más eszközök áramforrásaként, mivel ez...
 • Page 58 • Az akkumulátort az első használat előtt fel kell tölteni. Mindig Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a tápcsatlakozóhoz. A töltést jelző Husqvarna QC80, QC80F vagy QC250 akkumulátortöltő készüléket LED 1 egyszer felvillan. használjon. • Az akkumulátort csak -10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérséklet VIGYÁZAT:...
 • Page 59 LED jelzőlámpa Az akkumulátor állapota (töltöttségi állapot) BLi10, BLi20 BLi30 2 LED világít Az akkumulátor töltöttsége 51–75%-os. Az akkumulátor töltöttsége 26–50%-os. 1 LED világít Az akkumulátor töltöttsége 26–50%-os. Az akkumulátor töltöttsége 6–25%-os. 1 LED villog Az akkumulátor töltöttsége 0–25%-os. Az akkumulátor töltöttsége 0–5%-os.
 • Page 60 Hosszú ideig való tárolás előtt töltse fel az akkumulátort 30–50%-ra. • Tárolás előtt tisztítsa meg az akkumulátort. HULLADÉKKEZELÉS A Husqvarna termékek nem minősülnek háztartási hulladéknak, és ártalmatlanításukat kizárólag a kézikönyvben leírtaknak megfelelően szabad elvégezni. • Kövesse a helyi ártalmatlanítási előírásokat és a vonatkozó...
 • Page 61: Manuale Dell'operatore

  PANORAMICA DEL PRODOTTO (Fig. 1) Batteria Indicatore a LED per lo stato di carica Riciclare il prodotto in un punto di riciclaggio applicabile LED di avvertimento per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Pulsante di indicatore di batteria Caricabatterie LED di carica Presa di corrente Il prodotto o l'imballaggio del prodotto non è...
 • Page 62 • Utilizzare le batterie BLi10, BLi20, BLi30 ricaricabili come alimentazione parti importanti del manuale. per i soli prodotti Husqvarna in questione. Per evitare il rischio di lesioni, non utilizzare la batteria come fonte di alimentazione per altri dispositivi. AVVERTENZA: Utilizzato se è presente un •...
 • Page 63 • È necessario ricaricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. Collegare il caricabatterie a una presa di corrente. Il LED di carica Utilizzare sempre Husqvarna QC80, QC80F o il caricabatterie QC250. lampeggia 1 volta. • Utilizzare la batteria soltanto quando la temperatura ambiente è...
 • Page 64 Spia LED Stato della batteria (stato di carica) BLi10, BLi20 BLi30 1 LED è acceso La batteria è carica al 26% - 50%. La batteria è carica al 6% - 25%. 1 LED lampeggia La batteria è carica al 0% - 25%.
 • Page 65: Dati Tecnici

  Caricare la batteria dal 30% al 50% prima di immagazzinarla per lunghi periodi. • Pulire la batteria prima di stoccarla. SMALTIMENTO I prodotti Husqvarna non sono rifiuti domestici e devono essere smaltiti secondo le indicazioni fornite in questo manuale. • Rispettare le norme locali e le normative vigenti sullo smaltimento. •...
 • Page 66: 取扱説明書 사용자 설명서 Operatoriaus Vadovas

