Bezpečnostní Upozornění - AEG DB 130 Instructions For Use Manual

Double plug socket
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
44
Každé jiné použití nebo pozměnění dvojité zásuvky platí jako
použití k jinému než určenému účelu a může způsobit různá
nebezpečí. Dvojitá zásuvka je určená jen k privátnímu použití.
Dbejte na maximálně přípustný příkon připojených spotřebičů (viz.
„Technické údaje").
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Varování!
Nebezpečí na životě a nehodě u dětí!
Děti nemohou nebezpečí, která výrobkem vznikají,
rozeznat! Nebezpečí udušení a uškrcení!
Nenechte děti hrát si s obalem a výrobkem.
Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s ome-
zenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo
bez zkušeností a/nebo znalostí, s výjimkou případu, kdy jsou pod
dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo když byly
touto osobou poučeny o způsobu použití zařízení. Děti musí být
pod dohledem, aby se zaručilo, že si nebudou hrát se zařízením.
Varování!
Přečtěte si a dbejte na všechna uvedená bezpečnostní upozornění.
Jejich nerespektování může způsobit zásah elektrickým proudem,
požár nebo těžká zranění.
Nebezpečí ohrožení života! Neumisťujte dvojitou zásuvku v pros-
toru, kde se otevírá airbag.
Nebezpečí zranění, požáru a jiných škod způsobených zkratem
nebo přetížením! Neodborné zacházení s artiklem může vést
k těžkým zraněním a věcným škodám. Artikl nemanipulujte,
neměňte jeho konstrukci ani ho neotevírejte.
Nebezpečí zranění! Poškozený artikl může způsobit zranění
osob. Poškozený artikl už dále nepoužívejte. Obraťte se na kvali-
fikovaného elektrikáře nebo odbornou prodejnu.
Nebezpečí požáru! Dbejte na to, že se zástrčka motorového
vozidla při delším používání zahřívá. Proto vždy vytahujte dvoji-
tou zásuvku, kterou právě nepoužíváte ze zásuvky motorového
vozidla.
Nebezpečí zásahu elektrickým proudem! Dbejte na to, aby se
nedostala do zásuvky žádná tekutina. Nepoužívejte zásuvku ve
vlhkém nebo mokrém prostředí. Používejte jen suchou zástrčku
a suchý kabel. Nikdy nepřipojujte artikl vlhkýma nebo mokrýma
rukama.
Nebezpečí zkratu! Držte kontakty zásuvky mimo dosah vodivých
předmětů.
Nebezpečí úrazu! Nevytahujte artikl za kabel. Může dojít k jeho
poškození. Poškozený kabel zvyšuje riziko zásahu elektrickým
proudem.
Dodatečná bezpečnostní upozornění pro model DH 200
Nebezpečí zkratu! Dbejte při připojování artiklu oky k baterii na
správnou polaritu.
Neodpojujte připojovací kabel, jestliže je přes dvojitou zásuvku
zapojený externí spotřebič.
Pro připojení artiklu na baterii používejte jen dodaný připojovací
kabel (komfortní přípojka s oky).
Nebezpečí požáru! Nenechávejte zapnutou dvojitou zásuvku bez
dozoru.
cZ
45

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for AEG DB 130

This manual is also suitable for:

Dh 2009721297211

Table of Contents