Download  Print this page

Elektrické Připojení; Uvedení Do Provozu; Údržba - AEG EWH 10 mini Operating And Installation Instructions

Unvented small storage water heaters 10 litres to 15 litres
Hide thumbs

Advertisement

Pro instalatéry
2.3
Elektrické připojení
1 připojovací pole
2 omezovač teploty
3 termostat
4 kontrolka
5 topný článek
6 nádoba
R el. odpor 560 Ohm
A anoda
Elektrické připojení musí být provedeno při dodržení pokynů uvedených v platném návodu k
montáži a rovněž platných norem a předpisů. Přitom je nutno dodržovat zejména „Ustanovení pro
provoz silnoproudých zařízení se jmenovitým napětím do 1000 V" a předpisy místního rozvodného
závodu.
Přístroj je třeba připojit přes chráněnou zásuvku. Tato zásuvka musí být po instalaci přístroje volně
přístupná. Má-li být přístroj připojen na síť se střídavým napětím (připojovací zásuvka přístroje), musí
být možné přístroj odpojit od sítě na straně stavby přes dělicí trasu se vzdáleností kontaktů nejméně
3 mm.
Instalace s pevným připojovacím vedením není přípustná.
2.4
Uvedení do provozu
První uvedení do provozu a ohřátí musí být provedeno za dozoru odborníka.
Teplotu vody lze nastavit od cca 7 °C (minimum) do 80 °C (maximum) (viz obr. 1).
Při malé spotřebě teplé vody nebo při silně vápenaté vodě se doporučuje nastavení do polohy
Úspora energie „E" při cca 60 °C. V určitých časových intervalech nebo po odběru teplé vody přístroj
automaticky zapíná ohřev.
Zásobník je vhodné odpojovat od sítě jen při delší nepřítomnosti. Díky vysoce kvalitní tepelné izolaci
je tepelná ztráta malá. Při nebezpečí mrazu je nutno zásobník vyprázdnit.
2.5
Údržba
Vnější povrch zásobníku nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Při čištění stačí jen otření měkkým
hadříkem nebo vlhkou houbou. Nepoužívejte žádné abrazivní nebo agresivní mycí prostředky.
Pozor! Při všech pracích na přístroji odpojte všechny póly od sítě!
K zajištění dlouhodobé životnosti se doporučuje jednou do roka nechat odborníkem zkontrolovat
anodu pro ochranu proti korozi (magneziová anoda) instalovanou v přístroji. V oblastech se zvláště
agresivní vodou může být tato kontrola nutná častěji – příslušné informace získáte u instalatéra nebo
přímo u vodárenského podniku!
Přístroj je chráněn proti nadměrnému ohřátí pomocí bezpečnostního omezovače teploty, který
přerušuje všechny fáze. Pokud by došlo k aktivaci bezpečnostního omezovače teploty, je třeba
povolat kvaliikovaného odborníka k provedení opravy. Bezpečnostní omezovač teploty se může po
aktivaci vynulovat stisknutím.
Otevření přístroje:
Vytáhněte ovládací knolík, povolte šrouby, kryt spínací skříňky vytáhněte dopředu a odejměte ho.
18
3
2
1
L
N
A
6
EWH mini / mini N
2
4
1
5
L
N
EWH mini U / mini U N
3
4
5
A
R
6

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH 10 mini

This manual is also suitable for:

Ewh 10 mini nEwh 10 mini uEwh 10 mini u nEwh 15 miniEwh 15 mini nEwh 15 mini u ... Show all