  製品の概要 (Fig. 1) バッテリー LED インジケータ(充電状態の表示) 電気 ・ 電子機器の適切な処理方法でリサイクルしてくださ 警告 LED い。 バッテリーインジケータボタン バッテリー充電器 充電 LED 電源プラグ 本製品や本製品のパッケージは、 一般廃棄物ではありませ 12V 電源出力プラグ ん。 取扱説明書 製品に表記されるシンボルマーク ユニットを水や雨にさらさないでください。 十分に注意し、 本製品を正しく使用してください。本製品 により、 操作者や付近にいる人が重傷を負う、 または死亡 するおそれがあります。 yyyywwxxxx 製造番号は銘板に記載されています。yyyy は製造年、 ww は製造された週です。 この取扱説明書をよくお読みになり、 内容をしっかりと把 注記: 握したうえで、使用してください。 本製品に付いている他のシンボル/銘板は、一部の商業地域に...
 • Page 67 Husqvarna 純正バッテリーの充電には、バッテリー充電器、QC80、 • バッテリーは、最初に使用する前に充電する必要があります。常に QC80F または QC250 のみ使用してください。バッテリーはソフトウ Husqvarna QC80、QC80F または QC250 バッテリー充電器を使用して ェアで暗号化されています。 ください。 • 再充電可能な BLi10, BLi20, BLi30 バッテリーのみを、対応する • バッテリーは、周囲の温度が -10 °C ~ 40 °C の場合にのみ使用してく Husqvarna 製品の電源として使用してください。負傷を防ぐため、この ださい。 バッテリーを他の装置の電源として使用しないでください。 • バッテリー充電器は、周囲の温度が 5 °C ~ 40 °C の場合にのみ使用し...
 • Page 68 • バッテリーの温度が 50 °C を超えると、バッテリーは充電されません。 バッテリーとバッテリー充電器の接続を接続します。充電 LED が点灯 します。 • バッテリーインジケータボタンを押すと、バッテリーの充電状態の情報 が表示されます。 バッテリーが完全に充電されたら、バッテリーをバッテリー充電器から 外します。バッテリーの状況を確認するには、バッテリーインジケータ バッテリーの充電方法 ボタンを押します。LED インジケータがすべて点灯したら、 バッテリー はフル充電されています。 注意: 電源プラグを引いて、バッテリー充電器を電源コンセントから外しま バッテリー、バッテリー充電器、端子が清潔で す。電源コードを引っ張らないでください。 乾いていることを確認します。バッテリーが汚れていたり、 濡れていたりする場合は、バッテリーを充電器に入れないで バッテリー LED インジケータ ください。 ディスプレイには、 充電の状況と、 バッテリーに関する問題が表示されます。 バッテリー充電器を電源コンセントに接続します。充電 LED が 1 回点 滅します。 注意: 定格プレートで指定されている電圧と周波 数の電源コンセントにのみバッテリー充電器を接続して...
 • Page 69 LED インジケータ バッテリーステータス(充電状態) BLi10、BLi20 BLi30 LED ライトが 1 つ点灯 該当なし バッテリーは 76% ~ 100% 充電済み。 LED ライトが 3 つ点灯 バッテリーは 76% ~ 100% 充電済み。 バッテリーは 51% ~ 75% 充電済み。 LED ライトが 2 つ点灯 バッテリーは 51% ~ 75% 充電済み。 バッテリーは 26% ~ 50% 充電済み。...
 • Page 70 • 静電気が発生するような場所にはバッテリーを保管しないでください。 バッテリーは金属製の箱に保管しないでください。 • バッテリーは、霜の降りない、乾燥した清潔な場所に、適切な温度で保 管してください。 • バッテリーは、温度が 5~25 °C の場所に保管してください。バッテリ ーは日光の当たらない場所に保管してください。 • バッテリーを長期間保管するときは、充電量を 30~50 %にしてくださ い。 • 保管する前にバッテリーを清掃してください。 廃棄 Husqvarna 製品は一般廃棄物ではないため、本説明書に記載されているとお りに廃棄する必要があります。 • 地域の廃棄要件および適用される法規に従ってください。 • 本製品とパッケージは、適切な処理方法でリサイクルしてください。 • 本製品のリサイクルと廃棄方法については、 お近くの Husqvarna 販売店 にお問い合わせください。 主要諸元 主要諸元については、バッテリーの銘板を参照してください。 856 - 004 - 27.09.2019...
 • Page 71 제품 개요 (Fig. 1) 배터리 충전 상태 표시 LED 제품은 해당하는 전기 및 전자 장비 폐기장에서 재활용하 경고 LED 십시오. 배터리 표시등 버튼 배터리 충전기 충전 LED 전원 플러그 12V 전원 콘센트 플러그 제품 또는 제품의 패키지는 가정용 폐기물이 아닙니다. 사용자...
 • Page 72 배터리를 충전하십시오. 배터리는 소프트웨어 암호화되어 있습니다. • 주변 온도가 5℃~40℃(41°F~104°F)일 때만 배터리 충전기를 사용하십 • 관련된 Husqvarna 제품의 전원 공급 장치로만 충전할 수 있는 BLi10, 시오. BLi20, BLi30 배터리를 사용하십시오. 부상을 방지하기 위해 배터리를 다 • 배터리 온도가 50°C(122°F)보다 높으면 배터리가 충전되지 않습니다.
 • Page 73 표시창에는 배터리 충전 상태와 배터리에 문제가 있는지 여부가 표시됩니다. 주의: 배터리 충전기를 명판에 기재된 전압 및 주파 수의 전원 콘센트에만 연결하십시오. LED 표시등 배터리 상태(충전 상태) BLi10, BLi20 BLi30 LED 표시등 4개 켜짐 해당 없음 배터리가 76% - 100% 충전되었습니다. LED 표시등 3개 켜짐...
 • Page 74 • 제공된 리튬 이온 배터리는 위험 물질 규제를 준수합니다. • 제삼자나 운송 중개인에 의해 이루어지는 상용 운송에 대해서는 포장 및 Husqvarna 제품은 생활 폐기물이 아니며 이 설명서에 나와 있는 대로만 폐기 라벨에 대한 특수 요구사항을 준수하십시오. 해야 합니다. • 제품을 보내기 전에 위험한 물건에 대한 특별한 교육을 받은 사람에게 문...
 • Page 75 GAMINIO APŽVALGA (Fig. 1) Akumuliatorius Įkrovos būsenos šviesos diodas Nuvežkite gaminį perdirbti į atitinkamą elektros ir Įspėjamasis šviesos diodas elektronikos įrenginių utilizavimo vietą. Akumuliatoriaus indikacinis mygtukas Akumuliatoriaus įkroviklis Įkrovimo šviesos diodas Kištukas Gaminys ar gaminio pakuotė nepriskiriami buitinėms 12 V maitinimo lizdo kištukas atliekoms.
 • Page 76 „Husqvarna“ originaliems akumuliatoriams krauti. Akumuliatoriai turi koduotą programinę įrangą. Įspėjimai, perspėjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti dėmesį į ypač svarbias • Naudokite tik „BLi10, BLi20, BLi30“ akumuliatorius, kurie yra įkraunami vadovo dalis. tik kaip „Husqvarna“ įrenginių maitinimo šaltiniai. Kad išvengtumėte PERSPĖJIMAS: sužeidimų, nenaudokite akumuliatoriaus kaip kitų...
 • Page 77 šlapias. • Akumuliatorius turi būti įkrautas prieš pirmąjį naudojimą. Visada Prijunkite akumuliatoriaus įkroviklį prie maitinimo lizdo. Įkrovimo naudokite „Husqvarna“, „QC80“, „QC80F“ arba „QC250“ įkrovimo šviesos diodas mirksi 1 kartą. akumuliatoriaus įkroviklį. • Akumuliatoriaus įkroviklį naudokite, tik kai aplinkos temperatūra yra nuo PASTABA: −10 °C (14 °F) iki 40 °C (104 °F).
 • Page 78 LED indikatorius Akumuliatoriaus būsena (įkrovos būsena) BLi10, BLi20 BLi30 Šviečia 1 LED lemputė Akumuliatorius įkrautas 26–50 %. Akumuliatorius įkrautas 6–25 %. Mirksi 1 LED indikatorius Akumuliatorius įkrautas 0–25 %. Akumuliatorius įkrautas 0–5 %. GEDIMAI IR JŲ ŠALINIMAS Sąlygos Galimi gedimai Galima procedūra...
 • Page 79 Prieš saugodami ilgesnį laiką pasirūpinkite, kad akumuliatorius būtų įkrautas 30–50 %. • Prieš saugodami, išvalykite akumuliatorių. ŠALINIMAS Husqvarna gaminiai nėra buitinės atliekos ir turi būti išmesti šiame vadove vadove nurodytu būdu. • Laikykitės vietinių atliekų šalinimo reikalavimų ir galiojančių teisės aktų. •...
 • Page 80: Lietošanas Pamācība

  IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS (Fig. 1) Akumulators Uzlādes statusa LED indikators Utilizējiet izstrādājumu piemērotā elektrisko un Brīdinājuma LED indikators elektronisko ierīču likvidēšanas uzņēmumā. Akumulatora indikatora poga Akumulatora lādētājs Uzlādes LED indikators Kontaktdakša Tālāk esošais simbols nozīmē, ka izstrādājums nav 12 V strāvas rozetes spraudnis sadzīves atkritumi.
 • Page 81 QC80, QC80F vai QC250. Akumulatoriem ir šifrēta programmatūra. Brīdinājumi, norādes “Uzmanību!” un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu • Kā barošanas avotu izmantojiet BLi10, BLi20, BLi30 uzlādējamus īpaši svarīgas lietotāja rokasgrāmatas daļas. akumulatorus tikai saistītajiem Husqvarna produktiem. Lai nepieļautu BRĪDINĀJUMS: traumu gūšanas risku, akumulatoru nedrīkst izmantot kā...
 • Page 82 • Izmantojiet akumulatoru tikai tad, ja apkārtējās vides temperatūra ir IEVĒROJIET: robežās no -10 °C (14 °F) līdz 40 °C (104 °F). Pieslēdziet akumulatora • Izmantojiet akumulatora lādētāju tikai tad, ja apkārtējās vides lādētāju tikai atbilstoši spriegumam un frekvencei, kas temperatūra ir robežās no 5 °C (41 °F) līdz 40 °C (104 °F).
 • Page 83 Gaismas diodes indikators Akumulatora stāvoklis (uzlādes stāvoklis) BLi10, BLi20 BLi30 Deg četras gaismas diodes NAV PIEEJAMS Akumulators ir uzlādēts 76–100% apmērā. Deg trīs gaismas diodes Akumulators ir uzlādēts 76–100% apmērā. Akumulators ir uzlādēts 51–75% apmērā. Deg divas gaismas diodes Akumulators ir uzlādēts 51–75% apmērā.
 • Page 84 Pastāvīga akumulatora kļūda. Sazinieties ar izplatītāju. mas diode. TRANSPORTĒŠANA UN UTILIZĒŠANA UZGLABĀŠANA Husqvarna izstrādājumi nav sadzīves atkritumi un tie ir jāutilizē atbilstoši rokasgrāmatas norādījumiem. • Komplektācijā iekļautie litija jonu akumulatori atbilst bīstamo preču • Ievērojiet vietējās utilizēšanas prasības un piemērojamos noteikumus.
 • Page 85: Panduan Pengguna

  GAMBARAN KESELURUHAN PRODUK (Fig. 1) Bateri Penunjuk LED untuk keadaan pengecasan Kitar semula produk di lokasi pelupusan yang berkenaan LED amaran untuk elektrik dan elektronik. Butang penunjuk bateri Pengecas bateri LED pengecasan Palam kuasa Palam salur keluar kuasa 12 V Produk atau pakej produk bukan sisa domestik.
 • Page 86 TAKRIFAN KESELAMATAN • Gunakan bateri BLi10, BLi20, BLi30 yang boleh dicas semula sebagai bekalan kuasa untuk produk Husqvarna yang berkenaan sahaja. Untuk mengelakkan kecederaan, jangan gunakan bateri sebagai bekalan Amaran, awasan dan nota digunakan untuk menunjukkan bahagian yang kuasa bagi peranti lain.
 • Page 87 Sambungkan pengecas bateri kepada salur keluar kuasa. LED pengecasan berkelip 1 kali. • Bateri mesti dicas sebelum anda menggunakannya buat kali pertama. AWAS: Sentiasa gunakan Husqvarna QC80, QC80F atau QC250 pengecas Hanya sambungkan pengecas bateri pada bateri. salur keluar kuasa dengan voltan dan frekuensi yang •...
 • Page 88 Penunjuk LED Status bateri (keadaan pengecas) BLi10, BLi20 BLi30 1 lampu LED berkelip Bateri dicas 0% - 25%. Bateri dicas 0% - 5%. PENYELESAI MASALAH Keadaan Kerosakan yang mungkin berlaku Prosedur yang mungkin berlaku LEB amaran bateri berkelip. Sisihan suhu, bateri terlalu sejuk atau Biarkan bateri menyejuk atau memindahkannya ke dalam bangunan terlalu panas untuk digunakan.
 • Page 89 Cas bateri kepada 30% hingga 50% sebelum anda menyimpan bateri untuk tempoh masa yang panjang. • Bersihkan bateri sebelum anda meletakkannya dalam storan. PEMBUANGAN Produk Husqvarna ini bukan sampah domestik dan hanya boleh dibuang mengikut arahan dalam manual ini. • Patuhi keperluan pelupusan setempat dan peraturan terpakai. •...
 • Page 90: Gebruiksaanwijzing

