Montáž A Připojení - AEG DB 130 Instructions For Use Manual

Double plug socket
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
48
MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ
Model DB 130
Připojení na zásuvku motorového vozidla s napětím 12 V:
1. Zastrčte zástrčku [10] do zásuvky motorového vozidla.
2. Umístěte dvojitou zásuvku a kabel tak, aby nepřekážely při jízdě.
Model DH 200
Připojení na baterii motorového vozidla:
Model DH 200 se připojuje pomocí kabelů s oky přímo na baterii
motorového vozidla.
Pozor! Připojovací kabel je třeba zavést z kabiny vozidla až k bate-
rii. Ve většině případů musíte vést kabel stěnou karosérie.
Jestliže nemůžete provést toto připojení sami, obraťte se na od-
bornou dílnu.
Pro vedení kabelu ostrými otvory v karosérii (např. kovovou
stěnou), použijte vhodnou, gumovou průchodku nebo kabelový
kanálek, aby jste vyloučili jeho prodření.
Přitom připevňujte kabel tak, aby nebyl v kontaktu s pohyblivými,
horkými nebo ostrými díly vozidla.
1. Umístěte dvojitou zásuvku a kabel tak, aby nepřekážely při jízdě.
2. Zaveďte připojovací kabel dvojité zásuvky z kabiny vozidla až k
baterii.
3. Připojte kabel (+) [6] (červené oko) na kladný pól baterie.
4. Připojte kabel (-) [6] (černé oko) na záporný pól baterie.
5. Spojte spolu zástrčky komfortní přípojky [8].
PROVOZ
Model DB 130
Po zastrčení zástrčky [10] do zásuvky vozidla a aktivovaném záso-
bování proudem svítí červená LED kontrolka. Dvojitá zásuvka je v
provozu a mohou se na ní připojit do obou zásuvek i na USB zdířku
vho-dné spotřebiče nebo přístroje.
Vezměte na vědomí, že je u některých motorových vozidel zásuvka
aktivní jen při zapnutém zapalování.
Jestliže neběží motor vozidla používejte zásuvku jen krátkodobě. V
opačném případě hrozí předčasné vybití baterie vozidla.
Jestliže zásuvku nepoužíváte vytáhněte vždy zástrčku ze zásuvky 12
V. Nevytahujte zástrčku za kabel.
Model DH 200
Pro zapnutí zásobování proudem použijte vypínač [4] na dvojité
zásuvce nastavením do polohy EIN. Dvojitá zásuvka je připravená k
provozu.
Zajistěte, aby neprocházel artiklem vyšší proud než 15 A.
Indikace LED kontrolky napětí [3]:
červená
Tensione< 10,5 V
žlutá
Tensione tra 10,5 V-12,5 V
zelená
Tensione > 12,5 V
Kontrola baterie: Po zapojení dvojité zásuvky svítí LED kontrolka
barvou odpovídající napětí baterie. Při poklesnutí napětí bate-
rie pod 10,5 V svítí tato LED kontrolka červeně. Poté se zásuvka
automaticky vypíná, aby nedošlo k dalšímu vybíjení baterie. Jakmile
napětí baterie dosáhne hodnoty 11,8 V nebo vyšší, bude tento
proces pokračovat.
cZ
49

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for AEG DB 130

This manual is also suitable for:

Dh 2009721297211

Table of Contents