Download Table of Contents Print this page

AEG DB 130 Instructions For Use Manual page 31

Double plug socket

Advertisement

Table of Contents
60
Funkcia kontroly batérie: Akonáhle je dvojzásuvka zapnutá, svieti
jedna LED adekvátne k batériovému napätiu. Ak batériové napätie
klesne pod 10,5 V, svieti červená LED. Dvojzásuvka sa následne
automaticky vypne, aby zabránila ďalšiemu vybitiu automobilovej
batérie. Toto opäť začne, ak batéria dosiahne napätie 11.8 V alebo
vyššie.
ÚDRŽBA A SERVIS
Poistky
Model DH 200 je zabezpečený poistkou (poistka plochej zástrčky
15 A) v pólovom pripojovacom kábli (+). Táto sa aktivuje v prípade
skratu alebo napäťových špičiek a je potrebné ju následne vymeniť.
Výmena poistky:
Pozor! Nezabudujte žiadnu silnejšiu poistku.
Vzniká nebezpečenstvo požiaru a poškodenia elektroniky.
1. Otvorte schránku poistky.
2. Vytiahnite defektnú poistku.
3. Vložte novú poistku rovnakej veľkosti (15 A) na miesto zasunutia.
4. Opäť zatvorte ochrannú schránku.
Údržba
Čistite produkt mäkkou, suchou handričkou. Na čistenie
nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky alebo
rozpúšťadlá.
Neponárajte dvojzásuvku do tekutín.
Pred každým použitím skontrolujte prístroj ohľadom možných
poškodení.
Skladujte prístroj na čistom a suchom mieste.
Pozor! Poškodený prístroj (napr. zodratý kábel, zlomená schránka)
ďalej nepoužívajte.
V prípade poškodení, opráv alebo iných problémov na prístroji sa
prosím obráťte na predajné miesto alebo kvalifikovaný odborný
personál.
Likvidácia
Obal a produkt nelikvidujte spolu s domácim odpadom!
Produkt a obal boli vyrobené z recyklovateľných materiálov
(plasty, kovy, papier).
Nepoužiteľný produkt zlikvidujte ekologicky v súlade s lokálne
platnými smernicami.
Záruka a servis
Všeobecné záručné podmienky sa vzťahujú na výrobné a materiálo-
vé chyby.
Chybný produkt reklamujte v predajni. Pre bezproblémové spraco-
vanie Vašej reklamácie budete potrebovať:
Kópiu pokladničného lístka s dátumom kúpy.
Dôvod reklamácie (popis chyby).
sk
DE
61

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dh 2009721297211

Table of Contents