  PRODUCTOVERZICHT (Fig. 1) Accu Led-indicator voor de laadstatus Lever het product in bij een geschikte verwijderingslocatie voor elektrische en elektronische Waarschuwings-led apparatuur. Accu-indicatieknop Acculader Oplaadled Voedingsstekker Het product of de verpakking ervan is geen huishoudelijk 12V-voedingsstekker afval. Bedieningshandleiding SYMBOLEN OP HET PRODUCT Houd het apparaat uit de buurt van water en regen.
 • Page 91 VEILIGHEIDSDEFINITIES • Gebruik alleen de acculaders QC80, QC80F of QC250 om originele accu's van Husqvarna op te laden. De accu's zijn voorzien van softwarematige encryptie. Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen worden gebruikt • Gebruik de BLi10, BLi20, BLi30-accu's die oplaadbaar zijn uitsluitend om te wijzen op belangrijke delen van de handleiding.
 • Page 92 • De accu moet vóór het eerste gebruik worden opgeladen. Gebruik altijd OPGELET: de QC80-, QC80F- of QC250-acculader van Husqvarna. Sluit de acculader alleen aan op • Gebruik de accu alleen als de omgevingstemperatuur tussen -10 °C en een stopcontact waarvan de spanning en frequentie 40 °C ligt.
 • Page 93 Ledindicator Accustatus (laadstatus) BLi10, BLi20 BLi30 1 led knippert De accu is 0% - 25% opgeladen. De accu is 0% - 5% opgeladen. PROBLEMEN OPLOSSEN Staat Mogelijke fouten Mogelijke procedure De waarschuwingsled van de accu Temperatuurafwijking, de accu is te Laat de accu afkoelen of breng deze naar binnen om warm te worden.
 • Page 94 • Maak de accu schoon voordat u deze opslaat. AFVOEREN Producten van Husqvarna zijn geen huishoudelijk afval en mogen alleen worden afgevoerd zoals beschreven in deze handleiding. • Neem de plaatselijk geldende wet- en regelgeving voor afvoering in acht.
 • Page 95: Bruksanvisning

  PRODUKTOVERSIKT (Fig. 1) Batteri LED-lampe for ladestatus Lever produktet til et godkjent gjenvinningsanlegg for Varsellampe elektrisk og elektronisk utstyr. Batteriindikatorknapp Batterilader Ladelampe Støpsel Støpsel for 12 V strømuttak Produktet og produktemballasjen er ikke restavfall. Bruksanvisning SYMBOLER PÅ PRODUKTET Hold enheten unna vann og regn. Vær forsiktig, og bruk produktet riktig.
 • Page 96 Bruk bare batteriladerne QC80, QC80F eller QC250 til å lade originale Husqvarna-batterier. Batteriene er programvarekryptert. • Bruk bare BLi10, BLi20, BLi30-batterier som er oppladbare, som Advarsler, oppfordringer og merknader brukes for å understreke spesielt strømforsyning for relaterte Husqvarna-produkter. For å unngå...
 • Page 97 • Bruk batteriladeren bare i omgivelsestemperaturer fra 5 °C (41 °F) til Koble batteriet til batteriladeren. Den grønne ladelampen tennes. 40 °C (104 °F). Fjern batteriet fra batteriladeren når det er fulladet. Trykk på • Batteriet lades ikke hvis batteritemperaturen er på over 50 °C (122 °F). batteriindikatorknappen for å...
 • Page 98 LED-indikator Batteristatus (ladestatus) BLi10, BLi20 BLi30 4 LED-lamper lyser Ikke tilgjengelig Batteriet er 76–100 % ladet. 3 LED-lamper lyser Batteriet er 76–100 % ladet. Batteriet er 51–75 % ladet. 2 LED-lamper lyser Batteriet er 51–75 % ladet. Batteriet er 26–50 % ladet.
 • Page 99 • Resirkuler produktet og pakken på et egnet sted for avhending. • Ta kontakt med din lokale Husqvarna-forhandler hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du resirkulerer og kaster produktet. TEKNISKE DATA For informasjon om tekniske data kan du se typeskiltet på batteriet.
 • Page 100: Instrukcja Obsługi

