Download Table of Contents Print this page

AEG DB 130 Instructions For Use Manual page 30

Double plug socket

Advertisement

Table of Contents
58
MONTÁŽ A PRIPOJENIE
Model DB 130
Pripojenie na 12-V-automobilovú zásuvku vozidla:
1. Zastrčte automobilovú zástrčku [10] do 12 V-automobilovej zásuv-
ky vozidla.
2. Umiestnite dvojzásuvku tak, aby Vás prístroj alebo kábel pri jazde
neobmedzoval.
Model DH 200
Pripojenie na batériu vozidla:
Model DH 200 je pripojovaný pomocou pólového pripojovacieho
kábla s kruhovým pripojením priamo na batériu.
Pozor! Pripojovací kábel dvojzásuvky musí byť vedený z interiéru
vozidla k batérii. Vo väčšine prípadov je potrebné viesť pripojovací
kábel cez karosériu vozidla.
Ak nemôžete pripojenie vykonať sami, vyhľadajte automobilový
servis.
Ak je potrebné viesť pripojovací kábel cez steny s ostrými
hranami (napr. kovové steny), použite gumené priechodky alebo
káblové kanáliky, aby ste predišli poškodeniu pripojovacieho
kábla.
Kábel položte a upevnite tak, aby sa nedostal do styku so
žiadnymi pohyblivými, horúcimi alebo ostrými časťami.
1. Umiestnite dvojzásuvku tak, aby Vás prístroj alebo kábel počas
jazdy neobmedzoval.
2. Veďte pripojovací kábel dvojzásuvky z interiéru vozidla až k
batérii.
3. Zapojte pólový pripojovací kábel (červené kruhové pripojenie) (+)
[6] na pozitívnom póle batérie.
4. Zapojte pólový pripojovací kábel (čierne kruhové pripojenie) (-)
[5] na negatívnom póle batérie.
5. Zapojte navzájom zástrčky komfortného pripojenia [8].
PREVÁDZKA
Model DB 130
Akonáhle je automobilová zástrčka [10] zapojená do 12 V-automo-
bilovej zásuvky a prebieha zásobovanie elektrickým prúdom, svieti
červená LED. Elektrická dvojzásuvka je pripravená na činnosť a
možno zapojiť prístroje na obe 12 V-automobilové zásuvky a USB-
pripojovaciu schránku.
Dbajte na to, že v prípade mnohých vozidiel sa 12 V-automobilová
zásuvka zapne až po zapnutí zapaľovania.
Ak je motor vozidla práve vypnutý, používajte dvojzásuvku len krát-
kodobo. Inak hrozí vybitie batérie vozidla.
Po použití vždy vytiahnite automobilovú zástrčku z 12 V-automobi-
lovej zásuvky. Pri vyťahovaní uchopte vždy automobilovú zástrčku,
nie pripojovací kábel.
Model DH 200
Pre zapnutie zásobovania elektrickým prúdom stlačte ZA-/VY-pínač
[4] na dvojzásuvke do polohy ZAPNÚŤ. Dvojzásuvka je potom prip-
ravená na prevádzku.
Zabezpečte, aby celková spotreba elektrického prúdu prístroja
neprekročila 15 A.
Funkcia LED-ukazovateľa napätia [3]:
Červená
Napätie < 10,5 V
Žltá
Napätie medzi 10,5 V-12,5 V
Zelená
Napätie > 12,5 V
sk
59

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dh 2009721297211

Table of Contents