Download Table of Contents Print this page

Bezpečnostné Pokyny - AEG DB 130 Instructions For Use Manual

Double plug socket

Advertisement

Table of Contents
54
Kažné iné používanie alebo premena elektrickej dvojzásuvky nie je
v súlade s určením a môže spôsobiť nebezpečenstvo. Dvojzásuvka
je určená výhradne pre súkromné používanie. Dbajte prosím na
maximálny prípustný pripojovací výkon (pozri „Technické údaje").
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Varovanie!
Nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia detí!
Deti nie sú schopné rozoznať nebezpečenstvá prameniace
z manipulácie s výrobkom! Nebezpečenstvo ohrozenia
života udusením a obesením!
Deťom nedovoľte hrať sa s obalovým materiálom a s výrobkom.
Varovanie!
Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny.
Nedodržiavanie môže viesť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru a
ťažkým poraneniam.
Nebezpečenstvo ohrozenia života! Dvojzásuvku neupevňujte v
oblasti otvárania airbagov.
Nebezpečenstvo poranenia, požiaru a poškodení skrze skrat
alebo preťaženie! Neodborné zaobchádzanie s prístrojom môže
spôsobiť ťažké poranenia a poškodenia. Prístroj nepozmeňujte,
neotvárajte a nemanipulujte ním.
Nebezpečenstvo poranenia! Poškodený prístroj môže spôsobiť
k poranenia. Poškodený prístroj nepoužívajte ďalej. Zaneste ho
kvalifikovanému elektrikárovi alebo na predajné miesto.
Nebezpečenstvo požiaru! Myslite na to, že automobilová
zásuvka sa pri dlhšom používaní zohreje. Ak dvojzásuvku práve
nepoužívate, vyberte ju.
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Dbajte na to,
aby sa do dvojzásuvky nedostali žiadne tekutiny. Nepoužívajte
výrobok vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Zabezpečte, aby
boli všetky zástrčky a káble suché. Nikdy nezapájajte výrobok do
automobilu vlhkými rukami.
Nebezpečenstvo skratu! Držte objekty vodiace elektrický prúd
vzdialené od kontaktov dvojzásuvky.
Nebezpečenstvo poranenia! Neťahajte káble prístroja. Tieto
môžu byť poškodené. Poškodené káble zvyšujú riziko zásahu
elektrickým prúdom.
Dodatočné bezpečnostné pokyny pre model DH 200
Nebezpečenstvo skratu! Vždy dbajte na správnu polaritu, keď
zapájate kruhové očká na batériu.
Neodpájajte pripojovaní kábel, keď je na dvojzásuvke zapojený
nejaký prístroj.
Pre zapojenie prístroja na batériu používajte iba dodaný pripojo-
vací kábel (komfortné pripojenie pomocou kruhových očiek).
Nebezpečenstvo požiaru! Nikdy nenechávajte dvojzásuvku zap-
nutú bez dozoru.
sk
55

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dh 2009721297211

Table of Contents