  PRZEGLĄD PRODUKTU (Fig. 1) Akumulator Dioda LED stanu ładowania Należy poddać produkt recyklingowi we właściwym Dioda LED ostrzeżenia punkcie zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przycisk wskaźnika akumulatora Ładowarka Dioda LED ładowania Wtyczka zasilania Tego produktu ani opakowania nie można traktować jako Wtyczka do gniazda zasilania 12 V odpady domowe.
 • Page 101 • Jako źródła zasilania do powiązanych produktów Husqvarna należy OSTRZEŻENIE: używać akumulatorów BLi10, BLi20, BLi30. Aby uniknąć obrażeń, nie Stosuje się, gdy istnieje należy używać akumulatora jako źródła zasilania innych produktów. ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci operatora albo osób postronnych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
 • Page 102 Ładowarkę należy podłączać • Przed pierwszym użyciem akumulator należy naładować. Należy wyłącznie do gniazda zasilania o napięciu i zawsze korzystać z ładowarki Husqvarna QC80, QC80F lub QC250. częstotliwości zgodnymi z tabliczką znamionową. • Zakres temperatury otoczenia, w jakiej można używać akumulatora wynosi -10–40ºC (14–104°F).
 • Page 103 Wskaźnik diodowy Stan akumulatora (stan naładowania) BLi10, BLi20 BLi30 Świecą się 2 diody LED Poziom naładowania akumulatora wynosi 51–75%. Poziom naładowania akumulatora wynosi 26–50%. Świeci się 1 dioda LED Poziom naładowania akumulatora wynosi 26–50%. Poziom naładowania akumulatora wynosi 6–25%. Miga 1 dioda LED Poziom naładowania akumulatora wynosi 0–25%.
 • Page 104 • Przed dłuższym okresem przechowywania akumulator należy wyczyścić. UTYLIZACJA Produkty Husqvarna nie stanowią odpadów komunalnych i należy je utylizować jedynie w sposób podany w tej instrukcji. • Należy przestrzegać lokalnych wymogów dotyczących utylizacji oraz wszystkich innych obowiązujących przepisów. •...
 • Page 105: Manual Do Utilizador

  VISTA GERAL DO PRODUTO (Fig. 1) Bateria Indicador LED do estado de carga Recicle o produto numa localização de eliminação LED de aviso aplicável para equipamentos elétricos e eletrónicos. Botão indicador da bateria Carregador da bateria LED de carregamento Ficha de alimentação O produto ou a respetiva embalagem não são resíduos Tomada/ficha de alimentação de 12 V domésticos.
 • Page 106 Os avisos, as precauções e as notas são utilizados para indicar partes • Utilize as baterias BLi10, BLi20, BLi30 recarregáveis como fonte de especialmente importantes do manual. alimentação apenas para os produtos Husqvarna relacionados. Para evitar ferimentos, não utilize a bateria como fonte de alimentação para ATENÇÃO:...
 • Page 107 O visor apresenta o estado de carga e a existência de problemas com a carregador da bateria e os terminais da bateria estão limpos bateria. Indicador LED Estado da bateria (estado de carga) BLi10, BLi20 BLi30 4 luzes LED ligadas A bateria tem uma carga entre 76% – 100%. 3 luzes LED ligadas A bateria tem uma carga entre 76% –...
 • Page 108 Indicador LED Estado da bateria (estado de carga) BLi10, BLi20 BLi30 2 luzes LED ligadas A bateria tem uma carga entre 51% – 75%. A bateria tem uma carga entre 26% – 50%. 1 luz LED ligada A bateria tem uma carga entre 26% – 50%.
 • Page 109 • Limpe a bateria antes de a armazenar. ELIMINAÇÃO Os produtos Husqvarna não são resíduos domésticos e têm de ser eliminados conforme indicado neste manual. • Respeite os regulamentos aplicáveis e os requisitos locais de eliminação de resíduos.
 • Page 110: Instrucţiuni De Utilizare

  PREZENTAREA PRODUSULUI (Fig. 1) Baterie Indicator cu LED pentru starea încărcării Reciclați produsul la o locație de eliminare aprobată LED de avertisment pentru echipamente electrice și electronice. Buton indicator al bateriei Încărcătorul bateriei LED de încărcare Fișă de alimentare Produsul și ambalajul produsului nu pot fi tratate ca Fișă...
 • Page 111 DEFINIȚII PRIVIND SIGURANȚA • Utilizați exclusiv încărcătoare de baterii QC80, QC80F sau QC250 pentru a încărca Husqvarna baterii originale. Bateriile sunt criptate prin software. Avertismentele, atenționările și notele sunt utilizate pentru a desemna părți • Utilizați bateriile BLi10, BLi20, BLi30 reîncărcabile ca sursă de foarte importante din manual.
 • Page 112 • Bateria trebuie încărcată înainte să o utilizați prima dată. Utilizați Conectați încărcătorul de baterii la o priză de alimentare. LED-ul de întotdeauna un încărcător de baterii Husqvarna QC80, QC80F sau încărcare luminează 1 dată. QC250. • Utilizați bateria numai la temperaturi ambiante cuprinse între -10 °C (14 ATENŢIE:...
 • Page 113 Indicator cu LED Starea bateriei (starea de încărcare) BLi10, BLi20 BLi30 1 LED este aprins Bateria este încărcată în proporție de 26% - 50%. Bateria este încărcată în proporție de 6% - 25%. 1 LED luminează intermitent Bateria este încărcată în proporție de 0% - 25%.
 • Page 114 • Curățați bateria înainte de a o depozita. ELIMINAREA LA DEȘEURI Produsele Husqvarna nu sunt deșeuri menajere și trebuie aruncate doar în conformitate cu instrucțiunile din acest manual. • Respectați cerințele locale de eliminare la deșeuri și reglementările aplicabile.
 • Page 115: Руководство По Эксплуатации

  ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ (Fig. 1) Аккумулятор Светодиодный индикатор состояния заряда Изделие необходимо сдать в соответствующий пункт переработки электрического и электронного Светодиодный индикатор предупреждения оборудования. Кнопка-индикатор аккумулятора Зарядное устройство Светодиодный индикатор зарядки Вилка питания Данное изделие и его упаковка не могут быть Вилка...
 • Page 116 привести к травмам или смерти оператора или криптографической защитой. находящихся рядом посторонних лиц. • Используйте перезаряжаемые аккумуляторы BLi10, BLi20, BLi30 только с теми изделиями Husqvarna, для которых они предназначены. Во избежание травм запрещается использовать ВНИМАНИЕ: аккумулятор в качестве источника питания других агрегатов. Используется, когда...
 • Page 117 Перед первым использованием аккумулятор необходимо зарядить. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства, когда он В обязательном порядке используйте зарядное устройство полностью зарядится. Нажмите кнопку индикатора заряда Husqvarna QC80, QC80F или QC250. аккумулятора для отображения состояния аккумулятора. Если все • Используйте аккумулятор только при температуре окружающей...
 • Page 118 Светодиодный индикатор Состояние аккумулятора (уровень заряда) BLi10, BLi20 BLi30 Горят 4 светодиодных индикатора Неприменимо Аккумулятор заряжен на 76-100%. Горят 3 светодиодных индикатора Аккумулятор заряжен на 76-100%. Аккумулятор заряжен на 51-75%. Горят 2 светодиодных индикатора Аккумулятор заряжен на 51-75%. Аккумулятор заряжен на 26-50%.
 • Page 119 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ УТИЛИЗАЦИЯ • Входящие в комплект литий-ионные аккумуляторы соответствуют Изделия Husqvarna не являются бытовыми отходами и подлежат требованиям законодательства в отношении опасных товаров. утилизации в соответствии с указаниями в данном руководстве. • Соблюдайте особые требования к упаковке и маркировке для...
 • Page 120: Návod Na Obsluhu

  POPIS STROJNÉHO ZARIADENIA (Fig. 1) Akumulátor Indikátor LED stavu nabitia Produkt recyklujte vo vhodnom zariadení na likvidáciu Výstražný indikátor LED elektrických a elektronických zariadení. Tlačidlo indikátora akumulátora Nabíjačka akumulátora Indikátor LED nabíjania Napájacia zástrčka Výrobok alebo jeho obal nepredstavuje komunálny 12 V napájacia zástrčka odpad.
 • Page 121 Na nabíjanie originálnych batérií QC80 používajte iba nabíjačku batérií QC80F, QC250 alebo Husqvarna. Batérie sú softvérovo kódované. • Nabíjateľné batérie BLi10, BLi20, BLi30 používajte iba na napájanie Výstrahy, upozornenia a poznámky slúžia na zdôraznenie mimoriadne príslušných výrobkov značky Husqvarna. V prípade iných zariadení...
 • Page 122 Na displeji sa zobrazuje stav nabitia a prípadné problémy s batériou. Pripojte nabíjačku batérií k sieťovej zásuvke. Indikátor LED nabíjania raz zabliká. LED indikátor Stav batérie (stav nabitia) BLi10, BLi20 BLi30 Svietia 4 diódy LED – Batéria je nabitá na 76 % – 100 %.
 • Page 123 Platí to aj pre požiadavky od tretích strán a prepravcov. • Pred odoslaním výrobku sa poraďte s osobou s osobitým vzdelaním Výrobky Husqvarna nie sú domácim odpadom a musia sa likvidovať len v v oblasti nebezpečných materiálov. Dodržiavajte všetky príslušné súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode.
 • Page 124 TECHNICKÉ ÚDAJE Technické údaje nájdete na výkonovom štítku batérie. 856 - 004 - 27.09.2019...
 • Page 125: Navodila Za Uporabo

  PREGLED IZDELKA (Fig. 1) Baterija Indikator LED za stanje napolnjenosti Izdelek reciklirajte v primernem zbirnem centru za Opozorilni indikator LED električno in elektronsko opremo. Indikatorski gumb stanja baterije Baterijski polnilnik Indikator LED za polnjenje Napajalni vtič Izdelek ali embalaža izdelka ne spadata med 12-V vtič...
 • Page 126 VARNOSTNE DEFINICIJE • Baterije BLi10, BLi20, BLi30, ki jih je mogoče polniti, uporabljajte kot vir napajanja samo za ustrezne izdelke Husqvarna. Za preprečevanje poškodb baterije ne uporabljajte za napajanje drugih naprav. Opozorila, svarila in opombe opozarjajo na posebej pomembne dele •...
 • Page 127 POZOR: Baterijski polnilnik priklopite samo na vtičnico z napetostjo in frekvenco, ki sta navedeni na tipski ploščici. LED-indikator Stanje baterije (napolnjenost) BLi10, BLi20 BLi30 Svetijo 4 LED-indikatorji Ni navedeno Baterija je napolnjena med 76 in 100 %. Svetijo 3 LED-indikatorji Baterija je napolnjena med 76 in 100 %.
 • Page 128 LED-indikator Stanje baterije (napolnjenost) BLi10, BLi20 BLi30 1 LED-indikator utripa Baterija je napolnjena med 0 in 25 %. Baterija je napolnjena med 0 in 5%. ODPRAVLJANJE TEŽAV Stanje Možne napake Možen postopek Opozorilni LED-indikator za baterijo Odstopanje temperature; baterija je Počakajte, da se baterija ohladi ali jo odnesite v topel prostor, da se...
 • Page 129 Pred dolgotrajnejšim skladiščenjem mora biti baterija napolnjena med 30 % in 50 %. • Baterijo pred skladiščenjem očistite. ODSTRANITEV Izdelki Husqvarna ne sodijo med običajne odpadke, zato pri odlaganju sledite navodilom v tem priročniku. • Upoštevajte lokalne zahteve za recikliranje in veljavne predpise. •...
 • Page 130: Bruksanvisning

  PRODUKTÖVERSIKT (Fig. 1) Batteri Lampindikator för laddningsstatus Lämna in produkten för återvinning på en plats för Varningslampa kassering av elektrisk och elektronisk utrustning. Knappen Batterinivåindikator Batteriladdare Laddningslampa Nätkontakt Kontakt för 12 V-eluttag Produkten och dess förpackning är inte hushållsavfall. Bruksanvisning SYMBOLER PÅ...
 • Page 131 Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar används för att betona • Använd uppladdningsbara BLi10, BLi20, BLi30-batterier som speciellt viktiga delar i bruksanvisningen. strömförsörjning för relaterade Husqvarna-produkter. På grund av risken för skador ska du inte använda batteriet som strömkälla för andra VARNING: Används om det finns risk för skador...
 • Page 132 • Innan du använder batteriet för första gången måste det laddas. Använd OBSERVERA: alltid batteriladdaren Husqvarna QC80 QC80F eller QC250. Anslut endast • Använd endast batteriet när omgivningstemperaturen är mellan -10 och batteriladdaren till den spänning och frekvens som är 40 °C.
 • Page 133 Lysdiod Batteristatus (laddningsstatus) BLi10, BLi20 BLi30 Fyra lysdioder lyser Ej tillämpligt Batteriet är 76 %–100 % laddat. Tre lysdioder lyser Batteriet är 76 %–100 % laddat. Batteriet är 51 %–75 % laddat. Två lysdioder lyser Batteriet är 51 %–75 % laddat.
 • Page 134: Tekniska Data

  Ladda batteriet till 30–50 % innan du förvarar det under längre perioder. • Rengör batteriet innan du förvarar det. KASSERING Husqvarna-produkter är inte hushållssopor och får endast kasseras enligt anvisningarna i den här handboken. • Följ lokala kasseringsbestämmelser och tillämpliga förordningar.
 • Page 135: Kullanım Kılavuzu

  ÜRÜNE GENEL BAKIŞ (Fig. 1) Şarj durumu için LED göstergesi Ürünü elektrikli ve elektronik ekipmanlara özel uygun bir Uyarı LED'i atık tesisinde geri dönüştürün. Akü gösterge düğmesi Akü şarj cihazı Şarj LED'i Elektrik fişi 12 V güç çıkışı fişi Ürün ya da ürünün ambalajı evsel atık değildir. Kullanım kılavuzu ÜRÜN ÜZERİNDEKİ...
 • Page 136 QC80, QC80F veya QC250 akü şarj cihazı kullanın. • Aküyü yalnızca ortam sıcaklığı -10°C (14°F) ile 40°C (104°F) • Husqvarna orijinal akülerini şarj etmek için sadece QC80, QC80F veya arasındayken kullanın. QC250 akü şarj cihazı kullanın. Piller yazılım şifresine sahiptir. •...
 • Page 137 Pil şarj cihazını sadece nominal değerler plakasında belirtilen voltaj ve frekansa sahip bir güç çıkışına bağlayın. LED göstergesi Akü durumu (şarj durumu) BLi10, BLi20 BLi30 4 LED ışığı yanar Geçerli değil Akü %76 - %100 doludur. 3 LED ışığı yanar Akü...
 • Page 138 ATMA • Ticari amaçlı taşıma işlemlerinde üçüncü taraflar ve aracı şirketlerin belirttikleri de dahil olmak üzere, ambalaj ve etiketler üzerindeki özel Husqvarna ürünleri evsel atık değildir ve yalnızca bu kılavuzda belirtilen gereksinimlere uyun. şekilde bertaraf edilmelidir. • Ürünü göndermeden önce tehlikeli maddeler konusunda özel eğitim almış...
 • Page 139: Посібник Користувача

  ОГЛЯД ВИРОБУ (Fig. 1) Акумулятор Індикатор стану заряджання Утилізацію виробу необхідно проводити на відповідному підприємстві з переробки відходів Індикатор попереджень електричного й електронного обладнання. Кнопка індикатора стану акумулятора Зарядний пристрій Індикатор заряджання Штепсельна вилка Цей виріб і його пакування не можна утилізувати Штекер...
 • Page 140 лише для заряджання оригінальних акумуляторів Husqvarna. особливо важливих положеннях посібника. Акумулятори програмно закодовані. • Використовуйте лише акумуляторні батареї BLi10, BLi20, BLi30 для ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вказує на те, що в живлення відповідних виробів Husqvarna. Щоб уникнути травмування, заборонено використовувати акумулятор у якості...
 • Page 141 відповідають значенням, указаним на табличці з • Перед першим використанням акумулятора його обов’язково слід паспортними даними. зарядити. Обов’язково використовуйте зарядний пристрій Husqvarna QC80, QC80F або QC250. Під’єднайте акумулятор до зарядного пристрою. Увімкнеться • Використовуйте акумулятор лише за температури навколишнього індикатор заряджання.
 • Page 142 Світлодіодний індикатор Стан акумулятора (рівень заряду) BLi10, BLi20 BLi30 Горить 4 індикатори Не застосовується Акумулятор заряджений на 76–100 %. Горить 3 індикатори Акумулятор заряджений на 76–100 %. Акумулятор заряджений на 51–75 %. Горить 2 індикатори Акумулятор заряджений на 51–75 %.
 • Page 143 • Перед довготривалим зберіганням акумулятор необхідно зарядити на 30–50 %. • Перед зберіганням переконайтеся, що акумулятор чистий. УТИЛІЗАЦІЯ Вироби Husqvarna не належать до побутових відходів і мають утилізуватися згідно з вимогами, наведеними в цьому посібнику. 856 - 004 - 27.09.2019...
 • Page 144: Sách Hướng Dẫn Sử Dụng

  TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM (Hình 1) Đèn LED chỉ báo trạng thái sạc Hãy tái chế sản phẩm tại địa điểm thải bỏ áp dụng cho Đèn LED cảnh báo thiết bị điện và điện tử. Nút chỉ báo pin Bộ...
 • Page 145 ĐỊNH NGHĨA AN TOÀN • Sử dụng các pin sạc BLi10, BLi20, BLi30 như là nguồn cấp điện chỉ cho các sản phẩm Husqvarna liên quan. Để ngăn thương tích, không được sử dụng pin như là nguồn cấp điện cho các thiết bị khác.
 • Page 146 Chỉ kết nối bộ sạc pin với ổ cắm điện có điện áp và tần số được quy định trên biển thông số. Đèn LED chỉ báo Trạng thái pin (tình trạng sạc) BLi10, BLi20 BLi30 4 đèn LED sáng Không áp dụng Pin sạc 76% - 100%.
 • Page 147 Pin Li-ion được cấp tuân thủ các yêu cầu Pháp chế về hàng hóa nguy hiểm. Sản phẩm Husqvarna không phải là rác thải sinh hoạt và chỉ được thải bỏ • Tuân thủ yêu cầu đặc biệt trên bao bì và nhãn cho vận chuyển thương theo quy định trong sách hướng dẫn này.
 • Page 148 产品概览 (图 1) 蓄电池 电量状态指示灯 请将本产品送至适当的电气和电子设备废弃处理点进行回 警告指示灯 收。 电池指示灯按钮 电池充电器 充电指示灯 电源插头 12 V 电源插头 本产品或产品包装不属于生活垃圾。 说明书 本产品上的符号 本装置须远离水和雨水。 请多加小心,并正确使用本产品。这可能会对操作员或其 他人造成严重伤害或死亡。 yyyywwxxxx 标牌上显示了序列号。yyyy 是生产年份,ww 是生产周。 注意: 请认真阅读本说明书,确保在充分理解各项说明之后再使 产品上的其他符号/标识对应于某些商用领域的认证要求。 用本产品。 安全定义 本产品符合适用的 EC 指令。 本手册使用了“警告”、“小心”和“注意”来指出特别重要的内容。 856 - 004 - 27.09.2019...
 • Page 149 电池温度超过 50 ° C (122 ° F) 时将充不进电。 • 按下电池指示器按钮可了解电池的电量状态。 注意: 保存所有警告和说明。 为电池充电 • 只能使用电池充电器 QC80、QC80F 或 QC250 为 Husqvarna 的原装电 池充电。电池通过软件进行加密。 小心: • 仅为 Husqvarna 相关产品使用 BLi10, BLi20, BLi30 电池作为可充电电 确保电池、电池充电器和电池上的端子清洁、干 源。为避免伤害,请勿用电池为其他装置供电。 燥。如果电池不干净或潮湿,切勿将其放入电池充电器。 • 切勿尝试拆解或维修电池。所有的维修工作只能由获得批准的经销商执 行。 将电池充电器连接到电源插座。充电指示灯闪烁 1 次。 • 使电池远离阳光、热量或明火。电池可能导致烧伤和/或化学烧伤。 •...
 • Page 150 拔下电源插头,断开电池充电器与电源插座的连接。切勿拽拉电源线。 小心: 电池指示器 将电池充电器连接到具有标牌上规定的电压 和频率的电源插座。 该指示器显示电池的电量状态以及电池是否出现问题。 将电池连接电池充电器。充电指示灯亮起。 待电池充满电之后,从电池充电器上取下电池。按下电池指示灯按钮, 以了解电池状态。当所有的指示灯亮起时,说明电池已充满电。 指示灯 电池(电量)状态 BLi10、BLi20 BLi30 4 个指示灯亮起 不适用 电池的电量为 76% - 100%。 3 个指示灯亮起 电池的电量为 76% - 100%。 电池的电量为 51% - 75%。 2 个指示灯亮起 电池的电量为 51% - 75%。 电池的电量为 26% - 50%。...
 • Page 151 温度超出范围,电池温度过低或过高, 使电池冷却或将其移至室内使其升温。当电池达到合适温度后,即可再 以至无法使用。 次使用。在 -10 °C (14 °F) 至 40 °C (104 °F) 的环境温度条件下使用电 池。 电池电量耗尽。 给电池充电。 电池警告指示灯亮起。 永久性电池错误。 请联系您的经销商。 运输与存放 废弃处理 • 随附的锂离子电池遵守危险品法律的要求。 Husqvarna 产品不属于生活垃圾,必须按照本手册中的规定丢弃处理。 • 请遵守在商业运输中有关包装和标签的特殊要求,包括由第三方、货运 • 请遵守当地的废弃处理要求和适用的法规。 代理等进行的商业运输。 • 将本产品和包装送至适当的废弃处理地点进行回收。 • 在运送产品前,请与经过危险品专门培训的人员沟通。请遵守所有适用 • 有关如何回收和废弃处理本产品的更多信息,请咨询您当地的 的国家法规。 Husqvarna 经销商。...
 • Page 152 Original instructions Alkuperäiset ohjeet Lietošanas pamācība Pôvodné pokyny Оригинални инструкции Instructions d’origine Arahan asal Izvirna navodila Původní pokyny Originalne upute Originele instructies Bruksanvisning i original Originale instruktioner Eredeti útmutatás Originale instruksjoner Orijinal talimatlar Originalanweisungen Istruzioni originali Oryginalne instrukcje Оригінальні інструкції...

This manual is also suitable for:

Bli10Bli30

Table of Contents